Hlasovanie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19. 05. 2003

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 28 poslancov mestského zastupiteľstva.

Na základe návrhu Ing. Andreja Sočuvku dal p. primátor hlasovať o presunutí tohto mimoriadneho zasadania mestského zastupiteľstva na neskorší termín.
Poslanci mestského zastupiteľstva neodsúhlasili takto navrhnutú zmenu programu nasledovným hlasovaním: „za“ hlasovali: p. Jozef Badžgoň, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, Mgr. Peter Fiabáne, MUDr. Ľubomír Kompas, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Peter Ničík, Ing. Andrej Sočuvka, Mgr. Marián Zrík, p. Elena Zubajová; „proti“ hlasovali: MUDr. Ľubomír Bažík, p. Ladislav Belanec, p. Karol Belaník, p. Jozef Blahut, RNDr. Milan Čelko, CSc., PaedDr. Michal Červený, p. Ľudovít Ďuratný, p. Anton Gažica, JUDr. Karol Gordík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Marian Janušek, MUDr. Daniel Klačko, Ing. Ľubomír Kudla, Ing. Jozef Michalko, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. Marta Valachová, MUDr. Štefan Zelník. Hlasovania sa nik nezdržal. 

Na základe návrhu Ing. arch. Dušana Maňáka dal p. primátor hlasovať o presunutí Návrhu zmien a doplnkov Všeobecne záväzných nariadení mesta č. 1/1991 a č. 2/1991 na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Poslanci mestského zastupiteľstva neodsúhlasili takto navrhnutú zmenu programu nasledovným hlasovaním: „za“ hlasovali: p. Jozef Badžgoň, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, Mgr. Peter Fiabáne, MUDr. Ľubomír Kompas, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Peter Ničík, Ing. Andrej Sočuvka, Mgr. Marián Zrík, p. Elena Zubajová; „proti“ hlasovali: MUDr. Ľubomír Bažík, p. Ladislav Belanec, p. Karol Belaník, p. Jozef Blahut, RNDr. Milan Čelko, CSc., PaedDr. Michal Červený, p. Ľudovít Ďuratný, p. Anton Gažica, JUDr. Karol Gordík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Marian Janušek, MUDr. Daniel Klačko, Ing. Ľubomír Kudla, Ing. Jozef Michalko, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. Marta Valachová, MUDr. Štefan Zelník. Hlasovania sa nik nezdržal.

Hlasovanie o programe dnešného rokovania mestského zastupiteľstva tak, ako bol predložený.
Poslanci mestského zastupiteľstva program dnešného rokovania mestského zastupiteľstva schválili nasledovným hlasovaním: „za“: MUDr. Ľubomír Bažík, p. Ladislav Belanec, p. Karol Belaník, p. Jozef Blahut, RNDr. Milan Čelko, CSc., PaedDr. Michal Červený, p. Ľudovít Ďuratný, p. Anton Gažica, JUDr. Karol Gordík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Marian Janušek, MUDr. Daniel Klačko, Ing. Ľubomír Kudla, Ing. Jozef Michalko, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. Marta Valachová, MUDr. Štefan Zelník. Proti schváleniu programu nebol nik z prítomných poslancov a títo poslanci za hlasovania zdržali: p. Jozef Badžgoň, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, Mgr. Peter Fiabáne, MUDr. Ľubomír Kompas, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Peter Ničík, Ing. Andrej Sočuvka, Mgr. Marián Zrík, p. Elena Zubajová.

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení Ing. Marian Janušek, p. Ľudovít Ďuratný, Ing. Ladislav Bittšanský, p. Marta Valachová a Ing. Ľubomír Kudla poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená.

Hlasovanie o schválení zmien a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1991 o miestnych poplatkoch podľa predloženého návrhu doplnené oproti návrhu v § 2, čl. 4, bod 8 o bod d) ul. Orolská a Jesenského a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1991 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta pozmenené oproti návrhu v § 7 o bod 8) a 9).
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili trojpätinovou väčšinou nasledovným hlasovaním: „za“ hlasovali títo poslanci: MUDr. Ľubomír Bažík, p. Ladislav Belanec, p. Karol Belaník, p. Jozef Blahut, RNDr. Milan Čelko, CSc., PaedDr. Michal Červený, p. Ľudovít Ďuratný, p. Anton Gažica, JUDr. Karol Gordík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Marian Janušek, MUDr. Daniel Klačko, Ing. Ľubomír Kudla, Ing. Jozef Michalko, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. Marta Valachová, MUDr. Štefan Zelník, p. Ladislav Belanec, Ing. Andrej Sočuvka a p. Elena Zubejová; „proti“ hlasovali: Ing. Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas, Ing. Peter Ničík, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. arch. Dušan Maňák a Mgr. Anton Šulík.

Hlasovanie o schválení vydania komunálnych obligácií Mesta Žilina vo výške 100 mil. Sk a priložené emisné podmienky.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili vydanie komunálnych obligácií Mesta. (Proti schváleniu hlasovali: Ing. Peter Ničík, Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. Dušan Maňák a hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, p. Jozef Badžgoň, Mgr. Marián Zrník a Mgr. Peter Fiabáne.)

Hlasovanie o finančnom vysporiadaní pohľadávky Žilinských komunikácií a. s. a Dopravného podniku mesta Žilina a. s.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili záruku mesta za poskytnuté úvery PKB a. s. (Hlasovania za zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, p. Jozef Gadžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas, Mgr. Peter Fiabáne a Mgr. Anton Šulík. Počas hlasovania neboli v rokovacej miestnosti prítomní: Ing. arch. Dušan Maňák a p. Ladislav Belanec.)

Hlasovanie o zrušení uznesenia mestského zastupiteľstva č. 8/2002/d zo dňa 04. 02. 2002.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva zrušili uznesenie mestského zastupiteľstva č. 8/2002/d. (Hlasovania sa zdržal Ing. František Bobenič.)

Hlasovanie o zrušení prevádzkovania parkoviska pri Nemocnici s poliklinikou na ul. Vojtecha Spanyola do rozhodnutia Okresnej prokuratúry, koľko toto parkovisko bolo nezákonne vybudované pre rokom 1989.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne zrušili.

Hlasovanie o schválení kúpy budovy Závodného klubu Sloveny a. s. Žilina, Kysucká 3, súp. č. 566, a priľahlých pozemkov za účelom dobudovania športového areálu najmä s futbalovým a hokejovým zameraním. Kúpnu cenu nehnuteľnosti uhradiť vzájomným zápočtom pohľadávok na daniach z nehnuteľností za rok 2003 prípadne dohodnúť pre ďalšie roky, prípadne rozdiel medzi súčasnými pohľadávkami a cenou nehnuteľnosti Mesto uhradí prevodom z bežného účtu.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. (Hlasovania za zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský a p. Jozef Badžgoň.)

Hlasovanie o zrušení uznesenia mestského zastupiteľstva č. 59/1999/r zo dňa 09. 09. 1999, ktorým bol schválený odpredaj pozemku parc. č. 5531/29 o výmere 26 755 m², orná pôda a prac. č. 5531/28 o výmere 1 436 m², orná pôda (celková výmera pozemkov 28 191 m²) za účelom výstavby obchodného centra na cenu 500,– Sk/m² EXIME s. r. o., Rudlovská 53, Banská Bystrica a schválení odpredaja pozemku parc. č. 5531/29 o výmere 26 755 m², orná pôda a parc. č. 5531/28 o výmere 1 436 m², orná pôda (celková výmera pozemkov 28 191 m²) za cenu 500,– Sk/m² záujemcovi, ktorý uhradí kúpnu cenu pri podpise kúpnej zmluvy na účet Mesta Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.