Hlasovanie zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29. 04. 2003

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 29 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o návrhu Ing. Jána Slotu, primátora mesta, o schválení programu rokovania mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili program rokovania 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení MUDr. Daniel Klačko, Mgr. Richard Hulín, p. daniel Kováčik, Mgr. Marián Zrník a p. Jozef Blahut poslancami 
mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená.

Hlasovanie o Správe o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o Správe o plnení uznesení.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o plnení uznesení jednomyseľne vzali na vedomie.

Hlasovanie o Správe o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za rok 2002.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za rok 2002 schválili. (Hlasovania za zdržali: Ing. František Bobenič, Ing. Ladislav Bittšanský a MUDr. Ľubomír Kompas.)

Hlasovanie o Štatúte mesta Žilina. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Štatút mesta Žilina jednomyseľne schválili aj s doplneniami poslancov. 

Hlasovanie o Zásadách zriaďovania a činnosti komisií mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Zásady zriaďovania a činnosti komisií mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o Správe o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina s. r. o.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina s. r. o. jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o Správe o zabezpečení zimnej údržby ciest v zimnom období 2002/2003.
Poslanci mestského zastupiteľstva Správu o zabezpečení zimnej údržby ciest v zimnom období 2002/2003 jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o Informatívna správa o súčasnom stave o hospodárení detských jaslí na území mesta.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Informatívnu správu o súčasnom stave o hospodárení detských jaslí na území mesta.

Hlasovanie o prijatí Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta, ktorým sa stanovuje výška úhrad za poskytnutie opatrovateľskej služby.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne prijali Všeobecne záväzné nariadenie Mesta, ktorým sa stanovuje výška úhrad za poskytnutie 
opatrovateľskej služby.

Hlasovanie o odpredaji nehnuteľností:
· parc. č. KN 6502, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou ev. č. 1333 (č. s. 5333) na Rajeckej ceste Ing. Milanovi Kostelanskému, CSc., bytom Severná 51 Žilina za cenu 500,– Sk/m²,
· parc. č. KN 6385, zast. pl. o výmere 19 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou, č. s. 5225 na Rajeckej ceste Ing. Tiborovi Kobelovi, bytom Borová 3203/29, Žilina za cenu 500,– Sk/m²,
· parc. č. KN 1258/12, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 780 Milanovi Molčíkovi, bytom Veľká Okružná 1305/7, Žilina za cenu 500,– Sk/m²,
· parc. č. KN 1335/9, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 555 Ľuboslavovi Rohoňovi, bytom Černovská 6, Žilina za cenu 500,– Sk/m²,
· parc. č. KN 2727/25, zast. pl. o výmere cca 16 m² v k. ú. Žilina, za účelom výstavby garáže Jozefovi Melišovi, bytom Milcova 745/37, Žilina za cenu 600,– Sk/m²,
· časť parc. č. KN 6612/1 o výmere cca 120 m² v k. ú. Žilina za účelom výstavby piatich garáží Ing. Ľubomírovi Urbanovi, Imrichovi Urbanovi, Ing. Petrovi 
Remišovi, Ivanovi Páterovi, Márii Brtnickej, vlastníci bytov v bytovom dome č. s. 2162/5 na ul. J. Fándlyho, Žilina za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj nehnuteľností mesta uvedených v bodoch 1 – 6.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6612/1 o výmere cca 234 m² v k. ú. Žilina za účelom realizácie prístavby pre zásobovanie predajne AMAZONKE – Ďurišovi Kamilovi, A. Bernoláka 41, Žilina za cenu 1000,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj uvedenej nehnuteľnosti.

Hlasovanie o odpredaji nehnuteľnosti parc. č. KN 6770 (parc. č. PK 2166/1) o výmere 16 m² v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 52/2002 zo dňa 08. 07. 2002, pozemok pod garážou ev. č. 123 v lokalite Pod nemocnicou Viere Cisárikovej, bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1365/2 o výmere cca 24 m² v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Oľge Backovej, bytom A. Kmeťka 307/36, Žilina za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1365/2 o výmere cca 24 m² v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Božene Surovčíkovej, bytom A. Kmeťa 307/36, Žilina za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1486/5 o výmere cca 150 m² v k. ú. Bytčica v šírke prislúchajúcej pozemkom parc. č. KN 1486/2 a 1486/3 vo vlastníctve menovaného za účelom rozšírenia predzáhradky Ing. Petrovi Mazákovi, bytom Piešťanská 9, Žilina za cenu 100,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. (Hlasovanie za zdržali: Ing. Peter Ničík, Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Anton Šulík a p. Daniel Kováčik.)

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 7027/1 o výmere cca 40 m² v šírke prislúchajúcej pozemkom parc. č. KN 1486/2 a 1486/3 vo vlastníctve v k. ú. Žilina za účelom umožnenia prístupu k pozemku parc. č. KN 7031/2 Ing. Jurajovi Bandúrovi, bytom ul. Na kopci 678/26, Žilina za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1041/6 a parc. č. KN 1041/2 o výmere 32 m² v zmysle geometrického plánu č. 02/2003 v k. ú. Bytčica Viliamovi Štaffenovi, bytom Chalupkova 37, Žilina za cenu 300,– Sk/m² s podmienkou, že najskôr vysporiada pozemok pod stavbami, ktorými zasahuje do verejného priestranstva.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj. 

Dušan Gáťa, bytom Gabajova 22, Žilina požiadal o odpredaj pozemku parc. č. KN 2345 o výmere cca 250 m² v k. ú. Závodie za účelom rozšírenia záhrady pri svojom rodinnom dome.
Tento bod programu bol stiahnutý z rokovania.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 7633/1 o výmere cca 124 m² v k. ú. Žilina (Celulózka) pod regulačnou stanicou plynu RS 200 s prístupovou cestou 
Slovenskému plynárenskému priemyslu, a. s. Bratislava zast. advokátskou kanceláriou Mgr. Miroslava Haneca, Dolné Rudiny 3, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 2518 a 2519 o výmere cca 20 m² v k. ú. Žilina v lokalite ul. Revolučná Ing. Henriete Cipkovej, bytom Pribinova 39, Žilina za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 2409/2 o výmere cca 24 m² pod existujúcou garážou ev. č. 250 vo dvore bytového domu na ul. Predmestská č. 1347/49 Ing. Pavol Svitana, bytom Predmestská 28, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 2409/2 o výmere cca 24 m² za účelom výstavby garáže vo dvore bytového domu na ul. Predmestská 1347/49 Monike Kákoniovej, Predmestská 1347/49, Žilina za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4840/12, ostat. pl. o výmere 150 m² a parc. č. KN 4840/13, ostat. pl. o výmere 196 m² v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 47/2003 za účelom vybudovania parkoviska pre piváreň Kamélia Miroslavovi Valicovi – piváreň Kamélia, Bôrická cesta, Žilina s podmienkou spevnenia chodníka a zabudovania retardéra na náklady kupujúceho za cenu 300,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schváli odpredaj pozemku. (Proti odpredaju hlasovali: Mgr. Anton Šulík a Ing. Peter Ničík. Hlasovania sa zdržali: Mgr. Peter Fiabáne, Ing. František Bobenič, Mgr. Marián Zrník a MUDr. Ľubomír Kompas.)

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 5831/2 o výmere cca 15 m² v k. ú. Žilina za účelom umiestnenia predajného stánku pekárenských výrobkov MIRA spol. s. r. o., Námestie SR 8/3, Bytča za cenu 1000,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj. 

Štefan Kuchár a spol. bytom Mojšová Lúčka 52/1, Žilina požiadal o zámenu pozemkov o celkovej výmere 517 m² v zmysle geometrického plánu č. 1212/2002 v k. ú. Mojšova Lúčka nasledovne:
Do vlastníctva mesta Žilina prejdú parcely odčlenené z PK parc. č. 300 a to:
· parc. č. KN 605/12 o výmere 109 m²
· parc. č. KN 605/14 o výmere 408 m²
spolu o výmere 517 m²
Do vlastníctva Štefana Kuchára a spol. prejdú parcely odčlenené z parc. č. KN 635 a to:
· parc. č. KN 635/2 o výmere 109 m²
· parc. č. KN 635/3 o výmere 69 m²
· parc. č. KN 635/4 o výmere 135 m²
· parc. č. KN 635/5 o výmere 122 m²
· parc. č. KN 635/6 o výmere 41 m²
· časť parc. č. KN 605/9 o výmere 41 m²
spolu o výmere 517 m²
Tento bod programu bol stiahnutý z rokovania.

Hlasovanie o zámene pozemkov parc č. KN 6384 o výmere 17 m² vo vlastníctve Ing. Emila Lacku, bytom Saleziánska 9, Žilina za parc. č. KN 6383, zast. pl. o výmere 17 m² vo vlastníctve Mesta Žilina
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili zámenu pozemkov.

Hlasovanie o zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 13/2003/t zo dňa 14. 03. 2003 nasledovne:
· nebytový priestor na prízemí domu na ul. J. Hronca č. 3407/1 o výmere 16,26 m2 v podiele 163/20189 
· nebytový priestor na prízemí domu na ul. J. Hronca č. 3408/5 o výmere 17,97 m2 v podiele 179/36155
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili zámenu pozemkov.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6589/10 ost. pl. o výmere 1107 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 74/2002 firme SSIM s. r. o., Makovického 7, Žilina za účelom vybudovania polyfunkčného domu za cenu 500,– Sk/m² s podmienkou vybudovania kruhovej križovatky na ul. Komenského a J. Fándlyho na náklady kupujúceho; v prípade nesplnených podmienok si Mesto vyhradzuje právo spätnej kúpy za tých istých podmienok.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj. (Proti odpredaju hlasovali: Mgr. Anton Šulík, Mgr. Peter Fiabáne, MUDr. Juraj Popluhár PhD., MUDr. Ľubomír Bažík, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič a MUDr. Ľubomír Kompas. Hlasovania za zdržali p. Daniel Kováčik a p. Elena Zubajová.)

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 7633/34 o výmere 2862 m² v k. ú. Žilina Petrovi Hemčíkovi, bytom Bulharská 23/3, Žilina za účelom vybudovania strediska služieb pre obyvateľov sídliska Vlčince s podmienkou, ak sa do konca roka 2003 nezapočne s výstavbou, Mesto si vyhradzuje právo spätnej kúpy za tých istých podmienok
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj. (Hlasovania sa zdržali: Mgr. Anton Šulík, Mgr. Peter Fiabáne, p. Daniel Kováčik, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík a Ing. Ladislav Bittšanský.)

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1472 o výmere ca 720 m² v k. ú. Závodie za účelom výstavby 34 garáží Slovpanelu a. s., Kamenná cesta 3, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schváli odpredaj. (Proti odpredaju hlasoval Ing. Peter Ničík. Hlasovania sa zdržali: p. Elena Zubajová, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Anton Šulík, p. Daniel Kováčik, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Ladislav Bittšanský a MUDr. Ľubomír Bažík.)

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5721/6 o výmere 186 m² v k. ú. Žilina TRANSFINu s. r. o., Štúrova 2, Žilina za cenu 1000,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj schváli. (Proti odpredaju hlasovali: Mgr. Anton Šulík, Mgr. Peter Fiabáne, p. Elena Zubajová, Mgr. Marián Zrník, MUDr. Ľubomír Kompas a Ing. Peter Ničík. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4886/154 o výmere 808 m² a parc. č. KN 4088/155 o výmere 112 m² v k. ú. Žilina Milanovi Saganovi – Romi, bytom J. Silana 11, Žilina za účelom vybudovania parkoviska a prístupovej komunikácie alebo letného posedenia za cenu 500,– Sk/m²; v prípade nesplnených podmienok si Mesto vyhradzuje právo spätnej kúpy za tých istých podmienok.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj schválili. (Proti odpredaju hlasovali: Ing. Peter Ničík, Mgr. Anton Šulík a Ing. Ladislav Bittšanský. 
Hlasovania sa zdržali MUDr. Ľubomír Kompas, p. Daniel Kováčik, Mgr. Peter Fiabáne, p. Elena Zubajová, Ing. František Bobenič a Mgr. Marián Zrník.)

Hlasovanie o Návrhu urbanistickej štúdie „Obytný súbor Malý diel, Žilina“.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Návrh urbanistickej štúdie „Obytnú súbor Malý diel, Žilina“.

Hlasovanie k Východiskám k analýze súčasného stavu športu v meste Žilina a možnostiam jeho podpory a financovania.
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali predložený materiál na vedomie: Hlasovaním uložili poslancom Mgr. Petrovi Fiabánemu a Ing. Petrovi Ničíkovi vypracovať návrh na formu, obsah a spôsob podávania žiadostí o poskytovanie finančných príspevkov v oblasti športu a kultúry a odporučili Ing. Jánovi Slotovi, primátorovi mesta, vytvoriť funkciu športového manažéra na Mestskom úrade v Žiline. (Hlasovania za zdržali MUDr. Martin Zuzík, Mgr. Richard Hulín, RNDr. Milan Čelko, CS. a JUDr. Karol Gordík.)

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.