Hlasovanie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, 
konaného dňa 14. 03. 2003


Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 29 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o návrhu Ing. Jána Slotu, primátora mesta, o doplnení do programu rokovania mestského zastupiteľstva týchto bodov:
· Vyradenie majetku z účtovnej evidencie
· Návrh na zriadenie spoločného obecného úradu
· Návrh na vstup mesta do Združenia miesta a obcí Slovenska
· Návrh na úpravu cestovného MHD v Žiline
· Doplnenie VZN č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina
· Problém financovania malých športových klubov v meste Žilina
· Návrh na zmenu zriaďovateľa Materskej škôlky, ul. Gaštanová, Žilina
Poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka, MUDr. Ľubomíra Kompasa, p. Daniela Kováčika, p. Jozefa Badžgoňa a Mgr. Mariána Zrníka) schválili program rokovania 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline aj s doplneniami. 

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení MUDr. Ľubomír Bažík, p. Ľudovít Ďuratný, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. Ladislav Belanec a p. Karol Belaník poslancami mestského zastupiteľstva schválená (hlasovania sa zdržali MUDr. Juraj Popluhár PhD a p. Karol Belaník).

Hlasovanie o Správe o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o Správe o plnení uznesení.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o plnení uznesení jednomyseľne vzali na vedomie.

Hlasovanie o Informatívnej správe o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Informatívnu správu o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o uložení Mgr. Petrovi Fiabánemu, poslancovi mestského zastupiteľstva a Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu v spolupráci predložiť Mestskému zastupiteľstvo v Žiline prehľad súčasného stave športu v meste Žilina a navrhnúť konkrétne opatrenia na ich financovanie a súhlasí v akútnych prípadoch podľa finančných možností mesta finančne prispieť športovým klubom na ich činnosť. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o Správe o stave požiarnej ochrany v meste.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o stave požiarnej ochrany v meste jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o Plánoch práce komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2003.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Plány práce komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2003 jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o Vyradení majetku z účtovnej evidencie.
Poslancov mestského zastupiteľstva Vyradenie majetku z účtovnej evidencie schválili následovným hlasovaním: „za“ hlasovali RNDr. Milan Čelko, CSc., JUDr. Karol Gordík, p. Anton Gažica, p. Marta Valachová, p. Jozef Blahut, MUDr. Ľubomír Bažík. Mgr. Richard hulín, Ing. Ľubomír Kudla, MUDr. Daniel Klačko, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik, Ing. Jozef Michalko, p. Karol Belaník, MUDr. Juraj Popluhár PhD, p. Ľudovít Ďuratný, Ing. Milan Gavlák a p. Ladislav Belanec; „proti“ hlasovali Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas, Mgr. Anton Šulík a Ing. arch. Dušan Maňák; hlasovania „sa zdržali“ Ing. František Bobenič, p. Elena Zubajová a p. Daniel Kováčik.

Hlasovanie o Zriadení spoločného obecného úradu.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili zriadenie spoločného obecného úradu.

Hlasovanie o vstupe mesta Žilina do Združenia miest a obcí Slovenska.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka a Mgr. Petra Fiabáneho, ktorí sa hlasovania zdržali) odsúhlasili vstup mesta Žilina do Združenia miest a obcí Slovenska.

Hlasovanie o Návrhu na úpravu cestovného MHD v Žiline.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. Andreja Sočuvku, p. Jozefa Badžgoňa, Ing. Ladislava Bittšanského, Ing. Františka Bobeniča a Ing. arch. Dušana Maňáka, ktorí sa hlasovania zdržali) schválili Návrh na úpravu cestovného MHD v Žiline.

Hlasovanie o Doplnení VZN č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne prijali Doplnenie VZN č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii.

Hlasovanie o Návrhu na zmenu zriaďovateľa Materskej škôlky, ul. Gaštanová, Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili Návrh na zmenu zriaďovateľa Materskej škôlky, ul. Gaštanová, Žilina. 

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 740/4, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 910 na Suvorovovej ulici Vilme Haasovej, bytom Osiková č. 26, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj. 

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 2727/25 o výmere spolu cca 48 m² v k. ú. Žilina, za účelom výstavby dvoch garáží Jozefovi Štefancovi a Erikovi Štefancovi, bytom J. Milca č. 37, Žilina, za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Mgr. Petra Fiabáneho, Ing. arch. Dušana Maňáka a MUDr. Ľubomíra Kompasa, ktorí sa hlasovania zdržali) schválili odpredaj. 

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 2727/25 o výmere cca 25 m² v k. ú. Žilina, za účelom výstavby garáže JUDr. Karolovi Gordíkovi, bytom Nitrianska č. 1, Žilina, za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku nasledovným hlasovaním: „za“ hlasovali Ing. Andrej Sočuvka, RNDr. Milan Čelko, CSc., p. Anton Gažica, p. Marta Valachová, p. Jozef Blahut, MUDr. Ľubomír Bažík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Ľubomír Kudla, MUDr. Daniel Klačko, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik, Ing. Jozef Michalko, p. Karol Belaník, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. Ľudovít Ďuratný; „proti“ hlasoval Ing. arch. Dušan Maňák a hlasovania „sa zdržali“ Ing. Milan Gavlák, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, Ing. Peter Ničík, p. Elena Zubajová, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžoň, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Ladislav Belanec, p. daniel Kováčik a Mgr. Anton Šulík.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 740/3 o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 909 na Suvorovovej ulici Petrovi Šuchtárovi, bytom Suvorovova č. 2679/21, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj. 

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 1365/6, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 4617 Igorovi Miklošovi, bytom A. Kmeťa č. 36, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 1248/14 o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 748 na ul. Veľká Okružná Zdenkovi Muškovi, bytom Hečkova č. 30, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 6387, zast. pl. o výmere 17 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 1227 na Rajeckej ceste Jozefovi Slávikovi, bytom Severná č. 2808/25, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 1209/1, zast. pl. o výmere cca 24 m² za účelom výstavby garáže Mgr. Jaroslave Kremeňovej, bytom Na Šefranici č. 24, Žilina, za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 3570/15, zast. pl. o výmere 282 m² v k. ú. Žilina, za účelom využitia pozemku ako záhradky, do podielového spoluvlastníctva Rolandovi Záborskému, Ing. Petrovi Braunovi, Antonovi Tonhauserovi a Ľubici Škorvánkovej, všetci vlastníci štvorbytovky bytom ul. Tichá č. 1184/9, Žilina, za cenu 100,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 1658/4, t. t. p. o výmere 49 m² v k. ú. Považský Chlmec, v zmysle geometrického plánu č. 30/2002 zo dňa 16. 04. 2002, za účelom vybudovania prístupovej cesty k záhradnej chatke na parc. č. KN 1658/4 Jozefovi Vavrovi, bytom Divinka č. 16, za cenu 100,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 1365/2, zast. pl. o výmere cca 24 m² v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ľudmile Gaňovej, bytom A. Kmeťa č. 34, Žilina, za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka a p. Jozefa Badžgoňa, ktorí sa hlasovania zdržali) schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 1365/2, zast. pl. o výmere cca 24 m² v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Petrovi Matušnému, bytom A. Kmeťa č. 36, Žilina za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka, ktorý sa hlasovania zdržal) schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 2514/11, zast. pl. o výmere 19 m² Ing. Jánovi Dolinajovi, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina; parc. č. KN 2514/12, zast. pl. o výmere 26 m² Františkovi Zichovi, bytom Terchová č. 162; parc. č. KN 2514/13, zast. pl. o výmere 25 m² Viliamovi Struhárikovi, bytom Žilina; parc. č. KN 2514/14, zast. pl. o výmere 24 m² Ing. Ivete Kráľovičovej, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina; parc. č. KN 2514/15, zast. pl. o výmere 24 m² Ivanovi Dubovcovi, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina; parc. č. KN 2514/16, zast. pl. o výmere 24 m² Ing. Jarmile Gažovej, bytom Revolučná č. 3288/3, Žilina; parc. č. KN 2514/17, zast. pl. o výmere 19 m² Ing. Stanislavovi Bojmírovi, bytom M. R. Štefánika č. 2, Žilina; parc. č. KN 2514/18, zast. pl. o výmere 19 m² Ing. Stanislavovi Bojmírovi, bytom M. R. Štefánika č. 2, Žilina; parc. č. KN 2514/19, zast. pl. o výmere 19 m² Ing. Jozefovi Seifertovi, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina; parc. č. KN 2514/20, zast. pl. o výmere 19 m² Ing. Ladislavovi Slotovi, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina; parc. č. KN 2514/21, zast. pl. o výmere 19 m² Michalovi Slotovi, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina; parc. č. KN 2514/22, zast. pl. o výmere 19 m² Miroslavovi Šimunskému, bytom Revolučná č. 3288/3, Žilina všetci za účelom výstavby radových garáží v zmysle geometrického plánu č. 1-42/2002, za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka a MUDr. Ľubomíra Kompasa, ktorí sa hlasovania zdržali) schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 1981/1, novovzniknutá parc. č. KN 1981/21, zast. pl. o výmere 6 m² v k. ú. Žilina, v zmysle geometrického plánu č. 157/2002, za účelom vybudovania prístavby na odhlučnenie kompresora chladiaceho zariadenia Štefánii Radočaniovej, bytom K. Kmeťku R/23, Žilina, za cenu 100,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 3143/1, zast. pl. o výmere cca 126 m² (3,5 x 36 m) v k. ú. Žilina, za účelom zlepšenia prístupu motorovým vozidlom k rodinnému domu Jozefovi Bednárovi, bytom Pri Celulózku č. 48, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka, Ing. Františka Bobeniča a MUDr. Ľubomíra Kompasa, ktorí sa hlasovania zdržali) schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parcely PK 498, cesta o výmere cca 122 m² v k. ú. Bytčica Jozefovi Klobuckému, bytom Hatalova č. 257/33, Žilina – Bytčica, za cenu 100,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 1815/3 o výmere 53 m² v k. ú. Považský Chlmec v zmysle geometrického plánu č. 1-288/2001 Ivanovi Vancovi, bytom ul. J. Zemana č. 2452/77, Trenčín, za cenu 100,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. Františka Bobeniča a MUDr. Ľubomíra Kompasa, ktorý sa hlasovania zdržali) schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 1382/122, zast. pl. o výmere cca 320 m² v k. ú. Bytčica za účelom rozšírenia stavebného pozemku, ktorý hraničí s pozemkom radového rodinného domu v jeho vlastníctve na parc. č. KN 1382/84 Ing. Miroslavovi Kobrtekovi, bytom Platanová č. 23, Žilina, za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 1382/122, zast. pl. o výmere 210 m² v zmysle geometrického plánu č. 1-205/2000 za účelom rozšírenia svojho stavebného pozemku parc. č. KN 1382/65 Vojtechovi Bílemu, bytom Dubová č. 2/28, Žilina, za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji nebytového priestoru nachádzajúceho sa:
- v prízemí domu na ul. J. Hronca č. 3407/1 o výmere 16,26 m² v podiele 163/20026
- v prízemí domu na ul. J. Hronca č. 3408/5 o výmere 17,97 m² v podiele 179/35976
v rámci novovybudovaných rozvodov tepla teplofikácie II. Stavby sídliska Hájik pre obytné bloky E1 a E2 za cenu podľa vynaložených nákladov na výstavbu obytných blokov
- odpredaj pozemku pod budúcou prístavbou o výmere 7,0 x 4,0 m pre potreby vykurovania a prípravy TÚV obytných blokov F5 a F6. Časť technológie kotolne bude umiestnená v spoločných priestoroch obytného bloku F5 a časť v panelovej prístavbe.
Byttermu, a. s., Saleziánska č. 4, Žilina, za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 5935/1, zast pl. o výmere cca 40 m² v k. ú. Žilina za účelom sprístupnenia stomatologickej ambulancie cez samostatný vstup v bytovom dome č. 1077/20 na parc. č. KN 408/2 MUDr. Miroslavovi Jandzíkovi, bytom Jesenského č. 20, Žilina, za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o zámene pozemkov parc. č. KN 1282/5, zast. pl. o výmere 21 m² vo vlastníctve Ing. Jozefa Očku, bytom Lipová č. 7, Žilina a spol. za parc. č. KN 1286/7, zast. pl. o výmere 21 m² v k. ú. Žilina, tohto času už vo vlastníctve Mesta Žilina za účelom vytvorenia možnosti prechodu a prejazdu k pozemku Ing. Jozefa Očka a spol. a využitie pozemku ako záhrady pre Centrum voľného času ul. Hurbanova.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 6589/10, ostat. pl. o výmere 1107 m² v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 74/2002 za účelom postavenia polyfunkčného domu s obchodmi ale aj bytovými jednotkami Ivan Matejčík, bytom Gabajova 12, Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odročili bod programu na budúce mestské zastupiteľstvo. „Za“ odročenie hlasovali Ing. Milan Gavlák, Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Marián Zrník, p. Elena Zubajová, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Ing. Andrej Sočuvka, In.g Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Ladislav Belanec, p. Daniel Kováčik, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík, MUDr. Juraj Popluhár PhD.; „proti“ odročeniu hlasovali Ing. Marian Janušek, Mgr. Richard Hulín, Ing. Ľubomír Kudla, MUDr. Daniel Klačko, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik, Ing. Jozef Michalko, p. Karol Belaník, p. Ľubomír Ďňuratný, p. Marta Valachová, p. Jozef Blahut, p. Anton Gažica, RNDr. Milan Čelko, CSc.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 5426/2 o výmere cca 60 m² v k. ú. Žilina Milošovi Siptákovi – obch. s priem. tovarom, Majochova 10, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. Petra Ničíka, ktorý bol proti a Ing. Františka Bobeniča, Mgr. Petra Fiabáneho, Mgr. Mariána Zrníka, Ing. arch. Dušana Maňáka, p. Daniela Kováčika, p. Jozefa Badžgoňa a p. Ladislava Belanca, ktorí sa hlasovania zdržali) schválili odpredaj.

Hlasovanie o odkúpení pozemkov pod výstavbu cesty Žilina – Bytčica v k. ú. Bytčica za cenu 50,– Sk/m² od vlastníkov uvedených v priloženej tabuľke. Ide o nasledovné pozemky:
- parc. č. KN 11/4, orná pôda o výmere 134 m²
- parc. č. KN 36/2, orná pôda o výmere 28 m²
- parc. č. KN 181/2, orná pôda o výmere 98 m²
- parc. č. KN 189/2, záhrada o výmere 39 m²
- parc. č. KN 193/3, záhrada o výmere 119 m²
- parc. č. KN 197/2, orná pôda o výmere 28 m²
- parc. č. KN 252/3, orná pôda o výmere 40 m²
- parc. č. KN 280/3, záhrada o výmere 99 m²
- parc. č. KN 292/3, orná pôda o výmere 29 m²
- parc. č. KN 299/2, orná pôda o výmere 31 m²
- parc. č. KN 303/2, orná pôda o výmere 16 m²
- parc. č. KN 305/2, orná pôda o výmere 70 m²
- parc. č. KN 306/6, orná pôda o výmere 35 m²
- parc. č. KN 309/3, zast. pl. o výmere 36 m²
- parc. č. KN 319/2, záhrada o výmere 22 m²
- parc. č. KN 335/2, orná pôda o výmere 74 m²
- parc. č. KN 14/2, orná pôda o výmere 82 m²
- parc. č. KN 18/5, záhrada o výmere 2 m²
- parc. č. KN 18/3, záhrada o výmere 81 m²
- parc. č. KN 19/2, záhrada o výmere 1 m²
- parc. č. KN 23/2, záhrada o výmere 28 m²
- parc. č. KN 26/2, záhrada o výmere 79 m²
- parc. č. KN 28/2, záhrada o výmere 49 m²
- parc. č. KN 31/4, záhrada o výmere 64 m²
- parc. č. KN 35/4, záhrada o výmere 96 m²
- parc. č. KN 39/2, orná pôda o výmere 60 m²
- parc. č. KN 40/2, orná pôda o výmere 77 m²
- parc. č. KN 180/6, orná pôda o výmere 96 m²
- parc. č. KN 183/4, orná pôda o výmere 66 m²
- parc. č. KN 184/3, orná pôda o výmere 30 m²
- parc. č. KN 184/4, orná pôda o výmere 32 m²
- parc. č. KN 185/2, záhrada o výmere 40 m²
- parc. č. KN 188/4, orná pôda o výmere 64 m²
- parc. č. KN 198/3, orná pôda o výmere 36 m²
- parc. č. KN 199/3, orná pôda o výmere 39 m²
- parc. č. KN 201/2, orná pôda o výmere 51 m² 
- parc. č. KN 202/3, orná pôda o výmere 3 m²
- parc. č. KN 202/4, orná pôda o výmere 1 m²
- parc. č. KN 254/2, záhrada o výmere 40 m²
- parc. č. KN 258/4, orná pôda o výmere 26 m²
- parc. č. KN 259/2, orná pôda o výmere 40 m²
- parc. č. KN 262/2, záhrada o výmere 41 m²
- parc. č. KN 263/4, záhrada o výmere 24 m²
- parc. č. KN 264/2, zast. pl. (dvor) o výmere 7 m²
- parc. č. KN 271/2, zast. pl. (miest. kom.) o výmere 7 m²
- parc. č. KN 275/5, záhrada o výmere 6 m²
- parc. č. KN 275/4, záhrada o výmere 15 m²
- parc. č. KN 276/2, záhrada o výmere 50 m²
- parc. č. KN 277/2, orná pôda o výmere 46 m²
- parc. č. KN 284/2, orná pôda o výmere 16 m²
- parc. č. KN 285/2, zast. pl. o výmere 5 m²
- parc. č. KN 286/2, zast. pl. (dvor) o výmere 72 m²
- parc. č. KN 292/4, orná pôda o výmere 14 m²
- parc. č. KN 293/2, zast. pl. (dvor) o výmere 51 m²
- parc. č. KN 298/2, záhrada o výmere 31 m²
- parc. č. KN 302/2, orná pôda o výmere 28 m²
- parc. č. KN 308/2, záhrada o výmere 30 m²
- parc. č. KN 310/3, orná pôda o výmere 33 m²
- parc. č. KN 315/3, záhrada o výmere 76 m²
- parc. č. KN 316/2, záhrada o výmere 53 m²
- parc. č. KN 320/2, orná pôda o výmere 18 m²
- parc. č. KN 322/4, orná pôda o výmere 45 m²
- parc. č. KN 324/2, orná pôda o výmere 60 m²
- parc. č. KN 326/2, orná pôda o výmere 56 m²
- parc. č. KN 327/3, orná pôda o výmere 3 m²
- parc. č. KN 330/2, orná pôda o výmere 6 m²
- parc. č. KN 331/2, orná pôda o výmere 64 m²
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. Petra Ničíka, ktorý bol proti a Ing. arch. Dušana Maňáka, Mgr. Mariána Zrníka a Mgr. Petra Fiabáneho, ktorí sa hlasovania zdržali) schválili odkúpenie pozemkov.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 1472/1 o výmere cca 760 m² v k. ú. Žilina – Závodie, za účelom výstavby bytového domu blok F7 – 26 b. j. a blok F8 – 26 b. j. Slovpanelu, a. s. Žilina, Kamenná cesta 3, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka, Ing. Petra Ničíka a p. Jozefa Badžgoňa, ktorí sa zdržali hlasovania) schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o zámene pozemkov parc. č. KN 4921/77 o výmere 436 m² v k. ú. Žilina vo vlastníctve Anny Halečkovej, bytom ul. M. Rázusa 1159/60, Žilina; parc. č. KN 4921/78 o výmere 436 m² v k. ú. Žilina vo vlastníctve Márie Drončovskej, ul. Tajovského 12, Žilina; parc. č. KN 4921/79 o výmere 435 m² v k. ú. Žilina vo vlastníctve Petra Chabadu, Gbeľany 276 za časť parc. č. KN 4906/1 v lokalite vojenského cintorína na Bôriku vo vlastníctve Mesta Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastuptieľstva (okrem p. Jozefa Badžgoňa, Mgr. Petra Fiabáneho, Ing. arch. Dušana Maňáka,p. Daniela Kováčika, Mgr. Mariána Zrníka, Ing. Petra Ničíka, Ing. Ladislav aBittšanského a Ing. Františka Bobeniča, ktorí sa hlasovania zdržali) schválili zámenu pozemkov. 

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 2727/25 o výmere cca 464 m² v k. ú. Žilina UNICO, s. r. o., Závodská 42, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku nasledovným hlasovaním: „za“ hlasovali Ing. Milan Gavlák, RNDr. Milan Čelko, p. Anton Gažica, p. Marta Valachová, p. Jozef Blahut, MUDr. Ľubomír Bažík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Ľubomír Kudla, MUDr. Daniel Klačko, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzík,. Ing. Jozef Michalko, p. Karol Belaník, MUDr. Juraj Popluhár, p. Ľubomír Ďuratný; „proti“ hlasovali Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, Ing. František Bobenič, Ing. Petef Ničík, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Ladislav Belanec, p. Daniel Kováčik, Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. Dušan Maňák; hlasovania „sa zdržali“ p. Elena Zubajová a MUDr. Ľubomír Bažík.

Hlasovanie o Návrhu na príspevok Domu Matice Slovenskej na Hollého ulici v Žiline.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili príspevok vo výške 805 tis. Sk Domu Matice Slovenskej na Hollého ulici na jej činnosť. 

Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka, ktorý bol proti) schválili ukončenie diskusie. 

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.