Hlasovanie

z 2. zasadnutia Mestského zastupitežstva v Žiline,

konaného dňa 15. 01. 2003

 

Na zasadnutí Mestského zastupitežstva v Žiline bolo zaprezentovaných 30 poslancov mestského zastupitežstva.

 Hlasovanie o schválení programu:

Poslanci mestského zastupitežstva jednomysežne schválili programu dnešného rokovania.

 Hlasovanie o návrhovej komisii.

Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení RNDr. Milan Čelko, CSc., MUDr. Daniel Klačko, MUDr. Martin Zuzik, Mgr. Peter Fiabane a MUDr. źubomír Kompas poslancami mestského zastupitežstva jednomysežne schválená.

 Hlasovanie o Správe o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupitežstva.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupitežstva jednomysežne schválili.

 Hlasovanie o schválení Návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2003, prevzatí úveru za účelom úhrady faktúr za práce vykonané v roku 2002 od Tatra Banky a. s. Bratislava a zaradením technickej vybavenosti k individuálnej bytovej výstavbe ôsmych rodinných domov Hájik II. stavby a piatich rodinných domov v Budatíne do rozpočtu mesta Žilina na rok 2003.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka a p. Jozefa Badžgoňa) toto schválili.

 Hlasovanie o prijatí Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a príspevkovými organizáciami mesta v súlade so zákonom č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva jednomysežne prijali Všeobecné záväzné nariadenie o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a príspevkovými organizáciami mesta v súlade so zákonom č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

 Hlasovanie o zmene zriaďovateža ZŠ R. Zaymusa z mesta Žilina na Rímsko-katolícky biskupský úrad v Nitre na základe 63,9 % súhlasu rodičov uvedenej školy k 01. 08. 2003.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva toto jednomysežne schválili.

 Hlasovanie o Pláne práce mestskej rady a mestského zastupitežstva na I. polrok 2003.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva Plán práce mestskej rady a mestského zastupitežstva na I. polrok 2003 jednomysežne schválili.

 Hlasovanie zásadách pre vožbu členov komisií Mestského zastupitežstva v Žiline.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva (okrem Ing. Františka Bobeniča, Mgr. Mariána Zrníka, Mgr. Petra Fiabaneho, Mgr. Antona Šulíka, p. Jozefa Badžgoňa, Ing. arch. Dušana Maňáka, p. Daniela Kováčika a Ing. Ladislava Bittšanského, ktorí boli proti a Ing. Petra Ničíka, ktorý sa hlasovania zdržal) schválili zásady pre vožbu členov komisií Mestského zastupitežstva v Žiline.

Hlasovanie o zvolení p. Marty Valachovej, MUDr. Martina Zuzika, MUDr. źubomíra Kompasa a p. Daniela Kováčika za členov finančnej komisie mestského zastupitežstva.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva (okrem Mgr. Petra Fiabaneho, MUDr. Martina Zuzika a p. Marty Valachovej, ktorí sa zdržali hlasovania) zvolili menovaných do finančnej komisie.

 Hlasovanie o zvolení p. źudovíta Ďuratného, JUDr. Karola Gordíka a MUDr. Daniela Klačku za členov komisie podnikatežskej, obchodu a cestovného ruchu mestského zastupitežstva.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva jednomysežne zvolili menovaných do komisie podnikatežskej, obchodu a cestovného ruchu.

 Hlasovanie o zvolení Ing. źubomíra Kudlu, p. Jozefa Badžgoňa a p. Eleny Zubajovej za členov komisie dopravy a správy miestnych komunikácií mestského zastupitežstva.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva jednomysežne zvolili menovaných do komisie dopravy a správy miestnych komunikácií. 

Hlasovanie o zvolení p. Jozefa Blahuta, Ing. Mariana Januška, Ing. arch. Dušana Maňáka a p. Ladislava Belanca za členov komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia mestského zastupitežstva.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka a Ing. Mariana Januška, ktorý sa hlasovania zdržali) zvolili menovaných za členov komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

 Hlasovanie o zvolení MUDr. Štefana Zelníka, MUDr. Juraja Popluhára PhD. a MUDr. źubomíra Bažíka za členov komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej mestského zastupitežstva.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva (okrem MUDr. Juraja Popluhára PhD., ktorý sa hlasovania zdržal) zvolili menovaných za členov komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

 Hlasovanie o zvolení Ing. Petra Ničíka, Ing. Františka Bobeniča a Mgr. Antona Šulíka za členov komisie vzdelávania, školstva a kultúry mestského zastupitežstva.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva (okrem Ing. Petra Ničíka, Ing. Františka Bobeniča a Mgr. Antona Šulíka, ktorí sa zdržali hlasovania) zvolili menovaných za členov komisie vzdelávania, školstva a kultúry.

 Hlasovanie o zvolení p. Karola Belaníka, Ing. Jozefa Michalka, Mgr. Mariána Zrníka a Ing. Milana Gavláka za členov komisie mládeže a športu mestského zastupitežstva.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva (okrem Ing. Jozefa Michalka a p. Karola Belaníka, ktorí sa hlasovania zdržali) zvolili menovaných za členov komisie mládeže a športu.

 Hlasovanie o vožbe sekretárov komisií mestského zastupitežstva podža predloženého návrhu.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva jednomysežne zvolili sekretárov komisií mestského zastupitežstva podža predloženého návrhu. 

 Hlasovanie o vožbe MUDr. Juraja Popluhára PhD. za člena mestskej rady ako zástupcu nezávislých poslancov.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva (okrem Mgr. Antona Šulíka, ktorý bol proti a Ing. Františka Bobeniča, Ing. Petra Ničíka, Mgr. Petra Fiabaneho, Mgr. Mariána Zrníka, p. Daniela Kováčika, Ing. arch Dušana Maňáka a p. Ladislava Belanca, ktorý sa hlasovania zdržali) zvolili MUDr. Juraja Popluhára PhD. za člena mestskej rady ako zástupcu nezávislých poslancov.

 Hlasovanie o Návrhu na stanovenie sobášnych dní a úradne určenej miestnosti na vykonávanie sobášneho obradu.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva Návrh na stanovenie sobášnych dní a úradne určenej miestnosti na vykonávanie sobášneho obradu jednomysežne schválili.

 Hlasovanie o Návrhu na určenie platu primátora mesta a odmien poslancom mestského zastupitežstva a sekretárom komisií podža predloženého a doplneného návrhu.

Hlasovaním poslanci mestského zastupitežstva toto jednomysežne schválili.

 Hlasovanie o prijatí uznesenia.

Poslanci mestského zastupitežstva jednomysežne schválili uznesenie.