Hlasovanie

z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline,

konaného dňa 20. 12. 2002

 
  
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 30 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie schválení programu:

Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili programu dnešného rokovania.

Hlasovanie o mandátovej komisii.

Hlasovaním bola mandátová komisia v zložení RNDr. Milan Čelko, CSc., Jozef Badžgoň a MUDr. Martin Zuzik poslancami mestského zastupiteľstva (okrem Jozefa Badžgoňa, ktorý sa hlasovania zdržal) schválená.

Hlasovanie o volebnej komisii.

Hlasovaním bola volebná komisia v zložení Ing. Ľubomír Kudla, Daniel Kováčik a Mgr. Richard Hulín poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená.

Hlasovanie o návrhovej komisii.

Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení JUDr. Karol Gordík, Mgr. Marián Zrník, Marta Valachová, PaedDr. Michal Červený a MUDr. Ľubomír Bažík poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená.

Hlasovanie o zvolení Ing. Mariana Januška do funkcie zástupcu primátora mesta.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem MUDr. Ľubomíra Kompasa, Jozefa Badžgoňa, Mgr. Antona Šulíka, Ing. arch. Dušana Maňáka, Daniela Kováčika, Ing. Františka Bobeniča, Ing. Petra Ničíka a Mgr. Mariána Zrníka, ktorí boli proti) zvolili Ing. Mariana Januška do funkcie zástupcu primátora mesta.

Hlasovanie o zriadení komisií mestského zastupiteľstva s doplnením o bytovú komisiu.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o zriadení mestskej rady, ktorej členovia budú zároveň aj predsedovia komisií mestského zastupiteľstva.

Mestská rada bola zriadená nasledovným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva: „za“ hlasovali: Mgr. Anton Šulík, Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, Mgr. Peter Fiabane, Ing. Peter Ničík, Jozef Badžgoň, Mudr. Ľubomír Kompas, Mgr. Marián Zrník, Elena Zubajová, Daniel Kováčik, Ladislav Belanec, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Milan Gavlák, RNDr. Milan Čelko, CSc., Marta Valachová a JUDr. Karol Gordík; „proti“ hlasovali: MUDr. Martin Zuzik, PaedDr. Michal Červený, Ľudovít Ďuratný, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Richard Hulín, Ing. Ľubomír Kudla, Ing. Marian Janušek, MUDr. Daniel Klačko, Jozef Blahut, Anton Gažica; „zdržali sa“ hlasovania: MUDr. PhD. Juraj Popluhár, Ing. Jozef Michalko, Karol Belaník, MUDr. Ľubomír Bažík.

Hlasovanie o voľbe Ing. Michala Červeného za predsedu finančnej komisie.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem MUDr. Ľubomíra Kompasa, ktorý bol proti a Ing. arch. Dušana Maňáka a Mgr. Mariána Zrníka, ktorí sa zdržali hlasovania) zvolili Ing. Michala Červeného za predsedu finančnej komisie.

Hlasovanie o voľbe Ing. Ladislava Bittšanského za predsedu komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne zvolili Ing. Ladislava Bittšanského za predsedu komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu.

Hlasovanie o voľbe Mgr. Richarda Hulína za predsedu komisie dopravy a správy miestnych komunikácií.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Mgr. Richarda Hulína, ktorý sa hlasovania zdržal) zvolili Mgr. Richarda Hulína za predsedu komisie dopravy a správy miestnych komunikácií.

Hlasovanie o voľbe Antona Gažicu za predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem MUDr. Ľubomíra Kompasa, Ing. arch. Dušana Maňáka, Jozefa Badžgoňa, Ing. Jozefa Michalka a Mgr. Mariána Zrníka, ktorí boli proti a Mgr. Antona Šulíka, Daniela Kováčika a Ing. Franiška Bobeniča, ktorý sa hlasovania zdržali) zvolili Antona Gažicu za predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia..

Hlasovanie o voľbe Ing. Andreja Sočuvku za predsedu sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrkem MUDr. Daniela Klačku, ktorý sa hlasovania zdržal a MUDr. Štefana Zelníka, MUDr. Martina Zuzika a JUDr. Karola Gordíka, ktorí sa hlasovania zdržali) zvolili Ing. Andreja Sočuvku za predsedu sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie.

Hlasovanie o voľbe RNDr. Milana Čelku, CSc. za predsedu komisie vzdelávania, školstva a kultúry.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne zvolili RNDr. Milana Čelku, CSc. za predsedu komisie vzdelávania, školstva a kultúry.

Hlasovanie o voľbe Mgr. Petra Fiabaneho za predsedu komisie mládeže a športu.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem MUDr. Daniela Klačku, ktorý sa hlasovania zdržal) zvolili Mgr. Petra Fiabaneho za predsedu komisie mládeže a športu.

Hlasovanie o zriadení výborov v mestských častiach tak, že výbory mestského zastupiteľstva zahŕňajú časti mesta, ktoré sú zhodné s volebnými obvodmi.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva (okrem Ing. arch. Dušana Maňáka, ktorý sa hlasovania zdržal) schválili výbory v mestských častiach tak, ako o nich dal hlasovať p. primátor.

Hlasovanie o schválení sobášiacich.

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili sobášiacich.

Hlasovanie o prijatí uznesenia.

Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.