Dokumenty mesta

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja vypracováva program rozvoja mesta. Ide o strednodobý rozvojový dokument, vypracovávaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja, so záväznou časťou územného plánu mesta a zohľadňujúci aktuálnu sociálno – ekonomickú situáciu, nové výzvy i nové podmienky v rámci EÚ a SR.

Prílohy na stiahnutie