Civilné sobáše

Žiadosť o uzavretie manželstva – snúbenci s trvalým pobytom mimo obvodu Matričného úradu Žilina

Potrebné doklady a dokumenty

Ak sú snúbenci občania Slovenskej republiky, sú povinní doručiť Matričnému úradu Žilina najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva:

  1. rezervovať si termín sobáša na Matričnom úrade Žilina (osobne, telefonicky, e-mailom)
  2. Žiadosť o uzavretie manželstva (z matričného úradu z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov);
  3. Povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom verejnej moci (z matričného úradu z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov).

Ak je jeden so snúbencov cudzinec, snúbenci sú povinní doručiť Matričnému úradu Žilina najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva:

  1. Žiadosť o uzavretie manželstva (z matričného úradu z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov);
  2. Povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom verejnej moci (z matričného úradu z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov).

Poplatky

  • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Kontakt

Legislatíva

  • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení
  • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z. v platnom znení
  • zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení
  • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Tlačivá na stiahnutie