Civilné sobáše

Žiadosť o uzavretie manželstva – rozvedení alebo ovdovení snúbenci s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu Žilina

Potrebné doklady a dokumenty

Snúbenci predkladajú najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva:

  1. platný občiansky preukaz alebo platný občiansky preukaz s elektronickým čipom;
  2. potvrdenie o pobyte, len v prípade ak má štátny občan SR trvalý pobyt v zahraničí, spolu s platným cestovným pasom;
  3. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (rozvedený snúbenec);
  4. pri uzavretí manželstva s cudzincom potrebujeme doklady – Žiadosť o uzavretie manželstva – jeden zo snúbencov je cudzinec

 

Od 1.1.2022 na základe zákona o byrokracii matričný úrad nevyžaduje predloženie rodných listov snúbencov ani úmrtného listu zosnulého manžela, ak snúbenec je vdovec/vdova.

Odporúčame Vám v prípade, že matričnými dokladmi disponujete, aby ste si ich priniesli urýchlite tým dobu vybavenia Vašej žiadosti.

Poplatky

  • bez poplatkov

Kontakt

Legislatíva

  • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení
  • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z. v platnom znení
  • zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení

Tlačivá na stiahnutie