Civilné sobáše

Žiadosť o uzavretie manželstva – jeden zo snúbencov je cudzinec

Potrebné doklady a dokumenty

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. rodný list,
 2. doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako 6 mesiacov),
 3. doklad o trvalom pobyte,
 4. doklad o štátnom občianstve,
 5. úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 6. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Všetky predložené cudzozemské verejné listiny musia byť originály alebo osvedčené fotokópie listín s príslušným vyšším overením. Vyžaduje sa aby boli preložené súdnym prekladateľom na území Slovenskej republiky do slovenského jazyka a aby bol preklad zviazaný spolu s verejnou listinou.

Štáty EÚ podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo dňa 6.7.2016 o podporovaní voľného pobytu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012, môžu vydávať niektoré verejné listiny spolu s viacjazyčným štandardným formulárom v slovenskom jazyku. Takto vydané verejné listiny nemusia byť už prekladané súdnym prekladateľom a sú akceptované.

Občania Českej republiky predkladajú vyššie uvedené verejné listiny v českom jazyku, ich preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

Ak má občan Českej republiky trvalý pobyt na území Slovenskej republiky nepretržite viac ako 2 roky je oslobodený od predloženia „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“.

Občan Slovenskej republiky predkladá:

 1. platný občiansky preukaz alebo platný občiansky preukaz s elektronickým čipom;
 2. potvrdenie o pobyte, len v prípade ak má štátny občan SR trvalý pobyt v zahraničí, spolu s platným cestovným pasom;
 3. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (rozvedený snúbenec).

Od 1.1.2022 na základe zákona o byrokracii matričný úrad nevyžaduje predloženie rodných listov snúbencov ani úmrtného listu zosnulého manžela, ak snúbenec je vdovec/vdova. Toto oslobodenie sa vzťahuje len na občanov Slovenskej republiky.

Odporúčame Vám v prípade, že matričnými dokladmi disponujete, aby ste si ich priniesli urýchlite tým dobu vybavenia Vašej žiadosti.

Poplatky

 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Kontakt

Legislatíva

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z. v platnom znení
 • zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Tlačivá na stiahnutie