Aktuality

Odpovede novinárom

26. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

Pri budove v blízkosti novej lávky pre peších a cyklistov ponad Obchodnú ulicu niekto rozsypal smeti z nádoby na komunálny odpad. Prikladám aj fotografiu. Je zodpovednosťou mesta tento neporiadok upratať?

Áno, je zodpovednosťou mesta tento neporiadok upratať.

Pokiaľ áno, kedy sa tak stane?

O neporiadku sme informovali spoločnosť T+T, ktorá ho uprace čo najskôr tak, aby bolo počas víkendu miesto už čisté.

26. máj 2023
Dominika Körtvélyesiová, Nový Čas

Píšem vám, lebo pracujeme na článku o tom, ako rodinná politika/balíček (príjem z DPPO, kompenzácie cez schémy MH SR, opatrenia z programu fast care, úverové nástroje) ovplyvnila finančne krajské mestá. 

Aký bol celkový finančný dopad na vaše krajské mesto vzhľadom na rodinný balíček? Koľko peňazí vás to doposiaľ stálo za rok 2023?

Podľa našich prepočtov je celkový dopad z titulu prijatých rodinných balíčkov do príjmovej časti rozpočtu mesta (podielová daň z časti príjmov fyzických osôb) rovnaký, ako sú prijaté kompenzačné platby, konkrétne časti dane z príjmov právnických osôb.

V akej výške ste dostali za rodinnú politiku finančnú kompenzáciu od štátu za rok 2023?

Celkový „kompenzačný“ doplatok za výpadky podielových daní z titulu prijatých rodinných balíčkov (daňové bonusy na deti a podobne) pre všetky mestá a obce (nerátame samosprávne kraje) bola vyčlenená a doplatená suma 228,06 mil. eur. Z tejto sumy predstavuje časť pre mesto Žilina 3,8 mil. eur. Táto suma bola mestu vyplatená spolu v termíne podielových daní v mesiacoch január-február-marec a v apríli bola doplatená zostávajúca časť 2,87 mil. eur.

Považujete výšku kompenzácie od štátu za dostatočnú?

Tento doplatok považujeme v súčasnosti za dostatočný. Dúfame, že vývoj príjmu mesta bude v súlade s narozpočtovanými položkami.

24. máj 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak.sk by som vás chcela poprosiť o odpoveď na nasledujúce otázky. Podľa zmluvy zverejnenej v CRZ si mesto Žilina objednalo tlačenú reklamu za sumu 36-tisíc eur. Ako je voľba tejto formy propagácie odôvodnená vzhľadom na to, že mesto má vlastný tlačený informačný kanál – Radničné noviny? Je tento kanál pre samosprávu nepostačujúci?

Mesto Žilina využíva ako tlačený informačný kanál prioritne Radničné noviny, z ktorých posledné tri strany slúžia na publikovanie pozvánok pre Žilinčanov na kultúrne, športové a ďalšie podujatia, ktoré samospráva organizuje. Avšak mesto má zároveň povinnosť uverejňovať inzerciu v lokálnych/regionálnych printových periodikách – ide o uverejňovanie inzercie v súvislosti s odpredajom majetku, predajom dreva či povinná inzercia projektov. Čo sa týka odpredaja majetku, zverejňovanie zámeru predaja v regionálnej tlači je v súlade s §9a ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Rovnako musí samospráva postupovať aj pri predaji majetku mesta – vyťaženého dreva, v zmysle uvedeného zákona je to definované aj v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina. Čo sa týka povinnej inzercie projektov, jednou z podmienok poskytnutia príspevku zo štrukturálnych fondov je podľa nariadenia Komisie: EK č. 1303/2013 aj vykonávanie opatrení informovanosti a publicity – povinná inzercia spadá do povinných aktivít vykonávania opatrení informovanosti a publicity. V prípade, že táto požiadavka nebude splnená, môže zo strany EK dôjsť k odobratiu finančných prostriedkov.

Na 3. zastupiteľstve sa rokovalo o zrušení tlačenej formy Radničných novín, aby mesto ušetrilo. Návrh ale neprešiel. Plánuje sa ním samospráva opätovne zaoberať?

Tak ako bolo odsúhlasené na zasadnutí mestského zastupiteľstva, Radničné noviny budeme vydávať do konca tohto roka. Tento rok sme pristúpili k zmene formátu z A3 na A4, znížili sme počet strán zo 16 na 12 a zároveň sme zredukovali aj počet čísel z 12 na 10 za rok. Radničné noviny vychádzajú ako dvojčíslo v mesiacoch júl/august a december/január. Dôvodom opatrení bolo šetrenie finančných prostriedkov z hľadiska zvyšujúcej sa ceny papiera a celkových výdavkoch v tejto oblasti.

Radničné noviny vydávame mesačne v náklade 35 500 kusov. Cena za tlač jedného vydania (35 500 kusov) je 2460 eur s DPH, za desať vydaní je to 24 600 eur s DPH. Cena za distribúciu je 1741,60 eur s DPH/mesiac. Vďaka opatreniam sme ušetrili približne polovicu výdavkov (predtým 85 074 eur, teraz 42 016 eur).

Koľko mesto plánuje preinvestovať do tlačenej reklamy na základe zmluvy s vydavateľstvom Petit Press do konca roka?

Minulý rok sme preinvestovali spolu 2025,27 eur s DPH z rozpočtu mesta. Tento rok plánujeme preinvestovať podobnú sumu.

Plánuje mesto investovať aj do inej formy propagácie, napr. na sociálnych sieťach, webových portáloch? Akú sumu má na to vyčlenenú?

Na propagáciu cez sociálne siete máme vyčlenenú sumu približne 1000 až 1200 eur na obdobie jedného roka. Vlani sme do takejto propagácie investovali necelých 1200 eur. S podobnou sumou počítame aj tento rok.

24. máj 2023
Andrea Kožiaková, Žilinský večerník

Pripravujeme v redakcii Žilinského večerníka článok ku dňu detí a chcem vás poprosiť o informáciu, aké akcie sa budú konať v rámci Žiliny. 

Mesto Žilina pripravilo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vo štvrtok 1. júna v Sade SNP pestrý program. Aktívne popoludnie sa v parku začne o 14.00 hod. zábavnými hrami a súťažami, po splnení ktorých získajú deti milý darček. Malí Žilinčania si vyskúšajú aj poskytovanie prvej pomoci, streľbu z luku či založenie „papuče“ na koleso auta a zahrať si budú môcť aj partičku šachu. Pripravená bude i kreatívna dielnička. Časť Sadu SNP bude vyhradená pre psíky, ktoré deťom predvedú ukážky základnej poslušnosti, záchranárskej kynológie či pachových prác. O 17.00 hod. sa uskutoční detské divadelné predstavenie O psíčkovi a mačičke.

23. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

Žilinčania sa opäť sťažujú na vysokú trávu na sídliskách (predovšetkým Vlčince) a v okolí križovatiek. Znepokojuje ich zlý výhľad na cesty a výskyt kliešťov v tráve.

V rámcovej zmluve 60/2023, ktorá je uzavretá so spoločnosťou A.I.I. s.r.o., je uvedené, že na prvú kosbu má spoločnosť 30 dní (šesť dní v týždni bez nedele). Tento rok sa s prvou kosbou začalo 17. apríla, avšak práce sa pre nepriaznivé počasie nestihli dokončiť v termíne. Striedanie daždivého a teplého počasia spôsobili, že tráva rástla rýchlejšie, a preto bolo nutné navýšiť kapacity a kosbu urýchliť. Počas tohto týždňa sa začalo s druhou kosbou podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránke mesta. Na sídlisku Vlčince, ktorého sa sťažnosti týkajú, sa začalo s druhou kosbou  v utorok 23. mája v poradí Vlčince 5 – Vlčince 3 – Vlčince 2 – Vlčince – 4 – Vlčince – 1, to znamená od nových panelákov na Rosinskej ceste, na Karpatskej ul., Martinskej ul., Slovanskej ul., Ul. sv. Cyrila a Metoda, Ul. sv. Svorada a Benedikta.

Aký je harmonogram kosenia na najbližšie obdobie? (pokiaľ je zverejnený, prosíme o nasmerovanie)

Harmonogram na každý týždeň je dostupný v odkaze – https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/2023/komunalne-sluzby-v-meste-zilina-na-21-tyzden-2023/

Plánuje mesto aj naďalej kosiť vo vopred určených dňoch, alebo bude kosenie prispôsobovať aktuálnemu stavu rastlín?

Kosenie v meste je rozdelené do intenzitných tried a vychádza z dokumentu spracovaného Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre – Optimalizácia údržby zelene pre mesto Žilina. Kosíme 4 intenzitné triedy: intenzita 12-krát – parky a exponované plochy, intenzita 6-krát – vnútrobloky, cestné ťahy, cintoríny, intenzita 5-krát – mestské časti, uličná zeleň, cestné ťahy, intenzita 4-krát – lokálna údržba (napr. nábrežie Rajčianky, mestská hora).

Pokiaľ sa bude držať vopred stanoveného harmonogramu, na základe čoho sú plánované termíny kosenia?

Harmonogram na ďalší týždeň sa vždy plánuje najneskôr do štvrtku predchádzajúceho týždňa. V harmonograme sú zadané plochy riadne plánované na kosbu v zmysle ročného harmonogramu avšak aj lokality, ktoré nebolo možné dokončiť v predchádzajúcom týždni, napríklad z dôvodu dažďa, prípadne boli výhrady ku kvalite kosby a lokalita nebola prebraná. Zároveň sa plán kosenia prispôsobuje aj po obhliadke terénnym pracovníkom.

18. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

Po včerajšom daždi ostala v zrekonštruovanom podchode na Ulici Matice Slovenskej stáť voda (prikladám fotografiu). Pokladá mesto takýto stav podchodu za problematický? Pokiaľ áno, akým spôsobom ho bude riešiť?

V lokalite, ktorú spomínate, bola upchatá vpusť dažďovej kanalizácie, ktorá slúži na odvodnenie. Vpuste čistíme v pravidelných intervaloch, avšak občania do nich zvyknú hádzať rôzne druhy odpadkov a dochádza k upchaniu. Pri dlhodobejších dažďoch potom voda prirodzene nestíha odtekať. Vpusť bola dnes opätovne vyčistená.

17. máj 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Chcel by som vás požiadať o informáciu pre MY Žilina a sme.sk v súvislosti s incidentom v Ranči v Oškerde. Mestskí poslanci pred časom súhlasili s prevádzkovaním tohto zariadenia na chov nebezpečných zvierat. Máte informácie o iných incidentoch, sťažnostiach obyvateľov? Máte nejaké kompetencie vo vzťahu k odobratiu licencie?

Mestské zastupiteľstvo v Žiline vydalo súhlas s prevádzkovaním zariadenia na chov a držanie nebezpečných živočíchov, spadajúcich do triedy cicavce /lev, tiger, makak rézus/ v roku 2020 uznesením č. 184/2020. Uvedená požiadavka „vydať súhlas“ vyplýva zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Súhlas územne príslušného zastupiteľstva musí predložiť žiadateľ na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) k žiadosti o schválenie chovného zariadenia na chov a držanie nebezpečných živočíchov. Žiadateľ musí pri žiadosti na RVPS preukázať dodržanie ďalších osobitných požiadaviek na takéto chovné zariadenie v zmysle veterinárnych predpisov.

Rozhodnutie o schválení, pozastavení a zrušení takéhoto zariadenia vydáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa. Vo vzťahu dodržiavania podmienok chovu a držania nebezpečných živočíchov má oprávnenie vykonávať kontroly regionálna veterinárna a potravinová správa – napríklad má oprávnenie vstupovať do takýchto zariadení, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo kvôli ochrane zvierat.

Mesto Žilina ani mestské zastupiteľstvo nemá kompetenciu odoberať povolenie na chov nebezpečných zvierat uvedenému chovnému zariadeniu. Môžeme potvrdiť, že Mestský úrad v Žiline v minulosti prijal podnety v súvislosti s prevádzkou tohto ranča a postúpil ich regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá má na starosti kontrolu dodržiavania pravidiel, ako aj samotnej prevádzky.

15. máj 2023
Kornel Kubík, Zregionu.sk

Poprosím vás o vyjadrenie k téme zákazu parkovania na chodníkoch od 1. októbra 2023. Pôvodný termín zákazu parkovania sa posunul z dôvodu, že hlavne v najhustejšie obývaných lokalitách hrozil parkovací kolaps, a tak samosprávy získali viac času reagovať na zmenu legislatívy. Bude vaše mesto od októbra na túto situáciu dostatočne pripravené, aby kolaps nehrozil, alebo v niektorých lokalitách je táto obava stále aktuálna? Vykonalo v tejto súvislosti mesto vhodné opatrenia, napr. vyznačilo dostatok parkovacích miest alebo vybudovalo záchytné parkoviská?

V centre a širšom centre mesta (zóna regulovaného parkovania), kde je povolené parkovanie na chodníku aj v súčasnosti, a ktoré je vyznačené dopravným značením (čo bude po predmetnej novelizácii podmienka a nebude postačovať ponechať voľnú min. šírku 1,5 metra), bude aj naďalej takéto parkovanie vyznačené. Aktuálne dokončujeme aktualizáciu projektu organizácie dopravy v zóne regulovaného parkovania aj s ohľadom na to, že od 7. júna mesto Žilina preberá parkovaciu politiku pod svoju správu, a značenie zároveň prispôsobujeme novej vyhláške a normám. V celej zóne bude značenie týkajúce sa statickej dopravy obnovené.

Chodníky majú v prvom rade patriť chodcom a v ďalších častiach mesta, v ktorých problém nie je, nebudeme vyznačovať parkovacie miesta na chodníku. Budeme pozorne sledovať vývoj situácie v jednotlivých lokalitách a podľa toho pristúpime k dodatočnému vyznačeniu tam, kde bude problém s kapacitou statickej dopravy. Záchytné parkoviská plánujeme, avšak aktuálne nemáme vhodné pozemky. Najskôr sa musíme pokúsiť o vysporiadanie s ich majiteľmi.

12. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

Kontaktovali nás viacerí obyvatelia Bajzovej ulice s obavami o vlastné bezpečie a zdravie svojich detí. Pred ich panelákmi sú údajne umiestnené lavičky, ktoré však nemôžu využívať. Počas dní aj nocí sa pri nich zdržujú alebo na nich spia osoby pod vplyvom omamných látok alebo občania bez domova. Tí sa majú správať agresívne a zároveň znečisťovať okolie lavičiek. Okrem odpadu a skla sa tam často nachádza aj moč, zvratky a výkaly. V bytoch býva množstvo rodín s deťmi, ktoré sa boja o svojich potomkov. Osoby zdržiavajúce sa na lavičkách sa im údajne často prihovárajú a volajú ich k sebe. Bude mesto/mestská polícia túto situáciu riešiť? Ak áno, akým spôsobom?

Monitorovanie osôb bez domova a stav verejného poriadku súvisiaci s ich pohybom je jednou z každodenných činností hliadok mestskej polície na území celého mesta. Vzhľadom na pomerne vysoký počet osôb bez domova ale nie je možné nepretržite vplývať na ich správanie a konanie. Príslušníci mestskej polície majú oprávnenia, ktoré môžu využívať iba v prípade naplnenia zákonných dôvodov. V prípade narúšania verejného poriadku sú to sankcie, prípadne vykázanie z miesta.

Zákonnými dôvodmi sú napríklad znečisťovanie verejného priestranstva, konzumácia alkoholu na mieste prístupnom verejnosti alebo riadne oznámené narúšanie občianskeho spolunažívania. Je logické, že počas prítomnosti hliadok k porušovaniu zákona nedochádza a samotné sedenie na lavičke nie je protiprávnym konaním. Mestská polícia by uvítala, pokiaľ by obyvatelia v prípade vlastného zistenia protiprávneho konania kontaktovali operačné stredisko mestskej polície na čísle 159 alebo 041/5621166 a pomohli tak k zmierneniu alebo odstráneniu negatívnych prejavov a správania. Obyvatelia môžu tiež kontaktovať aj policajný zbor, ktorý je rovnako miestne a vecne príslušný.

Boli podobné problémy riešené aj v minulosti?

Áno, avšak spôsoby prejavov osôb bez domova sú rôzne. Niekde osoby bez domova na lavičkách „iba“ prespávajú, inde – prípad Bajzovej ulice je problém vypuklejší. Pri každej takejto skutočnosti sa problém rieši najskôr hliadkovaním mestskej polície. Boli prípady, kedy sme odstránili aj lavičky.

Občania navrhujú odstránenie predmetných lavičiek, v akom prípade by to bolo možné?

Pokiaľ kontrola a riešenie daných osôb mestskou políciou nepomôže, občania majú možnosť žiadať odstránenie lavičiek, a to oficiálnou žiadosťou, ktorú je potrebné poslať spolu s konkrétnymi dôvodmi a podpismi, resp. súhlasmi na odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia. Lavičky následne odstránime prostredníctvom technických služieb a zároveň zabezpečíme vyčistenie.

11. máj 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Aká je aktuálna výška dane za byt – m2…. dom, garáž a podobne?

Jednotlivé sadzby daní z nehnuteľnosti stanovuje všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje:

https://www.zilina.sk/vzn/vseobecne-zavazne-nariadenie-c-20-2019-o-dani-z-nehnutelnosti-dani-za-psa-dani-za-predajne-automaty-a-dani-za-nevyherne-hracie-pristroje/

Zo sadzieb z nehnuteľnosti vyberáme:

Byt – sadzba dane z nehnuteľnosti je 0,50 eur/m2/rok, t.j. ak má byt rozlohu 70 m2, ročná sadzba dane je 35 eur.

Rodinný dom – sadzba dane z nehnuteľnosti je 0,50 eur/m2/rok, t.j. ak má dom rozlohu 100 m2, ročná sadzba dane je 50 eur.

Garáž samostatne stojaca – sadzba dane z nehnuteľnosti je 1,20 eur/m2/rok, t.j. ak má garáž rozlohu 20 m2, ročná sadzba dane je 24 eur.

Priemyselná hala – sadzba dane z nehnuteľnosti je 5,00 eur/m2/rok, t.j. ak má hala rozlohu 300 m2, ročná sadzba dane je 1500 eur.

Zvyšovala sa? Ak áno, kedy a o koľko.

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú platné od 1. januára 2020 a platia aj pre rok 2023. Na konci roka 2022 sa v mestskom zastupiteľstve prerokovávala možnosť zvýšenia sadzieb daní z nehnuteľnosti a rovnako aj poplatok za komunálny odpad. Navýšenie sadzieb daní z nehnuteľnosti pre rok 2023 nebolo schválené. O tom, či mesto opätovne po čase pristúpi k úprave sadzieb daní z nehnuteľnosti, je predčasné hovoriť. Pozorne sledujeme a analyzujeme rozpočet, jeho príjmovú aj výdavkovú stranu, legislatívne povinnosti samospráv či kompenzácie zo strany štátu.

Poslanci schválili úpravu výšky poplatku za komunálny odpad pre rok 2023. Platia nasledovné sadzby poplatku za komunálny odpad: https://www.zilina.sk/vzn/vzn-o-poplatku/. K tomuto kroku sme boli nútení pristúpiť z dôvodu zvýšenia výdavkov za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu tak, aby boli tieto výdavky plne kryté príjmom mesta z poplatku za komunálny odpad a tak, aby sme ako mesto dodržiavali a plnili všetky nové legislatívne povinnosti, ktoré štát stanovil pre všetky samosprávy.

Za minulý rok predstavovali dane akú sumu – domy, byty, iné nehnuteľnosti – môže byť suma aj spolu kompletná.

 V roku 2022 bol príjem mesta z dane z nehnuteľnosti 12 045 839,07 eur, čo predstavuje plnenie narozpočtovanej sumy na 101,3 %. Z tejto celkovej sumy 12 045 839,07 eur sú dane z pozemkov 1 078 218,70 eur, daň zo stavieb 9 810 964,43 eur a 1 156 655,94 eur je daň z bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Príjem mesta z daní z nehnuteľnosti je dôležitý príjem mesta, predstavuje približne 14 % všetkých bežných príjmov mesta.

Podrobné informácie sú uvedené v Záverečných účtoch mesta, kde sú kompletné informácie o hospodárení mesta za každý rok samostatne. Dokument je zverejnený na stránke mesta: Záverečný účet mesta Žilina za rok 2022: https://www.zilina.sk/samosprava/hospodarenie-mesta/rozpocet/2022-2/

Na čo sa najčastejšie využívajú financie z daní?

Príjem z daní z nehnuteľnosti nie je účelovo viazaný na konkrétne výdavky, to znamená, že tento daňový príjem je používaný na výdavky mesta. Výnimkou je príjem z poplatku za komunálny odpad, ktorý môže byť použitý len na výdavky súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu. Zákon stanovuje, ako má mesto vykrývať výdavky na komunálny odpad a aj to, že príjem z poplatku za komunálny odpad má byť rovnaký, ako sú výdavky na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

Zaviedli ste aj elektronické platenie daní – ako sa osvedčilo, koľko ľudí ho do dnešného dňa využilo?

Dane je možné okrem platby v pokladnici MsÚ v Žiline zaplatiť aj bezhotovostným prevodom na účet mesta. Pred mesiacom sme pre občanov zabezpečili i novú službu – platobný kiosk, ktorý ponúka zjednodušenú a zrýchlenú formu platby. Cez kiosk je možné zaplatiť všetky rozhodnutia úradu, ktoré obsahujú QR kód. K štvrtku 11. májabolo cez kiosk zrealizovaných spolu 263 platieb v celkovej sume 12 655 eur.

Koľko má aktuálne mesto neplatičov daní? + 8. Koľko je vedených proti neplatičom exekúcií?

Mesto Žilina ako správca dane pri vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach postupuje v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a v súlade so záväzným interným predpisom o vymáhaní pohľadávok.

Daň z nehnuteľnosti: K 31. decembru 2022 predstavovali daňové nedoplatky čiastku 1 783 337,98 eur (v tom právnické osoby 1 611 575,05 eur a fyzické osoby 171 762,93 eur). K 31. decembru 2022 bolo evidovaných 345 daňových subjektov (v tom PO 87 a FO 258), u ktorých sú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti vymáhané prostredníctvom exekučného konania.

Poplatok za komunálny odpad: K 31. decembru predstavovali daňové nedoplatky po splatnosti čiastku 1 418 486,97 eur. Viac informácií v Záverečnom účte mesta za rok 2022:https://www.zilina.sk/samosprava/hospodarenie-mesta/rozpocet/2022-2/

Mesto ako správca dane zverejňuje informácie vo veci daňových dlžníkov, ktoré nie sú predmetom daňového tajomstva a je možné ich zverejniť na web stránke: https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=806:0 v sekcii „Zoznam daňových dlžníkov“.

Sú nejaké výnimky z platenia daní, je niekto oslobodený?

Daň z nehnuteľnosti a úľavy – Mesto Žilina poskytuje iba úľavy, ktoré sú striktne určené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ustanovené vo všeobecnom záväznom nariadení.

Konkrétne poskytujeme 60 % úľavu (60 % zníženie) z dane zo stavieb alebo dane z bytov vo výške 60 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Daň za psa a úľavy – úľava 30 % (30 % zníženie) z dane za psa, ak daňovník k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahol vek 67 rokov a viac. Túto úľavu poskytujeme automaticky.

Poplatok za komunálny odpad – úľava 20 % (20 % zníženie) z poplatku za komunálny odpad, ak poplatník k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahol vek 62 rokov a viac. Túto úľavu poskytujeme automaticky. Mesto poskytuje aj 100 % úľavu z poplatku za komunálny odpad po predložení podkladov pre odpustenie poplatku, ktoré presne definuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2022 o poplatku https://www.zilina.sk/vzn/vzn-o-poplatku/.

11. máj 2023
Róbert Hakl, Aktuality.sk

Obraciam sa na vás s prosbou o zodpovedanie nižšie položenej otázky. V piatok 12. mája začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. Nakoľko je hokej obľúbeným športom a na Slovensku sa už dvakrát majstrovstvá konali, teda je tu veľa fanúšikov, chcel by som sa opýtať, či radnica/mestský úrad pripravuje nejakú zónu pre fanúšikov, kde a v akom systéme bude prevádzkovaná?

V súvislosti s hokejovými majstrovstvami mesto Žilina zónu pre fanúšikov nepripravuje.

5. máj 2023
Nikola Capeková, MY Žilinské noviny

Rada by som vás pre článok MY Žilinských novín poprosila o zodpovedanie otázok ohľadom plánovanej rekonštrukcie Bulváru.

V akom štádiu je aktuálne projekt danej rekonštrukcie?

Aktuálne máme spracovanú projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia – realizuje sa inžinierska činnosť v súvislosti s vydaním územného rozhodnutia.

Obyvatelia, zástupcovia iniciatívy Za lepší Nový Bulvár prezentujú istú nespokojnosť a pripomienky k projektovej dokumentácii. Zvažuje mesto v tejto súvislosti ďalšiu verejnú diskusiu k téme? 

V apríli sa z iniciatívy poslancov uskutočnilo stretnutie s občanmi, na ktorom bola jednou z tém i rekonštrukcia Nového Bulváru. Zúčastnil sa na ňom aj hlavný architekt mesta, ktorý si vypočul podnety od občanov a odpovedal na ich otázky.

Z ich strany je prítomných viacero požiadaviek na zlepšenie projektu vrátane zachovania parkovacích miest či zelene: https://www.mojapeticia.sk/campaign/za-lepsi-novy-bulvar/2300eb7f-f7eb-4499-980f-ba1fdf7c0d17. Ako sa k nim stavia mesto, považuje ich za relevantné? Pripúšťa na základe nich možnosť prípadnej úpravy zámeru, dokumentácie?

Mesto intenzívne komunikuje počet parkovacích miest. Obyvateľov Hlín sa redukcia parkovacích miest nedotkne. Analýza vyťažiteľnosti prezentuje, že priamo na Ulici Antona Bernoláka v čase, keď potrebujú obyvatelia zaparkovať, sú parkovacie miesta vyťažené takmer na 75 %. Aktuálne je na ulici 79 parkovacích miest, pričom nie sú v súlade s dnešnými normami. V projekte je navrhnutých 63 parkovacích miest, samozrejme, v súlade s dnešnými normami. Naviac je k dispozícii ešte ďalších 18 parkovacích miest na konci ulice pri Národnej banke SR, ktoré sú zdieľané. Z uvedeného jasne vyplýva, že obyvatelia sídliska po rekonštrukcii o parkovacie miesta neprídu.

Chceme pripomenúť, že výhradami a pripomienkami obyvateľov sa neustále zaoberáme. Napríklad oproti pôvodnému návrhu sme z projektu vylúčili terasy kaviarní pod oknami domov, trampolíny a podobne. Od začiatku deklarujeme, že príjazd pre sanitky a hasičov nebude absolútne ničím obmedzený, naopak, ich prístup sa zlepší.

Nevytvárame „pešiu zónu“, ale ulicu, kde pohyb chodcov bude prvoradý. Oddeľujeme cyklistov od chodcov tak, aby bol pohyb obyvateľov maximálne bezpečný. Zároveň výrazne pribudnú zelené plochy. Súčasnú zeleň nie je možné zachovať v plnom rozsahu, nakoľko je vysadená v kolízii so sieťami a dnes už je stromoradie presadené. Hlavným vegetačným prvkom budú stromy. Vysoký podiel nespevnených plôch v území bude pôsobiť ako ekostabilizačný prvok, čo eliminuje nepriaznivé dôsledky klimatických zmien.

Čo sa týka redukcie vjazdov do vnútroblokov, aj dnes sú riešené cez chodník a takto to bude aj po rekonštrukcii. Ich regulácia bude riešená dopravným značením tak, aby doprava mohla plynule fungovať. Všetky relevantné pripomienky obyvateľov zohľadňujeme.

Cieľom projektu je, aby sa na Ulici A. Bernoláka mohli bezpečne pohybovať nielen seniori a vozičkári, ale všetci obyvatelia bez výnimky. Projekt rekonštrukcie Nového Bulváru prinesie výrazne vyššiu kvalitu a dynamiku verejného priestoru, ako aj celkové zlepšenie životného štýlu.

4. máj 2023
Martina Beňová, Aktuality.sk

Nakoľko sa rozbieha jarno-letná sezóna a ľudia budú čoraz viac tráviť čas vonku, rada by som pripravila článok o tom, kde v meste môžu (na povolených miestach) opekať či grilovať, rovnako tak aj napríklad mať vstup so psom do vody/jazera. Viete mi, prosím, napísať, o aké lokality ide:

Kde v Žiline je povolené venčenie/kúpanie psa?

Mesto Žilina nemá vyhradené miesta na kúpanie psov. Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa zákona o vodách a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska je okrem iného povinný vypracovať prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie a taktiež vyznačiť a umiestniť počas kúpacej sezóny na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu prírodného kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom. Samospráva má v kompetencii pristúpiť  k tejto problematike len z pohľadu zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Psa nie je prípustné vodiť na miesta, kde je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa, nechať ho voľne sa pohybovať na verejne prístupných miestach a na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný.

Čo sa týka verejných venčovísk, tie sú v Žiline na sídliskách Solinky a Hájik.

Kde v Žiline je povolené opekanie, grilovanie? 

V Lesoparku Chrasť je 8 miest na vyhradených oddychových miestach s vybudovanými a zabezpečenými ohniskami a označenými príslušnými tabuľkami.

Pri zakladaní ohňa je potrebné dodržiavať podľa zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi nasledovné: nesmie sa používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, rovnako sa nesmie zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade, ak je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, je úplne zakázané kladenie ohňov na voľnom priestranstve.

Pre doplnenie: Mesto Žilina zakázalo na území mesta grilovať na otvorených balkónoch a lodžiách bytových domov. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené v roku 2011.

3. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak vás prosím o bližšie informácie ohľadom získania starých parkovacích automatov. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci a pán primátor riešili aj dočasné využívanie starých parkovacích automatov. Tie majú byť získané do majetku mesta.

Kedy sa uskutoční/uskutočnilo valné zhromaždenie Žilinskej parkovacej spoločnosti, na ktorom bude/bola prerokovaná aj táto záležitosť?

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 27. apríla.

Akým spôsobom budú získané do majetku mesta, na aký čas a za akú sumu (prípadne aká je ponuka mesta)?

Mesto Žilina v prípade dohody spoločníkov v Žilinskej parkovacej spoločnosti má záujem odkúpiť parkovacie automaty. Podmienky odkúpenia sú aktuálne predmetom rokovania spoločníkov.

Budú po zmene systému úhrady parkovného potrebné nové automaty, alebo budú upravené tie staré?

Staré automaty budú upravené na nový schválený cenník a dobu spoplatnenia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Cieľom je však pôvodné automaty postupne vymeniť za nové, moderné, ktoré budú automatizovane prepojené s centrálnym parkovacím systémom mesta, kontrolou, ktoré umožnia platbu kartou a podobne.

Aký je približný časový horizont tejto zmeny?

Od 7. júna budú funkčné súčasné automaty s novým nastavením. Dodanie nových parkovacích automatov očakávame v závislosti od výsledku verejného obstarávania, ktoré bude vyhlásené v najbližších dňoch.

28. apríl 2023
Ľuboš Kostelanský, Transparency International Slovensko

Rád by som vám položil otázky týkajúce sa tlačeného periodika, ktoré vydáva vaše mesto. Chcem sa opýtať, či ste v tomto roku prijali opatrenia týkajúce sa tlačeného periodika, ktoré vydáva vaše mesto (zmena periodicity, zmena počtu strán, zmena nákladu, atď.). Ak áno, prosím, opíšte, o aké opatrenia išlo a čo bolo ich dôvodom. Ak môžete, opíšte, prosím, aj finančnú stránku týchto opatrení. Koľko čísiel vášho tlačeného periodika už vyšlo v roku 2023 a koľko vydaní máte celkovo pre tento rok naplánovaných.

Pristúpili sme k zmene formátu z A3 na A4, znížili sme počet strán zo 16 na 12 a zároveň sme zredukovali aj počet čísel z 12 na 10 za rok. Radničné noviny vychádzajú ako dvojčíslo v mesiacoch júl/august a december/január. Dôvodom opatrení bolo šetrenie finančných prostriedkov z hľadiska zvyšujúcej sa ceny papiera a celkových výdavkoch v tejto oblasti.

V roku 2023 vyšli spolu štyri čísla. Radničné noviny vydávame mesačne v náklade 35 500 kusov. Cena za tlač jedného vydania (35 500 kusov) je 2460 eur s DPH, za 10 vydaní je to 24 600 eur s DPH. Cena za distribúciu je 1741,60 s DPH/mesiac. Vďaka opatreniam sme ušetrili približne polovicu výdavkov (predtým 85 074 eur, teraz 42 016 eur).

25. apríl 2023
Veronika Hubinská, Magazín Forbes

Chcela by som sa spýtať, či plánujete zvyšovať dane z nehnuteľnosti vo vašom meste a ak áno, z koľko eur na koľko? Kedy k tomu dôjde?

Na konci roka 2022 sa v Mestskom zastupiteľstve v Žiline prerokovávala možnosť zvýšenia sadzieb daní z nehnuteľnosti a rovnako aj poplatok za komunálny odpad. Navýšenie sadzieb daní z nehnuteľnosti pre rok 2023 schválené nebolo. Mestskí poslanci schválili úpravu výšky poplatku za komunálny odpad. K tomuto kroku sme boli nútení pristúpiť z dôvodu zvýšenia výdavkov za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu tak, aby boli tieto výdavky plne kryté príjmom mesta z poplatku za komunálny odpad a zároveň tak, aby sme ako mesto dodržiavali a plnili všetky nové legislatívne povinnosti, ktoré štát stanovil pre všetky samosprávy. O tom, či mesto opätovne po čase pristúpi k návrhu úpravy sadzieb daní z nehnuteľnosti, je predčasné hovoriť.

20. apríl 2023
Kornel Kubík, Zregionu.sk

Poprosím vás o vyjadrenie, či vo vašom meste plánujete, resp. uvažujete o obmedzení rýchlosti na cestách na 30 km/h? EÚ presadzuje zníženie maximálnej rýchlosti v mestách na 30 km/h, zároveň v Košiciach by chceli zaviesť zóny 30 v mnohých častiach mesta. Preto nás zaujíma, či vo vašom meste aspoň uvažujete o zavedení (väčších) zón, kde by bola dovolená rýchlosť 30 km/h, prípadne o plošnom zavedení tejto max. rýchlosti v meste?

Zóny 30, ktoré predstavujú zóny s upokojenou premávkou, už v meste máme vyznačené a postupne plánujeme ich rozširovanie. V súčasnosti je zóna 30 v rezidenčnej štvrti Bôrik, v ktorej sme plošne zaviedli upokojenie dopravy, ako i v mestských častiach Vranie a Brodno. V zavádzaní zón s upokojenou dopravou budeme v takýchto štvrtiach mesta pokračovať.

19. apríl 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Nové trhovisko, na ktorom práce začali už v minulom roku, má byť otvorené v júni tohto roku. Stíha sa otvoriť načas?

Áno, trhovisko sa stíha otvoriť načas.

Na stavbe sa dlhšie nepracovalo, aké boli dôvody?

Dôvodmi boli nevhodné klimatické podmienky a úprava spôsobu zakladania objektu. Keďže sme v historickom prostredí, aj napriek tomu, že sa robili sondy na určenie spôsobu zakladania ešte pred začatím projektovania, sú miesta, kde je situácia komplikovanejšia. Aj v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom sme hľadali vhodné riešenie spôsobu zakladania objektu. Riešenie sme už pripravili a pracujeme aj na potrebných povoleniach.

Aké už vieme obchody, že tu budú? Mesto vyberalo predajcov? Spomeňme nejaké prevádzky nie menovite, len o aký sortiment pôjde.

Aktuálne sa rokuje s potencionálnym správcom trhoviska, ktorý by mal zabezpečiť naplnenosť vhodnými prevádzkami. Predstava, ktorá vznikala ešte počas kandidatúry Žiliny na Európske hlavné mesto kultúry, je, aby bol k dispozícii bežný sortiment trhovísk (ovocie, zelenina, farmárske trhy a pod.) doplnený aj o sprievodné kultúrne podujatia. Trhovisko má byť miestom, ktoré bude rôznym vekovým kategóriám ponúkať aktívny a atraktívny verejný priestor. Ide o koncept, ktorý poznáme aj z okolitých európskych krajín.

Čo s priestorom starého trhoviska? V akom je to štádiu, mal tu byť parčík, rieši sa to? Bude sa niečo robiť aj s týmto priestorom?

Priestory starého trhoviska patria súkromným spoločnostiam. Útvar hlavného architekta mesta priebežne komunikuje ohľadom ich stavebných zámerov, keďže v zmysle územného plánu je na nich možná výstavba.

Sú tieto pozemky mestské, vysporiadané, alebo ako sa postupuje? Pozemky na ktorých sa bude trhovisko realizovať sú v dlhodobom prenájme mesta

Pozemky nie sú mestské. Mesto vlastní len prevažnú časť komunikácií.

Neuvažuje sa na území mesta s klasickým konceptom trhoviska? Otvoreného, ako ho poznáme aj z iných miest?

Uvažuje sa aj nad klasickým konceptom. Mesto má spracované VZN o trhových miestach.

https://www.zilina.sk/vzn/vseobecne-zavazne-nariadenie-c-5-2017-ktorym-sa-doplna-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-10-2016-ktorym-sa-urcuju-podmienky-predaja-vyrobkov-a-poskytovania-sluzieb-na-trhovych-miestach-v-meste-zilina/

Keďže kreatívne trhovisko je riešené ako dočasná stavba na dobu nájmu pozemku, určite budeme premýšľať aj nad trvalým riešením. Či bude „klasicky otvorené“ alebo sa zvolí iný koncept zatiaľ nevieme. Aktuálny projekt je spracovaný tak, aby sa po skončení nájmu dal premiestniť na iné miesto, poprípade aj s iným účelom. Prakticky ide o modulovú stavebnicu, ktorá nám umožní postaviť aj iné varianty. Od úvodného návrhu, študentky architektúry Martiny Piatrikovej, ktorý vznikol v spolupráci Mesta Žilina a Fakulty architektúry v Bratislave, sa uvažovalo tiež nad tým, aby stavba mohla žiť aj po skončení nájmu na tomto pozemku.

19. apríl 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak.sk by som sa chcela informovať o oprave dreveného chodníka na sídlisku Hájik, ktorý mal poškodiť pracovník Technických služieb mesta ešte v januári. Samospráva vtedy informovala, že chodník bude opravený do konca januára alebo začiatkom februára, no do dnešného dňa sa tak nestalo. Je známe, prečo ešte nie? Kedy mesto pristúpi k oprave tohto chodníka? 

Oprava chodníka bola Technickým službám mesta Žilina zadaná do plánu a bude zrealizovaná nasledujúci týždeň.

18. apríl 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Chcem vás požiadať o informáciu pre MY Žilina a sme.sk. Určite máte informácie o tom, ako sa uzavrelo vysporiadanie pozemkov pod kruhovou križovatkou na Ulici Vysokoškolákov pri Dubni. Má investor obchodu s nábytkom už všetky pozemky a povolenia pre rozšírenie kruhového objazdu? Nemáte informáciu, kedy to chce robiť? Viem, že sa kedysi hovorilo o lete. Ako to ovplyvní usporiadanie dopravy? Nebude potom po rozšírení križovatky čas na zrušenie križovatky pri plavárni? 

Takzvanú turbo-okružnú križovatku má investor povinnosť realizovať ako vyvolanú investíciu stavby. Ide o špeciálny typ križovatky (fyzické oddelenie jazdných pruhov zabezpečuje plynulý prejazd križovatkou bez nutnosti zmeny jazdného pruhu, s eliminovaním kolíznych bodov, rozdelenie vozidiel do jazdných pruhov pre jednotlivé smery jazdy už pred križovatkou a podobne). Po vybudovaní sa zlepší cestná infraštruktúra (rozšírenie kruhového objazdu, vyššia kapacita a bezpečnosť križovatky) s tým, že, samozrejme, budú zachované aj chodníky a cyklotrasa.

Podľa aktuálnych informácií bolo oznámené začatie konania – uskutočnilo sa majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, čo je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia. Realizácia križovatky je plánovaná na letné obdobie s podmienkou dokončenia do konca augusta po vyjadrení a odsúhlasení dotknutých orgánov, pričom ide o najvhodnejší možný termín počas roka. Cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, bude zabezpečená náhradná MHD v určenom režime a rovnako bude vytvorená dočasná obchádzková trasa.

14. apríl 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Kontaktujem vás z redakcie Žilinak. Vzhľadom na začatie výstavby obchodného domu XXXLutz na Vlčincoch by nás zaujímalo, či naďalej platí podmienka vybudovania kruhového objazdu, prípadne k akým zmenám kvôli výstavbe dôjde?

Áno, podmienka rekonštrukcie súčasnej okružnej križovatky na tzv. turbo-okružnú križovatku platí a investor ju bude realizovať ako vyvolanú investíciu stavby mestom. Ide o špeciálny typ križovatky (fyzické oddelenie jazdných pruhov zabezpečuje plynulý prejazd križovatkou, bez nutnosti zmeny jazdného pruhu, s eliminovaním kolíznych bodov, rozdelenie vozidiel do jazdných pruhov pre jednotlivé smery jazdy už pred križovatkou a podobne). Zlepší sa cestná infraštruktúra (rozšírenie kruhového objazdu, vyššia kapacita a bezpečnosť križovatky) s tým, že, samozrejme, budú zachované aj chodníky a cyklotrasa.

13. apríl 2023
Anna Holešová, Žilinak

Keďže mesto čoskoro prevezme do svojej správy parkovanie v centre, našich čitateľov zaujíma, čo sa stane s vopred zakúpenými parkovacími kartami, ktoré majú dlhšiu platnosť ako do júna. Zostávajú stále v platnosti? Pokiaľ áno, ako sa parkovacia spoločnosť vyrovná s mestom?

Postup ohľadom už zakúpených parkovacích kariet je aktuálne v štádiu riešenia. O záveroch budeme následne informovať.

12. apríl 2023
Zuzana Šišovská, Nový Čas

Poprosím vás k skladačke, ktorú pripravujeme, o koľko zdraželi hrobové miesta (aj hroby ako také, aj urnové ukladanie)?

Mesto Žilina vyberá poplatky za hrobové miesta na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 21.7.2017 a jeho prílohou je cenník poplatkov za prenájom hrobových a urnových miest. Toto VZN bolo upravené a dodatok č. 9/2018 nadobudol účinnosť dňa 17.7.2018, poplatky však zostali nezmenené. Sadzby za prenájom hrobových a urnových miest sú nasledovné: jednohrob 5 €/rok, dvojhrob 10 €/rok, trojhrob 15 €/rok, štvorhrob 20 €/rok, detský hrob 2 €/rok, urnové miesto 2 €/rok.

11. apríl 2023
Anna Holešová, Žilinak

Čitatelia sa nás pýtajú na údajné uzatvorenie chodníka a cyklochodníka vedúceho popri Váhu v Budatíne a smerom k vodnému dielu. Pokiaľ je táto informácia pravdivá, viete nám poskytnúť bližšie informácie o dôvode uzatvorenia, termínoch a prípadných obchádzkových trasách?

Mesto Žilina informuje o dvoch plánovaných úplných uzáverách, o ktoré požiadalo Združenie pod Dubňom v súvislosti s modernizáciou železničného uzla. V termíne od 11. apríla 2023 do 30. júna 2023 bude úplne uzatvorený združený chodník medzi cestou I/60 a Váhom v dĺžke 2 600 m z dôvodu stavebných prác na pretláčaní sieti pod cestou I/60 a realizácie lávky pri výustnom objekte. V termíne od 11. apríla 2023 do 10. apríla 2024 bude úplne uzatvorený cyklochodník v časti Budatín v dĺžke približne 720 m z dôvodu rekonštrukcie železničných mostov cez rieku Váh. Z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta cez rieku Váh je potrebné zamedziť vstup cyklistov a chodcov na stavenisko. Na stavenisko bude zriadený vjazd a výjazd vozidiel stavby. Zamedzenie vstupu bude vyznačené dopravnými zábranami a dopravnými značkami. Je navrhnutá obchádzková trasa, ktorá je vedená po ulici Dolná, ďalej po ceste I/11 a v Budatíne po ulici Stará Hradská a K múzeu.

31. marec 2023
Jozef Ryník, SME

Podľa vlaňajšej správy NKÚ ste do roku 2021 vybudovali len 5 km cyklotrás. Prečo len toľko a čo sa odvtedy zmenilo?
V súčasnosti máme približne 12 km cyklotrás. Ďalšie sú vo výstavbe alebo v príprave. Dôvody pomalého budovania cyklotrás uvádzame nižšie, no je treba povedať, že projekty cyklotrás boli dlhodobo len okrajovou témou a do priorít mesta sa zaradili len za posledných 5 rokov. Budovanie cyklotrás sa teda v poslednej dobe zintenzívnilo, čo je vidieť aj v meste. Od roku 2021 nám pribudli takmer 4 km nových cyklotrás, respektíve cyklistických pruhov.

Aké legislatívne zmeny by vám uľahčili budovanie cyklotrás?
Pokiaľ sa nezlepší situácia s majetkovo-právnym vysporiadaním, tak sa výstavba cyklotrás nezlepší. Je však otázne, či sú k dispozícii legislatívne možnosti na zlepšenie tohto procesu.

Je problém zosúladenie územných plánov obcí s mestskými či krajskými zámermi? Ako ich zladiť?
Nevidíme problém v zosúladení, skôr ako nedostatok vnímame načasovanie projektov. Niektoré cyklotrasy, ktoré zastrešuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), sú síce územne skoordinované, avšak problém nastáva pri ich napojení z dôvodu oneskorenia iného projektu a naopak. So ŽSK intenzívne v týchto veciach komunikujeme a vzájomne sa informujeme o svojich zámeroch.

Pred časom Košice pristúpili  k zrýchleným vyvlastňovacím konaniam za pomoci verejnej vyhlášky, čo umožňuje zvolať konanie všetkých vlastníkov a umožniť im vyjadriť sa k verejnoprospešnej stavbe. Je to cesta k zrýchleniu stavby cyklotrás?
Áno, určite je to cesta. Avšak u nás v Žiline máme problém s majetkovo-právnym vysporiadaním, keďže sa množstvo parciel odpredalo súkromným osobám. Tie nám v súčasnosti chýbajú a doteraz sa nám nepodarilo vyvlastniť potrebné pozemky pod cyklotrasy. Toto všetko nám zapríčiňuje spomalené budovanie kvalitnej cyklistickej infraštruktúry.

Aké problémy sú pri čerpaní financií na cyklotrasy z Plánu obnovy?
Medzi najväčšie nedostatky čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na budovanie cyklotrás patria benchmark na jeden meter cyklotrasy a nemožnosť financovania samostatnej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. V súčasnosti platný limit výdavkov vo výške 500 eur na jeden meter cyklotrasy síce postačuje pri bežných cyklotrasách, neumožňuje však realizáciu zložitejších projektov (ako sú napríklad cyklomosty, vysunuté cyklotrasy, cyklotrasy v svahovitom teréne a pod.), ktoré sú v mestskom prostredí občas nevyhnutné. Doplnková cyklistická infraštruktúra je oprávnená len v prípade jej budovania spolu so samotnou cyklotrasou, čo je z hľadiska ich umiestnenia veľmi náročné.

Všetky tieto problémy sa snažíme aktívne riešiť v spolupráci s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky.

30. marec 2023
Gabriela Halmová, Nový čas

Do redakcie Nového Času dorazil tip od čitateľa, týkajúci sa jedného zo zamestnancov bratislavského magistrátu. Zábery, ktoré nám zaslal, pochádzajú z platformy OnlyFans, no aktuálne sa nachádzajú na inej webovej stránke. Taktiež nám zaslal zábery z ďalších webov. Tieto weby však majú výrazne šteklivejšiu tematiku. Muž je na záberoch s rôznymi sexuálnymi pomôckami, niektoré videá sú sadomaso charakteru, zachádzajú do tvrdého porna a pôsobia profesionálnym dojmom. Porovnali sme zaslané fotografie aj videá od čitateľa s fotografiou Matiasa Mužíka (šéf vzťahov s verejnosťou) na profesijnej sieti LinkedIn, pričom podoba je neodškriepiteľná.  Zistili sme, že pánovi Mužíkovi nikto nič neodcudzil, ako tvrdil, ale že si takýmto spôsobom roky „privyrába“. Zatiaľ je v skúšobnej dobe, do konca marca. Magistrát však tvrdí, že za ním stojí a vybrali ho z 10 kandidátov, aj keď mnoho ľudí aj z radov verejnosti má názor, že ak to robí verejne, znevažuje úrad. 

Chcela by som sa opýtať, ako by reagoval v taktomo prípade Váš úrad?
Takýto prípad na našom úrade nenastal.

Stretli ste sa s podobnou situáciou?
Nie.

30. marec 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Kedy a ako často sa robí údržba detských ihrísk v Žiline. Ako často a kedy najbližšie sa čistia, a vymieňa sa piesok.
Údržba a oprava detských ihrísk v meste Žilina sa vykonáva pravidelne podľa potreby počas celého roka. Opravy sa zároveň realizujú v závislosti od rozsahu poškodenia ihrísk, prípadne herných prvkov, a to podľa dôležitosti a bezpečnosti. V zimnom období sa údržba a oprava detských ihrísk vykonáva v závislosti od počasia. Kontroly detských ihrísk sa robia pred sezónou, následne sa spíše protokol o poškodeniach a vytvorí sa plán opráv. Premývanie, dopĺňanie a samotná výmena piesku sa uskutočňuje každoročne pred sezónou, respektíve na začiatku sezóny po zimnom období.

Koľko detských ihrísk je vo vlastníctve mesta – prosím aj rozpísať, kde sú. O ktoré sa stará mesto.
Žilinská samospráva má vo svojom vlastníctve 168 detských ihrísk. Vzhľadom na uvedený počet je náročné uviesť presné lokality. Posielam link na GIS, kde nájdete lokality detských ihrísk: https://mu-zilina.gisplan.sk/mapa/pasport-hrist-sportovist/?c=-443065%3A-1172103&z=7&lb=osmllg&ly=phs-vs-s%2Cphs-vh-s%2Cphs-spo-s%2Cphs-hri-s%2Cad&lbo=1&lyo=

Kto zabezpečuje údržbu a opravy ihrísk.
Momentálne zabezpečuje správu, údržbu a opravy detských ihrísk zmluvná spoločnosť ERPOS. V máji tohto roku nám bude končiť zmluva so spomínanou spoločnosťou, pričom od júna 2023 si začína mesto Žilina robiť tieto práce vo vlastnej réžii a to prostredníctvom Technických služieb mesta Žilina. Posledné dva roky sme si však drobné úpravy vykonávali prostredníctvom pracovníkov našej pojazdnej dielne.

Plánujete v tomto roku nejaké nové ihriská? Ak áno, kde a aké.
Čo sa týka nových investícií, v súčasnosti revitalizujeme vnútroblok Slovanská – Tulská, ktorého súčasťou bude i detské ihrisko. S úpravami sa začalo začiatkom marca a mali by trvať do konca októbra. Projekt revitalizácie je z veľkej časti hradený z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové náklady sú vo výške 676 792 eur, pričom mesto sa na financovaní spolupodieľa 5 percentami.

Ak sa nezdá rodičom čistota ihriska, prípadne je potrebná nejaká oprava, kde sa môžu obrátiť?
Občania sa môžu obrátiť na klientske centrum mesta Žilina – Doprava a komunálne služby, kde nahlásia svoj podnet na opravu alebo údržbu.

Máte problémy s vandalizmom? Čo najčastejšie?
Najčastejšie sa stretávame s poškodenými drevenými časťami jednotlivých herných prvkov, s grafitmi na detských ihriskách, s odcudzením častí herných prvkov a rovnako s poškodeniami na lavičkách umiestnených na detských ihriskách. Častokrát sa nám stáva, že herné prvky určené pre menšie deti využívajú aj tínedžeri, ktorí nerešpektujú vekové a hmotnostné obmedzenia, čím dochádza k neúmyselnému poškodzovaniu týchto prvkov.

Koľko investícii máte v tomto roku na túto oblasť? – opravy, nové investície.
Mesto Žilina má v rozpočte pre rok 2023 na opravu a údržbu existujúcich detských ihrísk v meste Žilina vyčlenených 167 000 eur. V tomto roku neplánujeme budovať ďalšie nové detské ihriská (okrem spomínaného ihriska vo vnútrobloku ulíc Slovanská Tulská), vzhľadom k tomu, že nemáme pre tieto účely vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte pre rok 2023.

30. marec 2023
Juliana Krčulová, SP21

Bratislavská samospráva avizovala, že na bezpečnosť v uliciach hlavného mesta bude aj tento rok počas piatkových a sobotných nocí dohliadať dobrovoľnícka Nočná pomoc, ktorá svojou činnosťou posilňuje prácu mestskej a štátnej polície alebo záchrannej služby. Obdobné koncepty je možné vidieť aj v zahraničí, ako napríklad Street Angels, Night Owls, Night Safe, Community Patrol alebo Guardians. V tejto súvislosti by som sa rada opýtala, či plánuje mesto Žilina posilniť počas piatkových a sobotňajších nocí, kedy vídame v uliciach mesta zvýšené množstvo najmä mladých ľudí, bezpečnosť v uliciach formou dobrovoľníkov z “Nočnej pomoci“? Ak áno, kedy mesto plánuje realizovať nábor dobrovoľníkov a kto sa do tejto aktivity môže prihlásiť? Ak nie, z akého dôvodu? Plánuje mesto Žilina posilniť počas piatkových a sobotňajších nocí bezpečnosť v uliciach Žiliny inou formou?

Napriek tomu, že vnímame zvýšené riziko konfliktných situácií počas piatkovej a sobotňajšej noci, zatiaľ neplánujeme využívať služby dobrovoľníkov. Zvládanie situácie je v kompetencii Mestskej polície v Žiline, ktorá počas piatkových a sobotňajších nocí posilňuje svoje hliadky v uliciach.

24. marec 2023
Monika Voleková, Architektúra, Stavebníctvo, Biznis

Pripravujeme sériu materiálov k bývaniu a nájomným bytom, rada by som získala názory z krajských miest.
Koľko nájomných bytov aktuálne vlastní mesto a aká je potreba?
Mesto Žilina aktuálne vlastní 1117 mestských nájomných bytov (k 28. 2. 2023). V poradovníku žiadateľov evidujeme k uvedenému dátumu 205 žiadostí o pridelenie nájomného bytu.

Koľko ich plánujete postaviť? O koľko izbový byt majú nájomníci záujem?
V tomto roku neplánujeme rozširovať počet nájomných bytov, vzhľadom k tomu, že nemáme pre tieto účely vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte. V oblasti bytovej politiky máme však vypracované nejaké projekty, všetko ale závisí od finančných možností mesta. Izbovitosť podľa počtu osôb v domácnosti u mestských nájomných bytoch v meste Žilina upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely.

V akom stave (príprava, výstava) sú budúce byty? Museli ste výstavbu z nejakého dôvodu zastaviť, zrušiť?
Mesto Žilina aktuálne pripravuje podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu na Ulici Daniela Dlabača.
S pôvodným dodávateľom, s ktorým mesto podpísalo v roku 2017 zmluvu o naprojektovaní, povolení a realizácie bytového domu na Ulici Daniela Dlabača, sme sa minulý rok vzájomne dohodli a podpísali sme dohodu o ukončení spolupráce. Dôvodom bol fakt, že táto pôvodná zmluva už nebola zo strany dodávateľa ani mesta uskutočniteľná. Zhotoviteľ sa však zaviazal dodať mestu projektovú dokumentáciu vrátane stavebného povolenia do konca minulého roka. A práve spomínaná projektová dokumentácia spolu s rozpočtom sú podkladom pre žiadosť o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorú aktuálne pripravujeme.
Projekt bytového domu počíta s 28 jednoizbovými bytmi a 12 dvojizbovými bytmi.

Ste pripravení na vysokú cenu stavebných materiálov? Vidíte v tom problém pri  verejnom o obstarávaní výstavby? Z čoho financujete výstavbu nájomných bytov? Aké máte skúsenosti s úverom ŠFRB a dotáciami MDV SR?  Potrebovali by ste viac financií na m2 bytovej plochy? Uprednostňujete rekonštrukciu či výstavbu nových?
Aktuálne máme pripravený projekt realizácie bytového domu na Ulici Daniela Dlabača, ktorú plánujeme financovať prostredníctvom príspevku zo ŠFRB. Pri výstavbe nájomných bytov zatiaľ nemáme s úverom zo ŠFRB žiadne skúsenosti. Ďalšie projekty v súčasnosti nepripravujeme.

18. marca 2023
Anna Holešová, Žilinak

Kontaktoval nás majiteľ vozidla, ktoré dnes ráno čiastočne zablokovalo príjazdovú cestu k niekoľkým firmám pri Kamennej ulici. Podľa katastra ide o spolumajiteľa parcely registra E 132/1 (vedená ako orná pôda), na ktorej leží aj úsek Kamennej. Podľa jeho vyjadrenia mesto kontaktoval so žiadosťou o riešenie tejto situácie, avšak bezvýsledne. Pokiaľ sa mu nepodarí nadviazať komunikáciu, uviedol, že zvažuje zablokovanie Kamennej ulice.

Aké je stanovisko mesta k tomuto problému? Chystá sa vedenie komunikovať s vlastníkmi pozemkov pod využívanými cestami? Ako bude mesto postupovať v prípade zablokovania Kamennej ulice?

Právne oddelenie neeviduje žiadosť o zahájenie komunikácie s vlastníkom pozemku pod časťou ulice Kamenná.
Z hľadiska dopravy je neprípustné zablokovať akúkoľvek verejnú cestu a ide o priestupok. Mesto Žilina je príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií a akákoľvek uzávierka musí byť najskôr odsúhlasená príslušným dopravným inšpektorátom (v tomto prípade okresným – ODI) a správcom cesty na základe čoho následne v prípade súhlasných stanovísk vydáva príslušný cestný správny orgán povolenie v zmysle cestného zákona. V prípade spáchania priestupku je následne dotyčný riešený nami ako cestným správnym orgánom v priestupkovom konaní. V prípade zablokovania cesty a spôsobenia prekážky cestnej premávky je povinný prekážku bezodkladne odstrániť ten, kto ju spôsobil, ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty (zákon o cestnej premávke). Podľa zákona o pozemných komunikáciách nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať komunikáciu a premávku na nej, ani sťažovať ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia; pritom môže byť tiež rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad. Na vozovke a krajniciach sa nesmú, s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení, umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku. Jestvujúce pevné prekážky musia sa v lehotách určených vykonávacím predpisov odstrániť. V odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z tohto zákazu cestný správny orgán. Kamenná ulica je verejná miestna komunikácia vo vlastníctve a správe mesta Žilina a zároveň je mesto Žilina príslušný orgán miestnej štátnej správy (spomínaný cestný správny orgán).

14. marca 2023
Žaneta Mikulíková, Pravda

Prosím Vás o info, či sa dvíhal plat primátorovi a s akým odôvodnením. Ak áno, prosím o uvedenie predchádzajúcej sumy a novej sumy (plus odkedy je platná).

Pôvodne schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ustanovujúcom zasadnutí (22.11.2022) primátorovi Petrovi Fiabáne základný minimálny plat bez navýšenia vo výške 4 287 eur. Vzhľadom k tomu, že sa medzičasom zvýšila priemerná mzda, tak sa zvýšil aj plat pána primátora.
Aktuálny plat primátora mesta je s účinnosťou od 1. januára 2023 4 617 eur. Podotýkam, že je to v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest stále minimálny plat, ktorý primátor mesta môže mať.

13. marec 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Chcel by som Vás požiadať o informáciu o tom, v akom stave je žiadosť o udelenie mestského nájomného bytu pre Ingrid Ďuranovú. Pani sa snaží svoju životnú situáciu medializovať.
Mestské nájomné byty sa prideľujú v zmysle Čl. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina a to nasledovne:
– 50% z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina podľa poradia v  poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu a
– 50% z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina na základe odporúčaní Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová rozhodne o pridelení bytov na základe vopred stanovených kritérií, na ktorých sa komisia dohodne, pričom zohľadňuje naliehavosť (urgentnosť) situácie žiadateľov. K 28. 2. 2023 evidujeme 205 žiadateľov o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely v meste Žilina a z toho je 53 žiadateľov samoživiteľov, ktorých žiadosti sú evidované ešte pred žiadosťou pani Ďuranovej.

Koľko má mesto nájomných bytov?
Mesto Žilina aktuálne vlastní 1117 mestských nájomných bytov.

Pribudli nejaké v posledných rokoch?
Naposledy v roku 2015 pribudlo 20 bytových jednotiek v zrekonštruovanej administratívnej budove „Lesníka“ na ulici Pri Rajčianke.

Je šanca, že v tomto volebnom období nejaké nájomné byty pribudnú?
V tomto roku neplánujeme rozširovať počet nájomných bytov, vzhľadom k tomu, že nemáme pre tieto účely vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte. V oblasti bytovej politiky máme však vypracované nejaké projekty, všetko ale závisí od finančných možností mesta.

13. marca 2023
Dominika Körtvélyesiová, Nový čas

Pripravujem článok ohľadom platov primátorov a starostov slovenských miest. Zaujímalo by nás, o koľko sa zvýšil plat primátora vo vašom meste tento rok po zohľadnení priemernej mzdy? Akú sumu z jeho mzdy tvorí odmena, ktorú schvaľuje mestské zastupiteľstvo? 

Pôvodne schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ustanovujúcom zasadnutí (22.11.2022) primátorovi Petrovi Fiabáne základný minimálny plat bez navýšenia vo výške 4 287 eur. Vzhľadom k tomu, že sa medzičasom zvýšila priemerná mzda, tak sa zvýšil aj plat pána primátora.
Aktuálny plat primátora mesta je s účinnosťou od 1. januára 2023 4 617 eur. Podotýkam, že je to v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest stále minimálny plat, ktorý primátor mesta môže mať.

9. marec 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Keďže sa tohtoročný Carneval neuskutočnil pre finančné dôvody, chceli by sme sa ešte dodatočne opýtať na niekoľko vecí.

– koľko financií by bolo potrebné (na základe skúseností z predošlých ročníkov) do tohto podujatia približne investovať? 

Na základe skúseností by sme do podujatia investovali 12 600 eur.

– akú sumu by mesto v prípade organizovania tohto podujatia získalo z prenájmu priestorov stánkarom? 

Na tomto podujatí sa neprenajímajú stánky.

– ako mesto v režime šetrenia postupuje pri výbere podujatí, ktoré zorganizuje? 

Podujatia sú v súčasnosti pozastavené, ich prípadnú realizáciu plánujeme v čase podľa plánovaného dátumu ich realizácie.

6. marec 2023
Anna Holešová, Žilinak

V mene spravodajského portálu www.zilinak.sk by som Vás chcela poprosiť o informácie ohľadom plánovanej rekonštrukcie mosta na ulici Sv. Cyrila a Metoda. V minulom roku bolo začaté VO, ktoré bolo zrušené pre nedostatočný počet uchádzačov. Most je však v zlom technickom stave a Žilinčanov zaujíma, kedy bude opravený. Rieši mesto aj naďalej rekonštrukciu tohto mosta? Pokiaľ áno, aký je stav tohto riešenia?

Samozrejme, mesto Žilina vo veci rekonštrukcie mosta na Ulici sv. Cyrila a Metoda koná. V súčasnosti máme vypracovaný projekt rekonštrukcie a vydané povolenie. Aktuálne sa realizuje verejné obstarávanie, otváranie obálok je naplánované na budúci týždeň a následne budeme čakať na podpis zmluvy s dodávateľom. V súčasnosti čakáme na schválenie Programového vyhlásenia, v ktorom budú zadefinované kľúčové aktivity a plány rozvoja Žiliny na najbližšie roky a rovnako i systém ich financovania.

3. marec 2023
Juraj Vnuk, Žilinský večerník

Do redakcie nám prišiel list od pána Dušana Majerčiaka (NA SIHOTI 10 – ŽILINA), ktorý zaslal podľa neho aj samotnému primátorovi i sociálnemu odboru mesta
Z jeho dlhého textu poprosím reakciu na otázky: „Prekonávanie ulice Uhoľná a podchod, ktorý sa vyznačuje schodmi, ktoré keď prší a sneží sú zdraviu nebezpečné. Problém podľa neho majú mamičky s deťmi, cyklisti, dôchodci, pretože cca 50 schodov nie je obyčajné chodenie. Otázka- môže mesto v súčasnom stave urobiť niečo viac, aby v danej situácii boli spokojnejší občania? „Už nehovorím, že ľudia z našich ulíc majú ísť za lekárom na Bratislavskej ulici či niečo vybaviť na ulice Hollého, Kmeťa či Sasinkovu. Konkrétny príklad je, že pre seniorov sa varili obedy na ulici Kmeťa, ale dovoz nefunguje a obedy museli odhlásiť respektíve zrušiť.“ Otázka – zrejme tu je možné len poprosiť o strpenie či dá sa tento vôbec nejak riešiť? Rovnako vás prosím pokojne zosumarizujte aktuálny stav v súvislosti so stavebnými prácami, ktoré sa realizuje v okolí železničnej stanice.

V úvode je veľmi podstatné poznamenať, že túto modernizáciu nerealizuje mesto Žilina, investorom sú v tomto prípade Železnice Slovenskej republiky. Treba tiež zdôrazniť, že ide o veľmi náročný proces. Podchod aktuálne nie je skolaudovaný, spĺňa len základné funkcie podchodu (t. j. riadne osvetlený, je tam vybudované odvodnenie, je osadené dočasné zábradlie a rampy).
Mesto vstúpilo do rokovaní so železnicami. Aktívne komunikujeme a rokujeme so železnicami, apelujeme na nedostatky a pracujeme na ďalších riešeniach, taktiež zástupcovia MsÚ sa pravidelne zúčastňujú kontrolných dní a vznášajú pripomienky zo strany mesta. Máme od nich prísľub, že do mája bude položená dlažba, obklad, bude dokončené finálne osvetlenie a osadené riadne zábradlie v podchode.
Ďalšie otázky prosím smerujte na zhotoviteľa prípadne investora. Bližšie informácie k realizovaným stavebným prácam nájdete na: https://uzolzilina.sk/

2. marec 2023
Juraj Vnuk, Žilinský večerník

Čitateľ Milan nám zaslal danú dvojfotku a pýta sa. Prosím o odpoveď zo strany mesta Žilina… „Dobrý deň.  Pri prechádzke k jazierku pri vodnom diele som bol zhrozený keď som videl čo sa tam stalo. Pozeral som a nevedel som si to vysvetliť a nielen ja ale aj všetci okoloidúci. Bolo to také pekné miesto kde som často chodieval. Vždy tam bol niekto rybári, rodiny s deťmi niekto sedel na lavičke alebo sa prechádzal a teraz …….. rúbanisko. Odchádzal som zo zmiešanými pocitmi veriac že je za tým snáď nejaký pozitívny zámer.“

Predmetný výrub drevín sa uskutočňoval na pozemkoch parc. č. E-KN 3216/1 k. ú. Teplička nad Váhom. Výrub drevín realizoval správca daných pozemkov Slovenský vodohospodársky podnik š p, Radničné námestie č.8, 96955 Banská Štiavnica, SR, IČO: 36022047, na základe povolenia príslušného správneho orgánu štátnej vodnej správy – Okresný úrad Žilina.
Uvedené pozemky ako je vidieť nepatria pod územnú správu Mesta Žilina a z toho dôvodu Mesto Žilina ani nie je miestne príslušné sa k danému výrubu vyjadrovať. V prípade bližších informácií a dôvodov výrubu odporúčame sa obrátiť na správcu daného pozemku.

1. marec 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Chcela by som Vás poprosiť o niekoľko bližších informácií k parkovacím kartám. Keďže sa parkovacia politika v nasledujúcich mesiacoch zmení, čitateľov zaujíma, ako majú postupovať pri nákupe parkovacích kariet. Obávajú sa najmä toho, že keď si kúpia kartu s platnosťou povedzme na rok, tak im platnosť v konečnom dôsledku skončí skôr po prevzatí parkovania mestom. Mohli by ste pre nás spresniť informácie v tejto problematike? Ako majú Žilinčania pri nákupe postupovať?

Odporúčame Vám obrátiť sa s touto otázkou priamo na ŽPS ako majú Žilinčania pri nákupe postupovať.

28. február 2023
Jozef Ryník, SME

Plánujete v tomto roku zdražieť parkovné? Ak áno o koľko a len v centre mesta?
Aké sú dôvody zdražovania? Rastú vám náklady?
V Žiline je špecifická situácia vzhľadom na to, že prevádzkovateľom parkovného je Žilinská parkovacia spoločnosť (ŽPS). Iné mestá majú parkovaciu politiku vo svojich rukách a vzhľadom na infláciu zvyšujú parkovné, čo sa robí zmenou Všeobecného záväzného nariadenia a schvaľujú ho poslanci mestského zastupiteľstva. V meste Žilina o tom rozhoduje ŽPS.
V júni tohto roku končí zmluva so ŽPS a prevádzku parkovania preberá mesto Žilina do vlastných rúk. Návrh nového cenníka bude následne optimalizovaný a prispôsobený súčasnosti. Vo všeobecnosti plánujeme nový moderný systém parkovania v Žiline.
Dnes vedia návštevníci platiť len v automatoch mincami, ktoré nevydávajú. Samospráva po prevzatí parkovného pripravuje nové možnosti v podobe SMS, aplikácie a moderných automatov na platbu kartou. Zároveň zostáva regulované len centrum mesta.
Po prevzatí prevádzky parkovného v centre mesta nastavíme cenník podľa aktuálnych tarif parkovania v slovenských mestách. Cenová politika dokáže ovplyvniť tak príjmy samosprávy, ako aj mobilitu v meste.

Je lepšie zdražieť len dlhodobé parkovanie či aj krátkodobé?
Nevidíme rozdiel v tom, či ide o auto rezidenta (dlhodobé parkovanie) alebo návštevníka (krátkodobé parkovanie), obe amortizujú infraštruktúru rovnako a tú je potrebné neustále udržiavať a opravovať. Na to by mali byť využívané práve príjmy z parkovania. Ak stúpa cena opráv, údržby a inovácií, je potrebné zvýšiť aj cenu parkovného bez rozdielu na to, či bude státie dlhodobé alebo krátkodobé.

Je trend zaviesť kratšie ako polhodinové parkovné? Zvýši to obrátkovosť na parkoviskách?
Nateraz neplánujeme zmenu plošnej hodinovej sadzby. V budúcnosti takúto možnosť nevylučujeme. Obrátkovosť zvyšuje nízka cena prvej hodiny a vysoká každej nasledujúcej. Taktiež dostupnosť parkovacích miest (aj formou zmiešania rezidentského a návštevníckeho státia) ako aj informačný systém analyzujúci voľné parkovacie miesta. Obrátkovosť znamená aj zvýšenú úroveň dynamickej dopravy, čo z pohľadu udržateľnosti nie je naším cieľom.

Je vhodné mať možnosti platenia za parkovanie len v appke či aj v automatoch a SMSkou?
Možnosť viacerých spôsobov platieb zvyšuje platobnú disciplínu, čo je cieľom aj mesta Žilina. Preto je pre nás vhodné mať všetky spomenuté možnosti.

28. február 2023
Nikola Capeková, MY Žilinské noviny

Prosím o zodpovedanie otázok ohľadom nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.  Aké podmienky musí záujemca splniť, aby sa mohol uchádzať o nájomný byt vo vlastníctve mesta? Podľa akých kritérií sa následne vyberajú nájomcovia? Ktoré prípady sú uprednostnené?
Podmienky pre získanie bytu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina, v zmysle ktorého je zohľadňovaná závažnosť situácie žiadateľov a to najmä s dôrazom na cieľové skupiny. (Posielam link, kde VZN nájdete: https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/05/VZN-c.-5-2021.pdf)

Na akú dobu sa zvyčajne uzatvára nájomná zmluva?
Doba nájmu je určená Zákonom 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.

Za akých okolností môže byť nájomca vysťahovaný skôr? Môžu k vysťahovaniu dopomôcť napr. sťažnosti od susedov, okolitých obyvateľov?
Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu z dôvodov taxatívne vymedzených v Občianskom zákonníku.

Viete nám priblížiť, koľko sťažností a v akých lokalitách evidujete (za obdobie posledných mesiacov)? Ako mesto sťažnosti rieši?
Mesto Žilina sa zaoberá sťažnosťami priebežne, individuálne a rovnomerne vo všetkých lokalitách.

28. február 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Zaujímajú nás bližšie informácie k dnešnému výrubu drevín pri rybníku v Celulózke:
– prečo k uvedenému výrubu došlo?
– koľko drevín bolo potrebné celkovo odstrániť?

Predmetný výrub drevín sa uskutočňoval na pozemkoch v katastrálnom území Tepličky nad Váhom. Výrub drevín realizoval správca týchto pozemkov Slovenský vodohospodársky podnik na základe povolenia príslušného správneho orgánu štátnej vodnej správy.
Uvedené pozemky nepatria pod územnú správu mesta Žilina a z toho dôvodu mesto ani nie je miestne príslušné sa k danému výrubu vyjadrovať. V prípade bližších informácií a dôvodov výrubu odporúčame obrátiť sa na správcu daného pozemku.

27. február 2023
Daniela Krajanová, Denník N

Ozývam sa vám v nadväznosti na správu o tom, že PMÚ preveruje, či (pravdepodobne Organizátor RIDS, teda spoločnosť pána Trabelssieho) nezneužíva dominantné postavenie majiteľa autobusovej stanice vo vzťahu k iným poskytovateľom dopravných služieb. V tejto súvislosti sa chcem spýtať, či a ako sa nejakým spôsobom doriešil spor, ktorý malo mesto s týmto podnikateľom. Ak si správne spomínam, bol tam problém s vydávaním stavebných povolení pre práce na autobusovej stanice, ktoré zasa mali byť potrebné na to, aby sa mohol modernizovať uzol Žilina. Je toto už nejakým spôsobom uzavreté/vyriešené? A akým spôsobom? Máte nejaké informácie alebo ste boli aktívni vo veci, ktorú aktuálne preveruje PMÚ? Ak áno, akým spôsobom ste sa angažovali a aké informácie v tejto veci máte?

K preverovaniu Monopolného úradu v tejto veci nemáme žiadne informácie a ani to nespadá do našej kompetencie.
Čo sa týka spomínaného sporu – aby sa mohol vybudovať nadjazd (mesto Žilina je budúci vlastník a správca), ktorý je ako vyvolaná investícia súčasťou rekonštrukcie uzla Žilina, tak sa musí zabrať časť autobusovej stanice, do ktorej stavba zasahuje. K stavebnému povoleniu je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie. Bez toho nemohlo byť vydané stavebné povolenie na nadjazd. V uvedenej problematike sú s majiteľom autobusovej stanice majetkovo-právne záležitosti vysporiadané. Konkrétnejšie informácie majú Železnice Slovenskej republiky ako stavebník.

27. február 2023
Anna Holešová, Žilinak

Chcela by som Vás poprosiť o informácie ohľadom plánovanej rekonštrukcie mosta na ulici Sv. Cyrila a Metoda. V minulom roku bolo začaté VO, ktoré bolo zrušené pre nedostatočný počet uchádzačov. Most je však v zlom technickom stave a Žilinčanov zaujíma, kedy bude opravený. Rieši mesto aj naďalej rekonštrukciu tohto mosta? Pokiaľ áno, aký je stav tohto riešenia?

Samozrejme, mesto Žilina vo veci rekonštrukcie mosta na Ulici sv. Cyrila a Metoda koná. V súčasnosti máme vypracovaný projekt rekonštrukcie a vydané povolenie. Aktuálne sa realizuje verejné obstarávanie, otváranie obálok je naplánované na budúci týždeň a následne budeme čakať na podpis zmluvy s dodávateľom.

21. február 2023
Tomáš Garai, Hospodárske noviny

Podľa medializovaných informácií môžu zosuvy na horskom priechode Strečno skomplikovať dopravu v tejto oblasti. Uvažuje sa o dočasnom riešení vo forme obchádzkových trás. Angažuje sa mesto v tejto problematike? Snažíte sa nejakým spôsobom akcelerovať riešenie tohto problému? 

Vzhľadom k tomu, že ide o cestu I. triedy č. I/18 Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá je zároveň v tomto úseku mimo územia mesta, neangažujeme sa v tejto veci. No v prípade, že sa budú uvažované obchádzkové trasy týkať našich miestnych komunikácií, resp. umiestnenia dopravného značenia na nich, budeme sa k tomu vyjadrovať a povoľovať. Zatiaľ nám nebolo zo strany SSC nič predložené.

20. február 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Dostala sa ku nám informácia, že tento rok sa obľúbené podujatie žilinský Carneval konať nebude. Chceli by sme si u Vás toto tvrdenie potvrdiť. Zároveň, v prípade, že ide o pravdivú informáciu, prečo je to tak? Taktiež by nás zaujímalo, či nejaké podujatie túto udalosť v roku 2023 nahradí.

Tohtoročný Carneval sa v Žiline neuskutoční. Aktuálne máme pozastavené podobné kultúrne aktivity z finančných dôvodov. Ich realizácia bude závisieť od výšky podielových daní a finančnej kondície mesta. Vzhľadom k týmto skutočnostiam, neplánujeme v tomto roku nahradiť Carneval žiadnym iným podujatím.

17. február 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

V okolí smetných nádob je aj po ich vynesení veľký neporiadok – mám to pofotené. Za tento priestor zodpovedá mesto, alebo ho majú čistiť t-t aká je dohoda? Čo majú zabezpečiť oni?
V prípade malých smetných nádob je pri každom vývoze nádoby povinnosť Technických služieb mesta Žilina vyzbierať aj odpadky v okolí smetných nádob. Čo sa týka komunálneho odpadu okolo zberných nádob kontajnerov, v tomto prípade zabezpečuje čistenie kontajnerových stojísk spoločnosť T+T, ktorá má povinnosť čistiť celé stojisko a jeho okolie do 3 metrov každé dva týždne.

Ako často sa čistia nádoby na komunálny odpad a v ktorom období?
Nádoby na komunálny odpad sa vlani čistili jedenkrát do roka, tento rok máme v zmluve so spoločnosťou T+T zazmluvnené čistenie zberných nádob dvakrát do roka.  Spoločnosť T+T už má dokonca tento rok k dispozícii vlastné mobilné vozidlo na čistenie. Zberné nádoby na separovaný zber čistí rovnako spoločnosť T+T (to je však už na dohode s Natur-packom). Tento rok plánujeme zabezpečiť vyčistenie zberných nádob na jar a na jeseň.

Ak je nádoba moc znečistená, prípadne poškodená ako postupovať?
V prípade, že je zberná nádoba veľmi znečistená zoberú ju pracovníci spoločnosti T+T na výmenu a čistia ju vo svojich priestoroch. Ak je zberná nádoba poškodená, rovnako sa pristúpi k výmene. Tieto poškodenia nám väčšinou nahlasujú občania. Prípadne, ak poškodenie zistia pracovníci spoločnosti T+T pri vývoze, rovnako ju obratom vymenia.

Čo sa týka nádob na BIO odpad, tie sa vyvážajú v zimnom období raz za dva týždne a v letnom období raz za týždeň. Táto povinnosť vyplýva zo zákona. Tento rok sme už od 13. 2. 2023 prešli na frekvenciu čistenia jedenkrát do týždňa vzhľadom na naplnenie nádob. Nádoby na BIO odpad sa čistia mobilnou čistiacou linkou raz za mesiac. V období od apríla do septembra sa vkladajú do nádob biodegradovateľné vrecia, čím predchádzame ich znečisťovaniu a vytekeniu tekutej zložky. Rovnako raz do mesiaca sa čistia stojiská vysokotlakovým čističom (tzv. wapkou), pričom sa do vody pridáva i dezinfekčný roztok.

17. február 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Chcel by som Vás požiadať o informáciu pre MY Žilina a sme.sk v súvislosti s otváracím hodinám v Nosorožci.  Ako MP hodnotí aktuálnu situáciu v okolí pubu Nosorožec? Zlepšila sa po skrátení otváracích hodín?
Situáciu v okolí prevádzkarne Nosorožec hodnotí útvar Mestskej polície Žilina v porovnaní s obdobím pred prijatím VZN pozitívne. Oznamy v súvislosti s rušením nočného pokoja sú menej intenzívne, a to nie len vďaka VZN, ale aj cieľavedomej profylaktickej a represívnej činnosti útvaru. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je počet priestupkov v okolí podniku značne nižší.

Ako vedenie mesta komentuje protest prokurátora proti VZN, ktorým poslanci schválili obmedzeie otváracích hodín?
Na základe uvedených skutočností sa nemožno stotožniť so závermi prokurátora, ktoré sú uvedené v proteste. Mesto Žilina v predmetnom VZN stanovilo pravidlá času predaja v obchodoch a prevádzkach služieb s rôznymi časmi predaja v obchode a časmi prevádzky služieb pre druhovo rovnaké prevádzky, pričom z uvedeného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ako aj zo Zbierky vyplýva, že územie mesta môže byť za týmto účelom rozdelené na zóny, prípadne ulice, kde sú časy stanovené rozdielne. Aj v takomto prípade ide v zmysle rozhodnutia NS SR o všeobecné pravidlá adresované neurčitému počtu subjektov, ktorým mesto určuje pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb, aj keď je mesto rozdelené na zóny.
Navyše, Najvyšší súd SR v ods. 36 rozhodnutia poukazuje aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn.: 3 Svzn 1/2015 z 19.10.2016, z ktorého vychádzal v proteste prokurátor. Najvyšší súd SR tak pri vydávaní rozhodnutia, zverejneného v Zbierke, prokurátorom citované rozhodnutie zohľadnil, pričom dospel k záveru, že rozdelenie mesta do zón pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb, je v súlade so zákonom.
Podľa nášho názoru protestom napadnuté články neupravujú žiadne ďalšie obmedzenia ani povinnosti stanovené podnikateľom, vrátane povinností ohlasovať otváracie hodiny a nezakladajú oprávnenia starostu obce rozhodovať o individuálnych žiadostiach. Z rozhodnutia NS SR vyplýva, že úprava času predaja a prevádzky vo VZN nie je diskriminačná a je súladná so zákonom. Na základe uvedených skutočností preto navrhujeme protestu okresného prokurátora v Žiline č.k. Pd 224/22/5511-15 zo dňa 2.12.2022 ako celku nevyhovieť.
V neposlednom rade o nevyhoveniu k protestu prokuratúra rozhodnú poslanci mestské zastupiteľstva v Žiline na najbližšom zasadnutí 21. februára 2023.
Kompletné VZN bod číslo 38. – https://www.zilina.sk/zasadnutia/3-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline-konane-dna-21-02-2023/

16. február 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Koľko celkovo má mesto k dispozícii mestských – sociálnych bytov?
Mesto Žilina aktuálne vlastní 1117 mestských nájomných bytov.

Sú všetky obsadené? Ak nie, sú nejaké voľné, koľko?
Mestské nájomné byty sa uvoľňujú priebežne a následne ich prideľujeme žiadateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina. (Posielam link, kde VZN nájdete: https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/05/VZN-c.-5-2021.pdf

Aké sú podmienky pre získanie takéhoto bytu? Podmienky sa preverujú každý rok? Alebo aký je tu mechanizmus?
Podmienky pre získanie bytu upravuje spomínané VZN.

Plánuje mesto v tomto roku postaviť, kúpiť, zadovážiť si nejaké mestské byty?
V tomto roku neplánujeme, vzhľadom k tomu, že nemáme pre tieto účely vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte.

Čo plánuje radnica v najbližšom období v oblasti bytovej politiky urobiť? Máte na to vyhradené nejaké financie?
Máme vypracované nejaké projekty, všetko však závisí od finančných možností.

Koľko máte aktuálne žiadostí?
K 31. 1. 2023 je v poradovníku evidovaných 197 žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu.

Zvýšil sa počet žiadostí? Alebo to je približne na rovnakom počte každý rok?
Počet žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu sa nezvýšil.

Koho uprednostňujete?
V zmysle čl. 4 ods. 2 vyššie uvedeného VZN je zohľadňovaná závažnosť situácie žiadateľov a to najmä s dôrazom na cieľové skupiny.

Prečo projekt na Dlabačovej stojí? Prečo sa len teraz pripravujú podklady? A koľko bytov tam je v žiadosti? Alebo aspoň o aký projekt ide?
Mesto aktuálne pripravuje podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
S pôvodným dodávateľom, s ktorým mesto podpísalo v roku 2017 zmluvu o naprojektovaní, povolení a realizácie bytového domu na Ulici Daniela Dlabača, sme sa minulý rok vzájomne dohodli a podpísali sme dohodu o ukončení spolupráce. Dôvodom bol fakt, že táto pôvodná zmluva už nebola zo strany dodávateľa ani mesta uskutočniteľná. Zhotoviteľ sa však zaviazal dodať mestu projektovú dokumentáciu vrátane stavebného povolenia do konca minulého roka. A práve spomínaná projektová dokumentácia spolu s rozpočtom sú podkladom pre žiadosť o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorú aktuálne pripravujeme. Projekt bytového domu počíta s 28 jednoizbovými bytmi a 12 dvojizbovými bytmi.

16. február 2023
Žaneta Mikulíková, Pravda

V Trnave pripravujú medzinárodnú urbanistickú súťaž na novú mestskú štvrť. V tejto súvislosti posielam nižšie koľko otázok. Má samospráva vo svojom územnom pláne ešte nejaké rezervy na rozširovanie mesta?

Áno, mesto Žilina má v aktuálne platnom územnom pláne určené plochy na rozvoj mesta. Týka sa to rozvojových plôch určených nielen na plochy bývania (individuálnu bytovú výstavbu a  hromadnú bytovú výstavbu) , ale aj na inú funkciu, nakoľko rozvoj mesta nie je založený len na rozširovaní plôch určených na bývanie.

Ak áno, o koľko lokalít ide, s akou rozlohou a kde sa nachádzajú? Existuje hrubý odhad, koľko ľudí by v nich mohlo nájsť nový domov?

Takto detailne jednotlivé lokality  nemáme kvantifikované, ale tieto informácie sa dajú vyčítať z komplexného výkresu územného plánu, kde sú rozvojové plochy vyznačené a v textovej časti sú  navrhnuté predpokladané počty obyvateľov. Individuálna bytová výstavba sa rozvíja najmä v prímestských častiach mesta a plochy pre hromadnú bytovú výstavbu sú prevažne situované vo väzbe na západnú hranicu mesta.

Existujú pre tieto lokality spracované podrobnejšie územné plány zón? Ak nie prečo? Sú prípadne v pláne?

Pre rozvojové lokality, nachádzajúce sa mimo terajšieho zastavaného územia, zatiaľ územné plány zón spracované nemáme. Máme ich spracované pre územia, ktoré by mali prejsť transformáciou na prevažne obytnú zónu (lokalita Rudiny I). Na ďalšiu rozvojovú zónu hromadnej bytovej výstavby prebehla v roku 2012 verejná anonymná urbanistická súťaž návrhov „Hájik – Západ“, na základe ktorej bola v júli 2014 spracovaná urbanistická štúdia Hájik – Hradisko. Samozrejme, že sa venujeme aj iným rozvojovým územiam, avšak potreba spracovať územné plány zón ešte nenastala. Útvar hlavného architekta mesta Žilina sa od svojho vzniku neustále venuje rozvoju mesta, napríklad formou overovacích štúdií, či už na nových lokalitách, alebo existujúcich (napr. brownfieldy priemyselných areálov).

Sú niečím tieto lokality na ďalšie rozširovanie mesta niečím špecifické v porovnaní s existujúcimi mestskými štvrťami?

Každá lokalita má svoje špecifiká, je jedinečná z hľadiska kontextu s okolím, má svoje osobité danosti. Napríklad spomínaná hromadná bytová výstavba Hájik – Hradisko je navrhovaná ako komplexné sídlisko s dopravnou obsluhou, verejnými priestormi, pešími chodníkmi, zeleňou, ihriskami, kde je okrem bytových domov navrhovaná aj prislúchajúca občianska vybavenosť.

Je spracovaný územný plán zóny zo skúseností pre developerov skôr lákadlom alebo ich odrádza?

Máme za to, že pre developerov prináša spracovaný územný plán zóny jasnejšie pravidlá a vedia vďaka tomu, do čoho idú. Je to však skôr otázka priamo na developerov.

Aké benefity prináša podrobnejšie nastavenie podmienok pre developerov obyvateľom danej lokality, susediacich zón prípadne aj vzdialenejších končín?

Mesto vie lepšie plánovať – či už infraštruktúru, alebo ostatné dopady budúceho rozvoja na organizmus mesta. Hlavným benefitom je, že zostane zachovaná koncepcia územia, že nedôjde tzv. „salámovým urbanizmom“ k jeho degradácii, k rozpadu napr. na okolité väzby a podobne. Obyvatelia sa takisto môžu takto dozvedieť, čo sa v danom území bude diať, na čo sa môžu pripraviť. Napokon, obyvatelia môžu zasahovať aj do procesu územného plánovania, napríklad formou participácie. Malo by byť samozrejmosťou v dnešnej dobe, aby samospráva so svojimi obyvateľmi o rozvoji mesta komunikovala.

15. február 2023
Anna Holešová, Žilinak

V Žiline sa 14. februára uskutočnil „Slovenský pochod za mier“. Evidujete oznámenie o takomto pochode? Pokiaľ nie a pochod, bude to mesto riešiť? 

Nie, neevidovali sme žiadne oznámenie o verejnom zhromaždení na Námestí Andreja Hlinku, pochod teda nebol ohlásený a na mestský úrad nebolo v riadnom termíne odoslané povinné oznámenie a ani požiadavka na prípadný záber verejného priestranstva. Kolegovia z mestského úradu boli včera v kontakte s Mestskou políciou v Žiline. V prípade, že verejné zhromaždenie je nezákonné, prípadne sa na verejnom zhromaždení popierajú alebo obmedzujú občianske práva, účastníci sa dopúšťajú násilia či hrubej neslušnosti alebo sa porušuje Ústava SR, majú mestskí policajti poverenie primátora mesta Žilina konať ako oprávnená osoba. Vzhľadom k tomu, že verejné zhromaždenie nebolo oznámené, nie je známy ani zvolávateľ, voči ktorému by mohla byť vyvodená zodpovednosť. Podľa informácií od kolegov boli žilinskí mestskí policajti na toto zhromaždenie pripravení aj v súčinnosti so štátnou políciou.

13. február 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

Prosím o vyjadrenie k uzavretiu podjazdu na Kysuckej ulici a vybudovaní nového podchodu z Národnej. Plánuje mesto Žilina kompletne zrekonštruovať chodník na Uhoľnej ulici v Žiline? Časť z neho je už obnovená (prikladám fotografiu v prílohe) no väčšia časť ešte nie. Ak áno, kedy bude zrekonštruovaný a v akom rozsahu?
Rekonštruovať sa bude celá Uhoľná ulica. Presné termíny má zhotoviteľ spracované v harmonograme výstavby, preto sa prosím s touto otázkou obráťte priamo na nich. Ide totiž o investíciu súvisiacu s modernizáciou železničného uzla. Kompletná rekonštrukcia Uhoľnej ulice (teda chodníky aj cesta) bola jednou z podmienok mesta na zhotoviteľa stavebných prác, keďže pri výstavbe využívajú túto cestu vozidlá stavebníka na prepravu materiálu.

Uzavretie podjazdu na Kysuckej ulici skomplikovalo prechod cyklistom, ľuďom na vozíku či mamičkám s kočíkom. Ako plánuje mesto túto situáciu riešiť?
V úvode je veľmi podstatné poznamenať, že celú túto modernizáciu železničného uzla nerealizuje mesto Žilina, investorom sú Železnice Slovenskej republiky. Treba tiež zdôrazniť, že ide o veľmi náročný proces – ako pre nás, tak i pre investora. Mesto Žilina však aktívne vstupuje do rokovaní so Železnicami SR a upozorňuje ich na nedostatky. Mesto Žilina je v prípade povolenia na uzávierku Kysuckej len povoľujúcim orgánom, nakoľko ide o miestnu komunikáciu. A keďže sme vydali povolenie na uzatvorenie podjazdu na Kysuckej ulici, apelovali sme na dodávateľa, aby prišli s náhradným riešením prechodu chodcov z jednej strany na druhú.

Samozrejme, vedenie mesta Žilina nesúhlasí so súčasnou podobou podchodu, no zdôrazňujeme, že ide len o dočasný stav a v budúcnosti bude v podchode dobudovaný výťah (dnes už možno vidieť predprípravu v podobe šachty). Podchod aktuálne nie je skolaudovaný, spĺňa len základné funkcie podchodu – teda je riadne osvetlený, je tam vybudované odvodnenie, je osadené dočasné zábradlie a rampy (pre cyklistov a kočíky). Naďalej aktívne komunikujeme a rokujeme so Železnicami SR, apelujeme na nedostatky a pracujeme na ďalších riešeniach. V prípade, že sa preukáže, že rampy sú nedostatočné, tak požiadame zhotoviteľa o nápravu, ktorú bude povinný zabezpečiť.

13. február 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Píšem ohľadom novovybudovaného podchodu z Národnej ulice, ktorý dočasne nahrádza trasu cez ulicu Kysucká. Mnohých Žilinčanov však zaujíma, či je spomínaný podchod už skolaudovaný? Zároveň, v prípade, že nie je, chceli by sme Vás touto cestou požiadať o termín kolaudácie a vysvetlenie mesta, prečo došlo k jeho sprístupneniu pre verejnosť ešte pred samotnou kolaudáciou. 

Podchod z Národnej ulice popod železničnú stanicu nie je skolaudovaný, spĺňa len základné funkcie podchodu tak, aby mohol slúžiť občanom na prechod – teda je riadne osvetlený, je tam vybudované odvodnenie, je osadené dočasné zábradlie a rampy. K termínu kolaudácie sa prosím obráťte na zhotoviteľa prác, ktorý je zodpovedný aj za jeho údržbu. Dôležité je upozorniť, že mesto Žilina nie je ani stavebník ani investor. Investorom sú v tomto prípade Železnice SR a všetky tieto obmedzenia súvisia s rekonštrukciou železničného uzla. Mesto vstúpilo do rokovaní so železnicami a upozorňuje ich na nedostatky. Treba zdôrazniť, že mesto Žilina je v prípade povolenia na uzávierku Kysuckej len povoľujúcim orgánom, nakoľko ide o miestnu komunikáciu. A keďže sme vydali povolenie na uzatvorenie podjazdu na Kysuckej ulici, apelovali sme na dodávateľa, aby prišiel s náhradným riešením prechodu chodcov z jednej strany na druhú. Toto dočasné riešenie bolo vynútené z dôvodu, že rekonštrukčné práce na železničnom moste si vyžadujú kompletné uzavretie, ako cesty, tak i chodníka pre chodcov, preto sa muselo pristúpiť k spriechodneniu spomínaného podchodu.

9. február 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Neuvažujete o posilnení hliadok Mestskej polície pri Kysuckej podchode, keď ľudia porušujú zákaz? Ako to idete riešiť? Asi nielen upozornením? Uvažujete aj o nejakých pokutách? 

Príslušníci mestskej polície v zmysle zákona nie sú oprávnení sankcionovať chodcov porušujúcich uvedený zákaz, ani prechádzanie chodcov cez koľaje. To patrí do pôsobnosti Policajného zboru (Železničnej polície), ktorá bola vo veci vyrozumená. Príslušníci mestskej polície môžu chodcov iba upozorňovať v rámci prevencie.

9. február 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Mesto malo výnimočnú situáciu spojenú s kalamitou. Bolo niečo, čo vás zaskočilo?
Naša dispečersko-spravodajská služba a pohotovosť na pracovisku funguje stále a v prípade potreby sú ihneď k dispozícii jednak mechanizmy a rovnako aj pracovníci, ktorí okamžite vyrážajú do terénu podľa operačného plánu, preto nemožno hovoriť, že by nás táto situácia zaskočila. Situáciu však skomplikoval fakt, že kalamita bola v piatok, kedy je dopravná situácia bez ohľadu na poveternostné podmienky takmer vždy kritická a náročná. Navyše, najhoršia situácia bola počas dopravnej špičky a tak mechanizmy prirodzene stáli v  kolónach.  Nakoľko ale snežilo od rána, cestári vykonali preventívny posyp.

Mali ste dosť techniky a kde boli najväčšie problémy?
S technikou problém nie je, mechanizmov sme mali dosť. Problémom bola len spomínaná hustá premávka a s ňou súvisiace dopravné zápachy.

Všimla som si, že na zastavkach MHD sú veľké návaly snehu a MHD tak zastavuje ďalej od zástaviek – čím to je? Nedal sa sneh odpratať ručne na týchto miestach, alebo prečo – jednoducho povedané to vzniká?
Pri intenzívnejšom snežení vznikajú medzi cestou a chodníkom bariéry, preto vozidlá MHD zastavujú ďalej. Samozrejme, po upokojení situácie sa tieto miesta následne dočisťujú.

Čo by vám pomohlo od ľudí, čo by vám zjednodušilo situáciu? – lepšie parkovanie aké, ako? Prekážky na cestách aké?
K dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky každoročne vyzývame ešte pred zimou, vydávame tlačové správy, informujeme cez komunikačné kanály mesta, vyhlasujeme i v miestnych rozhlasoch. Vyzývame v nich vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Zvlášť v zimnom období je dôležité dbať na ustanovenie zákona o cestnej premávke týkajúce sa zastavenia a státia vozidiel. Šírka radlice mechanizmov na zimnú údržbu je 3,2 metra a previs pred vozidlom údržby je až 2 metre, čo značne sťažuje manévrovateľnosť pri prejazde ulicami s nesprávne zaparkovanými vozidlami. Následne tak dochádza k zdržaniu alebo úplnému vynechaniu údržby úseku. Aj na základe toho potom vznikajú pripomienky a sťažnosti, ktorým môžeme predchádzať.

Kde máte problém dostať techniku?
Najmä do úzkych uličiek, malá technika si pri intenzívnejšom snežení neporadí a veľká technika sa naopak nezmestí. Navyše situáciu neuľahčujú ani odstavené vozidlá.

9. február 2023
Juliana Krčulová, SP21

Plánuje mesto Žilina v roku 2023 k aktuálne dostupným desiatim web-kamerám, ktoré monitorujú vybrané žilinské križovatky (https://smart.zilina.sk/desktop/cameras), pridať aj ďalšie? Ak áno, prosím, na akých miestach, v akom časovom horizonte a kto bude ich inštaláciu zabezpečovať?
Nie, aktuálne neplánujeme rozširovať tento systém o ďalšie webkamery.

Plánuje mesto Žilina v roku 2023 výmenu už existujúcich spomínaných web-kamier, ktoré monitorujú vybrané žilinské križovatky, za novšie/modernejšie? Ak áno, prosím o bližšiu špecifikáciu.
Nie, v súčasnosti neplánujeme ani ich výmenu.

Na čo primárne dostupné web-kamery, ktoré monitorujú vybrané žilinské križovatky, slúžia a odkedy sú v Žiline nainštalované?
Boli nainštalované v roku 2019 ako súčasť projektu preferencie MHD a s tým súvisiaceho riešenia inteligentného dopravného systému na platforme smart city (vrátane aplikácie a webu pre verejnosť). Cieľom projektu preferencie vozidiel MHD je zaistiť, aby žilinské trolejbusy a autobusy v čo najväčšej možnej miere dodržiavali cestovný poriadok a chodili v predpísaných intervaloch. Radič vyhodnotí, či ide spoj načas alebo mešká a podľa toho mu buď podrží signál zelenej, aby stihol prejsť, alebo dostane vodič informáciu, že má počkať v zastávke, pretože v opačnom prípade by sa zbytočne rozbiehal a brzdil a následne by stál v križovatke na červenú.  Samotné kamerové systémy na križovatkách poskytujú dopravným dispečerom prehľad o aktuálnej situácii na komunikáciách a lepšie tak riadiť prevádzku vozidiel na jednotlivých linkách MHD. Najmä v čase mimoriadnych situácií (dopravné nehody, dopravné zápchy, poruchy na trase a pod.) ide o významnú pomoc pre dispečera, ktorá mu umožní nasmerovať vozidlá na trasy, ktoré sú prejazdné a ktoré zabezpečia prepravu cestujúcich do cieľa ich cesty s čo najmenšími obmedzeniami.

Na základe akých faktorov sú vyberané miesta, kde budú kamery nainštalované? Je to z dôvodu častých dopravných nehôd?
Ako odznelo vyššie, ide o komplexný systém preferencie MHD a riadenia cestnej dopravnej signalizácie na 10 svetelných cestných križovatkách v meste Žilina. Práve tieto križovatky majú vybudované cestné svetelné signalizácie, preto sú webkamery nainštalované tam.

Zaznamenali ste v minulosti podnety od miestnych obyvateľov na rozmiestnenie existujúcich web-kamier? Napríklad, podnet ohľadom nedostačujúceho počtu web-kamier v meste, zlého rozloženia a podobne?
Nie, ani mesto Žilina, ani Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ), sme takéto podnety nezaznamenali.

Objasnili sa už v minulosti, vďaka existujúcim web-kamerám, ktoré monitorujú vybrané žilinské križovatky, napríklad určité dopravné priestupky a pod.? Sú nainštalované kamery nápomocné aj Polícii SR?
Okrem uvedených kamier má DPMŽ nainštalované kamery aj vo vozidlách MHD (autobusy a trolejbusy). Polícia sa na nich obracia so žiadosťami o poskytnutie takýchto záberov. V prípade, ak tieto informácie majú, poskytnú im ich na základe zákonom predpísanej žiadosti bez ohľadu na to, či ide o zábery z kamier na križovatkách alebo vo vozidlách. Nemáme však vedomosť, či pomohli k vyriešeniu priestupkov (to je skôr otázka priamo na policajný zbor).

3. február 2023
Anna Holešová, Žilinak

Po oficiálnom otvorení podchodu z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu bol uzatvorený podjazd na Kysuckej ulici aj pre chodcov. Napriek zákazu ho však stále využíva množstvo peších osôb. Považujete takéto zabezpečenie chodníka pred vstupom peších osôb dostatočné? Plánujete zabezpečenie zmeniť? Plánujete kontrolovať alebo postihovať chodcov, ktorí napriek zákazu do podjazdu vstúpia? Aktuálne neprebiehajú na tomto mieste žiadne práce. Kedy by mali opäť začať? Bude následne vstup pre chodcov nebezpečnejší?

Investorom rekonštrukcie sú Železnice SR. My, ako mesto, sme zhotoviteľa vyzvali, aby podjazd na Kysuckej ulici kompletne a fyzicky uzavreli, nie len prostredníctvom dopravného značenia. Za uzatvorenie podjazdu je teda zodpovedný zhotoviteľ stavby. K otázke časového harmonogramu rekonštrukčných prác sa tiež prosím obráťte na zhotoviteľa.

30. január 2023
Michal Filek, SP21

Mesto vraj vyrúbalo na Bulvári, pri knižnici, niekoľko stromov. Prečo ste tieto stromy vyrúbali?
Výrub drevín sa uskutočnil na základe právoplatného povolenia na výrub drevín, ktorý udelil príslušný orgán ochrany prírody dňa 30. decembra 2021 (právoplatné 11.01.2022). Výrub drevín bol potrebný z dôvodu rozsiahleho poškodenia koreňov a bázy kmeňov.

Má mesto urobený dendrologický posudok?
Na predmetné dreviny sme si dali zrealizovať expertízny posudok, ktorý vyhotovil ÚSTAV EKOLÓGIE LESA  Slovenskej akadémie vied Zvolen, Oddelenie fytopatológie a mykológie Nitra, kde vyhodnotili dreviny ako rizikové. Po prekonzultovaní daného posudku s certifikovaným arboristom a na základe právoplatného povolenia orgánu ochrany prírody, pristúpilo mesto Žilina k ich výrubu.

Boli stromy napadnuté, choré?
Stromy boli ťažko poškodené, mali narušené korene a bázy kmeňov.

Ako to ovplyvní klímu v tejto lokalite?
Samozrejme, každé odstránenie zelene má dopad na mikroklímu. Treba však zdôrazniť, že v rámci plánovanej rekonštrukcie tejto lokality a plánovaných nových výsadieb zelene, sa mesto snažiť podobné negatívne zmeny minimalizovať.

Ako stromy nahradíte?
Pred dvoma rokmi (február 2021) sa realizovala architektonická súťaž na územie celého Bulváru (v časti od Fándlyho ulice po Ulicu T. Ružičku), na základe ktorej bol vypracovaný projekt na územné rozhodnutie. Zámerom mesta bolo nájsť komplexné a trvalo udržateľné riešenie pre túto zanedbanú časť Ulice A. Bernoláka. V rámci celého projektu sa plánuje vysadiť spolu 69 kusov drevín. Konkrétne ide o druhy Platanus acerifolia – platan javorolistý (60 ks), Amelanchier arborea – muchovník stromovitý (3 ks), Amelanchier lamarckii – muchovník lamarkov (3 ks) a Acer campestre – javor poľný (3 ks).

26. január 2023
Michal Filek, SP21

Chcel by som Vás poprosiť o stanovisko mesta k dopravnému značenia na križovatke Bratislavská – Hollého. Stali sa tam v poslednom čas štyri nehody a obyvateľ si myslí, že je križovatka nelogicky značená. Dopravný inšpektorát hovorí, že značenie je v kompetencii mesta Žilina. Prosím Vás teda o stanovisko.

Vlastníkom a správcom miestnych komunikácií, vrátane ich cestného príslušenstva, je mesto Žilina. Zároveň sme, v rámci preneseného výkonu štátnej správy, rovnako príslušným cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie. Dopravné značenie v tejto križovatke sa nemenilo, je v rovnakom stave už niekoľko rokov a jeho stav je v poriadku.
Ako uvádza aj Okresný dopravný inšpektorát, križovatka je riadne vyznačená vodorovným a zvislým dopravným značením, a teda je zabezpečená riadna a dostatočná organizácia dopravy. Rovnako i zjednosmernenie Sasinkovej ulice, ktoré súvisí s uzatvorením Kysuckej ulice, nemá vplyv na udalosti v cestnej premávke na križovatke ulíc Hollého – Bratislavská. Je to teda o dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a rešpektovaní dopravného značenia.

25. január 2023
Lívia Černická, Plus jeden deň

Prosím o odpoveď, či a o koľko v krajských mestách stúpli: daň za nehnuteľnosť, daň za psa a poplatok za smeti. Preto vás prosím o zaslanie týchto informácií, ale rada by som do textu dala aj stanovisku p. primátora, čo musí mesto obmedziť, aby sa vyrovnalo prepad v príjmoch v súvislosti so zavedením rodičovského bonusu. Ak to nebudú dane a smeti, bude musieť mesto obmedziť iné svoje služby alebo projekty? 

V Žiline sme daň za nehnuteľnosti ani daň za psa pre tento rok nezvyšovali, úprava bola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva v decembri minulého roka, poslanci ju však neodsúhlasili. Zvyšovali sme však  poplatok za komunálny odpad. Čo sa týka konkrétneho príkladu, môžeme uviesť, že kým v roku 2022 zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

Vyjadrenie p. primátora Petra Fiabáne: Daňový bonus, ktorý schválili poslanci NR SR, pripraví mestá a obce o 784 miliónov eur. Konkrétne nám v Žiline chýbalo pri zostavovaní rozpočtu približne 10 miliónov eur. Rozhodli sme sa to riešiť niekoľkými opatreniami. Na rokovanie decembrového mestského zastupiteľstva sme predložili návrh VZN o zvýšení poplatku za zber a spracovanie odpadu. To poslanci schválili, čo nám vykrylo asi 2 milióny eur. Ďalej sme si zobrali pôžičku vo výške 3,8 milióna eur, ktorou sme vykryli chýbajúce peniaze na spolufinancovanie eurofondových projektov, zdroje na dofinancovanie parkovacej politiky a chýbajúce peniaze na zaplatenie poslednej splátky SEVAK-u v projekte v Považskom Chlmci. Aj toto poslanci schválili. Z chýbajúcich desiatich miliónov sa nám do tohtoročného rozpočtu podarilo dostať asi polovicu. Asi 5 miliónov eur nám však chýba. Budeme ich musieť hľadať na strane ďalších úspor, čo môže viesť k ohrozeniu niektorých služieb, na ktoré boli obyvatelia zvyknutí. Dnes napríklad nemáme v rozpočte zahrnuté žiadne nové investičné akcie, rozpočet obsahuje len projekty z roku 2022, ktoré sú zazmluvnené a budú pokračovať v roku 2023. K úprave cien vstupného už pristúpila Mestská krytá plaváreň. Otázka je, ako sa so situáciou vysporiada Dopravný podnik mesta Žilina, ktorý generuje stratu a strata sa v tomto roku ešte prehĺbi. Lebo schválené peniaze im nestačia na pokrytie výdavkov. Ostáva otázne, či nájdu vnútorné zdroje alebo budú musieť prepúšťať, znižovať personálne náklady a redukovať frekvenciu spojov. Šetrenie sa dotkne rovnako i verejného priestranstva. My už sme verejným priestranstvám zobrali v rozpočte peniaze napríklad na opravy ciest a chodníkov. Zostali len peniaze na zmluvnú údržbu verejného priestoru ako je kosenie alebo čistenie komunikácií. Na záver treba zdôrazniť, že hoci balíček na zavedenie daňového bonusu vyzerá lákavo a populárne, všetky peniaze, ktoré z neho rodiny dostanú, zobral štát samosprávam. Od začiatku sme hovorili, že si tieto peniaze budú musieť mestá a obce vybrať od ľudí naspäť, a to prostredníctvom daní a poplatkov, prípadne sa to odrazí na chode miest a obcí

23. január 2023
Mária Krommel, Hospodárske noviny

Chodia mestám od začiatku roka vyššie faktúry za energie pre školy? O koľko sa zvýšili ceny? Zvládnu pri súčasnom rozpočte účty platiť? Museli školy pristúpiť k dodatočným úsporným opatreniam?

Faktúry za vodné a stočné sa zvýšili v priemere o 13 %, dodávateľ tepla Bytterm navýšil faktúry o 37,5 %, Stredoslovenská energetika o 38 % a to zvýšením na  distribučných poplatkoch, nakoľko cenu elektrickej energie má mesto Žilina vysúťažené do konca roku 2023. Čo sa týka plynu, závisí od dodávateľa a uzatvorenej zmluvy. Tu pri niektorých zariadeniach máme vysoké nedoplatky. Najvyššie nedoplatky v rámci zariadení sa pohybujú od 7 tisíc eur do 20 tisíc eur. Školy síce pristúpili k úsporným opatreniam, no pri predpisoch na platby za energie na rok 2023 nie sú tieto opatrenia dostačujúce. V rámci rozpočtu budeme prioritne uhrádzať energie, čo samozrejme bude mať dopad na financovanie rozvoja a kvality vzdelávania a rovnako tak i na investičné a údržbové plány škôl.

Minister školstva ohlásil, že prevádzkový normatív pre školy sa zvýši o 50 miliónov eur. Tieto financie môžu byť použité na energie. Ako hodnotia túto pomoc mestá? Bude to stačiť na to, aby školy uhradili vysoké faktúry?

Keďže sa jedná o celkovú sumu pomoci, nevieme v tejto chvíli, ako sa to percentuálne prejaví na prevádzkovom normatíve škôl, preto sa nevieme k tejto otázke zodpovedne vyjadriť. Čo sa týka materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov, školských jedální a centra voľného času – tu by pomoc pri financovaní malo poskytnúť Ministerstvo hospodárstva SR, ale zatiaľ sme nedostali žiadne informácie, akou metodikou uvedené refundácie poskytnú.

23. január 2023
Žaneta Mikulíková, Pravda

Došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k úbytku obyvateľov? Prosím o údaje: prisťahovaní/odsťahovaní, narodení/zomretí. Ak dochádza k úbytku už dlhšiu dobu, čo sa pod to podpisuje? Kedy nastal zlom a čomu to pripisujete? Aké kroky robí samospráva, aby prilákala (mladých) ľudí do mesta (prípadne aby sa prihlásili k trvalému pobytu) a ako sa pripravuje na nároky spojené so starnutím obyvateľstva?

V roku 2022 sa do Žiliny prisťahovalo 889 obyvateľov a odsťahovalo 1 443 obyvateľov. V roku 2021 sa do Žiliny prisťahovalo 1352 obyvateľov a odsťahovalo 1 416 obyvateľov.

Celkovo počty obyvateľov Žiliny k 31.12.

  1. 2018 – 82 931
  2. 2019 – 82 867
  3. 2020 – 82 494
  4. 2021 – 81 736
  5. 2022 – 80 994

počty od 1.1.2022 do 31.12.2022:

Narodenia: Dievčatá 844. chlapci: 878, spolu: 1722
Sobáše: cirkevné: 192, civilné: 256, spolu: 448
Rozvody: 177
Úmrtia: muži: 785, ženy: 722. spolu: 1507

Pre porovnanie čísla za rok 2021:

Narodenia spolu : 1897   /ženy 945, muži 952/
Sobáše: 414 /civilné 212, cirkevné 202/
Úmrtia: 1959
Rozvody: 166

Faktom je, že v Žiline, rovnako ako vo väčšine slovenských miest, klesá pôrodnosť, súčasne sa zvyšuje stredná dĺžka života. Zhoršujúcu sa situáciu v meste, ktorá súvisí s demografickým poklesom, možno vyriešiť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je zintenzívnenie bytovej výstavby. Mesto Žilina pripravuje viaceré projekty, ktorých realizácia však závisí od finančných možností mesta. Vo všeobecnosti je snahou vedenia mesta zvýšiť atraktivitu života v Žiline, podporujeme zavedenie nových technológií, inteligentné, tzv. smart riešenia, revitalizujeme verejné priestory, modernizujeme zariadenia.

20. január 2023
Michal Filek, SP21

Na facebookovej skupine Solinky sa objavil tento podnet. Vie o tom mesto? Budete to riešiť? Vie niekto s týmto niečo urobiť? Prerába sa škôlka, dobre. Ale autá, ktoré majú parkovať na parkovisku, sú na chodníku a bránia obyvateľom po ich prechode. Musia chodiť po trávniku tak, ako aj autá s materiálom pre škôlku. Viem, momentálne je nasnežné, ale ide o princíp.

Zhotoviteľ bol upozornený, aby neparkoval na chodníkoch a v prípade, že tak bude musieť urobiť, aby parkoval spôsobom, ktorý nebude brániť chodcom v ich prechode. Zhotoviteľa sme niekoľkokrát v tejto veci urgovali, prisľúbil, že zjedná nápravu.

20. január 2023
Anná Holešová, Žilinak

Začiatkom minulého roka bolo schválené uznesenie o vybudovaní psích parkov v Žiline. Súčasťou uznesenia bola aj žiadosť o zabezpečenie nasledovného: „všetky ostatné potrebné kroky k vybudovaniu psích parkov na mestskom alebo prenajatom pozemku, ktoré prejdú výberovým procesom, v zmysle dôvodovej správy a fotodokumentácie vrátane zahrnutia projektovej prípravy do návrhu rozpočtu mesta na rok 2023.“ Predkladateľ v materiáli niekoľkokrát navrhoval zahrnutie nákladov na vybudovanie jedného psieho parku do rozpočtu na rok 2023. V zverejnenom rozpočte je však ako jediná súvisiaca investícia zahrnutý projekt Park a venčovisko za OD Billa-ul.Obežná, Žilina, Vlčince.
Považuje vedenie mesta tento bod programu za splnenie žiadosti v uznesení o vybudovaní psích parkov v Žiline? Pokiaľ áno, aká časť financií z uvedenej sumy 26 460 eur má byť použitá na tento účel? Pokiaľ nie, budú k dispozícii financie na vybudovanie iného psieho parku, pokiaľ bude odhlasovaná jeho lokalita?

V súčasnosti je na stavbu Hill Park (Park a venčovisko Vlčince) spracovávaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu.  Následne sa bude realizovať inžinierska činnosť s termínom dodania príslušného súhlasu alebo povolenia stavebného úradu do 28. apríla 2023. V rámci uvedenej stavby je približne na dvoch pätinách parcely uvažované s voľným výbehom pre psov a na približne jednej pätine parcely sa uvažuje nad oploteným venčoviskom.
Čo sa týka financovania, objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane rozpočtu a výkazu výmer, výkone inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre samotnú stavbu je vo výške 9 960 eur a objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie a lávky je vo výške 3 600 eur, spolu teda 13 560 eur vrátane DPH.

19. január 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Od začiatku tohto roka pribúdajú mestskej spoločnosti ďalšie povinnosti. Zamestnanci Technických služieb mesta Žilina sa budú starať aj o vývoz odpadu z malých smetných nádob, opravu a údržbu športovísk, detských ihrísk a mestského mobiliáru akým sú napríklad lavičky či kvetináče. Spoločnosť bude taktiež zabezpečovať správu a údržbu fontán. Čo vás k tomuto kroku viedlo, prečo chce mesto, aby mali Technické služby všetky tieto povinnosti „pod palcom“ – laicky vysvetlené. Majú na to kapacity, ľudí? 

Mesto Žilina dlhodobo pracovalo na vízii postupne prevziať jednotlivé komunálne služby a vykonávať ich vo vlastnej réžii, aby vedelo zabezpečovať efektívnu správu a údržbu verejného priestoru mesta. Jednotlivé činnosti preberajú Technické služby mesta Žilina (TSMŽ) postupne s ohľadom na náročnosť daných úloh. Pracovné pozície preto obsadzujeme priebežne tak, aby bol zabezpečený dostatočný počet pracovníkov.

Koľko je aktuálne externých dodávateľov a čo všetko napríklad zabezpečujú, aspoň príklady – čo ešte nemôžu zabezpečovať Technické služby. Nejaké príklady.
Externí dodávatelia zabezpečujú pre mesto údržbu verejnej mestskej zelene – orezy, ošetrovanie, výruby, kosenie, hrabanie, výsadbu, vývoz a likvidáciu odpadu, letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií, dopravného značenia a zariadení či čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

V roku 2025 predpokladáte, že mesto nebude už mať žiadnych externých dodávateľov. prečo až vtedy? Ide o nejaké zmluvy, nedajú sa vypovedať? O koľko takýchto zmlúv ide?
Ako som uviedla vyššie, jednotlivé činnosti preberá spoločnosť TSMŽ postupne vzhľadom na ich náročnosť. Dokiaľ nepreberie činnosti spoločnosť TSMŽ, tak sú samozrejme platné aj rámcové zmluvy na správu a údržbu, aby ich do času prebratia malo mesto zabezpečené.

Akú sumu by mesto týmto mohlo ušetriť?
V tomto štádiu to nevieme relevantne vyčísliť.

Ste s Technickými službami spokojný?
Áno, s doterajšími poskytovanými činnosťami sme spokojní.

Koľko zamestnávajú ľudí?
Technické služby mesta Žilina majú aktuálne 13 zamestnancov.

Majú Technické služby na všetko vybavenie, alebo bude potrebné niečo dokúpiť? Ak áno, čo? Prípadne prijať ďalších ľudí?
Na realizáciu súčasných činností majú vybavenie. Ďalšia technika sa bude dokupovať postupne podľa potrieb v rámci preberania jednotlivých činností.

Ktoré služby sa rozšíria, čo budú robiť a nerobili?
V roku 2023 sa služby rozšíria o správu, údržbu a opravy nasledovných činností – detské ihriská, športoviská, mestský mobiliár, fontány, drobné stavebné práce a jednoduché operatívne činnosti ako čistenie, manipulačné práce a podobne. Následne je od roku 2024 plánované prevzatie správy a údržby mestskej zelene a od roku 2025 správa a letná i zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a ich príslušenstva.

18. január 2023
Jana Obrancová, RTVS

Koľko bolo v meste doteraz vydaných hlasovacích preukazov – pre ľudí, ktorí chcú hlasovať na referende mimo svojho trvalého bydliska? Koľko bolo vydaných voličských preukazov pred poslednými parlamentnými voľbami?
Do tohto momentu sme na referendum vydali 272 platných hlasovacích preukazov. Pri parlamentných voľbách konaných 29. 2. 2020 bolo vydaných 2 709 platných hlasovacích preukazov.

18. január 2023
Jakub Prok, TV JOJ

Koľko občanov k dnešku požiadalo obec o vydanie hlasovacieho preukazu, aby mohli voliť mimo miesta trvalého pobytu. Zároveň, ak je to možné, Vás chcem poprosiť aj o údaj, koľko ľudí o hlasovací preukaz požiadalo pred voľbami do NR SR v roku 2020.
Do dnešného dňa sme na referendum vydali 272 platných hlasovacích preukazov. Pri parlamentných voľbách konaných 29. 2. 2020 bolo vydaných 2 709 platných hlasovacích preukazov.

17. január 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Jeden z podnetov sa týka koľají vyrytých do zelene po prechode vozidiel, ktoré v Žiline zabezpečujú vývoz odpadu. Podľa čitateľa v minulosti takéto vozidlá prechádzali len po ceste, prípadne jazdili aj po obrubníku, dnes však prechádzajú až po zeleni, pričom blato špiní aj fasády paneláku v blízkosti. Eviduje mesto tento problém? Ako ho bude riešiť, keďže takéto situácie sa objavujú vo viacerých mestských častiach a aj v centre mesta?

Táto situácia je v mnohých prípadoch spôsobená obmedzením obslužnej komunikácie a to nevhodným parkovaním vozidiel, ktoré neponechávajú dostatočnú šírku pre prejazd vozidiel zabezpečujúcich vývoz odpadu. Často sa stáva, že v niektorých lokalitách sú prístupové chodníky naozaj veľmi úzke, prípadne sa tam nachádza nejaká prekážka a prejazd vozidiel zabezpečujúcich vývoz odpadu je problematický. Je dôležité zdôrazniť, že podobné lokality monitorujeme a v spolupráci s Mestskou políciou Žilina budeme pri opakovanom blokovaní obslužnej komunikácie, kedy nebude správcovi umožnené realizovať vývoz odpadu, konať represívne. Od 1. januára 2023 zabezpečuje vývoz malých smetných nádob žilinská samospráva prostredníctvom mestskej spoločnosti Technické služby mesta Žilina. Zamestnanci tejto spoločnosti sú poučení, aby boli opatrní a aby sa v stiesnených priestoroch pohybovali peši a nie vozidlom. V prípade, že vzniknú pochybenia zo strany spoločnosti Technické služby mesta Žilina, ihneď ako to poveternostné podmienky dovolia, poškodené miesta upravia. Z priloženej fotografie sa však šírka stopy vozidla javí ako pomerne veľká, preto zrejme nejde o vozidlo Technických služieb mesta Žilina.

Druhý z podnetov sa týka zrezaného stromu na Berlínskej ulici 1 (v prílohe je fotografia konkrétneho stromu). Bude strom odstránený pracovníkmi mesta? Pokiaľ áno, kedy?
Strom na Berlínskej ulici neodborným rúbaním poškodil obyvateľ, ktorého už aktuálne rieši Mestská polícia v Žiline. Hasiči museli tento strom bezpečne dorúbať na zem a v počas tohto týždňa ho pracovníci mestského úradu odstránia.

17. január 2023
Branislav Koscelník, MY Žilina

Potvrdilo sa, že drevený chodník na sídlisku Hájik zničilo vozidlo, ktoré vyberá malé odpadkové koše? Ak áno, aké opatrenia mesto urobilo a kto zaplatí opravu?
Áno, potvrdilo sa, že po tomto chodníku prešiel vodič s mechanizmom zabezpečujúcim vývoz malých smetných nádob (spoločnosť Technické služby mesta Žilina). Po dohode s Technickými službami mesta Žilina poškodené časti chodníka opravia pracovníci mesta, predpokladáme, že koncom januára, prípadne začiatkom februára (ak nám to samozrejme v tom čase povolia klimatické podmienky).

17. január 2023
Miroslav Jaroš, TASR

Chcem poprosiť o informácie, či už má mesto Žilina vyčíslené, o koľko stúpnu v roku 2023 ceny energií a aké opatrenia pripravuje v súvislosti so stúpajúcimi cenami energií.
Ceny elektrickej energie sme v minulosti zazmluvnili a sú platné celý rok 2023. Ceny zemného plynu a tepla pozorne sledujeme. Interne sme si vypracovali analýzu a pracujeme na pravidelnom sledovaní a vyhodnocovaní spotrieb všetkých energií v celej skupine mesta. Okrem toho pokračujeme v príprave investícií týkajúcich sa zníženia spotreby energií, hlavne pri ich najväčších odberateľoch mesta ako je dopravný podnik a športoviská. Medzi tie rýchle opatrenia patria výmeny svietidiel v niektorých školských a športových zariadeniach.

16. január 2023
Eva Frantová, SME

Aký výpadok v príjmoch očakáva mesto v tomto roku z dôvodu vyššieho daňového bonusu a ďalších navýšených položiek?

Odkedy boli zavedené daňové bonusy v roku 2022 a 2023 pre fyzické osoby, bol celkový dopad do príjmov mesta z dôvodu poklesu podielových daní (podiel na dani z príjmov fyzických osôb) pre rok 2023 okolo 4,5 milióna eur. Príjmy z podielových daní máme narozpočtované podľa aktuálnych prognóz MF SR a tiež podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ak sa situácia v ich výške pohne negatívnym smerom, budeme samozrejme ešte viac revidovať a škrtať výdavky.

Aké poplatkové položky mesto musí z tohto dôvodu navýšiť?

Mesto Žilina pripravilo návrhy na úpravu výšky sadzieb poplatku za komunálny odpad a rovnako aj úpravu sadzieb dani z nehnuteľností od 1.1.2023, o ktorých rokovali poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Návrh na zvýšenie účelovo viazaného poplatku za komunálny odpad prešiel, dane z nehnuteľností sa pre rok 2023 nebudú meniť, ostávajú v platnosti rovnaké sadzby ako doteraz. Okrem toho sme zaviedli nový miestny poplatok za rozvoj. Čo sa týka poplatkov v školách, sociálnej oblasti a pod. tak tie sa budú riešiť na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva v roku 2023. Čo sa týka konkrétneho príkladu, môžeme uviesť, že kým v roku 2022 zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

Únia miest spomínala ako možnú hrozbu aj zníženú investičnú aktivitu miest, a to ja napriek tomu, že ide o posledný rok, kedy je možné využiť staré eurofondy. Musíte v tomto smere uberať zo svojich investičných plánov?

Zvýšenie daňového bonusu, resp. celkové výpadky z príjmov budú mať vplyv na investície a samotný chod mesta. V prvom rade musíme riešiť bežný rozpočet, to znamená najprv fungovanie základných služieb. Hovoriť o investíciách je možné až vtedy ak na to samospráva má zdroje, čo je v mnohých prípadoch nereálne. V rámci schváleného rozpočtu pre rok 2023 nemáme žiadne nové investičné akcie, iba existujúce, ktoré prechádzajú z roka 2022 a budú pokračovať v roku 2023. Napríklad na to, aby sme mohli spolufinancovať projekty z eurofondov, navrhli sme poslancom mestského zastupiteľstva vzatie pôžičky. Návrh bol schválený. Treba otvorene priznať, že budeme mať problém zabezpečiť bežný chod mesta, už dnes sme napríklad zobrali verejným priestranstvám v rozpočte peniaze na opravy ciest a chodníkov. Zostali len peniaze na zmluvnú údržbu verejného priestoru ako je kosenie, čistenie komunikácií. Môžeme znížiť objem objednávky o nejakú časť a tak budeme menej kosiť a menej čistiť.
V nasledujúcich rokoch bude situácia pre Žilinu veľmi zaujímavá z hľadiska investícií. Ideme do nového obdobia čerpania eurofondov. Je už potvrdené, že Žilina a okolité obce budú mať k dispozícii približne 59 miliónov eur. Ďalšie peniaze pre mesto vyčlenil vo svojej územnej stratégii Žilinský samosprávny kraj, ktorý má rovnako pridelené eurofondové prostriedky. Ďalším mechanizmom je Plán obnovy, z ktorého sa môžu financovať úpravy pre zníženie energetickej náročnosti historických budov. V nasledujúci šiestich-siedmich rokoch bude k dispozícii okolo 80 až 90 miliónov eur. Na to, aby sme ich mohli efektívne čerpať, sa musíme pripraviť. Musíme mať spracované projektové dokumentácie na každú jednu investíciu. Mesto je v situácii, že si môže ďalšie zdroje požičať. Zadĺženosť je okolo 24 percent. My môžeme zadlžiť mesto až do výšky 55 percent. Čiže mesto Žilina si pokojne môže požičať 10-15 miliónov eur a efektívne s nimi narábať. Peniaze na veľké investície v tomto meste budú.

Zasiahne finančná situácia aj mestskú hromadnú dopravu v meste? (znižovanie stavov, nezrealizovanie investičných plánov, zvýšenie ceny cestovných lístkov)?

S nepriaznivou situáciou sa bude musieť vysporiadať i Dopravný podnik mesta Žilina, ktorý generuje stratu a strata sa v tomto roku ešte prehĺbi, keďže schválené peniaze im nestačia na pokrytie výdavkov. Otázkou je, či nájdu vnútorné zdroje, alebo budú musieť prepúšťať, znižovať personálne náklady a redukovať frekvenciu spojov.

16. január 2023
Petra Uhráková, Hospodárske noviny

Koľko nájomných bytov ste v meste postavili za posledné 4 roky?
V Žiline sme za posledné štyri roky nepostavili žiaden nájomný byt.

Koľko nájomných bytov by ste ešte chceli zrealizovať a do akého termínu?
Mesto Žilina pripravuje viaceré projekty, ktorých realizácia však závisí od finančných možností mesta. Máme pripravené projekty na bytové domy na ul. Daniela Dlabača, na ulici Bratislavská, na ulici Predmestská či bytový dom Rudiny blok D,E.

Akým spôsobom máte zastrešené materiály a energie potrebné pre výstavbu?
Túto tému sme zatiaľ neriešili, no predpokladáme, že uvedené bude riešiť zhotoviteľ stavby.

Aká je doposiaľ obsadenosť týchto bytov?
Ako som uviedla vyššie, za posledné štyri roky sme nevybudovali žiadne nové nájomné byty.

Aký máte názor na štátom podporované nájomné bývanie?
Evidujeme a vítame túto iniciatívu, no zatiaľ sme ju bližšie neanalyzovali.

Komunikovala s vami už strana Sme Rodina či spoločnosti ako Kooperativa a YIT, ktoré by mali štátne nájomné bývanie zastrešovať?
Spoločnosť Kooperativa nás informovala o svojom zámere výstavby bytového komplexu v Žiline so 120 nájomnými bytmi. Tento unikátny projekt prispeje k nárastu bytového fondu a sprístupní bývanie desiatkam mladých ľudí či rodín s deťmi. Sme veľmi radi, že práve obyvatelia Žiliny si budú môcť vyskúšať tento model bývania.


13. január 2023

Dominika Kukučková, Žilinak

Podľa informácií od našich čitateľov malo dôjsť k poškodeniu nového chodníka na Hájiku, ktoré spôsobili smetiari (posielam foto v prílohe). Chceli by sme sa preto informovať, kedy mesto pristúpi k oprave chodníka a kto preplatí vzniknuté škody?

Toto poškodenie evidujeme a poznáme príčinu. Po dohode s Technickými službami mesta Žilina opravia poškodené časti chodníka pracovníci mesta, predpokladáme, že koncom januára, prípadne začiatkom februára (ak nám to samozrejme v tom čase povolia klimatické podmienky).

13. január 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

V meste, že dávajú postupne dole vianočnú výzdobu. Kedy bude odstránená, a kde býva uskladnená? Kedy sa budú rozoberať stánky z Vianočných trhov? Prebieha aj nejaká revízia vianočnej výzdoby? Ak áno, ako často. 

S demontážou vianočnej výzdoby v meste sa postupne začalo v pondelok 9. januára. Kompletne by mala byť demontovaná do 18. januára a bude uskladnená v skladovacích priestoroch mesta Žilina. Revízia vianočnej výzdoby prebieha súbežne pri samotnej demontáži.
Vianočné trhy sa taktiež postupne demontujú od tohto týždňa. Začalo sa konkrétne v utorok 10. januára, drevený betlehem a prístrešky so stolíkmi sú už odstránené a aktuálne sa odpratávajú stánky – 10 z nich sa odvezie dnes a ďalších 24 ks v budúcom týždni.

12. január 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Mohli by ste nám poskytnúť bližšie informácie k rekonštrukcii schodov pri mestskom cintoríne? Ako napr. aká je výška finančných nákladov na práce? Kto je realizátorom rekonštrukčných prác? Na kedy je naplánované ukončenie prác? Aký má byť výsledný vzhľad schodov?

Stavbu realizuje spoločnosť INTERSTAV Žilina, s.r.o., výška finančných nákladov na práce je 56 079,40 eur bez DPH. Termín ukončenia prác je 28. február 2023. Čo sa týka vzhľadu schodov, použitý materiál odsúhlasil Útvar hlavného architekta mesta Žilina, pričom sa prihliadalo na celkový vzhľad pohrebiska, čiže materiál schodov bude zapadať do koloritu okolitých stavieb. Pozemok pod schodiskom získalo mesto Žilina zámennou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného práva so spoločnosťou FUNERAL &, spol., s.r.o. (aktuálne FUNERAL, s.r.o.).

12. január 2023
Peter Hollý, www.zoznam.sk

Uvažujete o navýšení poplatkov v škôlkach, respektíve za školský klub na základných školách? Bude mesto zvyšovať aj poplatky za stravovanie v školách a škôlkach, ak áno o koľko?

Témou zvyšovania poplatkov v základných a materských školách sa budú zaoberať mestskí poslanci na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva v roku 2023. Zatiaľ sme tieto poplatky nezvyšovali.
Čo sa týka poplatkov za stravovanie v školách a škôlkach, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina majú schválené pre školské stravovanie 3. finančné pásmo a to ostáva nezmenené. Od 1. januára 2023 došlo však k navýšeniu príspevku na stravovanie vo finančných pásmach, ktoré určilo a zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej webovej stránke. Na spomínané nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva plánujeme rovnako predložiť návrh na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na obedy zo súčasných 0,15 eur na 0,20 eur za jeden odobratý obed.

Aké ďalšie poplatky alebo dane ešte plánujete zvyšovať?

Na decembrovom zastupiteľstve bolo schválené zvýšenie poplatku za komunálny odpad a zaviedli sme nový miestny poplatok za rozvoj. Dane z nehnuteľností sa pre rok 2023 nebudú meniť, ostávajú v platnosti rovnaké sadzby ako doteraz. Čo sa týka konkrétneho príkladu, môžeme uviesť, že kým v roku 2022 zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

12. január 2023
Michal Filek, SP21

Ako sa zmení cena obedov vo vašich školských jedálňach?

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina majú schválené pre školské stravovanie 3. finančné pásmo a to ostáva nezmenené.
Od 1. januára 2023 došlo k navýšeniu príspevku na stravovanie vo finančných pásmach, ktoré určilo a zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej webovej stránke. Na nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva v Žiline bude predložený návrh na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov zo súčasných 0,15 eur na 0,20 eur za jeden odobratý obed.

11. január 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Balustráda v meste sa vyčistila, ale priestor nad ňou – malý parčík nie je v ideálnom stave. Staré lavičky, neporiadok, porušená dlažba. Preto ma zaujíma, že čo sa ide robiť do budúcna aj s touto časťou či sa uvažuje o jej revitalizácii, keďže ide o centrum mesta. Skrátka, čo bude nasledovať po vyčistení balustrády v tejto lokalite? 

Neporiadok pravidelne riešime a čistenie zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného dodávateľa, ktorý má nastavený pravidelný týždenný harmonogram (link na webe mesta Žilina – https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/kategorie-oznamov-mesta/komunalne-sluzby/), pričom pri mimoriadnych situáciách vypomáhajú aj verejno-prospešné práce a naši robotníci. Dlažbu rovnako preventívne kontrolujeme a opravujeme spolu s dlažbou na Farských schodoch a dlažbou v celej mestskej pamiatkovej rezervácii. Lavičky sa v rámci bežnej údržby natierajú a v prípade, že sú drevené časti poškodené, tak sa opravia. Všetky lavičky v centre mesta budú po zimnom období opravené a natreté (predpokladáme, že v marci/apríli – v závislosti od klimatických podmienok). Tieto všetky činnosti však zabezpečujeme v rámci bežnej údržby. Čo s týka celkovej revitalizácie – Útvar hlavného architekta mesta Žilina bude pripravovať revitalizáciu celej mestskej pamiatkovej rezervácie. Prvým krokom bude vyhlásenie architektonickej súťaže na návrh jej rekonštrukcie. Predpoklad vyhlásenia je v tomto polroku.

Čo sa ide podniknúť v smere, aby sa balustráda neznečisťovala? Napríklad aj sprejermi? Budú tu kamery? Alebo ako sa toto ošetrí? Je na nej nejaký náter proti znečisteniu?

Mestská polícia pravidelne v týchto priestoroch hliadkuje a dohliada na verejný poriadok. Centrum mesta je navyše monitorované kamerovým systémom.
Tzv. antigraffiti náter – teda špeciálny ochranný náter máme a aplikuje sa. Najmä zastávky MHD, ktoré sú často terčom vandalov, často čistíme a natierame týmto prostriedkom. Obklad a dlažba balustrády boli poškodzované tínedžermi jazdiacimi na kolieskových korčuliach, skateboardoch a bicykloch a preto sme v spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou na vstupoch na ňu osadili informačné tabuľky zakazujúce vstup na korčuliach, skateboardoch a bicykloch a súčasne bol i obklad na problematickom mieste pri vstupe z Farských schodov opravený a zabezpečený voči poškodzovaniu.

Bude sa tento rok meniť, alebo dopĺňať mobiliár? Nové koše, lavičky? Zaujíma ma najmä centrum mesta. 

V centre mesta už prebehla v poslednom období výmena malých smetných nádob. Na jeseň minulého roka pribudla na viacerých miestach v centre tiež nová mobilná zeleň. Nové lavičky aktuálne neplánujeme. Ako som však uviedla vyššie, všetky lavičky v centre budú po zime opravené, ošetrené a natreté.

11. január 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Na začiatku januára sme sa s otázkami ohľadom ulice Sasinkova obrátili na Mestskú políciu Žilina, tam nám však poradili obrátiť sa na Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia pri MsÚ v Žiline. Prosím, vedeli by ste naše otázky presmerovať na osobu, ktorá by nám ich mohla pomôcť zodpovedať? Vopred ďakujem a preposielam mail s otázkami: „Čitateľ nám poslal fotky (v prílohe), kvôli ktorým sa na Vás obraciam s otázkou, či evidujete takéto odstránenie dopravnej značky na Sasinkovej ulici. Ide o vandalizmus alebo značenie odstránilo mesto? Zároveň v spojitosti s predmetnou ulicou by sme sa chceli spýtať aj na to, či evidujete problém s opakovaným parkovaním vozidiel priamo na vozovke a zaujíma nás aj to, či existujú plány na vyriešenie tohto problému, keďže stojace vozidlá bránia plynulému prechodu ulicou.“

Mesto Žilina vydalo dňa 11.11.2022 povolenie na úplnú uzávierku Kysuckej ulice, ktorá súvisí s projektom dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky. K zmene organizácie dopravy na Sasinkovej ulici došlo z dôvodu potreby reakcie na zmenu dopravného toku po úplnej uzávierke Kysuckej ulice, čiže ide len o podporné opatrenie na zníženie dopadov tejto uzávery. Všetky tieto zmeny organizácie dopravy majú za úlohu zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas realizácie stavby. Zmena organizácie dopravy je len dočasná, rovnako je dočasné i osadenie dopravného značenia po dobu platnej uzávierky Kysuckej ulice (počas realizácie stavby) a to na viacerých komunikáciách v Žiline slúžiacich na vstup alebo výstup vozidiel z mesta. Zmena bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným dopravným projektantom a odsúhlasil ju Okresný dopravný inšpektorát v Žiline a rovnako aj Krajský dopravný inšpektorát v Žiline. Odstránenie dopravného značenia, o ktorom píšete, evidujeme, no ako som uviedla vyššie, súvisí s projektom dostavby železničného uzla a nejde teda o vandalizmus.
K otázke problému so stojacimi vozidlami na Sasinkovej ulici môžeme uviesť, že túto situáciu evidujeme, odkedy došlo k zmene na obojsmernú premávku. Stojace vozidlá predstavujú prekážku v bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zároveň však treba upozorniť, že vodiči týchto vozidiel nedodržiavajú nariadenia zákona o cestnej premávke. Tento problém riešime aj v súčinnosti s Mestskou políciou v Žiline, v ktorej kompetencii je kontrola dodržiavania týchto nariadení.

9. január 2023
Zuzana Šišovská, Nový čas

Zvyšovali sa v základných a materských školách poplatky, ak áno, aké a o koľko (sumy). Môže ísť o rôzne druhy poplatkov, ako za škôlku, tak i družinové poplatky ak majú, stravné v jedálňach a pod.

Témou zvyšovania poplatkov v základných a materských školách sa budú zaoberať mestskí poslanci na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva v roku 2023. Zatiaľ sme tieto poplatky nezvyšovali.

4. január 2023
Jana Obrancová, RTVS

Kde skončí vianočný stromček z námestia? Využije sa nejako druhotne a ako? 

Vianočný stromček nám poskytol p. Richard Führich (správca lesoparku) v zmysle objednávky, ktorej súčasťou je aj likvidácia vzniknutého BRO odpadu poskytovateľom vo svojej réžií.

4. január 2023
Benita Feketeová, Trend

Bolo mesto Žilina nútené dvihnúť niektoré z poplatkov v dôsledku zvýšenia daňového bonusu? Ak áno, ktoré poplatky a ako sa zvýšili, prosím?

Mesto Žilina pripravilo návrhy na úpravu výšky sadzieb poplatku za komunálny odpad a rovnako aj úpravu sadzieb dani z nehnuteľností od 1.1.2023, o ktorých rokovali poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad prešiel, dane z nehnuteľností sa pre rok 2023 nebudú meniť, ostávajú v platnosti rovnaké sadzby ako doteraz. Okrem toho sme zaviedli nový miestny poplatok za rozvoj. Čo sa týka poplatkov v školách či sociálnej oblasti, tak tie sa budú riešiť na prvom mestskom zastupiteľstve v roku 2023. Dotácie na šport a kultúru sú pozastavené. Ak by sme mali uviesť konkrétny príklad zvýšenia poplatku za komunálny odpad – tak ak v minulom roku  (v roku 2022) zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

2. január 2023
Dominika Čillíková, Pravda

Aké boli vaše silvestrovské oslavy?  Mali ste aj ohňostroj? Kapely a pod? Koľko vás takáto oslava vyšla? Koľko ľudí prišlo na námestie? 

V Žiline sme neorganizovali žiadne silvestrovské oslavy a rovnako sme nemali ani novoročný ohňostroj.