Aktuality

Odpovede novinárom

25. september 2023
Zuzana Veslíková, Interez

Od októbra má vstúpiť do platnosti takzvaná chodníková novela. V tejto súvislosti by sme radi informovali našich čitateľov o tom, na čo sa pripraviť a ako sa ich tieto zmeny dotknú, v tom ktorom konkrétnom meste. Preto by sme chceli pripraviť krátky prehľad. 

Zaujímalo by ma teda, ako k zákazu parkovania na chodníkoch mimo vyznačených miest pristúpite, a či a ako plánujete sankciovať vodičov, ktorí ho porušia? Napríklad TASR informovala o tom, že mesto Šaľa neplánuje okamžite sankciovať vodičov, tak či niečo podobné môžeme očakávať aj v iných mestách. 

Mestská polícia Žilina bude postupovať štandardným spôsobom, to znamená, že v prípade zistenia priestupku bude konať v zmysle zákona o priestupkoch a zákona o cestnej premávke, pričom využije aj inštitút objektívnej zodpovednosti.

Zároveň žilinská samospráva v spolupráci s mestskou políciou začala vopred upozorňovať vodičov na porušenie zákona, ktoré bude platiť od 1. 10. (letáky pre vodičov). Začali sme aj s informačnou kampaňou pre verejnosť prostredníctvom komunikačných nástrojov (internetová stránka, sociálne siete, Radničné noviny), aby nedochádzalo k masívnemu porušovaniu predpisov.

21. september 2023
Ivana Kapráliková, RTVS

Neeviduje mesto Žilina problém s automatmi, v ktorých sa predávajú látky/deriváty obsahujúce THC? Mnohí rodičia už zaznamenali u svojich detí predávkovanie touto látkou. Problém je v tom, že sú voľne dostupné.

Mesto Žilina, resp. Mestská polícia Žilina takéto prípady neeviduje.

20. september 2023
Anna Holešová, Žilinak

Poslanec Cibulka predkladá na najbližšom zasadnutí MZ dokument s názvom  Navrátenie majetkového podielu zo Žilinskej parkovacej spoločnosti naspäť do vlastníctva mesta Žilina. V ňom navrhuje schválenie dvoch bodov – 1. schvaľuje 

a) Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu mestského úradu, aby do najbližšieho riadneho mestského zastupiteľstva predstavil návrh riešenia vystúpenia mesta Žilina zo Žilinskej parkovacej spoločnosti za predpokladu vyplatenia podielu mesta Žilinskou parkovacou spoločnosťou v hodnote podielu mesta na základnom imaní Žilinskej parkovacej spoločnosti, vrátane právnej, daňovej a účtovnej analýzy a vecného a časového harmonogramu vyplatenia. 

b) Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu mestského úradu, aby do najbližšieho riadneho mestského zastupiteľstva pripravil informatívnu správu, na základe ktorej budú poslanci oboznámení  s vykonanými, prípadne chystanými právnymi krokmi vedúcimi k vyplateniu podielu mesta Žilinskou parkovacou spoločnosťou v hodnote podielu mesta na základnom imaní Žilinskej parkovacej spoločnosti.

Aké je stanovisko mesta k predloženiu takéhoto návrhu?

Mesto bude rešpektovať rozhodnutie mestského zastupiteľstva k predloženému návrhu pána poslanca a na základe schváleného uznesenia bude postupovať pri jeho plnení.

V akom štádiu je súdny spor s parkovacou spoločnosťou?

Súdne konanie zatiaľ nie je právoplatne ukončené, a preto nie je možné informovať o jeho priebehu.

Prebehli v poslednej dobe ďalšie rokovania s parkovacou spoločnosťou?

V súčasnosti sa uskutočňujú medzi mestom Žilina a Žilinskou parkovacou spoločnosťou intenzívne rokovania, ktorých výsledkom by malo byť ukončenie účasti mesta v spoločnosti, a s tým súvisiace vzájomné vysporiadanie podielov a majetku. O výsledku dnes stále živých rokovaní budeme verejnosť informovať hneď ako to bude možné aj vzhľadom na prebiehajúce súdne spory.

Je skutočne cieľom mesta získať naspäť vklad v hodnote 5,3 milióna eur, ktorý spomína poslanec Cibulka?

Rešpektujeme názor a požiadavky pána poslanca. Zámerom mesta je ukončenie svojej účasti v spoločnosti s primeraným a legislatívne akceptovateľným vysporiadaním.

20. september 2023
Simona Gablíková, RTVS

Chcem vás poprosiť o odpovede na otázky. Máte už aktuálne info o počte žiakov v ZŠ a MŠ?

Presné počty žiakov v základných školách a detí v materských školách budeme vedieť po 25. septembri 2023. Zatiaľ máme približné počty – v materských školách 2400 detí, v základných školách 6706 žiakov.

Kde vznikla myšlienka na realizáciu projektu zelené opatrenia? Realizácia zelených opatrení je rozdelená do dvoch etáp, ktoré sú to a o čo v nich pôjde?

Realizácia zelených opatrení je rozdelená do dvoch etáp. V rámci prvej etapy sa obnovujú areály v Základnej škole s materskou školou na Ul. sv. Gorazda a v Materskej škole Trnavská. Počas druhej etapy sa obnovujú vonkajšie priestory v Základnej škole Limbová, Základnej škole s materskou školou Gaštanová a v Základnej škole s materskou školou Do Stošky v Bánovej. Hlavnými užívateľmi týchto priestorov sú deti, mesto Žilina sa preto snažilo o vysokú kvalitu návrhov s dôrazom na funkčnosť, komfort a v neposlednom rade dizajn.

Samospráva počas prípravy úzko spolupracovala s riaditeľmi škôl, aby im výsledný projekt revitalizácie ponúkol to, čo v škole či škôlke potrebujú. Vysadili sa nové vegetačné prvky, ako napríklad trvalkové záhony, živé ploty, vzrastlé solitérne dreviny, vyvýšené kvetináče a obnovili sa trávniky. Spevnené plochy boli nahradené zeleňou či vodopriepustnými povrchmi tak, aby ich mohli deti zmysluplne využívať a pohybovali sa v kultivovanom prostredí.

S kým všetkým ste ako samospráva spolupracovali? 

Mesto Žilina spolupracovalo s Odborom správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline, ďalej s Odborom školstva, mládeže a športu (MsÚ v Žiline), s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina, s projektantmi a riaditeľmi základných a materských škôl.

Kedy bude finálne dokončenie oboch etáp a koľko financií ste na to vyčlenili?

Dokončenie zelených opatrení v rámci obidvoch etáp je naplánované na október 2023. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu v rámci I. etapy predstavujú sumu 303 199,74 eur, pričom nenávratný finančný príspevok z IROP predstavuje sumu 288 039,75 eur. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu v rámci II. etapy predstavujú sumu 191 781,49 eur, pričom nenávratný finančný príspevok z IROP predstavuje sumu 182 192,42 eur.

18. september 2023
Ondrej Behún, RTVS

Chcem vás poprosiť o stanovisko mesta k možnosti vjazdu do pešej zóny autom. Povoľuje mesto vstup do pešej zóny (historického centra) autom? Pri akých príležitostiach napríklad? Akou sumou mesto spoplatňuje vjazd auta do pešej zóny? Kedy naposledy sa suma za vjazd do pešej zóny (historického centra) menila?

Mesto Žilina povoľuje vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v zmysle VZN č. 7/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – daň, zákonom o cestnej premávke a zákonom o pozemných komunikáciách (cestný zákon) – dopravno-prevádzkový režim.

Vo VZN je uvedený predmet dane, sadzby dane, teda jednotlivé sumy daňovníkov (paušálne – rezidenti, vlastníci nehnuteľností, prevádzkovatelia, zásobovanie a i., jednorazové – sobáše, pohreby, ostatné vozidlá), účely vjazdu a zotrvania motorových vozidiel v historickej časti mesta a podobne.

Sadzba dane určená za motorové vozidlo a každý, aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta je:

a. pre vozidlá zabezpečujúce pohreb a pre sprievodné vozidlá pri sobášnych obradoch, a to  len v čase obradu (max. 5 vozidiel) – 3 eur/vozidlo/deň,

b. pre vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 12000 kg – 50 eur/vozidlo/deň,

c. pre ostatné vozidlá – 20 eur/vozidlo/deň.

Sadzba dane určená paušálnou sumou za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta je:

a. pre daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a má v historickej časti mesta trvalý pobyt a nemá k dispozícii parkovacie miesta mimo verejných komunikácií a priestranstiev – 250 eur/vozidlo/rok,

b. pre daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a má v historickej časti mesta trvalý pobyt alebo je vlastníkom nehnuteľnosti a má k dispozícii parkovacie miesta mimo verejných komunikácií a priestranstiev – 20 eur/vozidlo/rok,

c. pre daňovníka, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v historickej časti mesta a nemá k dispozícii parkovacie miesta mimo verejných komunikácií a priestranstiev – 300 eur/vozidlo/rok,

d. pre daňovníka, ktorý má v historickej časti mesta k dispozícii parkovacie miesta mimo verejných komunikácií a priestranstiev – prenosné potvrdenie (50 eur/rok/potvrdenie), neprenosné potvrdenie s maximálne 5 EČV (25 eur/rok/potvrdenie),

e. pre daňovníka, ktorý je prevádzkovateľom zariadenia v historickej časti mesta bez parkovacieho miesta mimo verejných komunikácií a priestranstiev – 350 eur/vozidlo/rok,

f. pre zásobovacie vozidlá a vozidlá doručovacích a zásielkových služieb – 350 eur/vozidlo/rok,

g. pre vozidlá bezpečnostnej služby – 350 eur/vozidlo/rok.

Všetky dôležité informácie sú ďalej k dispozícii vo VZN č. 7/2020 – https://www.zilina.sk/vzn/vseobecne-zavazne-nariadenie-c-7-2020-o-dani-za-vjazd-a-zotrvanie-motoroveho-vozidla-v-historickej-casti-mesta-a-o-dopravno-prevadzkovom-rezime-v-pesej-zone/.

Evidujete poškodenia povrchu v pešej zóne spôsobené autami?

Áno, poškodenia povrchu v pešej zóne spôsobené autami evidujeme.

12. september 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Pre MY Žilina a sme.sk by som vás chcel požiadať o informácie o doprave na Obchodnej ulici. Obchodná ulica je jedna z tých, na ktorých chce dať mesto Žilina upraviť povrch cesty. Na aké obdobie je tento zámer naplánovaný? Prinesie aj iné stavebné a bezpečnostné úpravy okrem výmeny asfaltu?

Rekonštrukcia vozovky je naplánovaná na rok 2024 (frézovanie a výmena obrusnej vrstvy, v časti okrem obrusnej vrstvy frézovanie a výmena i ložnej vrstvy, v jednej časti vybúranie celej konštrukcie vozovky a realizácia všetkých konštrukčných vrstiev vozovky). Po oprave vozovky na Obchodnej ulici sa, samozrejme, vyznačí vodorovné dopravné značenie.

Mali ste na developera Reinoo, ktorý na Obchodnej stavia dve administratívne budovy a parkovací dom, požiadavky na investície do infraštruktúry a verejného priestoru? 

Vo všeobecnosti pri požiadavkách na vyvolané investície je mesto povinné rešpektovať podmienky a možnosti Stavebného a súvisiacej legislatívy. V rámci výstavby viacerých objektov na Obchodnej ulici bolo zvolané stretnutie so zástupcami stavebníkov v decembri 2019. Výsledkom bol návrh a dobudovanie samostatného pruhu pre skapacitnenie Obchodnej ulice. Súčasťou tejto dohody boli aj zástupcovia spomínanej spoločnosti. Samostatný jazdný pruh sa dobudoval, vrátane prekládky trakčného vedenia, a táto činnosť bola financovaná v zásadnom rozsahu stavebníkmi. Uvedené riešenie je však potrebné dopracovať uceleným riešením jednotného povrchu vozovky, ktoré v súčasnosti zabezpečuje mesto.

Kedy očakávate odovzdanie rozšírenej kruhovej križovatky pri Dubni?

Termín dokončenia rekonštrukcie križovatky je 10. október 2023. Rekonštrukcia sa predĺžila z dôvodu potreby riešenia neočakávanej havárie kanalizácie Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s. (SEVAK), ktorá sa vyskytla pri stavbe.

Nie je v pláne zrušenie kruhového objazdu pri Lidli? 

Ide o súčasť projektu Stavebné úpravy a rozšírenie Ul. Vysokoškolákov, momentálne je v procese verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a inžiniersku činnosť.

12. september 2023
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk

Mesto Žilina dalo v minulom roku povolenie na uzatvorenie Kysuckej ulice v súvislosti s rekonštrukciou železničného uzla Žilina na 12 mesiacov. Predpokladám, že tento termín sa bude predlžovať. Bude sa predlžovať o ďalších 12 mesiacov? Resp. dokedy tam je termín, že by mala byť Kysucká prejazdná? Niekedy na jar 2025?

Uzáveru povoľujeme ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie na etapy (ročné obdobie). V tomto prípade konáme v rámci preneseného výkonu štátnej správy a sme povoľovacím orgánom, nie investorom.

Žiadosť o predĺženie uzávery zatiaľ neevidujeme a aktuálne je platné povolenie na úplnú uzáveru v termíne 21. 11. 2022 – 20. 11. 2023. Pred uplynutím termínu nás musia Železnice Slovenskej republiky, respektíve zhotoviteľ stavby – Združenie pod Dubňom na základe podrobného aktuálneho harmonogramu prác požiadať o novú uzáveru. Od harmonogramu stavby sa odvíja prirodzene uzávera a s ňou spojené dočasné opatrenia.

S vašou otázkou sa preto, prosím, obráťte na ŽSR, resp. Združenie pod Dubňom.

7. september 2023
Žaneta Mikulíková, Denník Pravda

Rada by som sa spýtala, či je ešte stále otvorené kúpalisko, prípadne dokedy a aké sú ceny (dospelí, deti, seniori – celodenný vstup, prípadne aj kratší, ak taký je). Ak nie je otvorené, kedy sa skončila sezóna.

Kúpalisko je otvorené do stredy 13. 9. 2023 v časoch od 14.00 do 18.00 hod. (víkend 12.00 – 18.00 hod.). Ceny vstupov sú počas celého dňa zvýhodnené, rovnako ako po 16-tej hodine.

7. september 2023
Henrieta Mihalková, Denník Pravda

Od 1. októbra začne platiť tzv. chodníková novela. Je mesto pripravené na jej štart? Ak by ste mohli stručne načrtnúť, aké kroky muselo mesto pre túto novelu podniknúť, prípadne koľko mesto vyšli prípravy na túto novelu.

Mesto Žilina aktuálne realizuje výmenu dopravného značenia v centre a širšom centre mesta na základe projektu organizácie statickej dopravy v zóne regulovaného parkovania, vzhľadom na to, že sme prebrali parkovaciu politiku do svojej kompetencie, urobili určité zmeny a je zároveň potrebná výmena značenia z dôvodu aktuálne platných noriem a predpisov. V tejto súvislosti rátame na vybraných uliciach aj s parkovaním na chodníkoch. Tieto miesta budú preto vyznačené, aby bolo parkovanie oprávnené (v zásade tomu bolo aj doteraz a toto je naša výhoda, že už to v minulosti bolo umožnené a vyznačené parkovanie). Ide o tie ulice, na ktorých to je potrebné vzhľadom na ich funkciu a charakter, ako i kapacitu parkovania. Na sídliskách nie je priestor na parkovanie na chodníkoch a vo vidieckych mestských častiach sú chodníky najmä na hlavných ťahoch (zberné komunikácie). Čo sa týka vnútorných obslužných komunikácií, občania majú primárne parkovať pri rodinných domoch vo svojich dvoroch alebo na miestnych cestách v súlade s pravidlami cestnej premávky (toto ale nie je problém čo sa týka MČ a chodníkov). Zároveň dodávame, že chodníky majú patriť v prvom rade chodcom, nie autám. Každý účastník premávky má svoj priestor. K zákazu parkovania sme v spolupráci s inými mestami na Slovensku začali aj informačnú kampaň pre verejnosť prostredníctvom mestských komunikačných nástrojov. www.preparkuj.me.

Ako je táto novela vnímaná samosprávou? Bola podľa vás nutná? Predstavuje novela pre mesto problém?

Samospráva už v rámci prípravy projektu zmeny organizácie dopravy v centre a širšom centra mesta riešila aj parkovanie na chodníkoch najmä v tých miestach, kde je nedostatok parkovacích miest a sú veľmi exponované. Takže na uliciach, kde je to potrebné, je po novom vyznačené aj parkovanie na chodníkoch, ktoré majú dostatočné šírkové parametre, prípadne už v minulosti sa parkovalo, mesto s tým v projekte počítalo.

Na sídliskách je možné parkovať len na oficiálne určených miestach. Vodiči musia rešpektovať pravidlá cestnej premávky a chodníky majú v prvom rade slúžiť chodcom. Parkovacie miesta na chodníkoch na sídliskách aktuálne nevyznačujeme.

O koľko parkovacích miest pripraví mesto? Ak nemáte presné čísla, tak aspoň približne.

V zmysle vyššie uvedeného boli/budú do daného termínu platnosti zákona vyznačené parkovacie miesta dopravným značením. Nové parkovacie miesta stavebne vybudované neboli. V miestach, kde nám to dopravná situácia neumožňovala vyznačiť inak, bola zachovaná možnosť čiastočného parkovania na chodníku, no takýchto miest je minimum a sú označené príslušným dopravným značením v zmysle platnej vyhlášky.

Súčasne dodávame, že stavebne sú projekčne a s povolením pripravené nové parkovacie miesta na sídliskách Hájik a Solinky. Hájik sa začne 1. etapou realizovať pravdepodobne už v tomto roku a v nasledujúcom roku to budú Solinky. Súčasne sa tento rok projekčne začnú pripravovať aj nové parkovacie miesta na sídliskách Vlčince a Hliny.

Očakávate, že v meste nastane od 1. októbra pre chodníkovú novelu dopravný kolaps, prípadne porušovanie zákazu státia na plochách, ktoré nie sú určené na parkovanie?

Pri zavádzaní parkovacej politiky bola v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline spracovaná rozsiahla štatistická štúdia obsadenosti parkovacích miest. Na základe týchto poznatkov sme nastavili systém parkovania pre jednotlivé ulice so zreteľom na účel ich využívania – rezidentské, zmiešané, návštevnícke. Práve táto úprava by mala zabezpečiť, aby mali občania dostatok miest na parkovanie a nemuseli využívať miesta, ktoré na to určené nie sú.

Zachytili ste reakcie obyvateľov mesta na túto novelu? Sú skôr pozitívne alebo negatívne? Ako kroky zrealizuje mesto v prípade, ak by sa dochádzalo k masívnemu porušovanie predpisov?

Samospráva v spolupráci s Mestskou políciu Žilina už vopred upozorňuje vodičov na porušenie zákona, ktoré bude platiť od 1. 10. (letáky pre vodičov). Začali sme aj informačnú kampaň pre verejnosť prostredníctvom komunikačných nástrojov (internetová stránka, sociálne siete, Radničné noviny), aby nedochádzalo k masívnemu porušovaniu predpisov.

6. september 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Vybralo už mesto predajcov do nového trhoviska? Aký sortiment tam bude k dispozícii, koľko predajcov? 

Aktuálne sa uskutočňuje prihlasovanie a výber predajcov.

Kedy by mohlo byť trhovisko otvorené? Bude to sezónna záležitosť? 

Aktuálne nevieme konkrétne odpovedať. Práce boli obnovené 24. 7. 2023 v súlade so zmluvným harmonogramom prác. Stavba podľa platnej ZoD by mala byť hotová do 16 kalendárnych týždňov odo dňa obnovenia prác, t. j. cca polovica novembra. Či bude mať niekto záujem predávať v zimných mesiacoch je otázne, je možné, že bude otvorené až na jar.

6. september 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Chcem vás požiadať o informáciu pre MY Žilina a zilina.sme.sk o plánoch na ďalšiu rekonštrukciu Štefánikovej ulice. Aké stavebné úpravy na chodníkoch na Štefánikovej ulici plánuje mesto? Zmení sa len povrch chodníkov, alebo sú v projekte aj ďalšie zmeny? Akými úpravami sa zvýši podiel zelene? 

Mesto Žilina plánuje v ďalšej etape vymeniť povrch chodníkov aj povrch samotnej cesty na Ul. M.R. Štefánika, konkrétne od križovatky Ul. Daniela Dlabača a M. R. Štefánika, po križovatku ulíc Košická a M. R. Štefánika. Chodníky dostanú povrch zo zámkovej dlažby a doplnia sa zelené pásy (vodozádržné a vodopriepustné opatrenia).

Nárast zelene vo forme „zelených pásov“ o minimálnej šírke 1 meter bude znamenať nárast zelene na predmetnej ulici o približne 15 % v porovnaní s existujúcimi plochami chodníkov. V zelených pásoch sa budú nachádzať existujúce stromy, novovysadené kríkové dreviny, resp. trvalkové záhony.

Chystáte rekonštrukciu chodníkov na celej ulici po oboch stranách? 

Áno. Dĺžka rekonštruovaných chodníkov je približne 762 metrov na jednej strane a 850 metrov na druhej strane, čo predstavuje rekonštrukciu a výmenu povrchu na ploche o rozlohe približne 4 900 m2.

Aká je odhadovaná výška investície a ako bude financovaná? 

Aktuálne je pripravený materiál na rokovanie do mestského zastupiteľstva v tejto veci, pripájam v prílohe. Predpokladaná hodnota investície rekonštrukcie chodníkov je 1 500 000 € s DPH a financovanie prostredníctvom výhodného úveru z environmentálneho fondu (oprávnené, keďže súčasťou sú aj zelené a modré opatrenia).

Je v pláne aj obnova asfaltu na ceste? 

Áno.

25. august 2023
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Železničný podchod sa opakovane riešil aj v minulosti – počas dažďov sa v ňom hromadila voda až tak, že sa cezeň nedalo prejsť. Na istú dobu sa stav zlepšil, potom zas začal zatekať. Raz bolo príčinou unikanie vody vo večierke nad podchodom, inokedy zlý stav vozovky, ktorý spôsoboval priesak dažďovej vody. Došlo k rekonštrukcii vozovky, zaizolovaniu a problém so zatekaním zo stropu sa odstránil. Opäť však len na dobu určitú.

I po rekonštrukcii je v podchode opäť veľa vody, aj keď pravdepodobne menej. Keďže toto sa deje v časti podchodu, ktorá patrí mestu, predpokladám, že mesto Žilina vykonalo odbornú diagnostiku železničného podchodu ohľadne konkrétnych príčin zatekania dažďovej vody do podchodu. Aké sú tieto príčiny a aké zabezpečenia bolo potrebné vykonať na ich odstránenie? Dá sa vyčísliť, koľko tieto práce stáli? Ide o relatívne krátky podchod, ktorý vyúsťuje do schodiska a otvoreného nekrytého priestoru – je teda možné, že napriek odstráneniu hlavných problémov bude i v budúcnosti po schodisku stekať do podchodu dažďová voda?

Išlo o mimoriadny prípad, kedy prišiel obrovský prívalový dážď a voda nestíhala naraz odtekať. Voda následne postupne odtiekla, pričom problém v podchode neevidujeme. Podobné je to aj v prípade ciest, kedy počas extrémnych zrážok voda nestíha ihneď odtekať dažďovou kanalizáciou.

22. august 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Pre MY Žilina a sme.sk by som vás chcel požiadať o informáciu o stavebných prácach na Ulici 1. mája. ŽSR by mali začiatkom septembra rozbehnúť práce na rekonštrukcii autobusovej stanice v Žiline. Budú s tým spojené dopravné alebo iné obmedzenia?  Nemáte informáciu o tom, kedy investor rekonštrukcie železničnej infraštruktúry rozbehne prípravné práce na pokračovaní výstavby železničného nadjazdu na Ulici 1. mája? Komunikuje s mestom spoločné kroky? Kedy je plánované otvorenie podjazdu na Kysuckej ulici? 

Mesto Žilina aktuálne neeviduje predložené žiadosti, alebo akékoľvek informácie súvisiace s organizáciou dopravy (dočasným dopravným značením) vo veci prác na rekonštrukcii autobusovej stanice. So Združením pod Dubňom pravidelne komunikujeme a zúčastňujeme sa organizovaných stretnutí, avšak otázky týkajúce sa výstavby je potrebné smerovať na investora.

17. august 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Chcel by som vás požiadať o informácie pre MY Žilina a sme.sk v súvislosti s rekonštrukciou Štefánikovej ulice. Aké stavebné úpravy ešte treba urobiť na zrekonštruovanej ulici? Pôjde mesto do výmeny asfaltu? Ktoré ďalšie ulice by mohli prejsť podobnou premenou, keď sú zvýhodnení cyklisti a chodci pred motoristami? 

Mesto Žilina plánuje vymeniť povrch chodníkov aj povrch samotnej cesty. Chodníky dostanú povrch zo zámkovej dlažby, ktorá má vodopriepustný charakter. Teleso cesty bude musieť v budúcnosti pre nevyhnutnú výmenu parovodu prejsť rozkopom, následne sa na celej ulici vymení asfaltový koberec.

Momentálne pracujeme na projekte doplnenia pešej a cyklistickej dopravy na Ulici Za plavárňou a na Hlbokej ulici. Zároveň máme spracovaný projekt na Sasinkovej ulici a M. Rázusa, kde sa vytvorí priestor pre cyklistov. V pláne je napríklad aj projekt na Ulici Hollého, ktorá je, rovnako ako Ul. M. R. Štefánika, jednosmerná.

15. august 2023
Eva Struhárňanská, Denník Štandard

Chcela by som sa opýtať, či Vaše mesto poskytuje občanom, ktorí majú čerstvých prvákov, nejaké príspevky? Ak áno, aká je výška tohto príspevku, spolu s pravidlami, ktoré musia rodičia splniť, aby ho mohli dostať? 

Mesto Žilina neposkytuje príspevky pre prvákov.

15. august 2023
Anna Holešová, Žilinak

Pred letom ste uverejnili informáciu o plánovanej eliminácii diviakov z Lesoparku Chrasť v priebehu mesiaca júl. Boli diviaky usmrtené? Pokiaľ áno, kedy, kým a v akom počte? Pokiaľ nie, prečo a aké sú nasledujúce kroky?

Účinné riešenie samospráva nemá vo svojich možnostiach. Nielen odstrel, ale každé nakladanie s lesnou, respektíve poľovnou zverou je v kompetencii poľovníkov. S poľovníkmi sme v pravidelnom kontakte, viackrát sme s nimi rokovali a apelujeme na nich. Prisľúbili riešenie, avšak situáciu vyriešia podľa svojich možností. Vo veci premnoženej poľovnej zveri, a to nielen diviakov, ale aj jelenej, danielej zveri a podobne je nevyhnutná zmena legislatívy. Zároveň vám pre viac informácií odporúčame osloviť príslušné poľovnícke združenie.

14. august 2023
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Práce na obnove trhoviska prebiehajú. Kedy by mali byť dokončené?

Práce boli obnovené dňom 24. 7. 2023 v súlade so zmluvným harmonogramom prác. Stavba by podľa platnej Zmluvy o dielo mala byť hotová do 16 kalendárnych týždňov odo dňa obnovenia prác.

Koľko má mesto nahlásených nájomcov (príp. s akým druhom tovaru) a koľko miest je ešte voľných pre ďalších záujemcov?

Zatiaľ máme 12 záujemcov, tovar je rôzny (oblečenie, zelenina a ovocie, domáce výrobky, a podobne), pričom nájomné zmluvy s nimi zatiaľ uzatvorené nie sú – je to len prehľad záujmu.

Aký je nájom za takéto miesto?

Mesto Žilina sa pri zábere verejného priestranstva – ambulantný predaj riadi všeobecne záväzným nariadením č. 16/2016. Uvedené VZN bude upravené a bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. Poplatok za ambulantný predaj je určený vo VZN č. 5/2011, kde je uvedená sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za m2/deň.

14. august 2023
Vladimíra Legíňová, RTVS

Chcela by som vás poprosiť o informáciu – platia v žilinskej MHD celý lístok aj mamičky/sprievod, ktoré cestujú s dieťatkom v kočíku/nosiči/šatke, alebo cestujú bezplatne?

Podľa aktuálne platnej tarify je možné bezplatné cestovanie jednej osobe, ktorá sprevádza minimálne jedno dieťa do dňa dovŕšenia 4. roku veku dieťaťa. To znamená, že jedinou podmienkou je vek dieťaťa, ktorý nesmie byť vyšší ako 4 roky. Dieťa následne nemusí byť umiestnené ani v kočíku, nosiči alebo šatke.

14. august 2023
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk

Chcela by som vás poprosiť o info k prácam na novom trhovisku medzi ulicami Horný val a J. M. Geromettu. Chcem sa opýtať, kedy by mali byť hotové, resp. kedy by trhovisko mohlo opäť fungovať. Niekde som zachytila, že ide o dočasné riešenie, tam sa plánuje potom s nejakým iným riešením? Ak áno, v akom časovom horizonte?

Práce boli obnovené dňom 24. 7. 2023 v súlade so zmluvným harmonogramom prác. Stavba by podľa platnej Zmluvy o dielo mala byť hotová do 16 kalendárnych týždňov odo dňa obnovenia prác. Pozemok pod trhoviskom máme v prenájme na 5 rokov, čo bude po uplynutí tejto doby vám v tomto momente nevieme povedať.

Mesto hľadalo trhovníkov do týchto pripravovaných priestorov, už ich našlo?

Zatiaľ máme 12 záujemcov, tovar je rôzny (oblečenie, zelenina a ovocie, domáce výrobky, a podobne), pričom nájomné zmluvy s nimi zatiaľ uzatvorené nie sú – je to len prehľad záujmu.

Bude sa tam platiť nájom, ak áno, koľko?

Mesto Žilina sa pri zábere verejného priestranstva – ambulantný predaj riadi všeobecne záväzným nariadením č. 16/2016. Uvedené VZN bude upravené a bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. Poplatok za ambulantný predaj je určený vo VZN č. 5/2011, kde je uvedená sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za m2/deň.

Plus chcem poprosiť info, ako to bolo na tomto mieste doteraz – tam trhovníci platili nájom, ak áno, koľko a komu? mestu? Teraz má byť 14 stánkov, predtým ich bolo koľko? Resp. počet sa navyšoval, alebo znížil?

Trhovníci na pozemkoch mesta Žilina postupovali v zmysle platného VZN tak, ako sme uviedli vyššie. K ostatným trhovníkom sa vám nevieme vyjadriť, nakoľko mali svoje stánky na súkromných pozemkoch, nie na pozemkoch mesta.

10. august 2023
Nikola Capeková, MY Žilinské noviny

Rada by som vás pre článok MY Žilinských novín poprosila o zodpovedanie otázok ohľadom sociálnych pohrebov. Koľko sociálnych pohrebov mesto uskutočnilo (napr. predošlý rok)? V akých prípadoch mesto zabezpečuje pohreb? Aké sú finančné náklady na jeden takýto pohreb? Čo zahŕňajú? Sú financie na tento účel zahrnuté v rozpočte mesta? O akú vyčlenenú sumu ide? Zvykne sa vyčerpať? Aká forma pochovávania sa pritom uprednostňuje? Líši sa v prípade neznámej totožnosti zosnulého? Aké označenie má takýto hrob (hrob osoby s neznámou totožnosťou)? V prípade následného zistenia a dokázania totožnosti príbuzných zosnulého, môže si mesto nárokovať na vrátenie finančných nákladov spojených s pohrebom?

Mestský úrad v Žiline prostredníctvom odboru sociálneho a bytového v súlade § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z.  o pohrebníctve  zabezpečuje pochovanie ľudských pozostatkov, ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistí totožnosť mŕtveho do 7 dní od úmrtia, prípadne nie je známe miesto úmrtia, ale ľudské pozostatky boli nájdene v katastrálnom území obce. Na základe písomnej žiadosti Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline alebo Súdnolekárskeho a patologicko-anatomického pracoviska začína odbor sociálny a bytový  dohľadávanie možných príbuzných zomrelého, nakoľko oznamovateľ o úmrtí mestu neposkytne žiadne základné informácie o zomrelom. Súčinnosť v tejto súvislosti poskytuje  aj odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, oddelenie organizačné, prípadne OOPZ v Žiline.

Častokrát sa stalo, že príbuzní nemali vedomosť o úmrtí svojho blízkeho a až na základe našej informácie sa o ňom dozvedeli. Stávajú sa prípady, že zabezpečia pochovanie na vlastné náklady, ale stáva sa často i to, že zomrelý nemá žiadneho príbuzného, prípadne po dohľadaní príbuzných zistíme, že v rodine boli neusporiadané vzťahy, nezáujem pozostalých podieľať sa finančne na nákladoch za pochovanie, prípadne nedostatok finančných prostriedkov v rodine neumožňuje úhradu výdavkov so zabezpečením pohrebu realizovať. Mesto teda pochováva na vlastné náklady.

Priemerné náklady mesta za sociálne pohreby boli v roku 2022 420,56 eur, pričom ide len o najnutnejšie výdavky spojené s pochovaním. Výdavky závisia od druhu pohrebu a od toho, či sú telesné pozostatky uložené do zeme,  alebo sú spopolnené. Veľa záleží aj od okolností smrti zosnulého, povolenia spôsobu pochovania pitvajúcim lekárom, prípadne ak bola pitva nariadená v trestnom konaní. V rozpočte mesta Žilina je vyhradená na tento účel suma 5 000 eur/rok.

Po spopolnení ľudských pozostatkov urna zostáva u prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá zabezpečovala služby spojené s pochovaním. V prípade žiadosti príbuzných o vydanie urny je možné po úhrade nákladov za pohreb do jedného roka prevziať urnu s popolom. Po roku sa ukladá urna do spoločného hrobu. Mesto sa zúčastňuje predbežného šetrenia na notárskom úrade v dedičskom konaní, pri ktorom si uplatňuje pohľadávku spojenú so zabezpečením pohrebu zomrelého. Náklady mesta spojené so zabezpečením pohrebov v roku 2022 sa nevrátili, väčšina konaní vo veci dedičstva sa zastavuje z dôvodu, že ide o zosnulých, ktorí nezanechali žiadny majetok.

9. august 2023
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Okrskový park Bajzova – viacerí obyvatelia tejto ulice sa spojili a pýtajú sa, či sa bude avizovaný projekt realizovať. Hoci vraj majú neďaleko dve ihriská, privítali by aj ihrisko v rámci tohto parku, kde by mali deti na dohľad z bytu. Stále sa tiež boria s problémom asociálov pod oknami a predpokladajú, že by sa vyčistením priestoru a vytvorením takéhoto „živého“ parku tento problém odstránil. 

Okrskový park na Bajzovej ulici bol schválený v rámci investičného plánu na rok 2022. Jeho investícia mala byť 850-tisíc eur a práce sa mali začať v máji minulého roka (podľa materiálu mestského zastupiteľstva z 13.12.2021). Má mesto naďalej v pláne tento park realizovať? Ak áno, kedy a ide stále o pôvodne plánovanú finančnú výšku?

Áno, mesto plánuje realizovať projekt Okrskového parku na Bajzovej ulici v rámci aktuálneho programového obdobia 2021 -2027 cez operačný program Slovensko alebo zo zdrojov IUS. V súčasnosti sa rieši majetko-právne vysporiadanie pre vydanie stavebného povolenia a následné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Výška investície bude známa po aktualizácii rozpočtu v rámci vypracovanej projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Aké prvky má zahŕňať revitalizácia priestoru na okrskový park?

Okrskový park na Bajzovej ulici bude pozostávať s týchto stavebných objektov:
SO 01 Areálové komunikácie a spevnené plochy – nové chodníky pre peších zo zámkovej dlažby a mlátové chodníky
SO 02 Sadové úpravy – nová výsadba stromov, trvaliek a podobne
SO 03 Detské ihrisko – detské ihrisko a multifunkčné ihrisko
SO 04 Drobná architektúra – mobiliár
SO 05 Verejné osvetlenie
SO 06 Vodovodná prípojka – pre pitítko

Teraz slúži priestor na venčenie psov – bude tam po vytvorení parku platiť zákaz venčenia, ako platí všeobecne v parkoch po celom území Žiliny?   

Od 1. apríla 2023 je povolený vstup so psom do mestských parkov, všeobecne do parkov po celom území Žiliny. Upozorňujeme, že parky sa týmto nestali venčoviskami na výbeh psov, avšak slušný pohyb a pobyt psa v parku už aktuálne nie je zakázaný.

Mesto prebralo do vlastníctva aj pozemky od súkromného investora pri neďalekom polyfunkčnom projekte Rudiny II – o ktoré pozemky konkrétne ide?

Parc. č. 4239/64 C KN, ostatné plochy o výmere 319 m2, parc. č. 4239/155 C KN, ostatné plochy o výmere 360 m2, parc. č. 4239/156 C KN,  ostatné plochy o výmere 126 m2,  parc. č. 4239/45 C KN, ostatné plochy o výmere 477 m2,  parc. č. 4239/90 C KN, ostatné plochy o výmere 15 m2,  parc. č. 4239/72 C KN, ostatné plochy o výmere 209 m2,  parc. č. 4239/157 C KN, ostatné plochy o výmere 11 rn2,  parc. č. 4239/89 C KN , ostatné plochy o výmere 166 m2, parc. č. 4239/82 C KN, ostatné plochy o výmere 689 m2,  parc. č. 4239/145 C KN, zast. plochy a nádvoria o výmere 107 m2,  parc. č. 4239/85 C KN , ostatné plochy o výmere 434 m2,  parc. č.  4239/121 C KN, ostatné plochy o výmere 47 rn2,  parc. č. 4239/70 C KN , ostatné plochy o výmere 293 m2,  parc. č. 4239/71 C KN, ostatné plochy o výmere 551 m2, parc. č. 4239/73 C KN, ostatné plochy o výmere 186 m2, parc. č. 4239/75 C KN, ostatné plochy o výmere 73 m2, parc. č. 4239/76 C KN, ostatné plochy o výmere 1357 m2,  parc. č. 4239/187 C KN, ostatné plochy o výmere 818 m2,  parc. č. 4239/165 C KN, zast. plochy a nádvoria o výmere 174 m2,  parc. č. 4239/78 C KN, ostatné plochy o výmere 350m2,  parc. č. 4239/158 C KN, ostatné plochy o výmere 36 m2, parc. č . 4239/79 C KN, ostatné plochy o výmere 38 m2,  parc. č. 4239/159 C KN, ostatné plochy o výmere 3 m2,  parc. č. 4239/80 C KN, ostatné plochy o výmere 508 m2,  parc. č. 4239/160 C KN, ostatné plochy o výmere 34 m2,  parc. č. 4239/81 C KN, ostatné plochy o výmere 39 m2,  parc. č. 4239/161 C KN, ostatné plochy o výmere 3 m2,  parc. č. 4239/86 C KN, ostatné plochy o výmere 474 m2,  parc. č. 4239/68C KN, ostatné plochy o výmere 1067 m2,  parc. č. 4239/162 C KN, ostatné plochy o výmere 60 m2.

Kúpna zmluva č. 444/2021 zo dňa 14.9.2021 spolu s dodatkom č. 1 zo dňa 28.3.2022 sú zverejnené na stránke mesta.

9. august 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

V priebehu dnešného dňa sme zaznamenali, že na sídlisku Vlčince prebiehajú stavebné práce na mieste, ktoré obyvateľom slúžilo ako parkovisko. V prílohe prikladám aj fotografiu. Čoho presne sa práce týkajú? Vzniknú na tomto mieste nové parkovacie miesta? Ak áno, koľko miest pribudne alebo ubudne?

Plochy doteraz využívané ako parkovacie miesta sú v rámci projektu Realizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi Ul. Tulská a Slovanská Žilina nahradené tzv. manipulačnými plochami, ktorých povrch budú tvoriť zámková dlažba a časť zatrávňovacie rohože s nosnosťou do 3,5 t. Uvedené plochy síce nebudú mať vyznačené parkovacie státia, avšak parkovanie na nich nebude zakázané. Tieto plochy budú kopírovať pôvodne využívané miesta na parkovanie s tým, že budú doplnené o stromy a kontajnerové stojiská.

Nakoľko na pôvodných manipulačných plochách neboli vyznačené parkovacie miesta, máme za to, že počet parkovacích miest sa výstavbou nezníži, ale, naopak, zlepšenou infraštruktúrou a členením územia sa parkovanie zlepší.

9. august 2023
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Chceli by sme vás poprosiť o vyjadrenie mesta k situácii v lesoparku ohľadom pohybu diviakov. Ako sa bude situácia riešiť?

Účinné riešenie samospráva nemá vo svojich možnostiach. Nielen odstrel, ale každé nakladanie s lesnou, resp. poľovnou zverou je v kompetencii poľovníkov. S poľovníkmi sme v pravidelnom kontakte, viackrát sme s nimi rokovali a apelujeme na nich. Prisľúbili riešenie, ale vyriešia to podľa svojich možností. Vo veci premnoženej poľovnej zveri, a to nielen diviakov, ale aj jelenej, danielej zveri a podobne je nevyhnutná zmena legislatívy. Zároveň vám pre viac informácií odporúčame osloviť aj príslušné poľovnícke združenie.

9. august 2023
Anna Holešová, Žilinak

Včera ráno začali práce na zastávke Spanyolova, nemocnica, kvôli ktorým bola pôvodná zastávka ohradená páskou. Niekoľkí občania sa sťažovali, že boli poslaní na náhradnú zastávku, kde však spoje nezastavovali. Pracovníci na mieste mali uviesť, že ide o iniciatívu mesta Žilina. Viete nám prosím odpovedať na nasledovné otázky?

Aké práce na zastávke prebiehajú a kto za nimi stojí?

Mesto Žilina prostredníctvom Žilinských komunikácií v rámci správy a údržby miestnych ciest a ich súčastí realizuje opravu zastávkového zálivu.

Dokedy budú práce trvať?

Práce budú dokončené najneskôr do konca budúceho týždňa.

Kde aktuálne zastavujú spoje namiesto tejto zastávky?

Dočasná (náhradná) zastávka bola zriadená zvislým a vodorovným dočasným značením približne 180 metrov ďalej (v smere jazdy) od pôvodnej zastávky „Spanyolova, nemocnica“. Dočasná zastávka (rovnako, ako v akýchkoľvek iných prípadoch týkajúcich sa rekonštrukcie zastávky MHD) plnohodnotne nahrádza pôvodnú zastávku, čo v tomto prípade znamená, že dočasná zastávka „Spanyolova, nemocnica“ v smere do centra je obsluhovaná spojmi liniek č. 3, 5, 6, 30, 50. O tejto dočasnej zmene sú cestujúci informovaní prostredníctvom viacerých plagátových oznamov umiestnených v priestore zastávky (zastávkový označník a zastávkový prístrešok). Zároveň je pôvodný zastávkový prístrešok zahradený aj výstražnou páskou.

8. august 2023
Katarína Kiššová, tvnoviny.sk

Prosím, mohli by ste mi odpovedať na otázky ohľadom zákazu parkovania na chodníkoch? Tento zákaz vstúpi do platnosti v októbri. Samosprávy dostali čas rok a pol na prípravu. Je mesto na zákaz pripravené?

Mesto Žilina aktuálne realizuje výmenu dopravného značenia v centre a širšom centre mesta na základe projektu organizácie statickej dopravy v zóne regulovaného parkovania vzhľadom na to, že sme prebrali parkovaciu politiku do svojej kompetencie, spravili určité zmeny a je zároveň potrebná výmena značenia z dôvodu aktuálne platných noriem a predpisov. V tejto súvislosti rátame na vybraných uliciach aj s parkovaním na chodníkoch. Tieto miesta budú preto vyznačené, aby bolo parkovanie oprávnené (v zásade tomu bolo aj doteraz a toto je naša výhoda, že už to v minulosti bolo umožnené a vyznačené parkovanie). Ide o ulice, na ktorých to je potrebné vzhľadom na ich funkciu a charakter, ako i kapacitu parkovania. Na sídliskách nie je priestor na parkovanie na chodníkoch a vo vidieckych mestských častiach sú chodníky najmä na hlavných ťahoch (zberné komunikácie). Čo sa týka vnútorných obslužných komunikácií, občania majú primárne parkovať pri rodinných domoch vo svojich dvoroch alebo na miestnych cestách v súlade s pravidlami cestnej premávky (toto ale nie je problém, čo sa týka MČ a chodníkov). Zároveň dopĺňame, že chodníky majú patriť v prvom rade chodcom, nie autám. Každý účastník premávky má svoj priestor. K zákazu parkovania v spolupráci s inými mestami na Slovensku pripravujeme aj informačnú kampaň pre verejnosť – www.preparkuj.me.

Vznikli nové parkovacie miesta tak, aby neboli vodiči po zákaze ukrátení o miesta a nespôsobilo to problémy?

Nové parkovacie miesta stavebne vybudované neboli. V zmysle vyššie uvedeného boli/budú do daného termínu platnosti zákona vyznačené parkovacie miesta dopravným značením. V miestach, kde nám to dopravná situácia neumožňovala vyznačiť inak, bola zachovaná možnosť čiastočného parkovania na chodníku, no takýchto miest je minimum a sú označené príslušným dopravným značením v zmysle platnej vyhlášky.

Súčasne dodávame, že stavebne sú projekčne a s povolením pripravené nové parkovacie miesta na sídliskách Hájik a Solinky. Hájik sa začne 1. etapou realizovať pravdepodobne už v tomto roku a v nasledujúcom roku to budú Solinky. Súčasne sa tento rok projekčne začnú pripravovať aj nové parkovacie miesta na sídliskách Vlčince a Hliny.

Má mesto pripravené aj dostatočné počty hliadok, ktoré budú zákaz kontrolovať a pokutovať?

Samozrejme áno, má.

7. august 2023
Anna Holešová, Žilinak

V roku 2020 bolo zrušené zvislé dopravné značenie upozorňujúce na spomaľovacie prahy – retardéry. Viete nám, prosím, povedať, či boli odvtedy v Žiline inštalované nové retardéry?

Samozrejme, boli osadené spomaľovacie zariadenia s účelom upokojenia cestnej premávky a bezpečnosti v lokalitách, ktoré sú na to vhodné, resp. je to v nich potrebné. Tento druh dopravného zariadenia zrušený nebol, iba sa vyznačuje iným spôsobom. Súčasne už mesto Žilina realizuje progresívne vertikálne fyzické prvky upokojenia dopravy na vozovke, ktoré majú viac výhod – spomaľovacie vankúše, vyvýšené priechody a nie bežné priečne prahy (nové tieto bežné tzv. retardéry boli zrealizované pre bezpečnosť len dočasne stavebníkmi v súvislosti s vyvolanými uzávierkami, obchádzkami a s tým spojenou dočasnou zmenou organizácie dopravy – napr. rekonštrukcia železničného uzla/ŽSR alebo rekonštrukcia okružnej križovatky na Ul. Vysokoškolákov na turbo-okružnú križovatku/XXXLutz). Prvky upokojovania premávky sú realizované v súlade s Manuálom upokojovania dopravy.

Pokiaľ áno, bola pri nich značka napriek zrušeniu osadená?

Pri nových spomaľovačoch sa osádza nové zvislé dopravné značenie. Pôvodné značenie majú prirodzene len pôvodné spomaľovače spred 2020, čo je platné.

Nachádzajú sa v Žiline nové retardéry, pri ktorých toto značenie už nie je? Pokiaľ áno, na akých uliciach?

Uvádzame v bode 2. Súčasne môžeme uviesť, že keďže už osádzame nové druhy spomaľovačov, tak pri týchto vzhľadom na ich charakter a s tým spojené výhody napr. nie je potrebné osádzať zvislé dopravné značenie upozorňujúce naň, ale je potrebné mať osadené ZDZ upravujúce najvyššie povolenú rýchlosť, a toto samozrejme je (30 – napr. zóny 30, 20 – napr. školské zóny, obytné zóny ako zóny s upokojenou dopravou, na tieto zóny sú samostatné zónové dopravné značky).

3. august 2023
Štefánia Turyová, Slovenský rozhlas, RTVS

Ozývam sa vám s prosbou o zodpovedanie niekoľkých otázok v súvislosti s aktuálnou situáciou s mestskými nájomnými bytmi – pre sociálne skupiny, ľudí v núdzi a podobne. V akom stave sú poradovníky na pridelenie bytov – kto ich posudzuje, koľko má mesto Žilina k dispozícii bytov a ako sa situácia vyvíja: či už s množstvom bytov, zároveň tiež s dopytom obyvateľov? Ako sa pohybujú ceny za nájom? 

Aktualizovaný poradovník platných žiadostí zoradený podľa dátumu ich doručenia je zverejnený na webovej stránke mesta Žilina s aktualizáciou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca do piatich pracovných dní nasledujúceho pracovného mesiaca v zmysle Čl. 3. odst.  4., Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely na webovej stránke mesta Žilina – https://www.zilina.sk/zivot-v-meste/socialne-veci/byvanie/poradovnik-ziadosti-o-pridelenie-bytu/.

Mestské nájomné byty sa prideľujú v zmysle Čl. 4, Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina, a to nasledovne:

 • 50 % z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina podľa poradia v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,
 • 50 % z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina na základe odporúčaní Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová rozhodne o pridelení bytov na základe vopred stanovených kritérií, na ktorých sa komisia dohodne, pričom zohľadňuje naliehavosť (urgentnosť) situácie žiadateľov. Mesto Žilina je k 30. 6. 2023 vlastníkom 1110 nájomných bytov. V súčasnosti môže mesto prideliť len uvoľnené byty po nájomníkoch. K 30. 6. 2023 je evidovaných 217 žiadostí o pridelenie nájomného bytu a počet žiadateľov v poradovníku stúpa. Výška základného nájmu bez služieb je závislá od izbovosti, veku a spôsobu obstarania bytového domu (od 20 do 160 eur).

3. august 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak.sk by som vás chcela poprosiť o informáciu, či je úprava kríkov pri ZŠ Martinská na Vlčincoch finálna. Fotografie sú dostupné tu: https://www.zilinak.sk/fotoalbumy/4787/foto-pri-skole-na-vlcincoch-nahodne-dostrihali-kriky-popri-chodniku-na-boriku-ich-nema-kto-upravi.

Zároveň prosím o informáciu, či sa plánujú strihať kríky aj pri chodníku vedúcom z lesoparku smerom k Parku Ľudovíta Štúra.

Kríky pri Základnej škole Martinská boli ostrihané z dopravného hľadiska, keďže konáre zasahovali do profilu cesty a pri križovatke obmedzovali výhľad. Predmetný spôsob orezu je v poriadku – zabezpečuje tlmenie prašnosti a hluku od cesty. Kríky na podobné orezy reagujú rýchlym omladením a už v budúcej vegetačnej sezóne bude porast opäť kompaktnejší a zapojenejší.

Čo sa týka kríkov pri chodníku v smere z lesoparku, vegetácia zasahujúca do chodníka pri Ulici Cesta k Paľovej búde je ostrihaná.

2. august 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Je známe, že mesto má záujem o revitalizáciu historického centra mesta. Chceli by sme sa preto spýtať, v akom štádiu je aktuálne tento zámer? Čo všetko bude zahrnuté v rekonštrukčných prácach? Kedy by mesto chcelo začať s prácami? Bude do procesu rozhodovania o finálnom vzhľade zapojená aj verejnosť?

Útvar hlavného architekta mesta Žilina momentálne spracováva súťažné podklady – Zadanie pre súťaž návrhov „Revitalizácia územia mestskej pamiatkovej rezervácie, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých komunikácií“. Mesto Žilina plánuje vyhlásiť, tak ako pri iných podobných zámeroch, architektonickú súťaž overenú Slovenskou komorou architektov. Architektonická súťaž je najtransparentnejšia forma verejného obstarávania, ktorá umožňuje získať návrh verejného priestoru nielen na základe najnižšej ceny, ale tiež s ohľadom na kvalitu výsledného návrhu. Cieľom mesta je prostredníctvom súťaže návrhov nájsť riešenia pre komplexnú revitalizáciu historického centra s dôrazom na riešenie mestského interiéru Mariánskeho námestia a vybraných nadväzujúcich ulíc ako návodu na postupnú celkovú obnovu historického jadra.

Toto zadanie bude komunikované predovšetkým s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline. Následne požiadame Slovenskú komoru architektov o overenie súťažných podmienok. Po vyhlásení súťaže bude porota zložená z odborníkov vyberať najlepší návrh. Súťažné návrhy budú predstavené verejnosti. Samozrejme, budeme vnímať a reagovať na pripomienky verejnosti a podnikateľov, ktorí v predmetnom území realizujú činnosť.

Je potrebné si uvedomiť, že sa nachádzame na území mestskej pamiatkovej rezervácie, kde platia určité pravidlá a je potrebné rešpektovať platnú legislatívu. Rozhodnutie o finálnom vzhľade budú mať v rukách pamiatkari, ktorí sú rozhodujúcim orgánom, pričom ten bude schvaľovať výslednú podobu projektovej dokumentácie. Naším zámerom je, aby bol návrh čo najlepší, aby v maximálnej miere reflektoval na súčasné trendy rekonštrukcie historických centier. Rekonštrukciou prejdú všetky povrchy (dlažby) a revitalizácia sa dotkne i zelene. Návrh musí obsahovať nový mestský mobiliár (lavičky, koše, osvetlenie a podobne). Predpokladáme tiež, že novú podobu bude mať aj fontána. Taktiež budeme rokovať aj so správcami inžinierskych sietí o prípadnej rekonštrukcii technickej infraštruktúry.

Výsledný návrh by mal ponúknuť skĺbenie histórie a súčasnosti, kvalitné, atraktívne a reprezentatívne riešenie historických verejných priestorov s dôrazom na plnenie všetkých funkcií krajského centra – reprezentatívnej, spoločenskej, kultúrnej, pobytovej ako prirodzeného centra mesta aj regiónu, ale aj základnej obslužnej (doprava, peší pohyb), pre obyvateľov žijúcich priamo v mestskej pamiatkovej rezervácii, respektíve podnikateľov a firmy, ktorí v centre podnikajú. Súčasťou súťažných návrhov bude aj predbežný časový a finančný harmonogram všetkých stupňov projektových dokumentácií vrátane povoľovacích procesov. K termínu spustenia prác sa preto budeme vedieť vyjadriť až po ukončení súťaže.

2. august 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

Všimli sme si, že cena zametania ulíc za 1. polrok 2023 vzrástla oproti minulému roku o vyše 150-tisíc eur. Čo je dôvodom zvýšenej ceny? V harmonograme prác z 29. týždňa bolo uvedené, že od roku 2023 sa upravuje optimalizácia čistenia mestských komunikácií. Viete nám prosím uviesť, ako sa zmenila oproti minulému roku? Aký mala dopad na financovanie tejto komunálnej služby?

Rozpočet mesta na čistenie miestnych ciest navýšený nebol. Došlo k uzatvoreniu dodatku k zmluve o poskytovaní služieb č. 150/2009, ktorý je povinne zverejnený, ako aj zmluva. Predmetom dodatku je úprava cien vo výške medziročného inflačného rastu za rok 2022 o 12,8 percenta. Od roku 2009 až do roku 2022 sa komunikácie v meste čistili za ceny z roku 2009, čo bolo pre mesto vzhľadom na časové obdobie výhodné. Avšak v tomto roku sme boli nútení z dôvodu značnej inflácie v zmysle zmluvy vytvoriť dodatok. Následne bol upravený a optimalizovaný plán čistenia miestnych ciest.

2. august 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak by som vás chcela poprosiť o bližšie informácie k objednávke, ktorú mesto vystavilo 26. júla. Ide o pochovanie ľudských ostatkov z katedrály vrátane výkopu a terénnych úprav na cintoríne Bôrik. 

Kedy presne budú tieto ostatky pochované? 

Ostatky budú pochované vo štvrtok 3. augusta. V prípade nepriaznivého počasia môže byť termín zmenený.

Kde presne na cintoríne na Bôriku budú tieto ostatky pochované? Prečo mesto pristúpilo práve k tomuto miestu? 

Ostatky budú pochované v dolnej časti cintorína. Ide o pietne miesto, ktoré bolo posúdené a vyhodnotené ako vhodné miesto na uctenie si pamiatky pochovaných.

Bude na tomto mieste postavený aj nejaký pomník?

Áno, na mieste sa v budúcnosti zvažuje aj výstavba pomníka.

27. júl 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Žilinský mestský poslanec Patrik Groma v príspevku na sociálnej sieti (link uvádzam nižšie) zverejnil fotografiu, na ktorej je stavebné povolenie k rekonštrukcii mosta na Ul. Sv. Cyrila a Metoda. Chceli by sme sa k tejto veci spýtať na niekoľko otázok: kedy bola táto zmluva podpísaná? kde zmluvu nájdeme (v elektronickej správe sme ju podľa kľúčových slov nevedeli vyhľadať), kto je zhotoviteľom prác a aká je celková suma za rekonštrukciu?

V tomto prípade ide o stavebné povolenie, nie o zmluvu. Povolenie stavby neznamená, že sa ide ihneď realizovať. Realizácia závisí od financií, schválenia a krytia v rozpočte mesta. Stav rekonštrukcie mostov na Ul. Sv. Cyrila a Metoda je nasledovný: verejné obstarávanie bolo ukončené, 25. júla bolo víťaznému uchádzačovi zaslané oznámenie o výsledku. Aktuálne plynie lehota na podanie prípadnej námietky, nasledovať bude podpis zmluvy o dielo a dohoda na termíne odovzdania a prevzatia staveniska.

27. júl 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

V elektronickej verejnej správe bola v júni zverejnená faktúra k vypracovaniu projektovej dokumentácie zmeny organizácie dopravy na obojsmernú komunikáciu na Bulharskej ul. na Vlčincoch. Zaujímalo by nás, prečo sa mesto rozhodlo pre tento krok? Ako by vyzerala ulica po úpravách, čo by ovplyvnili? Ubudli alebo pribudli by tam parkovacie miesta? Kedy by chcelo mesto tieto zmeny realizovať?

Podnetom pre spracovanie projektu zmeny organizácie dopravy na obojsmernú komunikáciu a vyznačenie súvisiacich križovatiek vrátane stavebných úprav zúženej časti komunikácie a geodetického zamerania bola výstavba bytových domov s podzemnými garážami (projekt Zelené Vlčince) a výrazný nárast intenzity dopravy v stiesnenom území na účelových komunikáciách Tulská (Moskovská), Ústecká, Slovanská.

Tieto komunikácie slúžia na obslužnosť a opustenie územia a vzhľadom na šírkové pomery už aj v súčasnosti kapacitne nevyhovujú. Na predmetných uliciach, ktoré sú jednosmerné, sú výrazne využívané parkovacie miesta, parkuje sa aj pozdĺž jednosmeriek, čo komplikuje situáciu pri výjazdoch záchranných zložiek, zbere komunálneho odpadu či zimnej údržbe. Zároveň v súčasnej jednosmernej časti Bulharskej ulice dochádza k nerešpektovaniu pravidiel cestnej premávky a opakujúcim sa jazdám vozidiel v protismere.

Spomenuté dôvody viedli k vypracovaniu projektovej dokumentácie, ktorú odsúhlasil Okresný dopravný inšpektorát. Po prestavbe Bulharskej ulice na obojsmernú v celej dĺžke sa zjednoduší výjazd z danej oblasti (napojenie účelových komunikácií na cesty vyššieho významu sa skráti), zvýši sa plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Obyvatelia budú mať možnosť opustiť územie prejazdom cez menší počet križovatiek a kolíznych bodov.

V projektovej dokumentácii je navrhnutá prestavba a čiastočná úprava krytu komunikácie, pre zabezpečenie šírky na obojsmernú komunikáciu 5,50 m vznikla potreba úprav v troch častiach parkovacích miest. Ich počet sa zmení len mierne, vzhľadom na šírkové pomery by sa znížil o dve parkovacie miesta. Mesto Žilina riešilo vybudovanie náhradných parkovacích plôch, avšak vzhľadom na majetkové vzťahy by bol proces neefektívny. Realizácia uvedených zmien do reálneho stavu je závislá od voľných finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

27. júl 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

Všimli sme si, že mesto Žilina objednalo opravu krajnice za sumu 9 919 eur. Mohli by ste nám, prosím, povedať, kde presne sa bude spomínaná krajnica opravovať? 

Predmetná investícia sa týka dobudovania odvodnenia cesty a opravu na Ul. Na Bárek v mestskej časti Trnové.

21. júl 2023
Štefánia Turyová, RTVS

Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť o vašu reakciu na správu Najvyššieho kontrolného úradu SR v otázke poskytovania ubytovania obyvateľmi pre odídencov z Ukrajiny. Aké ťažkosti zaznamenávali vaši kolegovia na úrade pri riešení tejto témy? 

Mesto Žilina malo dostatočné kapacity (personálne či priestorové) na to, aby agendu zvládlo bez väčších komplikácií. Problémy so spracovaním agendy vznikali počas prvých mesiacoch, kedy nebol jasný výklad podmienok uhrádzania príspevkov na ubytovanie a evidencie ubytovateľov a ubytovaných. V priebehu spracovávania agendy si pracovníčky mestského úradu s Okresným úradom Žilina, MV SR, cudzineckou políciou a dotknutými úradmi upresnili podmienky poskytovania príspevkov a doriešili všetky problémové otázky vo vykázaní ubytovaných.

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR konštatovala úplný súlad zo strany mesta Žilina s požiadavkami na spracovanie príspevkov na ubytovania odídencov po stránke procesnej, časovej aj finančnej. Vykonávali sme viacnásobnú kontrolu poskytovania oprávnenosti príspevkov na ubytovanie, čím sme sa vyhli nezrovnalostiam. Chyby v evidencii ubytovaných odídencov sa riešili okamžite a priebežne.

Jedinou pripomienkou zo strany NKÚ bolo konštatovanie, že mesto Žilina nevykonávalo fyzickú námatkovú kontrolu reálneho pobytu odídencov v mieste ubytovania, na čo však mesto nemalo žiadne personálne ani technické kapacity a ani právny dôvod, pretože nebolo a nie je dotknutou stranou v zmluvnom vzťahu medzi ubytovanými odídencami a poskytovateľom ubytovania. Samospráva iba registruje takýto zmluvný vzťah a eviduje nárok na ubytovací príspevok.

21. júl 2023
Kristína Votrubová, Denník Postoj

Pripravujem článok o finančnej situácii samospráv v súvislosti s požiadavkou na dodatočnú štátnu pomoc vo výške 100 miliónov eur. Rada by som sa pri tejto príležitosti spýtala na pár otázok. Ako vyzerá finančná situácia mesta? Čo bude znamenať, ak vláda neodklepne požadovanú pomoc? Bude musieť mesto pristúpiť k obmedzovaniu niektorých služieb?

Mesto Žilina je v dobrej finančnej kondícii. Zo sumy vyše 100 miliónov eur nám prináleží zhruba 1 200 000 eur. Situáciu pozorne sledujeme a sme v kontakte so stavovskými organizáciami ako ZMOS a Únia miest Slovenska, pričom veríme, že závery z rokovaní budú pozitívne. Dodatočnú pomoc by sme použili na vykrytie bežných výdavkov mesta. Čo sa týka možných obmedzení, o tých je aktuálne predčasné hovoriť.

19. júl 2023
Simona Gablíková, Rádio Regina, RTVS

Posielam vám otázky k pripravovaným príspevkom. Balustráda – ako prebehol monitoring dažďovej kanalizácie v priestore balustrády? Poznáme už ďalšie kroky ohľadom opravy? Cca dokedy by mali byť občania ostražití v jej blízkosti?

Momentálne je poškodené najmä jedno miesto – vľavo od schodiska v smere z Námestia Andreja Hlinku, respektíve od fontány. Priestor pred ním je označený, aby bola verejnosť informovaná, že sa pracuje na oprave a na mieste nie je možný pohyb občanov ani parkovanie vozidiel. Poškodeniu múrov, obkladov a dlažby neprospieva pohyb cyklistov a kolobežkárov, čo môže byť príčinou opadávania obkladu. Dlažba sa uvoľňuje a vypadáva. Jazdenie na kolobežkách, bicykloch či skateboardoch bolo preto na tomto mieste zakázané a na vstupoch boli zároveň osadené upozornenia. Monitoring balustrády sa uskutoční v auguste. Následne sa určí ďalší postup.

Fontána na Vlčincoch – 6. júla mala prebehnúť obhliadka technikom, aký je jej záver? Dočkajú sa obyvatelia spustenia fontány ešte toto leto?

Fontána je v nevyhovujúcom technickom stave a je potrebné vykonať rozsiahlu opravu. Počas tejto sezóny fontána spustená nebude.

19. júl 2023
Michal Filek, SP21

Chcem vás poprosiť o informácie. UNIZA bude stavať športovú halu na svojom pozemku. Získala dotáciu z Fondu na podporu športu. Podľa mojich informácií do projektu vstúpi aj mesto Žilina. Je to tak? Akým spôsobom? Aj finančne? V akej výške? Pre aké športy a v akých hodinách bude môcť mesto halu využívať? Kto sú ďalší partneri projektu? Aká bude kapacita hľadiska? Vyrieši tento projekt problém so športovou halou v meste, alebo uvažujete ešte aj o ďalšom, napr. Karpatská, Korytnačka?

Rokovania medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a mestom Žilina pokračujú. O projekte budeme informovať na jeseň.

19. júl 2023
Jana Rojková, Nový Čas

Prosím o vyjadrenie mesta v súvislosti so zásahom mestskej polície pred týždňom na ulici Bratislavská. Našu redakciu kontaktovali miestni Rómovia, že na nich zo stredy na štvrtok, teda na obytné budovy, pálili z mosta neznámi páchatelia samopalmi o druhej hodine v noci. O štvrtej ráno im tam vhodili zrejme podomácky vyrobenú zápalnú bombu. Redakcia je však útokom znepokojená, pred 16 rokmi skíni zavraždili mamu 8 detí baseballovými pálkami. Rómka Sara (23) bola na bytovom a sociálnom odbore žiadať o mimoriadne hliadky mestskej polície, žiaľ, neuspela s osobnou žiadosťou. Prosím o vyjadrenie k tejto udalosti, ako mesto zabezpečí, aby sa Rómovia menej báli, a či sa tento čin vyšetruje.

Mestská polícia Žilina po nahlásení na mieste nezistila žiadne poškodenie ani stopy po výbuchu. Otázky vám preto odporúčame smerovať na Policajný zbor, ak bol v tejto súvislosti spáchaný trestný čin. Mestská polícia na uvedenom mieste v týchto dňoch hliadkuje so zvýšenou intenzitou.

19. júl 2023
Anna Holešová, Žilinak

Máme doplňujúcu otázku – kto bol dodávateľom nabíjacích staníc na cyklomagistrále Terchovská dolina?

Dodávateľom staníc je spoločnosť HASTRA s.r.o. Nabíjacie stanice sú súčasťou projektu výstavby cyklotrasy.

18. júl 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Prosím vás, vedeli by ste nám povedať, kto je vlastníkom schodiska spájajúceho Rajeckú cestu a Lichardovu ulicu (fotografia v prílohe)? Chceli by sme sa bližšie informovať ohľadom jeho rekonštrukcie.

Mesto Žilina nie je vlastníkom schodiska a nemá ho zaradené v majetku. Je súčasťou III. mestského okruhu, respektíve cesty I. triedy č. I/60 ako vyvolaná investícia stavby, a preto sme oslovili Slovenskú správu ciest. Neevidujeme prebratie/vysporiadanie.

17. júl 2023
Miroslava Mlynárová, TASR

Chcem sa informovať, či aktuálne evidujete v Žiline nejaké komplikácie v súvislosti s intenzívnou búrkou, ktorá sa mestom prehnala popoludní?

Búrka, ktorá sa mestom prehnala v popoludňajších hodinách, spôsobila popadanie niekoľkých stromov v Bôrickom parku a v mestskej časti Brodno. Zároveň dážď zaplavil viaceré úseky ciest – estakáda – okolie Rondla, úsek pri žilinskej nemocnici, pri Metre a podobne. V mestskej časti Považský Chlmec udrel blesk do rodinného domu, pričom začala horieť strecha. Žiadne osoby zranené neboli.

14. júl 2023
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Obraciam sa na vás so žiadosťou o vyjadrenie sa vo veci protestu v mestskej časti Bytčica, kde obyvatelia zablokovali vjazd do Rosiny. Mesto Žilina vraj malo v minulosti navrhnúť riešenie, aby bola cesta medzi Rosinou a Bytčicou dočasne uzavretá. Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline však podľa stanoviska hovorkyne neobdržal od mesta Žilina žiadnu oficiálnu písomnú žiadosť o stanovisko k úplnej uzávierke komunikácie, ktorá prepája žilinskú mestskú časť Bytčica s obcou Rosina. Má v pláne mesto požiadať ODI o súhlas, resp. stanovisko k tejto uzávere?

Okresný dopravný inšpektorát (ODI) bol informovaný o návrhu a spracovaní projektovej dokumentácie v 2 variantoch, ktoré riešili dočasné uzavretie komunikácie medzi Bytčicou a Rosinou do času vyriešenia sporu, a teda aj riešenie situácie. ODI obdržal pozvánku na stretnutie všetkých dotknutých strán v predmetnej veci, na ktoré však neprišiel. Zároveň sa odmietol k danej veci vyjadrovať. Mesto Žilina od začiatku situáciu s ODI intenzívne rieši.

Konajú obyvatelia a organizátori protestu v súlade so zákonom?

Nie.

Môžu zahradiť cestu, pokiaľ ide o súkromné pozemky?

Nemôžu. Dokonca nie sú ani vlastníkmi pozemkov pod celou cestou.

Mesto Žilina koná ako vlastník a  správca  miestnych komunikácií  na  území  mesta  Žilina  a  ako  príslušný  orgán miestnej štátnej správy veciach miestnych a účelových komunikácií (cestný správny orgán) podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je „prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov“.
 • § 43 ods. 1 prvej vety zákona č. 8/2009 Z. z. ten, „kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty“.
 • § 10 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), „nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu a premávku na nich, ani sťažovať ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia; pritom môže byť tiež rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad“.
 • § 20 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), „na vozovke a krajniciach diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nesmú sa, s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení, umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku. Jestvujúce pevné prekážky musia sa v lehotách určených vykonávacím predpisov odstrániť. V odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z tohto zákazu cestný správny orgán, ktorý môže tiež určiť odchylné lehoty na odstránenie stĺpov nadzemných vedení“.

Vníma mesto sťažnosti zo strany obyvateľov ako dlhodobý problém?

Áno, mesto Žilina eviduje sťažnosti zo strany obyvateľov, od začiatku navrhovalo riešenia a k veci aktívne pristupovalo v zmysle svojich kompetencií. Problém je však komplexnejší a vzniknutá situácia nie je len o samospráve, ale zahŕňa všetky dotknuté orgány/inštitúcie.

Akým spôsobom sa dá situácia riešiť – pristúpi mesto k nejakým krokom, ktoré zlepšia vzťahy medzi obyvateľmi a vodičmi?

Mesto Žilina v minulosti spracovalo jeden projekt v dvoch variantoch. Zároveň samospráva následne vypracovala i ďalší projekt organizácie dopravy práve na podnet zástupcov občanov, ktorí sa pod riešenie podpísali. Následne mesto osadilo dopravné značenie podľa projektu, ktorý odsúhlasil aj Okresný dopravný inšpektorát. Občania však dodatočne žiadali odstránenie značenia a uvedenie do pôvodného stavu, pričom mesto ich žiadosti vyhovelo.

Súčasne popri riešení neoprávnenej uzávere cesty a vytvorení prekážok cestnej premávky mesto zaslalo výzvy na odstránenie a neoprávnené zahradenie. Ako správca sme odstraňovali prekážky a uvoľňovali cestu – čo nám káže zákon a v danej veci vykonávame všetky možné procesné úkony. S cieľom vyriešiť situáciu mesto Žilina v minulosti zorganizovalo niekoľko stretnutí s občanmi (vrátane obhliadky na mieste), pričom pozvané boli všetky dotknuté orgány. Opäť pripomíname, že samospráva sa situáciou od začiatku intenzívne zaoberá a je jej cieľom vyriešiť ju.

14. júl 2023
Anna Holešová, Žilinak

Dostali sme informáciu, že z novootvorenej cyklotrasy do Terchovej boli tento týždeň odstránené nabíjacie stanice na bicykle. Je táto informácia pravdivá? Pokiaľ áno, aký bol dôvod ich odinštalovania? Budú na svoje miesta vrátené? Ak áno, kedy?

Nabíjacie stanice pre bicykle boli ukradnuté. Ich odcudzenie vyšetruje polícia.

14. júl 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Verejnosť sa v spojitosti s obchádzkovými trasami pri výstavbe turbo-okružnej križovatky na Vlčincoch dopytuje na odôvodnenie zákazu odbočenia z Ulice Vysokoškolákov na novovybudovanú cestu medzi čerpacou stanicou a OBI. Preto by sme vás chceli požiadať o oficiálne stanovisko k tejto veci a vysvetlenie, prečo bola zvolená táto stratégia.

Dôvodom nespustenia obojsmernej trasy medzi Obchodnou ulicou a Ulicou Vysokoškolákov pre individuálnu dopravu je, aby celá cestná premávka nebola presmerovaná na Obchodnú ulicu, čo by mohlo spôsobiť jej zahltenie. Týmto spôsobom je intenzita premávky primerane rozdelená.

13. júl 2023
Anna Holešová, Žilinak

V minulosti sme sa pýtali na to, aké možnosti majú občania v prípade, keď na lavičkách pred ich vchodmi spávajú ľudia bez domova, ktorí tam vykonávajú potreby, požívajú alkohol a vykrikujú na deti. Odpovedali ste, že občania majú možnosť žiadať odstránenie lavičiek. Od obyvateľov Bajzovej ulice sme dostali informáciu, že o odstránenie žiadali a lavičky boli odstránené, následne však mali byť opäť nainštalované a problém so znečisťovaním prostredia pretrváva. Prijalo mesto oficiálnu žiadosť o odstránenie lavičiek? Je pravda, že boli odstránené a následne opäť osadené? Pokiaľ áno, prečo boli opätovne osadené? Na lavičkách sa naďalej zdržujú ľudia bez domova, ktorí výrazne znečisťujú svoje okolie. Aké ďalšie možnosti majú obyvatelia Bajzovej ulice na riešenie tejto situácie? Pripájam fotografie od občanov.

Oficiálna žiadosť o odstránenie lavičiek spolu s podpismi bola na Mestský úrad v Žiline doručená od obyvateľov z bytového domu na Bajzovej ulici 2420/33. Mesto Žilina žiadosti vyhovelo a lavičky pred uvedeným vchodom odstránilo.

Na fotografiách sú lavičky so stolom pred bytovým domom na Bajzovej ulici 39. Na tejto adrese sa pôvodne nachádzal stôl s lavičkami, ktoré boli vandalmi/neprispôsobivými obyvateľmi opakovane poškodzované. Mobiliár bol opravovaný zmluvnou spoločnosťou ERPOS, ktorá zabezpečovala opravu a údržbu, a taktiež ho v minulosti opravovali aj zamestnancami z oddelenia výroby a servisu. Vzhľadom na opakované opravy poškodeného mobiliáru boli prvky z technických dôvodov z tejto lokality odstránené. Mobiliár bol natoľko poškodený, že bolo neefektívne ho opakovane opravovať. Avšak obyvatelia opakovane žiadali, aby bola na miesto vrátená aspoň lavička. Mesto Žilina tejto žiadosti vyhovelo.

Monitorovanie osôb bez domova a stav verejného poriadku súvisiaci s ich pohybom je jednou z každodenných činností hliadok mestskej polície na území celého mesta. Vzhľadom na pomerne vysoký počet osôb bez domova ale nie je možné nepretržite vplývať na ich správanie a konanie. Príslušníci mestskej polície majú oprávnenia, ktoré môžu využívať iba v prípade naplnenia zákonných dôvodov. V prípade narúšania verejného poriadku sú to sankcie, prípadne vykázanie z miesta.

Pokiaľ kontrola a riešenie daných osôb mestskou políciou nepomôže, občania majú možnosť žiadať odstránenie lavičiek, a to oficiálnou žiadosťou, ktorú je potrebné poslať spolu s konkrétnymi dôvodmi a podpismi, resp. súhlasmi na odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia.

11. júl 2023
Pavol Konštiak, Žilinský štandard

Do redakcie sme dostali od viacerých čitateľov fotografie a upozornenie na to, že pri Železničnej stanici v Žiline sa nevedia orientovať ohľadne platenia parkovného. Zdá sa, že pri stanici je dvojaké parkovanie. Na jednej strane na automate je zobrazená cena na hodinu 0,80 € a na druhom automate je 1,50 €. Ako je to možné? Všade na danom parkovisku kontroluje parkovanie mestská polícia. Kto nemá riadne uhradené parkovanie, dostane pokutu. 

Parkovisko pred železničnou stanicou patrí Železniciam Slovenskej republiky, pričom nájomnú zmluvu majú uzavretú so Žilinskou parkovacou spoločnosťou. Parkovisko nie je súčasťou parkovacej politiky mesta, predmetom regulácie je priľahlé uličné parkovanie. Automaty sú rozlíšené označením i cenníkom, pričom na automate Žilinskej parkovacej spoločnosti je na bočnej strane uvedené, že ide o platbu za parkovanie pri budove železničnej stanice.

Taktiež vás chcem poprosiť o vyjadrenie k druhej téme, a to je verejné WC pri autobusovej stanici v Žiline. Patrí to mestu? Ľudia už ani na do WC nejdú, je tam hrozný zápach, špina a videli tam aj pobehovať potkany. Kto sa o verejné WC stará?

Toalety pri autobusovej stanici nepatria mestu Žilina. Mesto má v správe verejné toalety na Námestí Andreja Hlinku a riadne sa o ne stará.

11. júl 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Aký je postup pri zavlažovaní ulíc, ktoré ťahy sa zavlažujú počas leta častejšie, ktoré menej? Aká je postupnosť? 

Postupnosť je podľa poradia dôležitosti miestnych komunikácií, pričom primárne sa zavlažujú hlavné ťahy s premávkou mestskej hromadnej dopravy a najvyššou intenzitou dopravy.

Koľko financií máte tento rok na zavlažovanie. Je to menej, viac, rovnako ako minulý rok? 

Ide o rovnakú sumu v zmysle rámcovej zmluvy na čistenie ciest – jednou z položiek je strojné kropenie vozoviek počas horúcich letných dní s účelom znižovania teploty (mestská mikroklíma), zvyšovania vlhkosti prostredia, znižovania prašnosti. Zmluva je verejne dostupná.

Zabezpečuje si zavlažovanie mesto samé vo svojej réžii? 

Zavlažovanie sa realizuje v zmysle rámcovej zmluvy s externým poskytovateľom služby (spoločnosť Agát).

Aké ešte ochladzovanie ste na leto v meste pripravili, budú aj nejaké novinky v tomto smere? 

K dispozícii je ochladzovacia fontána, takzvaná vodná hmla na Námestí Andreja Hlinku.

11. júl 2023
Ľubomír Chochula, Žilinský štandard

Môžete mi prosím odpovedať na otázky. Ako pokračuje ďalšia modernizácia zastávok MHD v meste?

V rámci 3. etapy rekonštrukcie zastávok mestskej hromadnej dopravy pokračujeme v stanovenom harmonograme prác. Tento rok bude zrekonštruovaných 13 zastávok MHD.

Koľko prístreškov s nástupnými plochami sa opraví?

V rámci 3. etapy bude zrekonštruovaných a zmodernizovaných 13 zastávok MHD spolu s prístreškami a nástupnými plochami.

Koľko bude táto tretia etapa stáť?

Zmluva na stavebné práce rekonštrukcie zastávok – 3. etapa je v hodnote 1 458 659,66 eur s DPH.

Čo sa urobilo v prvých dvoch etapách?

Projekt 3. etapy nadväzuje na rekonštrukciu 26 zastávok, ktoré boli zrealizované v 1. etape, 5 rekonštruovaných a 1 novú zastávku v rámci 2. etapy. Podrobnosti sú k dispozícii v odkaze https://www.zilina.sk/aktuality/2023/zacina-tretia-etapa-modernizacie-zastavok-mhd-v-ziline/.

Bude sa robiť zastávka aj na ceste pod tým kopčekom vpravo zo smeru od Soliniek na Vlčince okolo univerzity? – viď priložený obrázok.

Ide o lokalitu pri lesoparku a Žilinskej univerzite, pričom sa budú realizovať obidve zástavky.

6. júl 2023
Zuzana Kullová, Trend

Rozhodnutie o zvýšení daní z ubytovania v uplynulých mesiacoch avizovalo viacero samospráv v rámci celého Slovenska, pričom argumentovali najmä výpadkom príjmov v rozpočtoch. Hlavné mesto zaviedlo dve rozdielne sadzby – pre Staré mesto po novom platí viac ako 100-percentné navýšenie, pre ostatné mestské časti ide o nárast vo výške 60 %.  Budete nútení zvyšovať túto daň a o koľko percent v priemere, aby ste vykryli finančné straty v rozpočte? Ako sa viete s danou situáciou vysporiadať a ako sa v súčasnosti hýbu dané poplatky vo vašom meste?

Rozpočet príjmu dane z ubytovania pre rok 2023 je 300 000 eur. Rovnaká narozpočtovaná výška príjmu mesta z tejto dane bola aj minulý rok. Aktuálna výška sadzby dane z nehnuteľnosti v meste Žilina je „jednotná“ 2 eur/osoba/prenocovanie a platí od roku 2020.

Mesto Žilina v súčasnosti neuvažuje o navýšení tejto dane a rovnako neuvažuje ani o jej delení (samostatné výšky) pre jednotlivé časti mesta.

3. júl 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak.sk by som vás chcela poprosiť o vyjadrenie k protestu, ktorý prebieha dnes, 3. júla 2023 v žilinskej mestskej časti Bytčica. Skupina obyvateľov by tam mala blokovať vjazd do Rosiny a podľa našich informácií na mieste zasahovala aj polícia. Ako mesto plánuje situáciu riešiť? Obyvatelia plánujú protestovať aj v nasledujúce dni. Plánuje mesto zaviesť nejaké opatrenia? Vopred ďakujem za odpoveď.

Cesta v mestskej časti Bytčica je verejnou miestnou komunikáciou, ktorú nie je možné bez povolenia blokovať alebo obmedzovať. Mesto Žilina situáciu v minulosti intenzívne riešilo a s dotknutými stranami rokovalo. Samospráva navrhla riešenie, aby bola cesta medzi Rosinou a Bytčicou dočasne uzavretá, pričom v tejto súvislosti bol vypracovaný aj projekt. Ten však nebol odsúhlasený políciou.

Uzavretie prepojovacej cesty bolo navrhnuté len do času vyriešenia zahradenia verejnej miestnej cesty. V tejto veci sme viackrát zasahovali, a to odstraňovaním prekážok, následne bola vždy cesta opätovne zahradená. Uzáveru nemôže nikto urobiť bez súhlasu dopravného inšpektorátu a povolenia cestného správneho orgánu. Rokovania ďalej pokračujú.

30. jún 2023
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Posielam vám ešte spomínaných pár otázok k parkovaniu. V akom štádiu je výmena zvislého dopravného značenia za nové? Kde sa už uskutočnila a na akých uliciach sa vymení značenie v najbližšej dobe?

Dopravné značenie meníme postupne po uliciach na základe schváleného projektu organizácie dopravy zo strany ODI, ktorého spracovateľom je Žilinská univerzita v Žiline. Značenie bolo vymenené na uliciach – Vojtecha Tvrdého, Daniela Dlabača, J. Milca, Kukučínova, Republiky, Moyzesova, Revolučná, Na Závaží. Aktuálne sa realizuje značenie na Ul. M. R. Štefánika, 1. Mája, Predmestskej (zóna A). Nasledovať bude Ul. 1. Mája pozdĺž aut. stanice, Predmestská ul. (zóna B), Hlboká cesta, Pod Hôrkou, P. O. Hviezdoslava, Sad SNP, J. Scheera (zóna A), následne A. Bernoláka a MČ Hliny I – IV.

Koľko dopravných značení celkovo je potrebných v Žiline vymeniť? V akom časovom horizonte sa uskutoční kompletná výmena?  

Celkovo je potrebné vymeniť viac ako 500 dopravných značiek. Celý proces výmeny si prirodzene vyžaduje čas – s ohľadom na množstvo značiek a rozlohu zóny regulovaného parkovania. Pripomíname, že do večera 6. júna bola prevádzkovateľom parkovania Žilinská parkovacia spoločnosť a v uliciach muselo platiť pôvodné značenie. Situácia s osadením je závislá na osadení dopravného značenia podľa aktuálnych právnych predpisov, zároveň je častokrát nutné vymeniť a presunúť aj dopravné stĺpiky pôvodných dopravných značiek regulujúcich statickú dopravu v zóne regulovaného parkovania, ktoré sú pre nové dopravné značenie nevhodne umiestnené. V mnohých prípadoch je nutné osadenie nových dopravných stĺpikov. Aktuálne je náročné stanoviť termín, do ktorého sa dopravné značenie vymení kompletne. Predpoklad je niekoľko týždňov.

K parkovacím automatom –  sú správne informácie: že centrálny parkovací systém má prevádzkovať firma FT Technologies a má slúžiť na podávanie a overovanie žiadostí o parkovacie karty, ako aplikácia pre kontrolu úhrady parkovného, rovnako ako že konfiguračný poplatok zaň je 34 440 eur, plus mesto má následne uhrádzať pravidelnú mesačnú platbu 516 eur za prevádzkovanie systému?

Áno, v zmysle verejného obstarávania je nasadenie systému spoplatnené, pričom súčasťou zákazky je mesačný poplatok za správu, resp. prevádzku systému. Centrálny parkovací systém funguje, jeho súčasťou je i kontrolná aplikácia pre mestskú políciu a podobne. Taktiež sú k dispozícii webové stránky parkovanie.zilina.sk, karty.zilina.sk a tiež klientske centrum pre parkovanie v priestoroch mestského úradu.

Prebehla už súťaž o platobný systém na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ?

Áno, platobný systém je v prevádzke.

V akom štádiu je obstarávanie nových parkomatov? Aspoň odhadom, ako sa pohybuje suma a životnosť za taký moderný parkomat, o ktoré má samospráva záujem? 

Predkladanie ponúk sa uskutočnilo 16. júna, pričom predložené máme dve ponuky. Bližšie informácie zatiaľ poskytovať nemôžeme, keďže verejné obstarávanie ešte nebolo uzavreté a vyhodnocuje sa. Životnosť nových automatov je približne 20 rokov.

Suma za odkúpenie za staré automaty od ŽPS a dopravné značenie sa vyšplhalo na 73 361 eur, je tento údaj správny? Je to o viac ako 30% viac ako mesto podľa slov primátora očakávalo – aký je dôvod tejto výrazne vyššej sumy?

Táto otázka bola odkomunikovaná na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva – informatívna správa k vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina (https://www.youtube.com/watch?v=7JlF6_5TqW8 od 8:17:44). Suma za odkúpenie bola stanovená po dohode so Žilinskou parkovacou spoločnosťou a zohľadňovala odchodné zamestnancov, ktorí po prevzatí parkovania neprechádzali pod mesto Žilina. Keďže počet zamestnancov, ktorí odišli zo ŽPS pod mesto, bol v závere napokon ešte nižší, suma narástla. Cenu za dopravné značenie a automaty stanovil posudok – podmienkou Žilinskej parkovacej spoločnosti bolo, že mesto Žilina nemusí zaplatiť sumu, ktorú určil posudok (bola vyššia), ale suma bude zohľadňovať odchodné zamestnancov, ktorí neprejdú pod mesto.

Čo bude so starými automatmi, keď ich vymení mesto za nové? Plánuje sa prípadne ich ďalší odpredaj?

Predpokladáme, že staré automaty zrejme nebudú mať ďalšie využitie.

Ešte jedna prostá otázka na objasnenie – odkúpenie starých automatov vyplývalo zo zmluvy so ŽPS?

Áno. Podrobnejšie opäť v odkaze https://www.youtube.com/watch?v=7JlF6_5TqW8 od 8:17:44.

30. jún 2023
Pavol Konštiak, Denník Štandard

Chceli by sme vás poprosiť o vyjadrenie k danej téme, na ktorej pracujeme. Ako je to vo vašom meste pre uchádzačov mestských policajtov? Ako prebieha konkurz, kto je prítomný na pohovore? Podľa našich zistení by na pohovore mal byť účastný aj predstaviteľ mesta, to znamená primátor, alebo jeho zástupca. Je možné, aby na pohovore mohol byť len náčelník mestskej polície a jeho sekretárka?

V zmysle platného organizačného poriadku Mestskej polície Žilina nie je na mestskej polícii zriadená pracovná pozícia „sekretárka náčelníka“ ani iná sekretárka. Výberový pohovor v podmienkach Mestskej polície Žilina sa riadi vnútorným predpisom zamestnávateľa schválený primátorom mesta, v zmysle ktorého štatutár mesta alebo jeho zástupca nemusí byť prítomný na výberovom pohovore. Výberová komisia je zložená minimálne z troch členov, ktorých určí náčelník mestskej polície – spravidla: zástupca náčelníka, vedúci oddelení, prípadne velitelia okrskov (vždy len príslušníci mestskej polície).

29. jún 2023
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Obraciam sa na vás s dvomi drobnými podnetmi od čitateľov. Fontána Námestie Jána Pavla II, Vlčince – bude fontána spustená do prevádzky, ak áno, kedy? Z akého dôvodu momentálne nefunguje a čo je potrebné vykonať pre jej prevádzku? V minulosti bola niekoľko rokov nefunkčná (nefunkčné čerpadlo, zničená kabeláž, revízia kruhových filtrov, regulácia Jumping Jetov). Vtedy mesto vyčlenilo 3000 eur na jej opravu. Ak je prípadne aj momentálne potrebná oprava, dáte mi údaj v akej hodnote? Ďakujem.

Fontána Jána Pavla II. nebude spustená z technických príčin, nakoľko môže dôjsť k poškodeniu čerpadiel. Technik zrealizuje obhliadku fontán a navrhne opravy, resp. údržbu všetkých spustených aj nespustených fontán na území mesta. Obhliadka je naplánovaná na 6. júla 2023, potom sa stanoví konkrétny postup.

Podľa aktuálneho oznamu pod balustrádou (foto v prílohe) je poškodený obklad a môže dôjsť k jeho uvoľneniu. Ktoré miesta balustrády sú kritické a ľudia si musia na ne dávať pozor?

Ide o jedno miesto – vľavo od schodiska v smere z Námestia Andreja Hlinku (od fontány). Priestor pred ním je označený, aby bola verejnosť informovaná, že sa pracuje na oprave, a na mieste nie je možný pohyb občanov ani parkovanie vozidiel.

Poškodená balustráda je dlhoročný problém. Môže ho spôsobovať aj pohyb kolobežiek a bicyklov?

Áno, môže, príčinou opadávania obkladu je najmä skákanie zo stupňov balustrády a jazdenie po nich. Dlažba sa uvoľňuje a vypadáva. Jazdenie na kolobežkách, bicykloch či skateboardoch bolo preto na tomto mieste zakázané a na vstupoch boli zároveň osadené upozornenia.

Aké opravy na balustráde sú potrebné a kedy sa uskutočnia, ako dlho budú prebiehať, prípadne v akej sume je potrebná oprava?

Potrebné opravy budú bližšie špecifikované po monitoringu dažďovej kanalizácie v priestore balustrády. Cieľom monitoringu je zistiť možné poškodenie potrubia dažďovej kanalizácie. Prípadné poškodenie a následne priesak vôd môžu zapríčiňovať, že podložie na balustráde pracuje a obklad je vytláčaný. Monitoring sa uskutoční počas leta. Následne sa určia ďalšie kroky.

Došlo tu v minulosti k úrazu z dôvodu uvoľnenia obkladu?

Nie, mesto Žilina nemá o takýchto udalostiach informácie.

29. jún 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Poprosím vás o odpovede na nasledujúce otázky.

Kde, na ktorých miestach máte problém s kosením kvôli súkromným pozemkom?

Najčastejšie sú to mestské časti Bytčica a Trnové.

Ako je to s voľnými plochami, modernými v zahraničí, ktoré sa nekosia a nechávajú sa voľné. Uvažujete o nich, alebo už niekde v Žiline také máme?

Mesto disponuje takouto plochou napríklad na Borovej ulici, v okrajových častiach je manažment podobných plôch z hľadiska rozhľadových pomerov dopravy veľmi komplikovaný. V rámci pripravovaných štúdií revitalizácie niektorých vnútroblokov sú v oblasti sadových úprav a verejnej zelene niektoré plochy zaradené na nekosenie.

28. jún 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Obraciam sa na vás z redakcie Žilinak.sk s otázkami týkajúcimi sa kontajnerov na žilinských sídliskách. Tie neraz napĺňajú osoby, ktoré prídu nárazovo vyhodiť veľké množstvo odpadu. Tým pádom zaniká priestor na zbavenie sa odpadu pre bežných občanov žijúcich v okolitých panelákoch.

Kto má nárok na využívanie kontajnerov na žilinských sídliskách?

Každý obyvateľ i právnická osoba má zo zákona prihlasovaciu povinnosť na komunálny odpad. Počty a objemy jednotlivých zberných nádob sú nadimenzované podľa počtu obyvateľov v rodinných domoch a bytových domoch. Podľa počtu obyvateľov sa robia takzvané stojiská pre príslušné vchody, kde je zohľadnený počet obyvateľov na množstvo zberných nádob.

Ako majú občania zareagovať, ak majú podozrenie, že niekto koná proti spomínanému zákazu? Koho môžu kontaktovať

Vo VZN č. 16/2018 piata časť článok 20 je uvedený presný popis, ako nahlasovať nezákonne umiestnený odpad.

Existuje nejaká forma postihu za takéto nedovolené konanie?

Táto informácia je taktiež uvedená vo VZN č. 16/2018 šiesta časť článok 21 – kontrola a sankcie. Následne sa proces rieši v priestupkovom konaní a občanovi môže byť uložená pokuta podľa zákona o odpadoch č. 79/2015, desiata časť § 115.

Plánuje mesto vytvoriť na sídliskách kontajnerové stojiská?

Mesto Žilina pracuje na optimalizácii odpadového hospodárstva. Optimalizácia predpokladá riešenie stojísk, ktoré by boli striktne určené pre jednotlivé vchody. Mali by byť ohradené a uzamykateľné – prístup cez čip, ktorý by mala každá domácnosť a taktiež prístup do polopodzemných novovybudovaných stojísk. Odpadové hospodárstvo musí mať koncepciu, na ktorej mesto aktívne pracuje. Betónové stojiská a polopodzemné kontajnery sú vybudované na sídlisku Hájik, kvôli diviakom ale nie sú uzamykateľné.

27. jún 2023
Zuzana Šišovská, Nový Čas

Chcela by som vás požiadať o stanovisko. Píšeme dnes článok o zrušení festivalu Orion, chcem sa teda spýtať, či mesto plánovalo nejaké obmedzenia, prípadne či vôbec niečo plánovalo pre lepšiu dostupnosť v meste a pod. Ako vidí mesto fakt, že festival je zrušený?

Mesto Žilina v tejto súvislosti žiadne opatrenia, obmedzenia neplánovalo.

22. jún 2023
Miroslav Lyko, RTVS

Prosím vás o informáciu, či mesto Žilina v ostatných piatich rokoch zvyšovalo ceny cestovného v MHD, ak áno, o koľko? Majú zľavu na cestovnom občania Ukrajiny, ktorí majú na Slovensku dočasné útočisko?

Dopravný podnik mesta Žiliny upravoval ceny cestovného naposledy 1. 4. 2021. Do tohto dátumu bola výška cestovného platná podľa tarifných podmienok z roku 2011 (ceny sa teda nemenili desať rokov). Ceny základných foriem cestovného sa v roku 2021 navyšovali nasledovne:

 • cena neobmedzeného predplatného lístka na 30 dní sa nenavyšovala vôbec, zostala na pôvodnej sume 20 eur
 • cena základného jednorazového papierového cestovného lístka sa zvyšovala z 0,65 eur na 1 euro, teda o 53 %
 • DPMŽ zaviedol novú formu jednorazového elektronického cestovného lístka v cene 0,75 eur, čo oproti pôvodnej cene 0,65 eur predstavovalo nárast o 15 %
 • cena SMS lístka sa zvyšovala z 1 eura na 1,30 eur, teda o 30 %
 • do 1. 4. 2021 existovali iba papierové formy jednorazových cestovných lístkov (okrem SMS lístka, ktorý však bol iba v jednej cene bez ohľadu na nárok na zľavu alebo dĺžku platnosti).

Zmeny tarify MHD v období medzi rokmi 2011 až 2021 sa v prevažnej miere týkali bezplatnej dopravy pre rôzne skupiny obyvateľov mesta Žilina. Občania Ukrajiny nemajú špeciálne vymedzené zľavy. Osoby, ktoré sú držiteľom platného dokladu o dočasnom útočisku, nie sú po jeho predložení sankcionovaní (neplatia pokutu). Podmienky upravuje Prepravný poriadok MHD https://www.dpmz.sk/prepravny-poriadok/  Článok VIII. Kontrola tarifného vybavenia cestujúcich odstavec č. 13.

21. jún 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Na Ulici M. R. Štefánika vznikli malé ostrovčeky pre stromy, ktoré tam boli vysadené. Toto riešenie nevyhovuje viacerým občanom či už vodičom alebo aj peším, prečo ste sa rozhodli pre toto riešenie – prečo ostrovčeky zasahujú do vozovky a prečo sa neumiestnili na druhú stranu, kde sa parkuje a nechodia tade autá? Bolo dôvodom aj vybudovanie cyklotrasy? Kedy bude hotová a kde bude pokračovať? Plánujete podobné riešenie zaviesť aj inde? 

Na Štefánikovej ulici sa parkovanie vozidiel mení na pozdĺžne. Šikmé parkovanie obmedzovalo a komplikovalo šírku prejazdnosti, pričom po úprave sa uvoľní navrhnutá šírka komunikácie. Vďaka zmene sa vytvorí priestor pre cyklopruh a vybuduje sa tak cyklistické prepojenie centra mesta s vodným dielom. Každý druh dopravy a rovnako účastník premávky budú mať svoj bezpečný priestor.

Medzi ostrovčekmi, ktoré zvyšujú bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez cestu, bude bezpečné parkovanie a parkovacie miesta podľa normy. Ostrovčeky pomáhajú upokojovať dopravu, keďže pri zúženom priestore sú vodiči motivovaní znížiť rýchlosť. Ide o riešenie, ktoré sa štandardne využíva v zahraničí.

Dominantou ostrovčekov sú vzrastlé stromy, ktoré v letných mesiacoch poskytujú tieň a udržujú vlahu. Pri výsadbe sa po prvýkrát použil v prekoreniteľnom priestore štrukturálny substrát s aktívnym bio uhlím, kompostom a frakciou kameniva. Táto kombinácia má zabezpečiť primeranú akumuláciu vody a vhodné prostredie pre symbiotické mikroorganizmy. Absentujúce obrubníky s účelovým spádovaním priľahlej spevnenej komunikácie sú navrhované tak aby voda (v podobe zrážok) tiekla priamo do ostrovčekov. Pri výsadbe sa použili aj chráničky existujúcich inžinierskych sietí tak aby strom nebol do budúcnosti prekážkou siete a, naopak, pri údržbe siete nebol poškodený strom.

V tomto prípade ide o aplikovanie kombinácie inovatívnych riešení výsadby vzrastlých stromov v náročnom urbanizovanom prostredí. Takéto riešenia by sme v budúcnosti radi aplikovali aj v iných problematických častiach mesta.

21. jún 2023
Anna Holešová, Žilinak

Na Ulici Vojtecha Tvrdého a pri železničnej stanici pribudlo nové dopravné značenie (platené parkovanie zóna A). Kde všade už bolo značenie súvisiace so zmenami v parkovacej politike umiestnené, kam bude osadené najbližšie a kedy by mali byť nahradené všetky staré značky?

Dopravné značenie meníme postupne po uliciach na základe schváleného projektu organizácie dopravy zo strany ODI, ktorého spracovateľom je Žilinská univerzita v Žiline. S výmenou zvislého dopravného značenia sme začali na Ul. Vojtecha Tvrdého, Daniela Dlabača, J. Milca. Značenie sa bude ďalej meniť na Ul. Republiky, Kukučínovej ul., Ul. 1. mája, Moyzesovej ul., Na Závaží, Revolučnej ul., Ul. Rybníky, Pivovarskej ul. a v časti Predmestskej ul. Dopravné značenie sa následne vymení v lokalitách – Sad SNP, Ul. A. Kmeťa, P. O. Hviezdoslava. Proces sa zrealizuje tak, aby sme dosiahli obnovu v ucelených blokoch územia mesta Žilina a zabezpečili tak nadväznosť a prehľadnosť v dopravnom značení statickej dopravy.

Výmena sa následne uskutoční v pásme B. Projektovo spracovaná a obhliadnutá je už oblasť mestskej časti Hliny I – IV vrátane Ul. A. Bernoláka, nasledovať budú lokality Malá Praha, Hliny VIII, ulice – Hollého, A. Kmeťa a ich okolie, Murgašova, Framborská a podobne.

Realizácia výmeny dopravného značenia je závislá od času, ktorý je potrebný na výrobu, dodávku a samotnú výmenu zmluvným dodávateľom. Hovoríme o viac ako 500 dopravných značkách, ktoré je nutné vymeniť za existujúce, ako aj nové stĺpiky dopravného značenia. Nasledovať bude obnova vodorovného dopravného značenia, samozrejme, v závislosti od vplyvov počasia a kapacitných možností. Aktuálne preto nie je možné stanoviť konkrétny termín, kedy bude značenie vymenené kompletne.

20. jún 2023
Pavol Konštiak, Denník Štandard

Chcem vás poprosiť o vyjadrenie k téme k problémovému podchodu na Vlčincoch v Žiline. 

Mostný objekt a podjazd na ulici Matice Slovenskej bol zrekonštruovaný pred rokom. Od tej doby sa obyvatelia aj poslanci sťažujú na vodu stojacu na nevyspádovanej vozovke bez odvodňovacích prvkov. Mesto situáciu riešilo tesne pred zimou, kedy začalo budovať žľab vedľa cesty. Po výdatnom daždi zostáva čiastočne zatopený podchod pod týmto mostným objektom. Koľko stála rekonštrukcia a ako je možné, že i napriek rekonštrukcii stále pri silnom daždi sa nachádza voda v podchode? Ako chce mesto situáciu riešiť?

Tak ako ste uviedli, vpusť bola dobudovaná. Problém so zadržanou zrážkovou vodou neevidujeme.

Po výdatnom daždi zostáva čiastočne zatopený podchod pod týmto mostným objektom. Koľko stála rekonštrukcia a ako je možné, že i napriek rekonštrukcii stále pri silnom daždi sa nachádza voda v podchode?

Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v meste Žilina nebola predmetom stavby. Gro stavby tvorilo zosilnenie mostových nosníkov 150 mm nadbetonávkou a tiež oprava poškodených ríms.

Ako chce mesto situáciu riešiť?

Uličná vpusť v podchode bola štandardne vyčistená a je predmetom bežnej údržby mesta Žilina.

20. jún 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak.sk by som vás chcela poprosiť o odpovede na otázky v súvislosti s výstavbou predajne XXXLutz v Žiline. 

Je známy termín, kedy začnú práce na tzv. turbookružnej križovatke pri OBI? Dokedy má byť postavená?

Predpokladaný termín spustenia prác je prelom júna a júla. Stavebné povolenie je vydané, právoplatnosť nadobudne koncom tohto týždňa. Križovatka musí byť zrealizovaná do konca septembra (je to podmienka).

Na Ulici Vysokoškolákov vybudovali novú cestu, ktorú by mali vozidlá MHD využívať počas prestavby spomínanej križovatky ako obchádzku. Kedy bude obchádzka spustená? 

Obchádzka bude spustená po vydaní všetkých potrebných povolení zo strany mesta (uzávierka, obchádzka dopravy a s tým spojené rozmiestnenie dočasného dopravného značenia).

20. jún 2023
Anna Holešová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak.sk by som vás chcela poprosiť o bližšie informácie ohľadom plánovaného budovania workoutového ihriska na Bratislavskej ulici. 

V akom štádiu je aktuálne tento projekt?

Aktuálne sa uskutočňuje inžinierska činnosť, následne podáme žiadosť na stavebný úrad o zlúčené územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Čo by sa malo na ihrisku nachádzať?

Súčasťou ihriska budú cvičebné prvky – workoutová zostava, veľké bradlá, malé bradlá

Koľko bude vybudovanie ihriska stáť?  

Na prvky ihriska je vyčlenená suma 11 958 eur s DPH, na zemné práce a dopadovú plochu suma 7197,6 eur s DPH. Cvičebné prvky ihriska budú financované z Nórskych fondov.

Ide o projekt Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina?

Áno.

19. jún 2023
Katarína Gécziová, Denník Korzár

Potrebovala by som vedieť, aký poplatok (cena) dnes platia obyvatelia vášho mesta za odvoz komunálneho odpadu – paušál osoba/rok byt a paušál za domácnosť s množstvovým zberom v rodinnom dome.

Paušál osoba/rok byt – 40,15 eur/osoba/rok. Ak má občan nad 62 rokov, má 20 % zľavu a paušál je 32,12 eur/osoba/rok. Množstevný zber zavedený nemáme, preto platí poplatok 40,15 eur.

16. jún 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Píšem vám z redakcie Žilinak.sk ohľadom dopravných riešení na Štefánikovej ulici. Zaujímalo by nás, kedy budú úpravy na ulici dokončené, k akým úpravám ešte dôjde a či mesto nezvažuje preventívne opatrenia, ktoré by vodičov upozorňovali na vybudované ostrovčeky zasahujúce do cesty. Chcela by som vás ešte požiadať o spresnenie čísla počtu parkovacích miest, ktoré po tejto zmene vzniknú/zaniknú na danej ulici. Ďakujem.

Predpokladaný termín dokončenia prác je koniec júna 2023. Na Štefánikovej ulici sa parkovanie vozidiel zmení na pozdĺžne. Šikmé parkovanie obmedzovalo a komplikovalo šírku prejazdnosti, pričom po úprave sa uvoľní navrhnutá šírka komunikácie. Medzi ostrovčekmi bude bezpečné parkovanie a parkovacie miesta podľa normy. Osadí sa zvislé a vodorovné dopravné značenie. V lokalite zároveň vznikne nový cyklopruh, ktorý cyklistom vytvorí vlastný priestor. Každý druh dopravy a rovnako účastník premávky budú mať svoj bezpečný priestor.

Rozdiel v počte parkovacích miest je -19 (pásmo A -17, pásmo B -2). V tomto prípade ide o ulicu s prevahou rezidentského parkovania. Analýza stavu parkovacích miest preukázala, že rezidenti budú mať po zmene dostatok parkovacích miest a redukcia sa ich nedotkne. V tejto súvislosti pripomíname, že mesto Žilina podniká kroky po vzore západoeurópskych miest, kedy sa vyrovnáva pomer využívania nemotorovej a motorovej dopravy. Redukciou parkovacích miest znižujeme nároky na dynamickú dopravu a vytvárame priestor práve pre alternatívnu dopravu.

15. jún 2023
Pavol Konštiak, Denník Štandard

Chceme vás poprosiť o vyjadrenie k téme nelegálnych bilbordov v Žiline. Poslanci a členovia klubov za ZA a Za naše mesto opakovane vyzývajú k tomu, aby mesto v rámci boja s vizuálnym smogom prioritne zasiahlo vo vlastných radoch. V týchto dňoch prezentovalo mesto Žilina na svojom FB status o tom, ako sa snaží vysporiadať s reklamným smogom v meste a ako miznú ďalšie nelegálne bilbordy. Mestské zastupiteľstvo už v uplynulom volebnom období prijalo jednohlasné uznesenie v tomto smere, aby firma poslanca Branislava Delinčáka odstránila svoje nelegálne stavby, rovnako vyzvalo primátora mesta, aby uskutočnil výzvy na ich odstránenie. Doteraz sa tak nestalo. Ako teda mesto k tomu pristupuje? Budú odstránené nelegálne reklamy z mesta alebo nie? Dokedy chce mesto čakať?

Mesto Žilina rokuje ohľadom regulácie reklamy so všetkými agentúrami otvorene, bez rozdielu a rovnakým metrom. Návrh novej regulácie reklamy v Žiline predstavíme poslancom a verejnosti  čoskoro.

13. jún 2023
Anna Holešová, Žilinak

V piatok v meste prebehla hlasitá skúška sirén. Väčšina nami opýtaných Žilinčanov ich však nepočula. Bola úroveň hlasitosti sirén rovnaká, aká by bola aj v prípade ohrozenia? Na čo bola skúška zameraná? Robilo mesto v uplynulej dobe prieskum počuteľnosti sirén? Pokiaľ nie, plánuje takýto prieskum?

Mesto Žilina neprevádzkuje žiadnu z inštalovaných sirén a nezodpovedá za ich funkčnosť, technický stav, rozmiestnenie a počuteľnosť území. Zriaďovateľom, prevádzkovateľom a garantom systému vyrozumenia obyvateľstva (sirén civilnej ochrany) je Slovenská republika – teda štát v zastúpení ministerstva vnútra, konkrétne Sekcie krízového riadenia MV SR v Bratislave.

Na území žilinského okresu zabezpečuje systém vyrozumenia obyvateľstva Okresný úrad v Žiline, odbor krízového riadenia – štátna správa, ktorý zabezpečuje kompletnú prevádzku sirén civilnej ochrany na území okresu a aj mesta Žilina. Mesto Žilina na základe rozhodnutia odboru krízového riadenia poskytuje iba strechy svojich objektov (budova mestského úradu, kultúrne domy, škôlky a podobne) na umiestnenie sirén a ich napojenie elektrickou energiou. Pre informácie a zodpovedanie otázok ohľadom rozmiestnenia a funkčnosti sirén je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad v Žiline, odbor krízového riadenia.

12. jún 2023
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk

Keďže koniec platnosti zmluvy so Žilinskou parkovacou spoločnosťou (ŽPS) neznamená zánik parkovacej spoločnosti, pred rokom mesto Žilina podalo žalobu, ktorou žiada zrušenie účasti spoločníka v ŽPS, kde druhým spoločníkom je SIRS – Development. Predpokladám, že súd ešte nerozhodol o zrušení účasti mesta Žilina ako spoločníka v parkovacej spoločnosti. Ako pokračuje tento spor? Prečo je pre mesto dôležité, aby súd zrušil účasť mesta v ŽPS? Zároveň sa chcem opýtať, aký súdny spor vedie mesto Žilina so spoločnosťou MVI Technology? V akej veci?

V obidvoch prípadoch ide o súdne spory, ktoré do dnešného dňa neboli právoplatne ukončené. K ich priebehu preto nemôžeme poskytovať bližšie informácie. Čo sa týka sporu s MVI Technology, jeho predmetom je zaplatenie sumy 15 400 eur s príslušenstvom. Žalobcom je mesto Žilina, žalovaným spoločnosť MVI Technology.

8. jún 2023
Štefánia Turyová, Rádiožurnál

Posielam vám otázku k vašej minuloročnej účasti v kampani Európsky týždeň mobility a udeleniu ocenenia „Aktívna samospráva“. Podarilo sa vám činnosti s kampaňou spojené rozvíjať aj ďalej, počas zvyšku roka? Chcete sa ako mesto opäť zapojiť do kampane s novými výzvami týkajúcimi sa udržateľnej mobility?

Kampaň Európsky týždeň mobility je zameraná na podporu udržateľnej mobility, pripravujú a organizujú sa podujatia, ktoré podporia, pripomenú a vyzdvihnú potrebu využívania alternatívnych druhov dopravy v mestách. Na tieto aktivity nie je možné nadväzovať inými aktivitami. Na druhej strane počas roka realizujeme trvalé opatrenia, ktoré taktiež prispievajú k stanovenému cieľu. Tieto opatrenia sú buď definitívne, alebo sa môžu na ich základe rozširovať, prípadne budovať ďalšie opatrenia.

Mesto Žilina pokračuje v budovaní cyklistickej infraštruktúry, ktorej súčasťou je aj doplnková infraštruktúra ako parkovacie stojany, prístrešky či sčítače. Zároveň pracujeme na skvalitnení verejnej hromadnej dopravy. Dôležitým krokom je i prevzatie parkovacej politiky od súkromného prevádzkovateľa. Nosnou filozofiou nového systému parkovania, ktorý v centre Žiliny platí od 7. júna, je prirodzené zvýhodnenie rezidentov, zefektívnenie výberu úhrad a moderné spôsoby platby za parkovanie. Druhým dôležitým krokom bude rozširovanie rezidenčného parkovania na sídliská a do mestských častí. Parkovaciu politiku považujeme za nástroj na dosiahnutie cieľa v podobe zníženia dynamickej dopravy v meste, vďaka čomu podporíme a posunieme vpred udržateľnú mobilitu.

Áno, do kampane sa plánujeme opäť zapojiť, avšak k podrobnostiam sa budeme vedieť vyjadriť až neskôr.

7. jún 2023
Nikola Capeková, MY Žilinské noviny

Rada by som vás pre článok MY Žilina a sme.sk poprosila o informácie ohľadom diviakov (diviačice s mladými) spozorovaných ešte predošlý mesiac v okolí Lesoparku Chrasť. Vybavuje mesto povolenie na ich mimoriadny odstrel? Ako dlho môže tento proces trvať? Diviaky sa v mestských častiach a obytných zónach pohybujú pravidelne, čo konkrétne teraz podnietilo potrebu mimoriadneho odstrelu? Niektorí ľudia vrátane poslancov vyjadrili nesúhlas s usmrtením diviakov, zvažuje oddelenie životného prostredia aj iné možnosti eliminácie diviakov v meste, ich premiestnenie?

Vo veci možného povolenia o mimoriadny odstrel diviakov na mestských pozemkoch komunikujeme s okresným úradom a prizvali sme aj poľovníkov. Povoľovací proces sa aktuálne neuskutočňuje. Spolu s poľovníkmi monitorujeme miesta najčastejšieho výskytu a uvažujeme o možnom vytlačení diviakov do miest, kde majú väčší životný priestor a zároveň sú tieto miesta v extraviláne mimo územia mesta, lesoparku a občanov. V nadväznosti na monitoring a pravidelné obhliadky v teréne sme zistili, že diviačica sa premiestnila a čoraz častejšie sa vyskytuje v katastri obce Rosina na poliach a miestach, kde má pokoj.

7. jún 2023
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk

Mohla by som vás poprosiť o informáciu, koľko je nástupný plat pre vodiča MHD?

Priemerná mesačná mzda (brutto) je od 1 200 do 1 500 eur v závislosti od režimu práce. Ide o sumu, v ktorej sú započítané všetky zákonné príplatky, ako aj ďalšie príplatky podľa podnikovej kolektívnej zmluvy. Údaje o nástupnom plate vodičov sú zverejnené aj v náborových letákoch, respektíve v príspevkoch na web stránke: https://www.dpmz.sk/n804/ , https://www.dpmz.sk/n1046/.

2. jún 2023
Nikola Capeková, MY Žilinské noviny

Rada by som vás poprosila o zodpovedanie otázok do článku pre MY Žilina a sme.sk ohľadom výtlkov na cestách. V rámci letnej údržby komunikácií je možné povedať, v koľkých prípadoch ide o opravu výtlkov? Stúpa ich počet?

Oprava výtlkov je každá lokálna oprava poruchy v rámci bežnej údržby na ceste tak, aby sme zabezpečili bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v zmysle poradia dôležitosti ciest. Opravy sa realizujú pravidelne a postupne na všetkých miestnych komunikáciách, ktoré sú rozdelené do troch kategórií podľa dôležitosti – 1. poradie: hlavné miestne cesty s premávkou mestskej hromadnej dopravy, s najvyššou intenzitou dopravy a z hľadiska jej smerovania, 2. poradie: vnútroblokové komunikácie sídlisk a rezidentských častí mesta, ako napríklad časť Bôrik, 3. poradie – mestské časti.

Častokrát sa v teréne stretávame nielen s výtlkmi, ale aj s takzvanými sieťovými rozpadmi, ktoré ešte výtlkmi nie sú, ale v krátkom čase sa nimi stanú. Počet výtlkov nezaznamenávame. Pokiaľ sa v rámci bežnej údržby urobia lokálne opravy dôkladne, ich počet skôr klesá, než stúpa. Počet výtlkov stúpa na úsekoch, kde je už veľké množstvo opravených porúch. V takýchto prípadoch sa už cesty evidujú do zoznamu veľkoplošných opráv miestnych ciest.

Ktoré úseky ciest považujete z hľadiska výtlkov za najkritickejšie?

Ide najmä o hlavné trasy mestskej hromadnej dopravy a tie, kde je veľké množstvo opravených porúch.

Registrujete napríklad od začiatku tohto roka od majiteľov vozidiel nejaké žiadosti o náhradu škody spôsobenej nehodou v dôsledku výtlkov?

Áno, registrujeme, avšak nie z dôvodu výtlku na miestnej ceste (roztrhnuté pneumatiky a poškodené disky na nedokončenom rozkope v ceste, kde je zodpovedný za škodu stavebník; poškodenie na obrubníku chodníka, ktorého správcom je iný subjekt ako mesto).

30. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

Všimli sme si, že sa kosí stále v okolí Martinskej ulice. Stíhajú pracovníci spoločnosti A.I.I. napredovať podľa harmonogramu? Okrem toho nás oslovili obyvatelia Hájika aj Vlčincov, ktorí si všimli, že na sídliskách ostali nepokosené všetky oblasti v okolí stromov, lavičiek, preliezok a podobne. V podstate všetky miesta, kam sa nedostala traktorová kosačka. Občania sa pýtali pracovníkov spoločnosti A.I.I, ktorí im údajne povedali, že to je finálny stav a viac sa kosiť nebude. Je táto informácia pravdivá, alebo budú tieto vynechané miesta kosené inou technológiou?

Tento rok sa s prvou kosbou začalo 17. apríla, avšak práce sa pre nepriaznivé počasie nestihli dokončiť v termíne. Striedanie daždivého počasia a následného tepla spôsobili, že tráva rástla rýchlejšie, a preto sme požiadali o navýšenie kapacít a urýchlenie kosby. Čo sa týka prvej kosby, tá sa aktuálne dokončuje v mestskej časti Brodno, Budatín a na sídlisku Hájik, súčasne sa dokončuje kosba uličnej zelene na Štefánikovej ul., Kysuckej ul. a na cestných ťahoch Revolučná a Ľavobrežná. Druhá kosba sa aktuálne realizuje podľa harmonogramu.

Nedokosené plochy sú vždy pracovníkom mestského úradu spripomienkované, zhotoviteľ je pravidelne vyzývaný na ich dokončenie a operatívne zabezpečuje odstránenie chýb.

26. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

Pri budove v blízkosti novej lávky pre peších a cyklistov ponad Obchodnú ulicu niekto rozsypal smeti z nádoby na komunálny odpad. Prikladám aj fotografiu. Je zodpovednosťou mesta tento neporiadok upratať?

Áno, je zodpovednosťou mesta tento neporiadok upratať.

Pokiaľ áno, kedy sa tak stane?

O neporiadku sme informovali spoločnosť T+T, ktorá ho uprace čo najskôr tak, aby bolo počas víkendu miesto už čisté.

26. máj 2023
Dominika Körtvélyesiová, Nový Čas

Píšem vám, lebo pracujeme na článku o tom, ako rodinná politika/balíček (príjem z DPPO, kompenzácie cez schémy MH SR, opatrenia z programu fast care, úverové nástroje) ovplyvnila finančne krajské mestá. 

Aký bol celkový finančný dopad na vaše krajské mesto vzhľadom na rodinný balíček? Koľko peňazí vás to doposiaľ stálo za rok 2023?

Podľa našich prepočtov je celkový dopad z titulu prijatých rodinných balíčkov do príjmovej časti rozpočtu mesta (podielová daň z časti príjmov fyzických osôb) rovnaký, ako sú prijaté kompenzačné platby, konkrétne časti dane z príjmov právnických osôb.

V akej výške ste dostali za rodinnú politiku finančnú kompenzáciu od štátu za rok 2023?

Celkový „kompenzačný“ doplatok za výpadky podielových daní z titulu prijatých rodinných balíčkov (daňové bonusy na deti a podobne) pre všetky mestá a obce (nerátame samosprávne kraje) bola vyčlenená a doplatená suma 228,06 mil. eur. Z tejto sumy predstavuje časť pre mesto Žilina 3,8 mil. eur. Táto suma bola mestu vyplatená spolu v termíne podielových daní v mesiacoch január-február-marec a v apríli bola doplatená zostávajúca časť 2,87 mil. eur.

Považujete výšku kompenzácie od štátu za dostatočnú?

Tento doplatok považujeme v súčasnosti za dostatočný. Dúfame, že vývoj príjmu mesta bude v súlade s narozpočtovanými položkami.

24. máj 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak.sk by som vás chcela poprosiť o odpoveď na nasledujúce otázky. Podľa zmluvy zverejnenej v CRZ si mesto Žilina objednalo tlačenú reklamu za sumu 36-tisíc eur. Ako je voľba tejto formy propagácie odôvodnená vzhľadom na to, že mesto má vlastný tlačený informačný kanál – Radničné noviny? Je tento kanál pre samosprávu nepostačujúci?

Mesto Žilina využíva ako tlačený informačný kanál prioritne Radničné noviny, z ktorých posledné tri strany slúžia na publikovanie pozvánok pre Žilinčanov na kultúrne, športové a ďalšie podujatia, ktoré samospráva organizuje. Avšak mesto má zároveň povinnosť uverejňovať inzerciu v lokálnych/regionálnych printových periodikách – ide o uverejňovanie inzercie v súvislosti s odpredajom majetku, predajom dreva či povinná inzercia projektov. Čo sa týka odpredaja majetku, zverejňovanie zámeru predaja v regionálnej tlači je v súlade s §9a ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Rovnako musí samospráva postupovať aj pri predaji majetku mesta – vyťaženého dreva, v zmysle uvedeného zákona je to definované aj v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina. Čo sa týka povinnej inzercie projektov, jednou z podmienok poskytnutia príspevku zo štrukturálnych fondov je podľa nariadenia Komisie: EK č. 1303/2013 aj vykonávanie opatrení informovanosti a publicity – povinná inzercia spadá do povinných aktivít vykonávania opatrení informovanosti a publicity. V prípade, že táto požiadavka nebude splnená, môže zo strany EK dôjsť k odobratiu finančných prostriedkov.

Na 3. zastupiteľstve sa rokovalo o zrušení tlačenej formy Radničných novín, aby mesto ušetrilo. Návrh ale neprešiel. Plánuje sa ním samospráva opätovne zaoberať?

Tak ako bolo odsúhlasené na zasadnutí mestského zastupiteľstva, Radničné noviny budeme vydávať do konca tohto roka. Tento rok sme pristúpili k zmene formátu z A3 na A4, znížili sme počet strán zo 16 na 12 a zároveň sme zredukovali aj počet čísel z 12 na 10 za rok. Radničné noviny vychádzajú ako dvojčíslo v mesiacoch júl/august a december/január. Dôvodom opatrení bolo šetrenie finančných prostriedkov z hľadiska zvyšujúcej sa ceny papiera a celkových výdavkoch v tejto oblasti.

Radničné noviny vydávame mesačne v náklade 35 500 kusov. Cena za tlač jedného vydania (35 500 kusov) je 2460 eur s DPH, za desať vydaní je to 24 600 eur s DPH. Cena za distribúciu je 1741,60 eur s DPH/mesiac. Vďaka opatreniam sme ušetrili približne polovicu výdavkov (predtým 85 074 eur, teraz 42 016 eur).

Koľko mesto plánuje preinvestovať do tlačenej reklamy na základe zmluvy s vydavateľstvom Petit Press do konca roka?

Minulý rok sme preinvestovali spolu 2025,27 eur s DPH z rozpočtu mesta. Tento rok plánujeme preinvestovať podobnú sumu.

Plánuje mesto investovať aj do inej formy propagácie, napr. na sociálnych sieťach, webových portáloch? Akú sumu má na to vyčlenenú?

Na propagáciu cez sociálne siete máme vyčlenenú sumu približne 1000 až 1200 eur na obdobie jedného roka. Vlani sme do takejto propagácie investovali necelých 1200 eur. S podobnou sumou počítame aj tento rok.

24. máj 2023
Andrea Kožiaková, Žilinský večerník

Pripravujeme v redakcii Žilinského večerníka článok ku dňu detí a chcem vás poprosiť o informáciu, aké akcie sa budú konať v rámci Žiliny. 

Mesto Žilina pripravilo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vo štvrtok 1. júna v Sade SNP pestrý program. Aktívne popoludnie sa v parku začne o 14.00 hod. zábavnými hrami a súťažami, po splnení ktorých získajú deti milý darček. Malí Žilinčania si vyskúšajú aj poskytovanie prvej pomoci, streľbu z luku či založenie „papuče“ na koleso auta a zahrať si budú môcť aj partičku šachu. Pripravená bude i kreatívna dielnička. Časť Sadu SNP bude vyhradená pre psíky, ktoré deťom predvedú ukážky základnej poslušnosti, záchranárskej kynológie či pachových prác. O 17.00 hod. sa uskutoční detské divadelné predstavenie O psíčkovi a mačičke.

23. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

Žilinčania sa opäť sťažujú na vysokú trávu na sídliskách (predovšetkým Vlčince) a v okolí križovatiek. Znepokojuje ich zlý výhľad na cesty a výskyt kliešťov v tráve.

V rámcovej zmluve 60/2023, ktorá je uzavretá so spoločnosťou A.I.I. s.r.o., je uvedené, že na prvú kosbu má spoločnosť 30 dní (šesť dní v týždni bez nedele). Tento rok sa s prvou kosbou začalo 17. apríla, avšak práce sa pre nepriaznivé počasie nestihli dokončiť v termíne. Striedanie daždivého a teplého počasia spôsobili, že tráva rástla rýchlejšie, a preto bolo nutné navýšiť kapacity a kosbu urýchliť. Počas tohto týždňa sa začalo s druhou kosbou podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránke mesta. Na sídlisku Vlčince, ktorého sa sťažnosti týkajú, sa začalo s druhou kosbou  v utorok 23. mája v poradí Vlčince 5 – Vlčince 3 – Vlčince 2 – Vlčince – 4 – Vlčince – 1, to znamená od nových panelákov na Rosinskej ceste, na Karpatskej ul., Martinskej ul., Slovanskej ul., Ul. sv. Cyrila a Metoda, Ul. sv. Svorada a Benedikta.

Aký je harmonogram kosenia na najbližšie obdobie? (pokiaľ je zverejnený, prosíme o nasmerovanie)

Harmonogram na každý týždeň je dostupný v odkaze – https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/2023/komunalne-sluzby-v-meste-zilina-na-21-tyzden-2023/

Plánuje mesto aj naďalej kosiť vo vopred určených dňoch, alebo bude kosenie prispôsobovať aktuálnemu stavu rastlín?

Kosenie v meste je rozdelené do intenzitných tried a vychádza z dokumentu spracovaného Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre – Optimalizácia údržby zelene pre mesto Žilina. Kosíme 4 intenzitné triedy: intenzita 12-krát – parky a exponované plochy, intenzita 6-krát – vnútrobloky, cestné ťahy, cintoríny, intenzita 5-krát – mestské časti, uličná zeleň, cestné ťahy, intenzita 4-krát – lokálna údržba (napr. nábrežie Rajčianky, mestská hora).

Pokiaľ sa bude držať vopred stanoveného harmonogramu, na základe čoho sú plánované termíny kosenia?

Harmonogram na ďalší týždeň sa vždy plánuje najneskôr do štvrtku predchádzajúceho týždňa. V harmonograme sú zadané plochy riadne plánované na kosbu v zmysle ročného harmonogramu avšak aj lokality, ktoré nebolo možné dokončiť v predchádzajúcom týždni, napríklad z dôvodu dažďa, prípadne boli výhrady ku kvalite kosby a lokalita nebola prebraná. Zároveň sa plán kosenia prispôsobuje aj po obhliadke terénnym pracovníkom.

18. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

Po včerajšom daždi ostala v zrekonštruovanom podchode na Ulici Matice Slovenskej stáť voda (prikladám fotografiu). Pokladá mesto takýto stav podchodu za problematický? Pokiaľ áno, akým spôsobom ho bude riešiť?

V lokalite, ktorú spomínate, bola upchatá vpusť dažďovej kanalizácie, ktorá slúži na odvodnenie. Vpuste čistíme v pravidelných intervaloch, avšak občania do nich zvyknú hádzať rôzne druhy odpadkov a dochádza k upchaniu. Pri dlhodobejších dažďoch potom voda prirodzene nestíha odtekať. Vpusť bola dnes opätovne vyčistená.

17. máj 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Chcel by som vás požiadať o informáciu pre MY Žilina a sme.sk v súvislosti s incidentom v Ranči v Oškerde. Mestskí poslanci pred časom súhlasili s prevádzkovaním tohto zariadenia na chov nebezpečných zvierat. Máte informácie o iných incidentoch, sťažnostiach obyvateľov? Máte nejaké kompetencie vo vzťahu k odobratiu licencie?

Mestské zastupiteľstvo v Žiline vydalo súhlas s prevádzkovaním zariadenia na chov a držanie nebezpečných živočíchov, spadajúcich do triedy cicavce /lev, tiger, makak rézus/ v roku 2020 uznesením č. 184/2020. Uvedená požiadavka „vydať súhlas“ vyplýva zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Súhlas územne príslušného zastupiteľstva musí predložiť žiadateľ na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) k žiadosti o schválenie chovného zariadenia na chov a držanie nebezpečných živočíchov. Žiadateľ musí pri žiadosti na RVPS preukázať dodržanie ďalších osobitných požiadaviek na takéto chovné zariadenie v zmysle veterinárnych predpisov.

Rozhodnutie o schválení, pozastavení a zrušení takéhoto zariadenia vydáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa. Vo vzťahu dodržiavania podmienok chovu a držania nebezpečných živočíchov má oprávnenie vykonávať kontroly regionálna veterinárna a potravinová správa – napríklad má oprávnenie vstupovať do takýchto zariadení, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo kvôli ochrane zvierat.

Mesto Žilina ani mestské zastupiteľstvo nemá kompetenciu odoberať povolenie na chov nebezpečných zvierat uvedenému chovnému zariadeniu. Môžeme potvrdiť, že Mestský úrad v Žiline v minulosti prijal podnety v súvislosti s prevádzkou tohto ranča a postúpil ich regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá má na starosti kontrolu dodržiavania pravidiel, ako aj samotnej prevádzky.

15. máj 2023
Kornel Kubík, Zregionu.sk

Poprosím vás o vyjadrenie k téme zákazu parkovania na chodníkoch od 1. októbra 2023. Pôvodný termín zákazu parkovania sa posunul z dôvodu, že hlavne v najhustejšie obývaných lokalitách hrozil parkovací kolaps, a tak samosprávy získali viac času reagovať na zmenu legislatívy. Bude vaše mesto od októbra na túto situáciu dostatočne pripravené, aby kolaps nehrozil, alebo v niektorých lokalitách je táto obava stále aktuálna? Vykonalo v tejto súvislosti mesto vhodné opatrenia, napr. vyznačilo dostatok parkovacích miest alebo vybudovalo záchytné parkoviská?

V centre a širšom centre mesta (zóna regulovaného parkovania), kde je povolené parkovanie na chodníku aj v súčasnosti, a ktoré je vyznačené dopravným značením (čo bude po predmetnej novelizácii podmienka a nebude postačovať ponechať voľnú min. šírku 1,5 metra), bude aj naďalej takéto parkovanie vyznačené. Aktuálne dokončujeme aktualizáciu projektu organizácie dopravy v zóne regulovaného parkovania aj s ohľadom na to, že od 7. júna mesto Žilina preberá parkovaciu politiku pod svoju správu, a značenie zároveň prispôsobujeme novej vyhláške a normám. V celej zóne bude značenie týkajúce sa statickej dopravy obnovené.

Chodníky majú v prvom rade patriť chodcom a v ďalších častiach mesta, v ktorých problém nie je, nebudeme vyznačovať parkovacie miesta na chodníku. Budeme pozorne sledovať vývoj situácie v jednotlivých lokalitách a podľa toho pristúpime k dodatočnému vyznačeniu tam, kde bude problém s kapacitou statickej dopravy. Záchytné parkoviská plánujeme, avšak aktuálne nemáme vhodné pozemky. Najskôr sa musíme pokúsiť o vysporiadanie s ich majiteľmi.

12. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

Kontaktovali nás viacerí obyvatelia Bajzovej ulice s obavami o vlastné bezpečie a zdravie svojich detí. Pred ich panelákmi sú údajne umiestnené lavičky, ktoré však nemôžu využívať. Počas dní aj nocí sa pri nich zdržujú alebo na nich spia osoby pod vplyvom omamných látok alebo občania bez domova. Tí sa majú správať agresívne a zároveň znečisťovať okolie lavičiek. Okrem odpadu a skla sa tam často nachádza aj moč, zvratky a výkaly. V bytoch býva množstvo rodín s deťmi, ktoré sa boja o svojich potomkov. Osoby zdržiavajúce sa na lavičkách sa im údajne často prihovárajú a volajú ich k sebe. Bude mesto/mestská polícia túto situáciu riešiť? Ak áno, akým spôsobom?

Monitorovanie osôb bez domova a stav verejného poriadku súvisiaci s ich pohybom je jednou z každodenných činností hliadok mestskej polície na území celého mesta. Vzhľadom na pomerne vysoký počet osôb bez domova ale nie je možné nepretržite vplývať na ich správanie a konanie. Príslušníci mestskej polície majú oprávnenia, ktoré môžu využívať iba v prípade naplnenia zákonných dôvodov. V prípade narúšania verejného poriadku sú to sankcie, prípadne vykázanie z miesta.

Zákonnými dôvodmi sú napríklad znečisťovanie verejného priestranstva, konzumácia alkoholu na mieste prístupnom verejnosti alebo riadne oznámené narúšanie občianskeho spolunažívania. Je logické, že počas prítomnosti hliadok k porušovaniu zákona nedochádza a samotné sedenie na lavičke nie je protiprávnym konaním. Mestská polícia by uvítala, pokiaľ by obyvatelia v prípade vlastného zistenia protiprávneho konania kontaktovali operačné stredisko mestskej polície na čísle 159 alebo 041/5621166 a pomohli tak k zmierneniu alebo odstráneniu negatívnych prejavov a správania. Obyvatelia môžu tiež kontaktovať aj policajný zbor, ktorý je rovnako miestne a vecne príslušný.

Boli podobné problémy riešené aj v minulosti?

Áno, avšak spôsoby prejavov osôb bez domova sú rôzne. Niekde osoby bez domova na lavičkách „iba“ prespávajú, inde – prípad Bajzovej ulice je problém vypuklejší. Pri každej takejto skutočnosti sa problém rieši najskôr hliadkovaním mestskej polície. Boli prípady, kedy sme odstránili aj lavičky.

Občania navrhujú odstránenie predmetných lavičiek, v akom prípade by to bolo možné?

Pokiaľ kontrola a riešenie daných osôb mestskou políciou nepomôže, občania majú možnosť žiadať odstránenie lavičiek, a to oficiálnou žiadosťou, ktorú je potrebné poslať spolu s konkrétnymi dôvodmi a podpismi, resp. súhlasmi na odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia. Lavičky následne odstránime prostredníctvom technických služieb a zároveň zabezpečíme vyčistenie.

11. máj 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Aká je aktuálna výška dane za byt – m2…. dom, garáž a podobne?

Jednotlivé sadzby daní z nehnuteľnosti stanovuje všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje:

https://www.zilina.sk/vzn/vseobecne-zavazne-nariadenie-c-20-2019-o-dani-z-nehnutelnosti-dani-za-psa-dani-za-predajne-automaty-a-dani-za-nevyherne-hracie-pristroje/

Zo sadzieb z nehnuteľnosti vyberáme:

Byt – sadzba dane z nehnuteľnosti je 0,50 eur/m2/rok, t.j. ak má byt rozlohu 70 m2, ročná sadzba dane je 35 eur.

Rodinný dom – sadzba dane z nehnuteľnosti je 0,50 eur/m2/rok, t.j. ak má dom rozlohu 100 m2, ročná sadzba dane je 50 eur.

Garáž samostatne stojaca – sadzba dane z nehnuteľnosti je 1,20 eur/m2/rok, t.j. ak má garáž rozlohu 20 m2, ročná sadzba dane je 24 eur.

Priemyselná hala – sadzba dane z nehnuteľnosti je 5,00 eur/m2/rok, t.j. ak má hala rozlohu 300 m2, ročná sadzba dane je 1500 eur.

Zvyšovala sa? Ak áno, kedy a o koľko.

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú platné od 1. januára 2020 a platia aj pre rok 2023. Na konci roka 2022 sa v mestskom zastupiteľstve prerokovávala možnosť zvýšenia sadzieb daní z nehnuteľnosti a rovnako aj poplatok za komunálny odpad. Navýšenie sadzieb daní z nehnuteľnosti pre rok 2023 nebolo schválené. O tom, či mesto opätovne po čase pristúpi k úprave sadzieb daní z nehnuteľnosti, je predčasné hovoriť. Pozorne sledujeme a analyzujeme rozpočet, jeho príjmovú aj výdavkovú stranu, legislatívne povinnosti samospráv či kompenzácie zo strany štátu.

Poslanci schválili úpravu výšky poplatku za komunálny odpad pre rok 2023. Platia nasledovné sadzby poplatku za komunálny odpad: https://www.zilina.sk/vzn/vzn-o-poplatku/. K tomuto kroku sme boli nútení pristúpiť z dôvodu zvýšenia výdavkov za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu tak, aby boli tieto výdavky plne kryté príjmom mesta z poplatku za komunálny odpad a tak, aby sme ako mesto dodržiavali a plnili všetky nové legislatívne povinnosti, ktoré štát stanovil pre všetky samosprávy.

Za minulý rok predstavovali dane akú sumu – domy, byty, iné nehnuteľnosti – môže byť suma aj spolu kompletná.

 V roku 2022 bol príjem mesta z dane z nehnuteľnosti 12 045 839,07 eur, čo predstavuje plnenie narozpočtovanej sumy na 101,3 %. Z tejto celkovej sumy 12 045 839,07 eur sú dane z pozemkov 1 078 218,70 eur, daň zo stavieb 9 810 964,43 eur a 1 156 655,94 eur je daň z bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Príjem mesta z daní z nehnuteľnosti je dôležitý príjem mesta, predstavuje približne 14 % všetkých bežných príjmov mesta.

Podrobné informácie sú uvedené v Záverečných účtoch mesta, kde sú kompletné informácie o hospodárení mesta za každý rok samostatne. Dokument je zverejnený na stránke mesta: Záverečný účet mesta Žilina za rok 2022: https://www.zilina.sk/samosprava/hospodarenie-mesta/rozpocet/2022-2/

Na čo sa najčastejšie využívajú financie z daní?

Príjem z daní z nehnuteľnosti nie je účelovo viazaný na konkrétne výdavky, to znamená, že tento daňový príjem je používaný na výdavky mesta. Výnimkou je príjem z poplatku za komunálny odpad, ktorý môže byť použitý len na výdavky súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu. Zákon stanovuje, ako má mesto vykrývať výdavky na komunálny odpad a aj to, že príjem z poplatku za komunálny odpad má byť rovnaký, ako sú výdavky na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

Zaviedli ste aj elektronické platenie daní – ako sa osvedčilo, koľko ľudí ho do dnešného dňa využilo?

Dane je možné okrem platby v pokladnici MsÚ v Žiline zaplatiť aj bezhotovostným prevodom na účet mesta. Pred mesiacom sme pre občanov zabezpečili i novú službu – platobný kiosk, ktorý ponúka zjednodušenú a zrýchlenú formu platby. Cez kiosk je možné zaplatiť všetky rozhodnutia úradu, ktoré obsahujú QR kód. K štvrtku 11. májabolo cez kiosk zrealizovaných spolu 263 platieb v celkovej sume 12 655 eur.

Koľko má aktuálne mesto neplatičov daní? + 8. Koľko je vedených proti neplatičom exekúcií?

Mesto Žilina ako správca dane pri vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach postupuje v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a v súlade so záväzným interným predpisom o vymáhaní pohľadávok.

Daň z nehnuteľnosti: K 31. decembru 2022 predstavovali daňové nedoplatky čiastku 1 783 337,98 eur (v tom právnické osoby 1 611 575,05 eur a fyzické osoby 171 762,93 eur). K 31. decembru 2022 bolo evidovaných 345 daňových subjektov (v tom PO 87 a FO 258), u ktorých sú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti vymáhané prostredníctvom exekučného konania.

Poplatok za komunálny odpad: K 31. decembru predstavovali daňové nedoplatky po splatnosti čiastku 1 418 486,97 eur. Viac informácií v Záverečnom účte mesta za rok 2022:https://www.zilina.sk/samosprava/hospodarenie-mesta/rozpocet/2022-2/

Mesto ako správca dane zverejňuje informácie vo veci daňových dlžníkov, ktoré nie sú predmetom daňového tajomstva a je možné ich zverejniť na web stránke: https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=806:0 v sekcii „Zoznam daňových dlžníkov“.

Sú nejaké výnimky z platenia daní, je niekto oslobodený?

Daň z nehnuteľnosti a úľavy – Mesto Žilina poskytuje iba úľavy, ktoré sú striktne určené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ustanovené vo všeobecnom záväznom nariadení.

Konkrétne poskytujeme 60 % úľavu (60 % zníženie) z dane zo stavieb alebo dane z bytov vo výške 60 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Daň za psa a úľavy – úľava 30 % (30 % zníženie) z dane za psa, ak daňovník k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahol vek 67 rokov a viac. Túto úľavu poskytujeme automaticky.

Poplatok za komunálny odpad – úľava 20 % (20 % zníženie) z poplatku za komunálny odpad, ak poplatník k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahol vek 62 rokov a viac. Túto úľavu poskytujeme automaticky. Mesto poskytuje aj 100 % úľavu z poplatku za komunálny odpad po predložení podkladov pre odpustenie poplatku, ktoré presne definuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2022 o poplatku https://www.zilina.sk/vzn/vzn-o-poplatku/.

11. máj 2023
Róbert Hakl, Aktuality.sk

Obraciam sa na vás s prosbou o zodpovedanie nižšie položenej otázky. V piatok 12. mája začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. Nakoľko je hokej obľúbeným športom a na Slovensku sa už dvakrát majstrovstvá konali, teda je tu veľa fanúšikov, chcel by som sa opýtať, či radnica/mestský úrad pripravuje nejakú zónu pre fanúšikov, kde a v akom systéme bude prevádzkovaná?

V súvislosti s hokejovými majstrovstvami mesto Žilina zónu pre fanúšikov nepripravuje.

5. máj 2023
Nikola Capeková, MY Žilinské noviny

Rada by som vás pre článok MY Žilinských novín poprosila o zodpovedanie otázok ohľadom plánovanej rekonštrukcie Bulváru.

V akom štádiu je aktuálne projekt danej rekonštrukcie?

Aktuálne máme spracovanú projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia – realizuje sa inžinierska činnosť v súvislosti s vydaním územného rozhodnutia.

Obyvatelia, zástupcovia iniciatívy Za lepší Nový Bulvár prezentujú istú nespokojnosť a pripomienky k projektovej dokumentácii. Zvažuje mesto v tejto súvislosti ďalšiu verejnú diskusiu k téme? 

V apríli sa z iniciatívy poslancov uskutočnilo stretnutie s občanmi, na ktorom bola jednou z tém i rekonštrukcia Nového Bulváru. Zúčastnil sa na ňom aj hlavný architekt mesta, ktorý si vypočul podnety od občanov a odpovedal na ich otázky.

Z ich strany je prítomných viacero požiadaviek na zlepšenie projektu vrátane zachovania parkovacích miest či zelene: https://www.mojapeticia.sk/campaign/za-lepsi-novy-bulvar/2300eb7f-f7eb-4499-980f-ba1fdf7c0d17. Ako sa k nim stavia mesto, považuje ich za relevantné? Pripúšťa na základe nich možnosť prípadnej úpravy zámeru, dokumentácie?

Mesto intenzívne komunikuje počet parkovacích miest. Obyvateľov Hlín sa redukcia parkovacích miest nedotkne. Analýza vyťažiteľnosti prezentuje, že priamo na Ulici Antona Bernoláka v čase, keď potrebujú obyvatelia zaparkovať, sú parkovacie miesta vyťažené takmer na 75 %. Aktuálne je na ulici 79 parkovacích miest, pričom nie sú v súlade s dnešnými normami. V projekte je navrhnutých 63 parkovacích miest, samozrejme, v súlade s dnešnými normami. Naviac je k dispozícii ešte ďalších 18 parkovacích miest na konci ulice pri Národnej banke SR, ktoré sú zdieľané. Z uvedeného jasne vyplýva, že obyvatelia sídliska po rekonštrukcii o parkovacie miesta neprídu.

Chceme pripomenúť, že výhradami a pripomienkami obyvateľov sa neustále zaoberáme. Napríklad oproti pôvodnému návrhu sme z projektu vylúčili terasy kaviarní pod oknami domov, trampolíny a podobne. Od začiatku deklarujeme, že príjazd pre sanitky a hasičov nebude absolútne ničím obmedzený, naopak, ich prístup sa zlepší.

Nevytvárame „pešiu zónu“, ale ulicu, kde pohyb chodcov bude prvoradý. Oddeľujeme cyklistov od chodcov tak, aby bol pohyb obyvateľov maximálne bezpečný. Zároveň výrazne pribudnú zelené plochy. Súčasnú zeleň nie je možné zachovať v plnom rozsahu, nakoľko je vysadená v kolízii so sieťami a dnes už je stromoradie presadené. Hlavným vegetačným prvkom budú stromy. Vysoký podiel nespevnených plôch v území bude pôsobiť ako ekostabilizačný prvok, čo eliminuje nepriaznivé dôsledky klimatických zmien.

Čo sa týka redukcie vjazdov do vnútroblokov, aj dnes sú riešené cez chodník a takto to bude aj po rekonštrukcii. Ich regulácia bude riešená dopravným značením tak, aby doprava mohla plynule fungovať. Všetky relevantné pripomienky obyvateľov zohľadňujeme.

Cieľom projektu je, aby sa na Ulici A. Bernoláka mohli bezpečne pohybovať nielen seniori a vozičkári, ale všetci obyvatelia bez výnimky. Projekt rekonštrukcie Nového Bulváru prinesie výrazne vyššiu kvalitu a dynamiku verejného priestoru, ako aj celkové zlepšenie životného štýlu.

4. máj 2023
Martina Beňová, Aktuality.sk

Nakoľko sa rozbieha jarno-letná sezóna a ľudia budú čoraz viac tráviť čas vonku, rada by som pripravila článok o tom, kde v meste môžu (na povolených miestach) opekať či grilovať, rovnako tak aj napríklad mať vstup so psom do vody/jazera. Viete mi, prosím, napísať, o aké lokality ide:

Kde v Žiline je povolené venčenie/kúpanie psa?

Mesto Žilina nemá vyhradené miesta na kúpanie psov. Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa zákona o vodách a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska je okrem iného povinný vypracovať prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie a taktiež vyznačiť a umiestniť počas kúpacej sezóny na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu prírodného kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom. Samospráva má v kompetencii pristúpiť  k tejto problematike len z pohľadu zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Psa nie je prípustné vodiť na miesta, kde je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa, nechať ho voľne sa pohybovať na verejne prístupných miestach a na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný.

Čo sa týka verejných venčovísk, tie sú v Žiline na sídliskách Solinky a Hájik.

Kde v Žiline je povolené opekanie, grilovanie? 

V Lesoparku Chrasť je 8 miest na vyhradených oddychových miestach s vybudovanými a zabezpečenými ohniskami a označenými príslušnými tabuľkami.

Pri zakladaní ohňa je potrebné dodržiavať podľa zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi nasledovné: nesmie sa používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, rovnako sa nesmie zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade, ak je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, je úplne zakázané kladenie ohňov na voľnom priestranstve.

Pre doplnenie: Mesto Žilina zakázalo na území mesta grilovať na otvorených balkónoch a lodžiách bytových domov. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené v roku 2011.

3. máj 2023
Anna Holešová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak vás prosím o bližšie informácie ohľadom získania starých parkovacích automatov. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci a pán primátor riešili aj dočasné využívanie starých parkovacích automatov. Tie majú byť získané do majetku mesta.

Kedy sa uskutoční/uskutočnilo valné zhromaždenie Žilinskej parkovacej spoločnosti, na ktorom bude/bola prerokovaná aj táto záležitosť?

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 27. apríla.

Akým spôsobom budú získané do majetku mesta, na aký čas a za akú sumu (prípadne aká je ponuka mesta)?

Mesto Žilina v prípade dohody spoločníkov v Žilinskej parkovacej spoločnosti má záujem odkúpiť parkovacie automaty. Podmienky odkúpenia sú aktuálne predmetom rokovania spoločníkov.

Budú po zmene systému úhrady parkovného potrebné nové automaty, alebo budú upravené tie staré?

Staré automaty budú upravené na nový schválený cenník a dobu spoplatnenia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Cieľom je však pôvodné automaty postupne vymeniť za nové, moderné, ktoré budú automatizovane prepojené s centrálnym parkovacím systémom mesta, kontrolou, ktoré umožnia platbu kartou a podobne.

Aký je približný časový horizont tejto zmeny?

Od 7. júna budú funkčné súčasné automaty s novým nastavením. Dodanie nových parkovacích automatov očakávame v závislosti od výsledku verejného obstarávania, ktoré bude vyhlásené v najbližších dňoch.

28. apríl 2023
Ľuboš Kostelanský, Transparency International Slovensko

Rád by som vám položil otázky týkajúce sa tlačeného periodika, ktoré vydáva vaše mesto. Chcem sa opýtať, či ste v tomto roku prijali opatrenia týkajúce sa tlačeného periodika, ktoré vydáva vaše mesto (zmena periodicity, zmena počtu strán, zmena nákladu, atď.). Ak áno, prosím, opíšte, o aké opatrenia išlo a čo bolo ich dôvodom. Ak môžete, opíšte, prosím, aj finančnú stránku týchto opatrení. Koľko čísiel vášho tlačeného periodika už vyšlo v roku 2023 a koľko vydaní máte celkovo pre tento rok naplánovaných.

Pristúpili sme k zmene formátu z A3 na A4, znížili sme počet strán zo 16 na 12 a zároveň sme zredukovali aj počet čísel z 12 na 10 za rok. Radničné noviny vychádzajú ako dvojčíslo v mesiacoch júl/august a december/január. Dôvodom opatrení bolo šetrenie finančných prostriedkov z hľadiska zvyšujúcej sa ceny papiera a celkových výdavkoch v tejto oblasti.

V roku 2023 vyšli spolu štyri čísla. Radničné noviny vydávame mesačne v náklade 35 500 kusov. Cena za tlač jedného vydania (35 500 kusov) je 2460 eur s DPH, za 10 vydaní je to 24 600 eur s DPH. Cena za distribúciu je 1741,60 s DPH/mesiac. Vďaka opatreniam sme ušetrili približne polovicu výdavkov (predtým 85 074 eur, teraz 42 016 eur).

25. apríl 2023
Veronika Hubinská, Magazín Forbes

Chcela by som sa spýtať, či plánujete zvyšovať dane z nehnuteľnosti vo vašom meste a ak áno, z koľko eur na koľko? Kedy k tomu dôjde?

Na konci roka 2022 sa v Mestskom zastupiteľstve v Žiline prerokovávala možnosť zvýšenia sadzieb daní z nehnuteľnosti a rovnako aj poplatok za komunálny odpad. Navýšenie sadzieb daní z nehnuteľnosti pre rok 2023 schválené nebolo. Mestskí poslanci schválili úpravu výšky poplatku za komunálny odpad. K tomuto kroku sme boli nútení pristúpiť z dôvodu zvýšenia výdavkov za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu tak, aby boli tieto výdavky plne kryté príjmom mesta z poplatku za komunálny odpad a zároveň tak, aby sme ako mesto dodržiavali a plnili všetky nové legislatívne povinnosti, ktoré štát stanovil pre všetky samosprávy. O tom, či mesto opätovne po čase pristúpi k návrhu úpravy sadzieb daní z nehnuteľnosti, je predčasné hovoriť.

20. apríl 2023
Kornel Kubík, Zregionu.sk

Poprosím vás o vyjadrenie, či vo vašom meste plánujete, resp. uvažujete o obmedzení rýchlosti na cestách na 30 km/h? EÚ presadzuje zníženie maximálnej rýchlosti v mestách na 30 km/h, zároveň v Košiciach by chceli zaviesť zóny 30 v mnohých častiach mesta. Preto nás zaujíma, či vo vašom meste aspoň uvažujete o zavedení (väčších) zón, kde by bola dovolená rýchlosť 30 km/h, prípadne o plošnom zavedení tejto max. rýchlosti v meste?

Zóny 30, ktoré predstavujú zóny s upokojenou premávkou, už v meste máme vyznačené a postupne plánujeme ich rozširovanie. V súčasnosti je zóna 30 v rezidenčnej štvrti Bôrik, v ktorej sme plošne zaviedli upokojenie dopravy, ako i v mestských častiach Vranie a Brodno. V zavádzaní zón s upokojenou dopravou budeme v takýchto štvrtiach mesta pokračovať.

19. apríl 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Nové trhovisko, na ktorom práce začali už v minulom roku, má byť otvorené v júni tohto roku. Stíha sa otvoriť načas?

Áno, trhovisko sa stíha otvoriť načas.

Na stavbe sa dlhšie nepracovalo, aké boli dôvody?

Dôvodmi boli nevhodné klimatické podmienky a úprava spôsobu zakladania objektu. Keďže sme v historickom prostredí, aj napriek tomu, že sa robili sondy na určenie spôsobu zakladania ešte pred začatím projektovania, sú miesta, kde je situácia komplikovanejšia. Aj v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom sme hľadali vhodné riešenie spôsobu zakladania objektu. Riešenie sme už pripravili a pracujeme aj na potrebných povoleniach.

Aké už vieme obchody, že tu budú? Mesto vyberalo predajcov? Spomeňme nejaké prevádzky nie menovite, len o aký sortiment pôjde.

Aktuálne sa rokuje s potencionálnym správcom trhoviska, ktorý by mal zabezpečiť naplnenosť vhodnými prevádzkami. Predstava, ktorá vznikala ešte počas kandidatúry Žiliny na Európske hlavné mesto kultúry, je, aby bol k dispozícii bežný sortiment trhovísk (ovocie, zelenina, farmárske trhy a pod.) doplnený aj o sprievodné kultúrne podujatia. Trhovisko má byť miestom, ktoré bude rôznym vekovým kategóriám ponúkať aktívny a atraktívny verejný priestor. Ide o koncept, ktorý poznáme aj z okolitých európskych krajín.

Čo s priestorom starého trhoviska? V akom je to štádiu, mal tu byť parčík, rieši sa to? Bude sa niečo robiť aj s týmto priestorom?

Priestory starého trhoviska patria súkromným spoločnostiam. Útvar hlavného architekta mesta priebežne komunikuje ohľadom ich stavebných zámerov, keďže v zmysle územného plánu je na nich možná výstavba.

Sú tieto pozemky mestské, vysporiadané, alebo ako sa postupuje? Pozemky na ktorých sa bude trhovisko realizovať sú v dlhodobom prenájme mesta

Pozemky nie sú mestské. Mesto vlastní len prevažnú časť komunikácií.

Neuvažuje sa na území mesta s klasickým konceptom trhoviska? Otvoreného, ako ho poznáme aj z iných miest?

Uvažuje sa aj nad klasickým konceptom. Mesto má spracované VZN o trhových miestach.

https://www.zilina.sk/vzn/vseobecne-zavazne-nariadenie-c-5-2017-ktorym-sa-doplna-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-10-2016-ktorym-sa-urcuju-podmienky-predaja-vyrobkov-a-poskytovania-sluzieb-na-trhovych-miestach-v-meste-zilina/

Keďže kreatívne trhovisko je riešené ako dočasná stavba na dobu nájmu pozemku, určite budeme premýšľať aj nad trvalým riešením. Či bude „klasicky otvorené“ alebo sa zvolí iný koncept zatiaľ nevieme. Aktuálny projekt je spracovaný tak, aby sa po skončení nájmu dal premiestniť na iné miesto, poprípade aj s iným účelom. Prakticky ide o modulovú stavebnicu, ktorá nám umožní postaviť aj iné varianty. Od úvodného návrhu, študentky architektúry Martiny Piatrikovej, ktorý vznikol v spolupráci Mesta Žilina a Fakulty architektúry v Bratislave, sa uvažovalo tiež nad tým, aby stavba mohla žiť aj po skončení nájmu na tomto pozemku.

19. apríl 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

V mene spravodajského portálu Žilinak.sk by som sa chcela informovať o oprave dreveného chodníka na sídlisku Hájik, ktorý mal poškodiť pracovník Technických služieb mesta ešte v januári. Samospráva vtedy informovala, že chodník bude opravený do konca januára alebo začiatkom februára, no do dnešného dňa sa tak nestalo. Je známe, prečo ešte nie? Kedy mesto pristúpi k oprave tohto chodníka? 

Oprava chodníka bola Technickým službám mesta Žilina zadaná do plánu a bude zrealizovaná nasledujúci týždeň.

18. apríl 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Chcem vás požiadať o informáciu pre MY Žilina a sme.sk. Určite máte informácie o tom, ako sa uzavrelo vysporiadanie pozemkov pod kruhovou križovatkou na Ulici Vysokoškolákov pri Dubni. Má investor obchodu s nábytkom už všetky pozemky a povolenia pre rozšírenie kruhového objazdu? Nemáte informáciu, kedy to chce robiť? Viem, že sa kedysi hovorilo o lete. Ako to ovplyvní usporiadanie dopravy? Nebude potom po rozšírení križovatky čas na zrušenie križovatky pri plavárni? 

Takzvanú turbo-okružnú križovatku má investor povinnosť realizovať ako vyvolanú investíciu stavby. Ide o špeciálny typ križovatky (fyzické oddelenie jazdných pruhov zabezpečuje plynulý prejazd križovatkou bez nutnosti zmeny jazdného pruhu, s eliminovaním kolíznych bodov, rozdelenie vozidiel do jazdných pruhov pre jednotlivé smery jazdy už pred križovatkou a podobne). Po vybudovaní sa zlepší cestná infraštruktúra (rozšírenie kruhového objazdu, vyššia kapacita a bezpečnosť križovatky) s tým, že, samozrejme, budú zachované aj chodníky a cyklotrasa.

Podľa aktuálnych informácií bolo oznámené začatie konania – uskutočnilo sa majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, čo je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia. Realizácia križovatky je plánovaná na letné obdobie s podmienkou dokončenia do konca augusta po vyjadrení a odsúhlasení dotknutých orgánov, pričom ide o najvhodnejší možný termín počas roka. Cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, bude zabezpečená náhradná MHD v určenom režime a rovnako bude vytvorená dočasná obchádzková trasa.

14. apríl 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Kontaktujem vás z redakcie Žilinak. Vzhľadom na začatie výstavby obchodného domu XXXLutz na Vlčincoch by nás zaujímalo, či naďalej platí podmienka vybudovania kruhového objazdu, prípadne k akým zmenám kvôli výstavbe dôjde?

Áno, podmienka rekonštrukcie súčasnej okružnej križovatky na tzv. turbo-okružnú križovatku platí a investor ju bude realizovať ako vyvolanú investíciu stavby mestom. Ide o špeciálny typ križovatky (fyzické oddelenie jazdných pruhov zabezpečuje plynulý prejazd križovatkou, bez nutnosti zmeny jazdného pruhu, s eliminovaním kolíznych bodov, rozdelenie vozidiel do jazdných pruhov pre jednotlivé smery jazdy už pred križovatkou a podobne). Zlepší sa cestná infraštruktúra (rozšírenie kruhového objazdu, vyššia kapacita a bezpečnosť križovatky) s tým, že, samozrejme, budú zachované aj chodníky a cyklotrasa.

13. apríl 2023
Anna Holešová, Žilinak

Keďže mesto čoskoro prevezme do svojej správy parkovanie v centre, našich čitateľov zaujíma, čo sa stane s vopred zakúpenými parkovacími kartami, ktoré majú dlhšiu platnosť ako do júna. Zostávajú stále v platnosti? Pokiaľ áno, ako sa parkovacia spoločnosť vyrovná s mestom?

Postup ohľadom už zakúpených parkovacích kariet je aktuálne v štádiu riešenia. O záveroch budeme následne informovať.

12. apríl 2023
Zuzana Šišovská, Nový Čas

Poprosím vás k skladačke, ktorú pripravujeme, o koľko zdraželi hrobové miesta (aj hroby ako také, aj urnové ukladanie)?

Mesto Žilina vyberá poplatky za hrobové miesta na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 21.7.2017 a jeho prílohou je cenník poplatkov za prenájom hrobových a urnových miest. Toto VZN bolo upravené a dodatok č. 9/2018 nadobudol účinnosť dňa 17.7.2018, poplatky však zostali nezmenené. Sadzby za prenájom hrobových a urnových miest sú nasledovné: jednohrob 5 €/rok, dvojhrob 10 €/rok, trojhrob 15 €/rok, štvorhrob 20 €/rok, detský hrob 2 €/rok, urnové miesto 2 €/rok.

11. apríl 2023
Anna Holešová, Žilinak

Čitatelia sa nás pýtajú na údajné uzatvorenie chodníka a cyklochodníka vedúceho popri Váhu v Budatíne a smerom k vodnému dielu. Pokiaľ je táto informácia pravdivá, viete nám poskytnúť bližšie informácie o dôvode uzatvorenia, termínoch a prípadných obchádzkových trasách?

Mesto Žilina informuje o dvoch plánovaných úplných uzáverách, o ktoré požiadalo Združenie pod Dubňom v súvislosti s modernizáciou železničného uzla. V termíne od 11. apríla 2023 do 30. júna 2023 bude úplne uzatvorený združený chodník medzi cestou I/60 a Váhom v dĺžke 2 600 m z dôvodu stavebných prác na pretláčaní sieti pod cestou I/60 a realizácie lávky pri výustnom objekte. V termíne od 11. apríla 2023 do 10. apríla 2024 bude úplne uzatvorený cyklochodník v časti Budatín v dĺžke približne 720 m z dôvodu rekonštrukcie železničných mostov cez rieku Váh. Z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta cez rieku Váh je potrebné zamedziť vstup cyklistov a chodcov na stavenisko. Na stavenisko bude zriadený vjazd a výjazd vozidiel stavby. Zamedzenie vstupu bude vyznačené dopravnými zábranami a dopravnými značkami. Je navrhnutá obchádzková trasa, ktorá je vedená po ulici Dolná, ďalej po ceste I/11 a v Budatíne po ulici Stará Hradská a K múzeu.

31. marec 2023
Jozef Ryník, SME

Podľa vlaňajšej správy NKÚ ste do roku 2021 vybudovali len 5 km cyklotrás. Prečo len toľko a čo sa odvtedy zmenilo?
V súčasnosti máme približne 12 km cyklotrás. Ďalšie sú vo výstavbe alebo v príprave. Dôvody pomalého budovania cyklotrás uvádzame nižšie, no je treba povedať, že projekty cyklotrás boli dlhodobo len okrajovou témou a do priorít mesta sa zaradili len za posledných 5 rokov. Budovanie cyklotrás sa teda v poslednej dobe zintenzívnilo, čo je vidieť aj v meste. Od roku 2021 nám pribudli takmer 4 km nových cyklotrás, respektíve cyklistických pruhov.

Aké legislatívne zmeny by vám uľahčili budovanie cyklotrás?
Pokiaľ sa nezlepší situácia s majetkovo-právnym vysporiadaním, tak sa výstavba cyklotrás nezlepší. Je však otázne, či sú k dispozícii legislatívne možnosti na zlepšenie tohto procesu.

Je problém zosúladenie územných plánov obcí s mestskými či krajskými zámermi? Ako ich zladiť?
Nevidíme problém v zosúladení, skôr ako nedostatok vnímame načasovanie projektov. Niektoré cyklotrasy, ktoré zastrešuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), sú síce územne skoordinované, avšak problém nastáva pri ich napojení z dôvodu oneskorenia iného projektu a naopak. So ŽSK intenzívne v týchto veciach komunikujeme a vzájomne sa informujeme o svojich zámeroch.

Pred časom Košice pristúpili  k zrýchleným vyvlastňovacím konaniam za pomoci verejnej vyhlášky, čo umožňuje zvolať konanie všetkých vlastníkov a umožniť im vyjadriť sa k verejnoprospešnej stavbe. Je to cesta k zrýchleniu stavby cyklotrás?
Áno, určite je to cesta. Avšak u nás v Žiline máme problém s majetkovo-právnym vysporiadaním, keďže sa množstvo parciel odpredalo súkromným osobám. Tie nám v súčasnosti chýbajú a doteraz sa nám nepodarilo vyvlastniť potrebné pozemky pod cyklotrasy. Toto všetko nám zapríčiňuje spomalené budovanie kvalitnej cyklistickej infraštruktúry.

Aké problémy sú pri čerpaní financií na cyklotrasy z Plánu obnovy?
Medzi najväčšie nedostatky čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na budovanie cyklotrás patria benchmark na jeden meter cyklotrasy a nemožnosť financovania samostatnej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. V súčasnosti platný limit výdavkov vo výške 500 eur na jeden meter cyklotrasy síce postačuje pri bežných cyklotrasách, neumožňuje však realizáciu zložitejších projektov (ako sú napríklad cyklomosty, vysunuté cyklotrasy, cyklotrasy v svahovitom teréne a pod.), ktoré sú v mestskom prostredí občas nevyhnutné. Doplnková cyklistická infraštruktúra je oprávnená len v prípade jej budovania spolu so samotnou cyklotrasou, čo je z hľadiska ich umiestnenia veľmi náročné.

Všetky tieto problémy sa snažíme aktívne riešiť v spolupráci s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky.

30. marec 2023
Gabriela Halmová, Nový čas

Do redakcie Nového Času dorazil tip od čitateľa, týkajúci sa jedného zo zamestnancov bratislavského magistrátu. Zábery, ktoré nám zaslal, pochádzajú z platformy OnlyFans, no aktuálne sa nachádzajú na inej webovej stránke. Taktiež nám zaslal zábery z ďalších webov. Tieto weby však majú výrazne šteklivejšiu tematiku. Muž je na záberoch s rôznymi sexuálnymi pomôckami, niektoré videá sú sadomaso charakteru, zachádzajú do tvrdého porna a pôsobia profesionálnym dojmom. Porovnali sme zaslané fotografie aj videá od čitateľa s fotografiou Matiasa Mužíka (šéf vzťahov s verejnosťou) na profesijnej sieti LinkedIn, pričom podoba je neodškriepiteľná.  Zistili sme, že pánovi Mužíkovi nikto nič neodcudzil, ako tvrdil, ale že si takýmto spôsobom roky „privyrába“. Zatiaľ je v skúšobnej dobe, do konca marca. Magistrát však tvrdí, že za ním stojí a vybrali ho z 10 kandidátov, aj keď mnoho ľudí aj z radov verejnosti má názor, že ak to robí verejne, znevažuje úrad. 

Chcela by som sa opýtať, ako by reagoval v taktomo prípade Váš úrad?
Takýto prípad na našom úrade nenastal.

Stretli ste sa s podobnou situáciou?
Nie.

30. marec 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Kedy a ako často sa robí údržba detských ihrísk v Žiline. Ako často a kedy najbližšie sa čistia, a vymieňa sa piesok.
Údržba a oprava detských ihrísk v meste Žilina sa vykonáva pravidelne podľa potreby počas celého roka. Opravy sa zároveň realizujú v závislosti od rozsahu poškodenia ihrísk, prípadne herných prvkov, a to podľa dôležitosti a bezpečnosti. V zimnom období sa údržba a oprava detských ihrísk vykonáva v závislosti od počasia. Kontroly detských ihrísk sa robia pred sezónou, následne sa spíše protokol o poškodeniach a vytvorí sa plán opráv. Premývanie, dopĺňanie a samotná výmena piesku sa uskutočňuje každoročne pred sezónou, respektíve na začiatku sezóny po zimnom období.

Koľko detských ihrísk je vo vlastníctve mesta – prosím aj rozpísať, kde sú. O ktoré sa stará mesto.
Žilinská samospráva má vo svojom vlastníctve 168 detských ihrísk. Vzhľadom na uvedený počet je náročné uviesť presné lokality. Posielam link na GIS, kde nájdete lokality detských ihrísk: https://mu-zilina.gisplan.sk/mapa/pasport-hrist-sportovist/?c=-443065%3A-1172103&z=7&lb=osmllg&ly=phs-vs-s%2Cphs-vh-s%2Cphs-spo-s%2Cphs-hri-s%2Cad&lbo=1&lyo=

Kto zabezpečuje údržbu a opravy ihrísk.
Momentálne zabezpečuje správu, údržbu a opravy detských ihrísk zmluvná spoločnosť ERPOS. V máji tohto roku nám bude končiť zmluva so spomínanou spoločnosťou, pričom od júna 2023 si začína mesto Žilina robiť tieto práce vo vlastnej réžii a to prostredníctvom Technických služieb mesta Žilina. Posledné dva roky sme si však drobné úpravy vykonávali prostredníctvom pracovníkov našej pojazdnej dielne.

Plánujete v tomto roku nejaké nové ihriská? Ak áno, kde a aké.
Čo sa týka nových investícií, v súčasnosti revitalizujeme vnútroblok Slovanská – Tulská, ktorého súčasťou bude i detské ihrisko. S úpravami sa začalo začiatkom marca a mali by trvať do konca októbra. Projekt revitalizácie je z veľkej časti hradený z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové náklady sú vo výške 676 792 eur, pričom mesto sa na financovaní spolupodieľa 5 percentami.

Ak sa nezdá rodičom čistota ihriska, prípadne je potrebná nejaká oprava, kde sa môžu obrátiť?
Občania sa môžu obrátiť na klientske centrum mesta Žilina – Doprava a komunálne služby, kde nahlásia svoj podnet na opravu alebo údržbu.

Máte problémy s vandalizmom? Čo najčastejšie?
Najčastejšie sa stretávame s poškodenými drevenými časťami jednotlivých herných prvkov, s grafitmi na detských ihriskách, s odcudzením častí herných prvkov a rovnako s poškodeniami na lavičkách umiestnených na detských ihriskách. Častokrát sa nám stáva, že herné prvky určené pre menšie deti využívajú aj tínedžeri, ktorí nerešpektujú vekové a hmotnostné obmedzenia, čím dochádza k neúmyselnému poškodzovaniu týchto prvkov.

Koľko investícii máte v tomto roku na túto oblasť? – opravy, nové investície.
Mesto Žilina má v rozpočte pre rok 2023 na opravu a údržbu existujúcich detských ihrísk v meste Žilina vyčlenených 167 000 eur. V tomto roku neplánujeme budovať ďalšie nové detské ihriská (okrem spomínaného ihriska vo vnútrobloku ulíc Slovanská Tulská), vzhľadom k tomu, že nemáme pre tieto účely vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte pre rok 2023.

30. marec 2023
Juliana Krčulová, SP21

Bratislavská samospráva avizovala, že na bezpečnosť v uliciach hlavného mesta bude aj tento rok počas piatkových a sobotných nocí dohliadať dobrovoľnícka Nočná pomoc, ktorá svojou činnosťou posilňuje prácu mestskej a štátnej polície alebo záchrannej služby. Obdobné koncepty je možné vidieť aj v zahraničí, ako napríklad Street Angels, Night Owls, Night Safe, Community Patrol alebo Guardians. V tejto súvislosti by som sa rada opýtala, či plánuje mesto Žilina posilniť počas piatkových a sobotňajších nocí, kedy vídame v uliciach mesta zvýšené množstvo najmä mladých ľudí, bezpečnosť v uliciach formou dobrovoľníkov z “Nočnej pomoci“? Ak áno, kedy mesto plánuje realizovať nábor dobrovoľníkov a kto sa do tejto aktivity môže prihlásiť? Ak nie, z akého dôvodu? Plánuje mesto Žilina posilniť počas piatkových a sobotňajších nocí bezpečnosť v uliciach Žiliny inou formou?

Napriek tomu, že vnímame zvýšené riziko konfliktných situácií počas piatkovej a sobotňajšej noci, zatiaľ neplánujeme využívať služby dobrovoľníkov. Zvládanie situácie je v kompetencii Mestskej polície v Žiline, ktorá počas piatkových a sobotňajších nocí posilňuje svoje hliadky v uliciach.

24. marec 2023
Monika Voleková, Architektúra, Stavebníctvo, Biznis

Pripravujeme sériu materiálov k bývaniu a nájomným bytom, rada by som získala názory z krajských miest.
Koľko nájomných bytov aktuálne vlastní mesto a aká je potreba?
Mesto Žilina aktuálne vlastní 1117 mestských nájomných bytov (k 28. 2. 2023). V poradovníku žiadateľov evidujeme k uvedenému dátumu 205 žiadostí o pridelenie nájomného bytu.

Koľko ich plánujete postaviť? O koľko izbový byt majú nájomníci záujem?
V tomto roku neplánujeme rozširovať počet nájomných bytov, vzhľadom k tomu, že nemáme pre tieto účely vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte. V oblasti bytovej politiky máme však vypracované nejaké projekty, všetko ale závisí od finančných možností mesta. Izbovitosť podľa počtu osôb v domácnosti u mestských nájomných bytoch v meste Žilina upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely.

V akom stave (príprava, výstava) sú budúce byty? Museli ste výstavbu z nejakého dôvodu zastaviť, zrušiť?
Mesto Žilina aktuálne pripravuje podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu na Ulici Daniela Dlabača.
S pôvodným dodávateľom, s ktorým mesto podpísalo v roku 2017 zmluvu o naprojektovaní, povolení a realizácie bytového domu na Ulici Daniela Dlabača, sme sa minulý rok vzájomne dohodli a podpísali sme dohodu o ukončení spolupráce. Dôvodom bol fakt, že táto pôvodná zmluva už nebola zo strany dodávateľa ani mesta uskutočniteľná. Zhotoviteľ sa však zaviazal dodať mestu projektovú dokumentáciu vrátane stavebného povolenia do konca minulého roka. A práve spomínaná projektová dokumentácia spolu s rozpočtom sú podkladom pre žiadosť o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorú aktuálne pripravujeme.
Projekt bytového domu počíta s 28 jednoizbovými bytmi a 12 dvojizbovými bytmi.

Ste pripravení na vysokú cenu stavebných materiálov? Vidíte v tom problém pri  verejnom o obstarávaní výstavby? Z čoho financujete výstavbu nájomných bytov? Aké máte skúsenosti s úverom ŠFRB a dotáciami MDV SR?  Potrebovali by ste viac financií na m2 bytovej plochy? Uprednostňujete rekonštrukciu či výstavbu nových?
Aktuálne máme pripravený projekt realizácie bytového domu na Ulici Daniela Dlabača, ktorú plánujeme financovať prostredníctvom príspevku zo ŠFRB. Pri výstavbe nájomných bytov zatiaľ nemáme s úverom zo ŠFRB žiadne skúsenosti. Ďalšie projekty v súčasnosti nepripravujeme.

18. marca 2023
Anna Holešová, Žilinak

Kontaktoval nás majiteľ vozidla, ktoré dnes ráno čiastočne zablokovalo príjazdovú cestu k niekoľkým firmám pri Kamennej ulici. Podľa katastra ide o spolumajiteľa parcely registra E 132/1 (vedená ako orná pôda), na ktorej leží aj úsek Kamennej. Podľa jeho vyjadrenia mesto kontaktoval so žiadosťou o riešenie tejto situácie, avšak bezvýsledne. Pokiaľ sa mu nepodarí nadviazať komunikáciu, uviedol, že zvažuje zablokovanie Kamennej ulice.

Aké je stanovisko mesta k tomuto problému? Chystá sa vedenie komunikovať s vlastníkmi pozemkov pod využívanými cestami? Ako bude mesto postupovať v prípade zablokovania Kamennej ulice?

Právne oddelenie neeviduje žiadosť o zahájenie komunikácie s vlastníkom pozemku pod časťou ulice Kamenná.
Z hľadiska dopravy je neprípustné zablokovať akúkoľvek verejnú cestu a ide o priestupok. Mesto Žilina je príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií a akákoľvek uzávierka musí byť najskôr odsúhlasená príslušným dopravným inšpektorátom (v tomto prípade okresným – ODI) a správcom cesty na základe čoho následne v prípade súhlasných stanovísk vydáva príslušný cestný správny orgán povolenie v zmysle cestného zákona. V prípade spáchania priestupku je následne dotyčný riešený nami ako cestným správnym orgánom v priestupkovom konaní. V prípade zablokovania cesty a spôsobenia prekážky cestnej premávky je povinný prekážku bezodkladne odstrániť ten, kto ju spôsobil, ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty (zákon o cestnej premávke). Podľa zákona o pozemných komunikáciách nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať komunikáciu a premávku na nej, ani sťažovať ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia; pritom môže byť tiež rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad. Na vozovke a krajniciach sa nesmú, s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení, umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku. Jestvujúce pevné prekážky musia sa v lehotách určených vykonávacím predpisov odstrániť. V odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z tohto zákazu cestný správny orgán. Kamenná ulica je verejná miestna komunikácia vo vlastníctve a správe mesta Žilina a zároveň je mesto Žilina príslušný orgán miestnej štátnej správy (spomínaný cestný správny orgán).

14. marca 2023
Žaneta Mikulíková, Pravda

Prosím Vás o info, či sa dvíhal plat primátorovi a s akým odôvodnením. Ak áno, prosím o uvedenie predchádzajúcej sumy a novej sumy (plus odkedy je platná).

Pôvodne schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ustanovujúcom zasadnutí (22.11.2022) primátorovi Petrovi Fiabáne základný minimálny plat bez navýšenia vo výške 4 287 eur. Vzhľadom k tomu, že sa medzičasom zvýšila priemerná mzda, tak sa zvýšil aj plat pána primátora.
Aktuálny plat primátora mesta je s účinnosťou od 1. januára 2023 4 617 eur. Podotýkam, že je to v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest stále minimálny plat, ktorý primátor mesta môže mať.

13. marec 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Chcel by som Vás požiadať o informáciu o tom, v akom stave je žiadosť o udelenie mestského nájomného bytu pre Ingrid Ďuranovú. Pani sa snaží svoju životnú situáciu medializovať.
Mestské nájomné byty sa prideľujú v zmysle Čl. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina a to nasledovne:
– 50% z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina podľa poradia v  poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu a
– 50% z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina na základe odporúčaní Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová rozhodne o pridelení bytov na základe vopred stanovených kritérií, na ktorých sa komisia dohodne, pričom zohľadňuje naliehavosť (urgentnosť) situácie žiadateľov. K 28. 2. 2023 evidujeme 205 žiadateľov o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely v meste Žilina a z toho je 53 žiadateľov samoživiteľov, ktorých žiadosti sú evidované ešte pred žiadosťou pani Ďuranovej.

Koľko má mesto nájomných bytov?
Mesto Žilina aktuálne vlastní 1117 mestských nájomných bytov.

Pribudli nejaké v posledných rokoch?
Naposledy v roku 2015 pribudlo 20 bytových jednotiek v zrekonštruovanej administratívnej budove „Lesníka“ na ulici Pri Rajčianke.

Je šanca, že v tomto volebnom období nejaké nájomné byty pribudnú?
V tomto roku neplánujeme rozširovať počet nájomných bytov, vzhľadom k tomu, že nemáme pre tieto účely vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte. V oblasti bytovej politiky máme však vypracované nejaké projekty, všetko ale závisí od finančných možností mesta.

13. marca 2023
Dominika Körtvélyesiová, Nový čas

Pripravujem článok ohľadom platov primátorov a starostov slovenských miest. Zaujímalo by nás, o koľko sa zvýšil plat primátora vo vašom meste tento rok po zohľadnení priemernej mzdy? Akú sumu z jeho mzdy tvorí odmena, ktorú schvaľuje mestské zastupiteľstvo? 

Pôvodne schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ustanovujúcom zasadnutí (22.11.2022) primátorovi Petrovi Fiabáne základný minimálny plat bez navýšenia vo výške 4 287 eur. Vzhľadom k tomu, že sa medzičasom zvýšila priemerná mzda, tak sa zvýšil aj plat pána primátora.
Aktuálny plat primátora mesta je s účinnosťou od 1. januára 2023 4 617 eur. Podotýkam, že je to v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest stále minimálny plat, ktorý primátor mesta môže mať.

9. marec 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Keďže sa tohtoročný Carneval neuskutočnil pre finančné dôvody, chceli by sme sa ešte dodatočne opýtať na niekoľko vecí.

– koľko financií by bolo potrebné (na základe skúseností z predošlých ročníkov) do tohto podujatia približne investovať? 

Na základe skúseností by sme do podujatia investovali 12 600 eur.

– akú sumu by mesto v prípade organizovania tohto podujatia získalo z prenájmu priestorov stánkarom? 

Na tomto podujatí sa neprenajímajú stánky.

– ako mesto v režime šetrenia postupuje pri výbere podujatí, ktoré zorganizuje? 

Podujatia sú v súčasnosti pozastavené, ich prípadnú realizáciu plánujeme v čase podľa plánovaného dátumu ich realizácie.

6. marec 2023
Anna Holešová, Žilinak

V mene spravodajského portálu www.zilinak.sk by som Vás chcela poprosiť o informácie ohľadom plánovanej rekonštrukcie mosta na ulici Sv. Cyrila a Metoda. V minulom roku bolo začaté VO, ktoré bolo zrušené pre nedostatočný počet uchádzačov. Most je však v zlom technickom stave a Žilinčanov zaujíma, kedy bude opravený. Rieši mesto aj naďalej rekonštrukciu tohto mosta? Pokiaľ áno, aký je stav tohto riešenia?

Samozrejme, mesto Žilina vo veci rekonštrukcie mosta na Ulici sv. Cyrila a Metoda koná. V súčasnosti máme vypracovaný projekt rekonštrukcie a vydané povolenie. Aktuálne sa realizuje verejné obstarávanie, otváranie obálok je naplánované na budúci týždeň a následne budeme čakať na podpis zmluvy s dodávateľom. V súčasnosti čakáme na schválenie Programového vyhlásenia, v ktorom budú zadefinované kľúčové aktivity a plány rozvoja Žiliny na najbližšie roky a rovnako i systém ich financovania.

3. marec 2023
Juraj Vnuk, Žilinský večerník

Do redakcie nám prišiel list od pána Dušana Majerčiaka (NA SIHOTI 10 – ŽILINA), ktorý zaslal podľa neho aj samotnému primátorovi i sociálnemu odboru mesta
Z jeho dlhého textu poprosím reakciu na otázky: „Prekonávanie ulice Uhoľná a podchod, ktorý sa vyznačuje schodmi, ktoré keď prší a sneží sú zdraviu nebezpečné. Problém podľa neho majú mamičky s deťmi, cyklisti, dôchodci, pretože cca 50 schodov nie je obyčajné chodenie. Otázka- môže mesto v súčasnom stave urobiť niečo viac, aby v danej situácii boli spokojnejší občania? „Už nehovorím, že ľudia z našich ulíc majú ísť za lekárom na Bratislavskej ulici či niečo vybaviť na ulice Hollého, Kmeťa či Sasinkovu. Konkrétny príklad je, že pre seniorov sa varili obedy na ulici Kmeťa, ale dovoz nefunguje a obedy museli odhlásiť respektíve zrušiť.“ Otázka – zrejme tu je možné len poprosiť o strpenie či dá sa tento vôbec nejak riešiť? Rovnako vás prosím pokojne zosumarizujte aktuálny stav v súvislosti so stavebnými prácami, ktoré sa realizuje v okolí železničnej stanice.

V úvode je veľmi podstatné poznamenať, že túto modernizáciu nerealizuje mesto Žilina, investorom sú v tomto prípade Železnice Slovenskej republiky. Treba tiež zdôrazniť, že ide o veľmi náročný proces. Podchod aktuálne nie je skolaudovaný, spĺňa len základné funkcie podchodu (t. j. riadne osvetlený, je tam vybudované odvodnenie, je osadené dočasné zábradlie a rampy).
Mesto vstúpilo do rokovaní so železnicami. Aktívne komunikujeme a rokujeme so železnicami, apelujeme na nedostatky a pracujeme na ďalších riešeniach, taktiež zástupcovia MsÚ sa pravidelne zúčastňujú kontrolných dní a vznášajú pripomienky zo strany mesta. Máme od nich prísľub, že do mája bude položená dlažba, obklad, bude dokončené finálne osvetlenie a osadené riadne zábradlie v podchode.
Ďalšie otázky prosím smerujte na zhotoviteľa prípadne investora. Bližšie informácie k realizovaným stavebným prácam nájdete na: https://uzolzilina.sk/

2. marec 2023
Juraj Vnuk, Žilinský večerník

Čitateľ Milan nám zaslal danú dvojfotku a pýta sa. Prosím o odpoveď zo strany mesta Žilina… „Dobrý deň.  Pri prechádzke k jazierku pri vodnom diele som bol zhrozený keď som videl čo sa tam stalo. Pozeral som a nevedel som si to vysvetliť a nielen ja ale aj všetci okoloidúci. Bolo to také pekné miesto kde som často chodieval. Vždy tam bol niekto rybári, rodiny s deťmi niekto sedel na lavičke alebo sa prechádzal a teraz …….. rúbanisko. Odchádzal som zo zmiešanými pocitmi veriac že je za tým snáď nejaký pozitívny zámer.“

Predmetný výrub drevín sa uskutočňoval na pozemkoch parc. č. E-KN 3216/1 k. ú. Teplička nad Váhom. Výrub drevín realizoval správca daných pozemkov Slovenský vodohospodársky podnik š p, Radničné námestie č.8, 96955 Banská Štiavnica, SR, IČO: 36022047, na základe povolenia príslušného správneho orgánu štátnej vodnej správy – Okresný úrad Žilina.
Uvedené pozemky ako je vidieť nepatria pod územnú správu Mesta Žilina a z toho dôvodu Mesto Žilina ani nie je miestne príslušné sa k danému výrubu vyjadrovať. V prípade bližších informácií a dôvodov výrubu odporúčame sa obrátiť na správcu daného pozemku.

1. marec 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Chcela by som Vás poprosiť o niekoľko bližších informácií k parkovacím kartám. Keďže sa parkovacia politika v nasledujúcich mesiacoch zmení, čitateľov zaujíma, ako majú postupovať pri nákupe parkovacích kariet. Obávajú sa najmä toho, že keď si kúpia kartu s platnosťou povedzme na rok, tak im platnosť v konečnom dôsledku skončí skôr po prevzatí parkovania mestom. Mohli by ste pre nás spresniť informácie v tejto problematike? Ako majú Žilinčania pri nákupe postupovať?

Odporúčame Vám obrátiť sa s touto otázkou priamo na ŽPS ako majú Žilinčania pri nákupe postupovať.

28. február 2023
Jozef Ryník, SME

Plánujete v tomto roku zdražieť parkovné? Ak áno o koľko a len v centre mesta?
Aké sú dôvody zdražovania? Rastú vám náklady?
V Žiline je špecifická situácia vzhľadom na to, že prevádzkovateľom parkovného je Žilinská parkovacia spoločnosť (ŽPS). Iné mestá majú parkovaciu politiku vo svojich rukách a vzhľadom na infláciu zvyšujú parkovné, čo sa robí zmenou Všeobecného záväzného nariadenia a schvaľujú ho poslanci mestského zastupiteľstva. V meste Žilina o tom rozhoduje ŽPS.
V júni tohto roku končí zmluva so ŽPS a prevádzku parkovania preberá mesto Žilina do vlastných rúk. Návrh nového cenníka bude následne optimalizovaný a prispôsobený súčasnosti. Vo všeobecnosti plánujeme nový moderný systém parkovania v Žiline.
Dnes vedia návštevníci platiť len v automatoch mincami, ktoré nevydávajú. Samospráva po prevzatí parkovného pripravuje nové možnosti v podobe SMS, aplikácie a moderných automatov na platbu kartou. Zároveň zostáva regulované len centrum mesta.
Po prevzatí prevádzky parkovného v centre mesta nastavíme cenník podľa aktuálnych tarif parkovania v slovenských mestách. Cenová politika dokáže ovplyvniť tak príjmy samosprávy, ako aj mobilitu v meste.

Je lepšie zdražieť len dlhodobé parkovanie či aj krátkodobé?
Nevidíme rozdiel v tom, či ide o auto rezidenta (dlhodobé parkovanie) alebo návštevníka (krátkodobé parkovanie), obe amortizujú infraštruktúru rovnako a tú je potrebné neustále udržiavať a opravovať. Na to by mali byť využívané práve príjmy z parkovania. Ak stúpa cena opráv, údržby a inovácií, je potrebné zvýšiť aj cenu parkovného bez rozdielu na to, či bude státie dlhodobé alebo krátkodobé.

Je trend zaviesť kratšie ako polhodinové parkovné? Zvýši to obrátkovosť na parkoviskách?
Nateraz neplánujeme zmenu plošnej hodinovej sadzby. V budúcnosti takúto možnosť nevylučujeme. Obrátkovosť zvyšuje nízka cena prvej hodiny a vysoká každej nasledujúcej. Taktiež dostupnosť parkovacích miest (aj formou zmiešania rezidentského a návštevníckeho státia) ako aj informačný systém analyzujúci voľné parkovacie miesta. Obrátkovosť znamená aj zvýšenú úroveň dynamickej dopravy, čo z pohľadu udržateľnosti nie je naším cieľom.

Je vhodné mať možnosti platenia za parkovanie len v appke či aj v automatoch a SMSkou?
Možnosť viacerých spôsobov platieb zvyšuje platobnú disciplínu, čo je cieľom aj mesta Žilina. Preto je pre nás vhodné mať všetky spomenuté možnosti.

28. február 2023
Nikola Capeková, MY Žilinské noviny

Prosím o zodpovedanie otázok ohľadom nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.  Aké podmienky musí záujemca splniť, aby sa mohol uchádzať o nájomný byt vo vlastníctve mesta? Podľa akých kritérií sa následne vyberajú nájomcovia? Ktoré prípady sú uprednostnené?
Podmienky pre získanie bytu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina, v zmysle ktorého je zohľadňovaná závažnosť situácie žiadateľov a to najmä s dôrazom na cieľové skupiny. (Posielam link, kde VZN nájdete: https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/05/VZN-c.-5-2021.pdf)

Na akú dobu sa zvyčajne uzatvára nájomná zmluva?
Doba nájmu je určená Zákonom 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.

Za akých okolností môže byť nájomca vysťahovaný skôr? Môžu k vysťahovaniu dopomôcť napr. sťažnosti od susedov, okolitých obyvateľov?
Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu z dôvodov taxatívne vymedzených v Občianskom zákonníku.

Viete nám priblížiť, koľko sťažností a v akých lokalitách evidujete (za obdobie posledných mesiacov)? Ako mesto sťažnosti rieši?
Mesto Žilina sa zaoberá sťažnosťami priebežne, individuálne a rovnomerne vo všetkých lokalitách.

28. február 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Zaujímajú nás bližšie informácie k dnešnému výrubu drevín pri rybníku v Celulózke:
– prečo k uvedenému výrubu došlo?
– koľko drevín bolo potrebné celkovo odstrániť?

Predmetný výrub drevín sa uskutočňoval na pozemkoch v katastrálnom území Tepličky nad Váhom. Výrub drevín realizoval správca týchto pozemkov Slovenský vodohospodársky podnik na základe povolenia príslušného správneho orgánu štátnej vodnej správy.
Uvedené pozemky nepatria pod územnú správu mesta Žilina a z toho dôvodu mesto ani nie je miestne príslušné sa k danému výrubu vyjadrovať. V prípade bližších informácií a dôvodov výrubu odporúčame obrátiť sa na správcu daného pozemku.

27. február 2023
Daniela Krajanová, Denník N

Ozývam sa vám v nadväznosti na správu o tom, že PMÚ preveruje, či (pravdepodobne Organizátor RIDS, teda spoločnosť pána Trabelssieho) nezneužíva dominantné postavenie majiteľa autobusovej stanice vo vzťahu k iným poskytovateľom dopravných služieb. V tejto súvislosti sa chcem spýtať, či a ako sa nejakým spôsobom doriešil spor, ktorý malo mesto s týmto podnikateľom. Ak si správne spomínam, bol tam problém s vydávaním stavebných povolení pre práce na autobusovej stanice, ktoré zasa mali byť potrebné na to, aby sa mohol modernizovať uzol Žilina. Je toto už nejakým spôsobom uzavreté/vyriešené? A akým spôsobom? Máte nejaké informácie alebo ste boli aktívni vo veci, ktorú aktuálne preveruje PMÚ? Ak áno, akým spôsobom ste sa angažovali a aké informácie v tejto veci máte?

K preverovaniu Monopolného úradu v tejto veci nemáme žiadne informácie a ani to nespadá do našej kompetencie.
Čo sa týka spomínaného sporu – aby sa mohol vybudovať nadjazd (mesto Žilina je budúci vlastník a správca), ktorý je ako vyvolaná investícia súčasťou rekonštrukcie uzla Žilina, tak sa musí zabrať časť autobusovej stanice, do ktorej stavba zasahuje. K stavebnému povoleniu je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie. Bez toho nemohlo byť vydané stavebné povolenie na nadjazd. V uvedenej problematike sú s majiteľom autobusovej stanice majetkovo-právne záležitosti vysporiadané. Konkrétnejšie informácie majú Železnice Slovenskej republiky ako stavebník.

27. február 2023
Anna Holešová, Žilinak

Chcela by som Vás poprosiť o informácie ohľadom plánovanej rekonštrukcie mosta na ulici Sv. Cyrila a Metoda. V minulom roku bolo začaté VO, ktoré bolo zrušené pre nedostatočný počet uchádzačov. Most je však v zlom technickom stave a Žilinčanov zaujíma, kedy bude opravený. Rieši mesto aj naďalej rekonštrukciu tohto mosta? Pokiaľ áno, aký je stav tohto riešenia?

Samozrejme, mesto Žilina vo veci rekonštrukcie mosta na Ulici sv. Cyrila a Metoda koná. V súčasnosti máme vypracovaný projekt rekonštrukcie a vydané povolenie. Aktuálne sa realizuje verejné obstarávanie, otváranie obálok je naplánované na budúci týždeň a následne budeme čakať na podpis zmluvy s dodávateľom.

21. február 2023
Tomáš Garai, Hospodárske noviny

Podľa medializovaných informácií môžu zosuvy na horskom priechode Strečno skomplikovať dopravu v tejto oblasti. Uvažuje sa o dočasnom riešení vo forme obchádzkových trás. Angažuje sa mesto v tejto problematike? Snažíte sa nejakým spôsobom akcelerovať riešenie tohto problému? 

Vzhľadom k tomu, že ide o cestu I. triedy č. I/18 Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá je zároveň v tomto úseku mimo územia mesta, neangažujeme sa v tejto veci. No v prípade, že sa budú uvažované obchádzkové trasy týkať našich miestnych komunikácií, resp. umiestnenia dopravného značenia na nich, budeme sa k tomu vyjadrovať a povoľovať. Zatiaľ nám nebolo zo strany SSC nič predložené.

20. február 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Dostala sa ku nám informácia, že tento rok sa obľúbené podujatie žilinský Carneval konať nebude. Chceli by sme si u Vás toto tvrdenie potvrdiť. Zároveň, v prípade, že ide o pravdivú informáciu, prečo je to tak? Taktiež by nás zaujímalo, či nejaké podujatie túto udalosť v roku 2023 nahradí.

Tohtoročný Carneval sa v Žiline neuskutoční. Aktuálne máme pozastavené podobné kultúrne aktivity z finančných dôvodov. Ich realizácia bude závisieť od výšky podielových daní a finančnej kondície mesta. Vzhľadom k týmto skutočnostiam, neplánujeme v tomto roku nahradiť Carneval žiadnym iným podujatím.

17. február 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

V okolí smetných nádob je aj po ich vynesení veľký neporiadok – mám to pofotené. Za tento priestor zodpovedá mesto, alebo ho majú čistiť t-t aká je dohoda? Čo majú zabezpečiť oni?
V prípade malých smetných nádob je pri každom vývoze nádoby povinnosť Technických služieb mesta Žilina vyzbierať aj odpadky v okolí smetných nádob. Čo sa týka komunálneho odpadu okolo zberných nádob kontajnerov, v tomto prípade zabezpečuje čistenie kontajnerových stojísk spoločnosť T+T, ktorá má povinnosť čistiť celé stojisko a jeho okolie do 3 metrov každé dva týždne.

Ako často sa čistia nádoby na komunálny odpad a v ktorom období?
Nádoby na komunálny odpad sa vlani čistili jedenkrát do roka, tento rok máme v zmluve so spoločnosťou T+T zazmluvnené čistenie zberných nádob dvakrát do roka.  Spoločnosť T+T už má dokonca tento rok k dispozícii vlastné mobilné vozidlo na čistenie. Zberné nádoby na separovaný zber čistí rovnako spoločnosť T+T (to je však už na dohode s Natur-packom). Tento rok plánujeme zabezpečiť vyčistenie zberných nádob na jar a na jeseň.

Ak je nádoba moc znečistená, prípadne poškodená ako postupovať?
V prípade, že je zberná nádoba veľmi znečistená zoberú ju pracovníci spoločnosti T+T na výmenu a čistia ju vo svojich priestoroch. Ak je zberná nádoba poškodená, rovnako sa pristúpi k výmene. Tieto poškodenia nám väčšinou nahlasujú občania. Prípadne, ak poškodenie zistia pracovníci spoločnosti T+T pri vývoze, rovnako ju obratom vymenia.

Čo sa týka nádob na BIO odpad, tie sa vyvážajú v zimnom období raz za dva týždne a v letnom období raz za týždeň. Táto povinnosť vyplýva zo zákona. Tento rok sme už od 13. 2. 2023 prešli na frekvenciu čistenia jedenkrát do týždňa vzhľadom na naplnenie nádob. Nádoby na BIO odpad sa čistia mobilnou čistiacou linkou raz za mesiac. V období od apríla do septembra sa vkladajú do nádob biodegradovateľné vrecia, čím predchádzame ich znečisťovaniu a vytekeniu tekutej zložky. Rovnako raz do mesiaca sa čistia stojiská vysokotlakovým čističom (tzv. wapkou), pričom sa do vody pridáva i dezinfekčný roztok.

17. február 2023
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Chcel by som Vás požiadať o informáciu pre MY Žilina a sme.sk v súvislosti s otváracím hodinám v Nosorožci.  Ako MP hodnotí aktuálnu situáciu v okolí pubu Nosorožec? Zlepšila sa po skrátení otváracích hodín?
Situáciu v okolí prevádzkarne Nosorožec hodnotí útvar Mestskej polície Žilina v porovnaní s obdobím pred prijatím VZN pozitívne. Oznamy v súvislosti s rušením nočného pokoja sú menej intenzívne, a to nie len vďaka VZN, ale aj cieľavedomej profylaktickej a represívnej činnosti útvaru. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je počet priestupkov v okolí podniku značne nižší.

Ako vedenie mesta komentuje protest prokurátora proti VZN, ktorým poslanci schválili obmedzeie otváracích hodín?
Na základe uvedených skutočností sa nemožno stotožniť so závermi prokurátora, ktoré sú uvedené v proteste. Mesto Žilina v predmetnom VZN stanovilo pravidlá času predaja v obchodoch a prevádzkach služieb s rôznymi časmi predaja v obchode a časmi prevádzky služieb pre druhovo rovnaké prevádzky, pričom z uvedeného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ako aj zo Zbierky vyplýva, že územie mesta môže byť za týmto účelom rozdelené na zóny, prípadne ulice, kde sú časy stanovené rozdielne. Aj v takomto prípade ide v zmysle rozhodnutia NS SR o všeobecné pravidlá adresované neurčitému počtu subjektov, ktorým mesto určuje pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb, aj keď je mesto rozdelené na zóny.
Navyše, Najvyšší súd SR v ods. 36 rozhodnutia poukazuje aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn.: 3 Svzn 1/2015 z 19.10.2016, z ktorého vychádzal v proteste prokurátor. Najvyšší súd SR tak pri vydávaní rozhodnutia, zverejneného v Zbierke, prokurátorom citované rozhodnutie zohľadnil, pričom dospel k záveru, že rozdelenie mesta do zón pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb, je v súlade so zákonom.
Podľa nášho názoru protestom napadnuté články neupravujú žiadne ďalšie obmedzenia ani povinnosti stanovené podnikateľom, vrátane povinností ohlasovať otváracie hodiny a nezakladajú oprávnenia starostu obce rozhodovať o individuálnych žiadostiach. Z rozhodnutia NS SR vyplýva, že úprava času predaja a prevádzky vo VZN nie je diskriminačná a je súladná so zákonom. Na základe uvedených skutočností preto navrhujeme protestu okresného prokurátora v Žiline č.k. Pd 224/22/5511-15 zo dňa 2.12.2022 ako celku nevyhovieť.
V neposlednom rade o nevyhoveniu k protestu prokuratúra rozhodnú poslanci mestské zastupiteľstva v Žiline na najbližšom zasadnutí 21. februára 2023.
Kompletné VZN bod číslo 38. – https://www.zilina.sk/zasadnutia/3-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline-konane-dna-21-02-2023/

16. február 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Koľko celkovo má mesto k dispozícii mestských – sociálnych bytov?
Mesto Žilina aktuálne vlastní 1117 mestských nájomných bytov.

Sú všetky obsadené? Ak nie, sú nejaké voľné, koľko?
Mestské nájomné byty sa uvoľňujú priebežne a následne ich prideľujeme žiadateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina. (Posielam link, kde VZN nájdete: https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/05/VZN-c.-5-2021.pdf

Aké sú podmienky pre získanie takéhoto bytu? Podmienky sa preverujú každý rok? Alebo aký je tu mechanizmus?
Podmienky pre získanie bytu upravuje spomínané VZN.

Plánuje mesto v tomto roku postaviť, kúpiť, zadovážiť si nejaké mestské byty?
V tomto roku neplánujeme, vzhľadom k tomu, že nemáme pre tieto účely vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte.

Čo plánuje radnica v najbližšom období v oblasti bytovej politiky urobiť? Máte na to vyhradené nejaké financie?
Máme vypracované nejaké projekty, všetko však závisí od finančných možností.

Koľko máte aktuálne žiadostí?
K 31. 1. 2023 je v poradovníku evidovaných 197 žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu.

Zvýšil sa počet žiadostí? Alebo to je približne na rovnakom počte každý rok?
Počet žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu sa nezvýšil.

Koho uprednostňujete?
V zmysle čl. 4 ods. 2 vyššie uvedeného VZN je zohľadňovaná závažnosť situácie žiadateľov a to najmä s dôrazom na cieľové skupiny.

Prečo projekt na Dlabačovej stojí? Prečo sa len teraz pripravujú podklady? A koľko bytov tam je v žiadosti? Alebo aspoň o aký projekt ide?
Mesto aktuálne pripravuje podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
S pôvodným dodávateľom, s ktorým mesto podpísalo v roku 2017 zmluvu o naprojektovaní, povolení a realizácie bytového domu na Ulici Daniela Dlabača, sme sa minulý rok vzájomne dohodli a podpísali sme dohodu o ukončení spolupráce. Dôvodom bol fakt, že táto pôvodná zmluva už nebola zo strany dodávateľa ani mesta uskutočniteľná. Zhotoviteľ sa však zaviazal dodať mestu projektovú dokumentáciu vrátane stavebného povolenia do konca minulého roka. A práve spomínaná projektová dokumentácia spolu s rozpočtom sú podkladom pre žiadosť o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorú aktuálne pripravujeme. Projekt bytového domu počíta s 28 jednoizbovými bytmi a 12 dvojizbovými bytmi.

16. február 2023
Žaneta Mikulíková, Pravda

V Trnave pripravujú medzinárodnú urbanistickú súťaž na novú mestskú štvrť. V tejto súvislosti posielam nižšie koľko otázok. Má samospráva vo svojom územnom pláne ešte nejaké rezervy na rozširovanie mesta?

Áno, mesto Žilina má v aktuálne platnom územnom pláne určené plochy na rozvoj mesta. Týka sa to rozvojových plôch určených nielen na plochy bývania (individuálnu bytovú výstavbu a  hromadnú bytovú výstavbu) , ale aj na inú funkciu, nakoľko rozvoj mesta nie je založený len na rozširovaní plôch určených na bývanie.

Ak áno, o koľko lokalít ide, s akou rozlohou a kde sa nachádzajú? Existuje hrubý odhad, koľko ľudí by v nich mohlo nájsť nový domov?

Takto detailne jednotlivé lokality  nemáme kvantifikované, ale tieto informácie sa dajú vyčítať z komplexného výkresu územného plánu, kde sú rozvojové plochy vyznačené a v textovej časti sú  navrhnuté predpokladané počty obyvateľov. Individuálna bytová výstavba sa rozvíja najmä v prímestských častiach mesta a plochy pre hromadnú bytovú výstavbu sú prevažne situované vo väzbe na západnú hranicu mesta.

Existujú pre tieto lokality spracované podrobnejšie územné plány zón? Ak nie prečo? Sú prípadne v pláne?

Pre rozvojové lokality, nachádzajúce sa mimo terajšieho zastavaného územia, zatiaľ územné plány zón spracované nemáme. Máme ich spracované pre územia, ktoré by mali prejsť transformáciou na prevažne obytnú zónu (lokalita Rudiny I). Na ďalšiu rozvojovú zónu hromadnej bytovej výstavby prebehla v roku 2012 verejná anonymná urbanistická súťaž návrhov „Hájik – Západ“, na základe ktorej bola v júli 2014 spracovaná urbanistická štúdia Hájik – Hradisko. Samozrejme, že sa venujeme aj iným rozvojovým územiam, avšak potreba spracovať územné plány zón ešte nenastala. Útvar hlavného architekta mesta Žilina sa od svojho vzniku neustále venuje rozvoju mesta, napríklad formou overovacích štúdií, či už na nových lokalitách, alebo existujúcich (napr. brownfieldy priemyselných areálov).

Sú niečím tieto lokality na ďalšie rozširovanie mesta niečím špecifické v porovnaní s existujúcimi mestskými štvrťami?

Každá lokalita má svoje špecifiká, je jedinečná z hľadiska kontextu s okolím, má svoje osobité danosti. Napríklad spomínaná hromadná bytová výstavba Hájik – Hradisko je navrhovaná ako komplexné sídlisko s dopravnou obsluhou, verejnými priestormi, pešími chodníkmi, zeleňou, ihriskami, kde je okrem bytových domov navrhovaná aj prislúchajúca občianska vybavenosť.

Je spracovaný územný plán zóny zo skúseností pre developerov skôr lákadlom alebo ich odrádza?

Máme za to, že pre developerov prináša spracovaný územný plán zóny jasnejšie pravidlá a vedia vďaka tomu, do čoho idú. Je to však skôr otázka priamo na developerov.

Aké benefity prináša podrobnejšie nastavenie podmienok pre developerov obyvateľom danej lokality, susediacich zón prípadne aj vzdialenejších končín?

Mesto vie lepšie plánovať – či už infraštruktúru, alebo ostatné dopady budúceho rozvoja na organizmus mesta. Hlavným benefitom je, že zostane zachovaná koncepcia územia, že nedôjde tzv. „salámovým urbanizmom“ k jeho degradácii, k rozpadu napr. na okolité väzby a podobne. Obyvatelia sa takisto môžu takto dozvedieť, čo sa v danom území bude diať, na čo sa môžu pripraviť. Napokon, obyvatelia môžu zasahovať aj do procesu územného plánovania, napríklad formou participácie. Malo by byť samozrejmosťou v dnešnej dobe, aby samospráva so svojimi obyvateľmi o rozvoji mesta komunikovala.

15. február 2023
Anna Holešová, Žilinak

V Žiline sa 14. februára uskutočnil „Slovenský pochod za mier“. Evidujete oznámenie o takomto pochode? Pokiaľ nie a pochod, bude to mesto riešiť? 

Nie, neevidovali sme žiadne oznámenie o verejnom zhromaždení na Námestí Andreja Hlinku, pochod teda nebol ohlásený a na mestský úrad nebolo v riadnom termíne odoslané povinné oznámenie a ani požiadavka na prípadný záber verejného priestranstva. Kolegovia z mestského úradu boli včera v kontakte s Mestskou políciou v Žiline. V prípade, že verejné zhromaždenie je nezákonné, prípadne sa na verejnom zhromaždení popierajú alebo obmedzujú občianske práva, účastníci sa dopúšťajú násilia či hrubej neslušnosti alebo sa porušuje Ústava SR, majú mestskí policajti poverenie primátora mesta Žilina konať ako oprávnená osoba. Vzhľadom k tomu, že verejné zhromaždenie nebolo oznámené, nie je známy ani zvolávateľ, voči ktorému by mohla byť vyvodená zodpovednosť. Podľa informácií od kolegov boli žilinskí mestskí policajti na toto zhromaždenie pripravení aj v súčinnosti so štátnou políciou.

13. február 2023
Dominika Rovňanová, Žilinak

Prosím o vyjadrenie k uzavretiu podjazdu na Kysuckej ulici a vybudovaní nového podchodu z Národnej. Plánuje mesto Žilina kompletne zrekonštruovať chodník na Uhoľnej ulici v Žiline? Časť z neho je už obnovená (prikladám fotografiu v prílohe) no väčšia časť ešte nie. Ak áno, kedy bude zrekonštruovaný a v akom rozsahu?
Rekonštruovať sa bude celá Uhoľná ulica. Presné termíny má zhotoviteľ spracované v harmonograme výstavby, preto sa prosím s touto otázkou obráťte priamo na nich. Ide totiž o investíciu súvisiacu s modernizáciou železničného uzla. Kompletná rekonštrukcia Uhoľnej ulice (teda chodníky aj cesta) bola jednou z podmienok mesta na zhotoviteľa stavebných prác, keďže pri výstavbe využívajú túto cestu vozidlá stavebníka na prepravu materiálu.

Uzavretie podjazdu na Kysuckej ulici skomplikovalo prechod cyklistom, ľuďom na vozíku či mamičkám s kočíkom. Ako plánuje mesto túto situáciu riešiť?
V úvode je veľmi podstatné poznamenať, že celú túto modernizáciu železničného uzla nerealizuje mesto Žilina, investorom sú Železnice Slovenskej republiky. Treba tiež zdôrazniť, že ide o veľmi náročný proces – ako pre nás, tak i pre investora. Mesto Žilina však aktívne vstupuje do rokovaní so Železnicami SR a upozorňuje ich na nedostatky. Mesto Žilina je v prípade povolenia na uzávierku Kysuckej len povoľujúcim orgánom, nakoľko ide o miestnu komunikáciu. A keďže sme vydali povolenie na uzatvorenie podjazdu na Kysuckej ulici, apelovali sme na dodávateľa, aby prišli s náhradným riešením prechodu chodcov z jednej strany na druhú.

Samozrejme, vedenie mesta Žilina nesúhlasí so súčasnou podobou podchodu, no zdôrazňujeme, že ide len o dočasný stav a v budúcnosti bude v podchode dobudovaný výťah (dnes už možno vidieť predprípravu v podobe šachty). Podchod aktuálne nie je skolaudovaný, spĺňa len základné funkcie podchodu – teda je riadne osvetlený, je tam vybudované odvodnenie, je osadené dočasné zábradlie a rampy (pre cyklistov a kočíky). Naďalej aktívne komunikujeme a rokujeme so Železnicami SR, apelujeme na nedostatky a pracujeme na ďalších riešeniach. V prípade, že sa preukáže, že rampy sú nedostatočné, tak požiadame zhotoviteľa o nápravu, ktorú bude povinný zabezpečiť.

13. február 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Píšem ohľadom novovybudovaného podchodu z Národnej ulice, ktorý dočasne nahrádza trasu cez ulicu Kysucká. Mnohých Žilinčanov však zaujíma, či je spomínaný podchod už skolaudovaný? Zároveň, v prípade, že nie je, chceli by sme Vás touto cestou požiadať o termín kolaudácie a vysvetlenie mesta, prečo došlo k jeho sprístupneniu pre verejnosť ešte pred samotnou kolaudáciou. 

Podchod z Národnej ulice popod železničnú stanicu nie je skolaudovaný, spĺňa len základné funkcie podchodu tak, aby mohol slúžiť občanom na prechod – teda je riadne osvetlený, je tam vybudované odvodnenie, je osadené dočasné zábradlie a rampy. K termínu kolaudácie sa prosím obráťte na zhotoviteľa prác, ktorý je zodpovedný aj za jeho údržbu. Dôležité je upozorniť, že mesto Žilina nie je ani stavebník ani investor. Investorom sú v tomto prípade Železnice SR a všetky tieto obmedzenia súvisia s rekonštrukciou železničného uzla. Mesto vstúpilo do rokovaní so železnicami a upozorňuje ich na nedostatky. Treba zdôrazniť, že mesto Žilina je v prípade povolenia na uzávierku Kysuckej len povoľujúcim orgánom, nakoľko ide o miestnu komunikáciu. A keďže sme vydali povolenie na uzatvorenie podjazdu na Kysuckej ulici, apelovali sme na dodávateľa, aby prišiel s náhradným riešením prechodu chodcov z jednej strany na druhú. Toto dočasné riešenie bolo vynútené z dôvodu, že rekonštrukčné práce na železničnom moste si vyžadujú kompletné uzavretie, ako cesty, tak i chodníka pre chodcov, preto sa muselo pristúpiť k spriechodneniu spomínaného podchodu.

9. február 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Neuvažujete o posilnení hliadok Mestskej polície pri Kysuckej podchode, keď ľudia porušujú zákaz? Ako to idete riešiť? Asi nielen upozornením? Uvažujete aj o nejakých pokutách? 

Príslušníci mestskej polície v zmysle zákona nie sú oprávnení sankcionovať chodcov porušujúcich uvedený zákaz, ani prechádzanie chodcov cez koľaje. To patrí do pôsobnosti Policajného zboru (Železničnej polície), ktorá bola vo veci vyrozumená. Príslušníci mestskej polície môžu chodcov iba upozorňovať v rámci prevencie.

9. február 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Mesto malo výnimočnú situáciu spojenú s kalamitou. Bolo niečo, čo vás zaskočilo?
Naša dispečersko-spravodajská služba a pohotovosť na pracovisku funguje stále a v prípade potreby sú ihneď k dispozícii jednak mechanizmy a rovnako aj pracovníci, ktorí okamžite vyrážajú do terénu podľa operačného plánu, preto nemožno hovoriť, že by nás táto situácia zaskočila. Situáciu však skomplikoval fakt, že kalamita bola v piatok, kedy je dopravná situácia bez ohľadu na poveternostné podmienky takmer vždy kritická a náročná. Navyše, najhoršia situácia bola počas dopravnej špičky a tak mechanizmy prirodzene stáli v  kolónach.  Nakoľko ale snežilo od rána, cestári vykonali preventívny posyp.

Mali ste dosť techniky a kde boli najväčšie problémy?
S technikou problém nie je, mechanizmov sme mali dosť. Problémom bola len spomínaná hustá premávka a s ňou súvisiace dopravné zápachy.

Všimla som si, že na zastavkach MHD sú veľké návaly snehu a MHD tak zastavuje ďalej od zástaviek – čím to je? Nedal sa sneh odpratať ručne na týchto miestach, alebo prečo – jednoducho povedané to vzniká?
Pri intenzívnejšom snežení vznikajú medzi cestou a chodníkom bariéry, preto vozidlá MHD zastavujú ďalej. Samozrejme, po upokojení situácie sa tieto miesta následne dočisťujú.

Čo by vám pomohlo od ľudí, čo by vám zjednodušilo situáciu? – lepšie parkovanie aké, ako? Prekážky na cestách aké?
K dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky každoročne vyzývame ešte pred zimou, vydávame tlačové správy, informujeme cez komunikačné kanály mesta, vyhlasujeme i v miestnych rozhlasoch. Vyzývame v nich vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Zvlášť v zimnom období je dôležité dbať na ustanovenie zákona o cestnej premávke týkajúce sa zastavenia a státia vozidiel. Šírka radlice mechanizmov na zimnú údržbu je 3,2 metra a previs pred vozidlom údržby je až 2 metre, čo značne sťažuje manévrovateľnosť pri prejazde ulicami s nesprávne zaparkovanými vozidlami. Následne tak dochádza k zdržaniu alebo úplnému vynechaniu údržby úseku. Aj na základe toho potom vznikajú pripomienky a sťažnosti, ktorým môžeme predchádzať.

Kde máte problém dostať techniku?
Najmä do úzkych uličiek, malá technika si pri intenzívnejšom snežení neporadí a veľká technika sa naopak nezmestí. Navyše situáciu neuľahčujú ani odstavené vozidlá.

9. február 2023
Juliana Krčulová, SP21

Plánuje mesto Žilina v roku 2023 k aktuálne dostupným desiatim web-kamerám, ktoré monitorujú vybrané žilinské križovatky (https://smart.zilina.sk/desktop/cameras), pridať aj ďalšie? Ak áno, prosím, na akých miestach, v akom časovom horizonte a kto bude ich inštaláciu zabezpečovať?
Nie, aktuálne neplánujeme rozširovať tento systém o ďalšie webkamery.

Plánuje mesto Žilina v roku 2023 výmenu už existujúcich spomínaných web-kamier, ktoré monitorujú vybrané žilinské križovatky, za novšie/modernejšie? Ak áno, prosím o bližšiu špecifikáciu.
Nie, v súčasnosti neplánujeme ani ich výmenu.

Na čo primárne dostupné web-kamery, ktoré monitorujú vybrané žilinské križovatky, slúžia a odkedy sú v Žiline nainštalované?
Boli nainštalované v roku 2019 ako súčasť projektu preferencie MHD a s tým súvisiaceho riešenia inteligentného dopravného systému na platforme smart city (vrátane aplikácie a webu pre verejnosť). Cieľom projektu preferencie vozidiel MHD je zaistiť, aby žilinské trolejbusy a autobusy v čo najväčšej možnej miere dodržiavali cestovný poriadok a chodili v predpísaných intervaloch. Radič vyhodnotí, či ide spoj načas alebo mešká a podľa toho mu buď podrží signál zelenej, aby stihol prejsť, alebo dostane vodič informáciu, že má počkať v zastávke, pretože v opačnom prípade by sa zbytočne rozbiehal a brzdil a následne by stál v križovatke na červenú.  Samotné kamerové systémy na križovatkách poskytujú dopravným dispečerom prehľad o aktuálnej situácii na komunikáciách a lepšie tak riadiť prevádzku vozidiel na jednotlivých linkách MHD. Najmä v čase mimoriadnych situácií (dopravné nehody, dopravné zápchy, poruchy na trase a pod.) ide o významnú pomoc pre dispečera, ktorá mu umožní nasmerovať vozidlá na trasy, ktoré sú prejazdné a ktoré zabezpečia prepravu cestujúcich do cieľa ich cesty s čo najmenšími obmedzeniami.

Na základe akých faktorov sú vyberané miesta, kde budú kamery nainštalované? Je to z dôvodu častých dopravných nehôd?
Ako odznelo vyššie, ide o komplexný systém preferencie MHD a riadenia cestnej dopravnej signalizácie na 10 svetelných cestných križovatkách v meste Žilina. Práve tieto križovatky majú vybudované cestné svetelné signalizácie, preto sú webkamery nainštalované tam.

Zaznamenali ste v minulosti podnety od miestnych obyvateľov na rozmiestnenie existujúcich web-kamier? Napríklad, podnet ohľadom nedostačujúceho počtu web-kamier v meste, zlého rozloženia a podobne?
Nie, ani mesto Žilina, ani Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ), sme takéto podnety nezaznamenali.

Objasnili sa už v minulosti, vďaka existujúcim web-kamerám, ktoré monitorujú vybrané žilinské križovatky, napríklad určité dopravné priestupky a pod.? Sú nainštalované kamery nápomocné aj Polícii SR?
Okrem uvedených kamier má DPMŽ nainštalované kamery aj vo vozidlách MHD (autobusy a trolejbusy). Polícia sa na nich obracia so žiadosťami o poskytnutie takýchto záberov. V prípade, ak tieto informácie majú, poskytnú im ich na základe zákonom predpísanej žiadosti bez ohľadu na to, či ide o zábery z kamier na križovatkách alebo vo vozidlách. Nemáme však vedomosť, či pomohli k vyriešeniu priestupkov (to je skôr otázka priamo na policajný zbor).

3. február 2023
Anna Holešová, Žilinak

Po oficiálnom otvorení podchodu z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu bol uzatvorený podjazd na Kysuckej ulici aj pre chodcov. Napriek zákazu ho však stále využíva množstvo peších osôb. Považujete takéto zabezpečenie chodníka pred vstupom peších osôb dostatočné? Plánujete zabezpečenie zmeniť? Plánujete kontrolovať alebo postihovať chodcov, ktorí napriek zákazu do podjazdu vstúpia? Aktuálne neprebiehajú na tomto mieste žiadne práce. Kedy by mali opäť začať? Bude následne vstup pre chodcov nebezpečnejší?

Investorom rekonštrukcie sú Železnice SR. My, ako mesto, sme zhotoviteľa vyzvali, aby podjazd na Kysuckej ulici kompletne a fyzicky uzavreli, nie len prostredníctvom dopravného značenia. Za uzatvorenie podjazdu je teda zodpovedný zhotoviteľ stavby. K otázke časového harmonogramu rekonštrukčných prác sa tiež prosím obráťte na zhotoviteľa.

30. január 2023
Michal Filek, SP21

Mesto vraj vyrúbalo na Bulvári, pri knižnici, niekoľko stromov. Prečo ste tieto stromy vyrúbali?
Výrub drevín sa uskutočnil na základe právoplatného povolenia na výrub drevín, ktorý udelil príslušný orgán ochrany prírody dňa 30. decembra 2021 (právoplatné 11.01.2022). Výrub drevín bol potrebný z dôvodu rozsiahleho poškodenia koreňov a bázy kmeňov.

Má mesto urobený dendrologický posudok?
Na predmetné dreviny sme si dali zrealizovať expertízny posudok, ktorý vyhotovil ÚSTAV EKOLÓGIE LESA  Slovenskej akadémie vied Zvolen, Oddelenie fytopatológie a mykológie Nitra, kde vyhodnotili dreviny ako rizikové. Po prekonzultovaní daného posudku s certifikovaným arboristom a na základe právoplatného povolenia orgánu ochrany prírody, pristúpilo mesto Žilina k ich výrubu.

Boli stromy napadnuté, choré?
Stromy boli ťažko poškodené, mali narušené korene a bázy kmeňov.

Ako to ovplyvní klímu v tejto lokalite?
Samozrejme, každé odstránenie zelene má dopad na mikroklímu. Treba však zdôrazniť, že v rámci plánovanej rekonštrukcie tejto lokality a plánovaných nových výsadieb zelene, sa mesto snažiť podobné negatívne zmeny minimalizovať.

Ako stromy nahradíte?
Pred dvoma rokmi (február 2021) sa realizovala architektonická súťaž na územie celého Bulváru (v časti od Fándlyho ulice po Ulicu T. Ružičku), na základe ktorej bol vypracovaný projekt na územné rozhodnutie. Zámerom mesta bolo nájsť komplexné a trvalo udržateľné riešenie pre túto zanedbanú časť Ulice A. Bernoláka. V rámci celého projektu sa plánuje vysadiť spolu 69 kusov drevín. Konkrétne ide o druhy Platanus acerifolia – platan javorolistý (60 ks), Amelanchier arborea – muchovník stromovitý (3 ks), Amelanchier lamarckii – muchovník lamarkov (3 ks) a Acer campestre – javor poľný (3 ks).

26. január 2023
Michal Filek, SP21

Chcel by som Vás poprosiť o stanovisko mesta k dopravnému značenia na križovatke Bratislavská – Hollého. Stali sa tam v poslednom čas štyri nehody a obyvateľ si myslí, že je križovatka nelogicky značená. Dopravný inšpektorát hovorí, že značenie je v kompetencii mesta Žilina. Prosím Vás teda o stanovisko.

Vlastníkom a správcom miestnych komunikácií, vrátane ich cestného príslušenstva, je mesto Žilina. Zároveň sme, v rámci preneseného výkonu štátnej správy, rovnako príslušným cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie. Dopravné značenie v tejto križovatke sa nemenilo, je v rovnakom stave už niekoľko rokov a jeho stav je v poriadku.
Ako uvádza aj Okresný dopravný inšpektorát, križovatka je riadne vyznačená vodorovným a zvislým dopravným značením, a teda je zabezpečená riadna a dostatočná organizácia dopravy. Rovnako i zjednosmernenie Sasinkovej ulice, ktoré súvisí s uzatvorením Kysuckej ulice, nemá vplyv na udalosti v cestnej premávke na križovatke ulíc Hollého – Bratislavská. Je to teda o dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a rešpektovaní dopravného značenia.

25. január 2023
Lívia Černická, Plus jeden deň

Prosím o odpoveď, či a o koľko v krajských mestách stúpli: daň za nehnuteľnosť, daň za psa a poplatok za smeti. Preto vás prosím o zaslanie týchto informácií, ale rada by som do textu dala aj stanovisku p. primátora, čo musí mesto obmedziť, aby sa vyrovnalo prepad v príjmoch v súvislosti so zavedením rodičovského bonusu. Ak to nebudú dane a smeti, bude musieť mesto obmedziť iné svoje služby alebo projekty? 

V Žiline sme daň za nehnuteľnosti ani daň za psa pre tento rok nezvyšovali, úprava bola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva v decembri minulého roka, poslanci ju však neodsúhlasili. Zvyšovali sme však  poplatok za komunálny odpad. Čo sa týka konkrétneho príkladu, môžeme uviesť, že kým v roku 2022 zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

Vyjadrenie p. primátora Petra Fiabáne: Daňový bonus, ktorý schválili poslanci NR SR, pripraví mestá a obce o 784 miliónov eur. Konkrétne nám v Žiline chýbalo pri zostavovaní rozpočtu približne 10 miliónov eur. Rozhodli sme sa to riešiť niekoľkými opatreniami. Na rokovanie decembrového mestského zastupiteľstva sme predložili návrh VZN o zvýšení poplatku za zber a spracovanie odpadu. To poslanci schválili, čo nám vykrylo asi 2 milióny eur. Ďalej sme si zobrali pôžičku vo výške 3,8 milióna eur, ktorou sme vykryli chýbajúce peniaze na spolufinancovanie eurofondových projektov, zdroje na dofinancovanie parkovacej politiky a chýbajúce peniaze na zaplatenie poslednej splátky SEVAK-u v projekte v Považskom Chlmci. Aj toto poslanci schválili. Z chýbajúcich desiatich miliónov sa nám do tohtoročného rozpočtu podarilo dostať asi polovicu. Asi 5 miliónov eur nám však chýba. Budeme ich musieť hľadať na strane ďalších úspor, čo môže viesť k ohrozeniu niektorých služieb, na ktoré boli obyvatelia zvyknutí. Dnes napríklad nemáme v rozpočte zahrnuté žiadne nové investičné akcie, rozpočet obsahuje len projekty z roku 2022, ktoré sú zazmluvnené a budú pokračovať v roku 2023. K úprave cien vstupného už pristúpila Mestská krytá plaváreň. Otázka je, ako sa so situáciou vysporiada Dopravný podnik mesta Žilina, ktorý generuje stratu a strata sa v tomto roku ešte prehĺbi. Lebo schválené peniaze im nestačia na pokrytie výdavkov. Ostáva otázne, či nájdu vnútorné zdroje alebo budú musieť prepúšťať, znižovať personálne náklady a redukovať frekvenciu spojov. Šetrenie sa dotkne rovnako i verejného priestranstva. My už sme verejným priestranstvám zobrali v rozpočte peniaze napríklad na opravy ciest a chodníkov. Zostali len peniaze na zmluvnú údržbu verejného priestoru ako je kosenie alebo čistenie komunikácií. Na záver treba zdôrazniť, že hoci balíček na zavedenie daňového bonusu vyzerá lákavo a populárne, všetky peniaze, ktoré z neho rodiny dostanú, zobral štát samosprávam. Od začiatku sme hovorili, že si tieto peniaze budú musieť mestá a obce vybrať od ľudí naspäť, a to prostredníctvom daní a poplatkov, prípadne sa to odrazí na chode miest a obcí

23. január 2023
Mária Krommel, Hospodárske noviny

Chodia mestám od začiatku roka vyššie faktúry za energie pre školy? O koľko sa zvýšili ceny? Zvládnu pri súčasnom rozpočte účty platiť? Museli školy pristúpiť k dodatočným úsporným opatreniam?

Faktúry za vodné a stočné sa zvýšili v priemere o 13 %, dodávateľ tepla Bytterm navýšil faktúry o 37,5 %, Stredoslovenská energetika o 38 % a to zvýšením na  distribučných poplatkoch, nakoľko cenu elektrickej energie má mesto Žilina vysúťažené do konca roku 2023. Čo sa týka plynu, závisí od dodávateľa a uzatvorenej zmluvy. Tu pri niektorých zariadeniach máme vysoké nedoplatky. Najvyššie nedoplatky v rámci zariadení sa pohybujú od 7 tisíc eur do 20 tisíc eur. Školy síce pristúpili k úsporným opatreniam, no pri predpisoch na platby za energie na rok 2023 nie sú tieto opatrenia dostačujúce. V rámci rozpočtu budeme prioritne uhrádzať energie, čo samozrejme bude mať dopad na financovanie rozvoja a kvality vzdelávania a rovnako tak i na investičné a údržbové plány škôl.

Minister školstva ohlásil, že prevádzkový normatív pre školy sa zvýši o 50 miliónov eur. Tieto financie môžu byť použité na energie. Ako hodnotia túto pomoc mestá? Bude to stačiť na to, aby školy uhradili vysoké faktúry?

Keďže sa jedná o celkovú sumu pomoci, nevieme v tejto chvíli, ako sa to percentuálne prejaví na prevádzkovom normatíve škôl, preto sa nevieme k tejto otázke zodpovedne vyjadriť. Čo sa týka materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov, školských jedální a centra voľného času – tu by pomoc pri financovaní malo poskytnúť Ministerstvo hospodárstva SR, ale zatiaľ sme nedostali žiadne informácie, akou metodikou uvedené refundácie poskytnú.

23. január 2023
Žaneta Mikulíková, Pravda

Došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k úbytku obyvateľov? Prosím o údaje: prisťahovaní/odsťahovaní, narodení/zomretí. Ak dochádza k úbytku už dlhšiu dobu, čo sa pod to podpisuje? Kedy nastal zlom a čomu to pripisujete? Aké kroky robí samospráva, aby prilákala (mladých) ľudí do mesta (prípadne aby sa prihlásili k trvalému pobytu) a ako sa pripravuje na nároky spojené so starnutím obyvateľstva?

V roku 2022 sa do Žiliny prisťahovalo 889 obyvateľov a odsťahovalo 1 443 obyvateľov. V roku 2021 sa do Žiliny prisťahovalo 1352 obyvateľov a odsťahovalo 1 416 obyvateľov.

Celkovo počty obyvateľov Žiliny k 31.12.

 1. 2018 – 82 931
 2. 2019 – 82 867
 3. 2020 – 82 494
 4. 2021 – 81 736
 5. 2022 – 80 994

počty od 1.1.2022 do 31.12.2022:

Narodenia: Dievčatá 844. chlapci: 878, spolu: 1722
Sobáše: cirkevné: 192, civilné: 256, spolu: 448
Rozvody: 177
Úmrtia: muži: 785, ženy: 722. spolu: 1507

Pre porovnanie čísla za rok 2021:

Narodenia spolu : 1897   /ženy 945, muži 952/
Sobáše: 414 /civilné 212, cirkevné 202/
Úmrtia: 1959
Rozvody: 166

Faktom je, že v Žiline, rovnako ako vo väčšine slovenských miest, klesá pôrodnosť, súčasne sa zvyšuje stredná dĺžka života. Zhoršujúcu sa situáciu v meste, ktorá súvisí s demografickým poklesom, možno vyriešiť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je zintenzívnenie bytovej výstavby. Mesto Žilina pripravuje viaceré projekty, ktorých realizácia však závisí od finančných možností mesta. Vo všeobecnosti je snahou vedenia mesta zvýšiť atraktivitu života v Žiline, podporujeme zavedenie nových technológií, inteligentné, tzv. smart riešenia, revitalizujeme verejné priestory, modernizujeme zariadenia.

20. január 2023
Michal Filek, SP21

Na facebookovej skupine Solinky sa objavil tento podnet. Vie o tom mesto? Budete to riešiť? Vie niekto s týmto niečo urobiť? Prerába sa škôlka, dobre. Ale autá, ktoré majú parkovať na parkovisku, sú na chodníku a bránia obyvateľom po ich prechode. Musia chodiť po trávniku tak, ako aj autá s materiálom pre škôlku. Viem, momentálne je nasnežné, ale ide o princíp.

Zhotoviteľ bol upozornený, aby neparkoval na chodníkoch a v prípade, že tak bude musieť urobiť, aby parkoval spôsobom, ktorý nebude brániť chodcom v ich prechode. Zhotoviteľa sme niekoľkokrát v tejto veci urgovali, prisľúbil, že zjedná nápravu.

20. január 2023
Anná Holešová, Žilinak

Začiatkom minulého roka bolo schválené uznesenie o vybudovaní psích parkov v Žiline. Súčasťou uznesenia bola aj žiadosť o zabezpečenie nasledovného: „všetky ostatné potrebné kroky k vybudovaniu psích parkov na mestskom alebo prenajatom pozemku, ktoré prejdú výberovým procesom, v zmysle dôvodovej správy a fotodokumentácie vrátane zahrnutia projektovej prípravy do návrhu rozpočtu mesta na rok 2023.“ Predkladateľ v materiáli niekoľkokrát navrhoval zahrnutie nákladov na vybudovanie jedného psieho parku do rozpočtu na rok 2023. V zverejnenom rozpočte je však ako jediná súvisiaca investícia zahrnutý projekt Park a venčovisko za OD Billa-ul.Obežná, Žilina, Vlčince.
Považuje vedenie mesta tento bod programu za splnenie žiadosti v uznesení o vybudovaní psích parkov v Žiline? Pokiaľ áno, aká časť financií z uvedenej sumy 26 460 eur má byť použitá na tento účel? Pokiaľ nie, budú k dispozícii financie na vybudovanie iného psieho parku, pokiaľ bude odhlasovaná jeho lokalita?

V súčasnosti je na stavbu Hill Park (Park a venčovisko Vlčince) spracovávaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu.  Následne sa bude realizovať inžinierska činnosť s termínom dodania príslušného súhlasu alebo povolenia stavebného úradu do 28. apríla 2023. V rámci uvedenej stavby je približne na dvoch pätinách parcely uvažované s voľným výbehom pre psov a na približne jednej pätine parcely sa uvažuje nad oploteným venčoviskom.
Čo sa týka financovania, objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane rozpočtu a výkazu výmer, výkone inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre samotnú stavbu je vo výške 9 960 eur a objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie a lávky je vo výške 3 600 eur, spolu teda 13 560 eur vrátane DPH.

19. január 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Od začiatku tohto roka pribúdajú mestskej spoločnosti ďalšie povinnosti. Zamestnanci Technických služieb mesta Žilina sa budú starať aj o vývoz odpadu z malých smetných nádob, opravu a údržbu športovísk, detských ihrísk a mestského mobiliáru akým sú napríklad lavičky či kvetináče. Spoločnosť bude taktiež zabezpečovať správu a údržbu fontán. Čo vás k tomuto kroku viedlo, prečo chce mesto, aby mali Technické služby všetky tieto povinnosti „pod palcom“ – laicky vysvetlené. Majú na to kapacity, ľudí? 

Mesto Žilina dlhodobo pracovalo na vízii postupne prevziať jednotlivé komunálne služby a vykonávať ich vo vlastnej réžii, aby vedelo zabezpečovať efektívnu správu a údržbu verejného priestoru mesta. Jednotlivé činnosti preberajú Technické služby mesta Žilina (TSMŽ) postupne s ohľadom na náročnosť daných úloh. Pracovné pozície preto obsadzujeme priebežne tak, aby bol zabezpečený dostatočný počet pracovníkov.

Koľko je aktuálne externých dodávateľov a čo všetko napríklad zabezpečujú, aspoň príklady – čo ešte nemôžu zabezpečovať Technické služby. Nejaké príklady.
Externí dodávatelia zabezpečujú pre mesto údržbu verejnej mestskej zelene – orezy, ošetrovanie, výruby, kosenie, hrabanie, výsadbu, vývoz a likvidáciu odpadu, letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií, dopravného značenia a zariadení či čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

V roku 2025 predpokladáte, že mesto nebude už mať žiadnych externých dodávateľov. prečo až vtedy? Ide o nejaké zmluvy, nedajú sa vypovedať? O koľko takýchto zmlúv ide?
Ako som uviedla vyššie, jednotlivé činnosti preberá spoločnosť TSMŽ postupne vzhľadom na ich náročnosť. Dokiaľ nepreberie činnosti spoločnosť TSMŽ, tak sú samozrejme platné aj rámcové zmluvy na správu a údržbu, aby ich do času prebratia malo mesto zabezpečené.

Akú sumu by mesto týmto mohlo ušetriť?
V tomto štádiu to nevieme relevantne vyčísliť.

Ste s Technickými službami spokojný?
Áno, s doterajšími poskytovanými činnosťami sme spokojní.

Koľko zamestnávajú ľudí?
Technické služby mesta Žilina majú aktuálne 13 zamestnancov.

Majú Technické služby na všetko vybavenie, alebo bude potrebné niečo dokúpiť? Ak áno, čo? Prípadne prijať ďalších ľudí?
Na realizáciu súčasných činností majú vybavenie. Ďalšia technika sa bude dokupovať postupne podľa potrieb v rámci preberania jednotlivých činností.

Ktoré služby sa rozšíria, čo budú robiť a nerobili?
V roku 2023 sa služby rozšíria o správu, údržbu a opravy nasledovných činností – detské ihriská, športoviská, mestský mobiliár, fontány, drobné stavebné práce a jednoduché operatívne činnosti ako čistenie, manipulačné práce a podobne. Následne je od roku 2024 plánované prevzatie správy a údržby mestskej zelene a od roku 2025 správa a letná i zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a ich príslušenstva.

18. január 2023
Jana Obrancová, RTVS

Koľko bolo v meste doteraz vydaných hlasovacích preukazov – pre ľudí, ktorí chcú hlasovať na referende mimo svojho trvalého bydliska? Koľko bolo vydaných voličských preukazov pred poslednými parlamentnými voľbami?
Do tohto momentu sme na referendum vydali 272 platných hlasovacích preukazov. Pri parlamentných voľbách konaných 29. 2. 2020 bolo vydaných 2 709 platných hlasovacích preukazov.

18. január 2023
Jakub Prok, TV JOJ

Koľko občanov k dnešku požiadalo obec o vydanie hlasovacieho preukazu, aby mohli voliť mimo miesta trvalého pobytu. Zároveň, ak je to možné, Vás chcem poprosiť aj o údaj, koľko ľudí o hlasovací preukaz požiadalo pred voľbami do NR SR v roku 2020.
Do dnešného dňa sme na referendum vydali 272 platných hlasovacích preukazov. Pri parlamentných voľbách konaných 29. 2. 2020 bolo vydaných 2 709 platných hlasovacích preukazov.

17. január 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Jeden z podnetov sa týka koľají vyrytých do zelene po prechode vozidiel, ktoré v Žiline zabezpečujú vývoz odpadu. Podľa čitateľa v minulosti takéto vozidlá prechádzali len po ceste, prípadne jazdili aj po obrubníku, dnes však prechádzajú až po zeleni, pričom blato špiní aj fasády paneláku v blízkosti. Eviduje mesto tento problém? Ako ho bude riešiť, keďže takéto situácie sa objavujú vo viacerých mestských častiach a aj v centre mesta?

Táto situácia je v mnohých prípadoch spôsobená obmedzením obslužnej komunikácie a to nevhodným parkovaním vozidiel, ktoré neponechávajú dostatočnú šírku pre prejazd vozidiel zabezpečujúcich vývoz odpadu. Často sa stáva, že v niektorých lokalitách sú prístupové chodníky naozaj veľmi úzke, prípadne sa tam nachádza nejaká prekážka a prejazd vozidiel zabezpečujúcich vývoz odpadu je problematický. Je dôležité zdôrazniť, že podobné lokality monitorujeme a v spolupráci s Mestskou políciou Žilina budeme pri opakovanom blokovaní obslužnej komunikácie, kedy nebude správcovi umožnené realizovať vývoz odpadu, konať represívne. Od 1. januára 2023 zabezpečuje vývoz malých smetných nádob žilinská samospráva prostredníctvom mestskej spoločnosti Technické služby mesta Žilina. Zamestnanci tejto spoločnosti sú poučení, aby boli opatrní a aby sa v stiesnených priestoroch pohybovali peši a nie vozidlom. V prípade, že vzniknú pochybenia zo strany spoločnosti Technické služby mesta Žilina, ihneď ako to poveternostné podmienky dovolia, poškodené miesta upravia. Z priloženej fotografie sa však šírka stopy vozidla javí ako pomerne veľká, preto zrejme nejde o vozidlo Technických služieb mesta Žilina.

Druhý z podnetov sa týka zrezaného stromu na Berlínskej ulici 1 (v prílohe je fotografia konkrétneho stromu). Bude strom odstránený pracovníkmi mesta? Pokiaľ áno, kedy?
Strom na Berlínskej ulici neodborným rúbaním poškodil obyvateľ, ktorého už aktuálne rieši Mestská polícia v Žiline. Hasiči museli tento strom bezpečne dorúbať na zem a v počas tohto týždňa ho pracovníci mestského úradu odstránia.

17. január 2023
Branislav Koscelník, MY Žilina

Potvrdilo sa, že drevený chodník na sídlisku Hájik zničilo vozidlo, ktoré vyberá malé odpadkové koše? Ak áno, aké opatrenia mesto urobilo a kto zaplatí opravu?
Áno, potvrdilo sa, že po tomto chodníku prešiel vodič s mechanizmom zabezpečujúcim vývoz malých smetných nádob (spoločnosť Technické služby mesta Žilina). Po dohode s Technickými službami mesta Žilina poškodené časti chodníka opravia pracovníci mesta, predpokladáme, že koncom januára, prípadne začiatkom februára (ak nám to samozrejme v tom čase povolia klimatické podmienky).

17. január 2023
Miroslav Jaroš, TASR

Chcem poprosiť o informácie, či už má mesto Žilina vyčíslené, o koľko stúpnu v roku 2023 ceny energií a aké opatrenia pripravuje v súvislosti so stúpajúcimi cenami energií.
Ceny elektrickej energie sme v minulosti zazmluvnili a sú platné celý rok 2023. Ceny zemného plynu a tepla pozorne sledujeme. Interne sme si vypracovali analýzu a pracujeme na pravidelnom sledovaní a vyhodnocovaní spotrieb všetkých energií v celej skupine mesta. Okrem toho pokračujeme v príprave investícií týkajúcich sa zníženia spotreby energií, hlavne pri ich najväčších odberateľoch mesta ako je dopravný podnik a športoviská. Medzi tie rýchle opatrenia patria výmeny svietidiel v niektorých školských a športových zariadeniach.

16. január 2023
Eva Frantová, SME

Aký výpadok v príjmoch očakáva mesto v tomto roku z dôvodu vyššieho daňového bonusu a ďalších navýšených položiek?

Odkedy boli zavedené daňové bonusy v roku 2022 a 2023 pre fyzické osoby, bol celkový dopad do príjmov mesta z dôvodu poklesu podielových daní (podiel na dani z príjmov fyzických osôb) pre rok 2023 okolo 4,5 milióna eur. Príjmy z podielových daní máme narozpočtované podľa aktuálnych prognóz MF SR a tiež podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ak sa situácia v ich výške pohne negatívnym smerom, budeme samozrejme ešte viac revidovať a škrtať výdavky.

Aké poplatkové položky mesto musí z tohto dôvodu navýšiť?

Mesto Žilina pripravilo návrhy na úpravu výšky sadzieb poplatku za komunálny odpad a rovnako aj úpravu sadzieb dani z nehnuteľností od 1.1.2023, o ktorých rokovali poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Návrh na zvýšenie účelovo viazaného poplatku za komunálny odpad prešiel, dane z nehnuteľností sa pre rok 2023 nebudú meniť, ostávajú v platnosti rovnaké sadzby ako doteraz. Okrem toho sme zaviedli nový miestny poplatok za rozvoj. Čo sa týka poplatkov v školách, sociálnej oblasti a pod. tak tie sa budú riešiť na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva v roku 2023. Čo sa týka konkrétneho príkladu, môžeme uviesť, že kým v roku 2022 zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

Únia miest spomínala ako možnú hrozbu aj zníženú investičnú aktivitu miest, a to ja napriek tomu, že ide o posledný rok, kedy je možné využiť staré eurofondy. Musíte v tomto smere uberať zo svojich investičných plánov?

Zvýšenie daňového bonusu, resp. celkové výpadky z príjmov budú mať vplyv na investície a samotný chod mesta. V prvom rade musíme riešiť bežný rozpočet, to znamená najprv fungovanie základných služieb. Hovoriť o investíciách je možné až vtedy ak na to samospráva má zdroje, čo je v mnohých prípadoch nereálne. V rámci schváleného rozpočtu pre rok 2023 nemáme žiadne nové investičné akcie, iba existujúce, ktoré prechádzajú z roka 2022 a budú pokračovať v roku 2023. Napríklad na to, aby sme mohli spolufinancovať projekty z eurofondov, navrhli sme poslancom mestského zastupiteľstva vzatie pôžičky. Návrh bol schválený. Treba otvorene priznať, že budeme mať problém zabezpečiť bežný chod mesta, už dnes sme napríklad zobrali verejným priestranstvám v rozpočte peniaze na opravy ciest a chodníkov. Zostali len peniaze na zmluvnú údržbu verejného priestoru ako je kosenie, čistenie komunikácií. Môžeme znížiť objem objednávky o nejakú časť a tak budeme menej kosiť a menej čistiť.
V nasledujúcich rokoch bude situácia pre Žilinu veľmi zaujímavá z hľadiska investícií. Ideme do nového obdobia čerpania eurofondov. Je už potvrdené, že Žilina a okolité obce budú mať k dispozícii približne 59 miliónov eur. Ďalšie peniaze pre mesto vyčlenil vo svojej územnej stratégii Žilinský samosprávny kraj, ktorý má rovnako pridelené eurofondové prostriedky. Ďalším mechanizmom je Plán obnovy, z ktorého sa môžu financovať úpravy pre zníženie energetickej náročnosti historických budov. V nasledujúci šiestich-siedmich rokoch bude k dispozícii okolo 80 až 90 miliónov eur. Na to, aby sme ich mohli efektívne čerpať, sa musíme pripraviť. Musíme mať spracované projektové dokumentácie na každú jednu investíciu. Mesto je v situácii, že si môže ďalšie zdroje požičať. Zadĺženosť je okolo 24 percent. My môžeme zadlžiť mesto až do výšky 55 percent. Čiže mesto Žilina si pokojne môže požičať 10-15 miliónov eur a efektívne s nimi narábať. Peniaze na veľké investície v tomto meste budú.

Zasiahne finančná situácia aj mestskú hromadnú dopravu v meste? (znižovanie stavov, nezrealizovanie investičných plánov, zvýšenie ceny cestovných lístkov)?

S nepriaznivou situáciou sa bude musieť vysporiadať i Dopravný podnik mesta Žilina, ktorý generuje stratu a strata sa v tomto roku ešte prehĺbi, keďže schválené peniaze im nestačia na pokrytie výdavkov. Otázkou je, či nájdu vnútorné zdroje, alebo budú musieť prepúšťať, znižovať personálne náklady a redukovať frekvenciu spojov.

16. január 2023
Petra Uhráková, Hospodárske noviny

Koľko nájomných bytov ste v meste postavili za posledné 4 roky?
V Žiline sme za posledné štyri roky nepostavili žiaden nájomný byt.

Koľko nájomných bytov by ste ešte chceli zrealizovať a do akého termínu?
Mesto Žilina pripravuje viaceré projekty, ktorých realizácia však závisí od finančných možností mesta. Máme pripravené projekty na bytové domy na ul. Daniela Dlabača, na ulici Bratislavská, na ulici Predmestská či bytový dom Rudiny blok D,E.

Akým spôsobom máte zastrešené materiály a energie potrebné pre výstavbu?
Túto tému sme zatiaľ neriešili, no predpokladáme, že uvedené bude riešiť zhotoviteľ stavby.

Aká je doposiaľ obsadenosť týchto bytov?
Ako som uviedla vyššie, za posledné štyri roky sme nevybudovali žiadne nové nájomné byty.

Aký máte názor na štátom podporované nájomné bývanie?
Evidujeme a vítame túto iniciatívu, no zatiaľ sme ju bližšie neanalyzovali.

Komunikovala s vami už strana Sme Rodina či spoločnosti ako Kooperativa a YIT, ktoré by mali štátne nájomné bývanie zastrešovať?
Spoločnosť Kooperativa nás informovala o svojom zámere výstavby bytového komplexu v Žiline so 120 nájomnými bytmi. Tento unikátny projekt prispeje k nárastu bytového fondu a sprístupní bývanie desiatkam mladých ľudí či rodín s deťmi. Sme veľmi radi, že práve obyvatelia Žiliny si budú môcť vyskúšať tento model bývania.


13. január 2023

Dominika Kukučková, Žilinak

Podľa informácií od našich čitateľov malo dôjsť k poškodeniu nového chodníka na Hájiku, ktoré spôsobili smetiari (posielam foto v prílohe). Chceli by sme sa preto informovať, kedy mesto pristúpi k oprave chodníka a kto preplatí vzniknuté škody?

Toto poškodenie evidujeme a poznáme príčinu. Po dohode s Technickými službami mesta Žilina opravia poškodené časti chodníka pracovníci mesta, predpokladáme, že koncom januára, prípadne začiatkom februára (ak nám to samozrejme v tom čase povolia klimatické podmienky).

13. január 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

V meste, že dávajú postupne dole vianočnú výzdobu. Kedy bude odstránená, a kde býva uskladnená? Kedy sa budú rozoberať stánky z Vianočných trhov? Prebieha aj nejaká revízia vianočnej výzdoby? Ak áno, ako často. 

S demontážou vianočnej výzdoby v meste sa postupne začalo v pondelok 9. januára. Kompletne by mala byť demontovaná do 18. januára a bude uskladnená v skladovacích priestoroch mesta Žilina. Revízia vianočnej výzdoby prebieha súbežne pri samotnej demontáži.
Vianočné trhy sa taktiež postupne demontujú od tohto týždňa. Začalo sa konkrétne v utorok 10. januára, drevený betlehem a prístrešky so stolíkmi sú už odstránené a aktuálne sa odpratávajú stánky – 10 z nich sa odvezie dnes a ďalších 24 ks v budúcom týždni.

12. január 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Mohli by ste nám poskytnúť bližšie informácie k rekonštrukcii schodov pri mestskom cintoríne? Ako napr. aká je výška finančných nákladov na práce? Kto je realizátorom rekonštrukčných prác? Na kedy je naplánované ukončenie prác? Aký má byť výsledný vzhľad schodov?

Stavbu realizuje spoločnosť INTERSTAV Žilina, s.r.o., výška finančných nákladov na práce je 56 079,40 eur bez DPH. Termín ukončenia prác je 28. február 2023. Čo sa týka vzhľadu schodov, použitý materiál odsúhlasil Útvar hlavného architekta mesta Žilina, pričom sa prihliadalo na celkový vzhľad pohrebiska, čiže materiál schodov bude zapadať do koloritu okolitých stavieb. Pozemok pod schodiskom získalo mesto Žilina zámennou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného práva so spoločnosťou FUNERAL &, spol., s.r.o. (aktuálne FUNERAL, s.r.o.).

12. január 2023
Peter Hollý, www.zoznam.sk

Uvažujete o navýšení poplatkov v škôlkach, respektíve za školský klub na základných školách? Bude mesto zvyšovať aj poplatky za stravovanie v školách a škôlkach, ak áno o koľko?

Témou zvyšovania poplatkov v základných a materských školách sa budú zaoberať mestskí poslanci na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva v roku 2023. Zatiaľ sme tieto poplatky nezvyšovali.
Čo sa týka poplatkov za stravovanie v školách a škôlkach, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina majú schválené pre školské stravovanie 3. finančné pásmo a to ostáva nezmenené. Od 1. januára 2023 došlo však k navýšeniu príspevku na stravovanie vo finančných pásmach, ktoré určilo a zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej webovej stránke. Na spomínané nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva plánujeme rovnako predložiť návrh na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na obedy zo súčasných 0,15 eur na 0,20 eur za jeden odobratý obed.

Aké ďalšie poplatky alebo dane ešte plánujete zvyšovať?

Na decembrovom zastupiteľstve bolo schválené zvýšenie poplatku za komunálny odpad a zaviedli sme nový miestny poplatok za rozvoj. Dane z nehnuteľností sa pre rok 2023 nebudú meniť, ostávajú v platnosti rovnaké sadzby ako doteraz. Čo sa týka konkrétneho príkladu, môžeme uviesť, že kým v roku 2022 zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

12. január 2023
Michal Filek, SP21

Ako sa zmení cena obedov vo vašich školských jedálňach?

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina majú schválené pre školské stravovanie 3. finančné pásmo a to ostáva nezmenené.
Od 1. januára 2023 došlo k navýšeniu príspevku na stravovanie vo finančných pásmach, ktoré určilo a zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej webovej stránke. Na nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva v Žiline bude predložený návrh na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov zo súčasných 0,15 eur na 0,20 eur za jeden odobratý obed.

11. január 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Balustráda v meste sa vyčistila, ale priestor nad ňou – malý parčík nie je v ideálnom stave. Staré lavičky, neporiadok, porušená dlažba. Preto ma zaujíma, že čo sa ide robiť do budúcna aj s touto časťou či sa uvažuje o jej revitalizácii, keďže ide o centrum mesta. Skrátka, čo bude nasledovať po vyčistení balustrády v tejto lokalite? 

Neporiadok pravidelne riešime a čistenie zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného dodávateľa, ktorý má nastavený pravidelný týždenný harmonogram (link na webe mesta Žilina – https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/kategorie-oznamov-mesta/komunalne-sluzby/), pričom pri mimoriadnych situáciách vypomáhajú aj verejno-prospešné práce a naši robotníci. Dlažbu rovnako preventívne kontrolujeme a opravujeme spolu s dlažbou na Farských schodoch a dlažbou v celej mestskej pamiatkovej rezervácii. Lavičky sa v rámci bežnej údržby natierajú a v prípade, že sú drevené časti poškodené, tak sa opravia. Všetky lavičky v centre mesta budú po zimnom období opravené a natreté (predpokladáme, že v marci/apríli – v závislosti od klimatických podmienok). Tieto všetky činnosti však zabezpečujeme v rámci bežnej údržby. Čo s týka celkovej revitalizácie – Útvar hlavného architekta mesta Žilina bude pripravovať revitalizáciu celej mestskej pamiatkovej rezervácie. Prvým krokom bude vyhlásenie architektonickej súťaže na návrh jej rekonštrukcie. Predpoklad vyhlásenia je v tomto polroku.

Čo sa ide podniknúť v smere, aby sa balustráda neznečisťovala? Napríklad aj sprejermi? Budú tu kamery? Alebo ako sa toto ošetrí? Je na nej nejaký náter proti znečisteniu?

Mestská polícia pravidelne v týchto priestoroch hliadkuje a dohliada na verejný poriadok. Centrum mesta je navyše monitorované kamerovým systémom.
Tzv. antigraffiti náter – teda špeciálny ochranný náter máme a aplikuje sa. Najmä zastávky MHD, ktoré sú často terčom vandalov, často čistíme a natierame týmto prostriedkom. Obklad a dlažba balustrády boli poškodzované tínedžermi jazdiacimi na kolieskových korčuliach, skateboardoch a bicykloch a preto sme v spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou na vstupoch na ňu osadili informačné tabuľky zakazujúce vstup na korčuliach, skateboardoch a bicykloch a súčasne bol i obklad na problematickom mieste pri vstupe z Farských schodov opravený a zabezpečený voči poškodzovaniu.

Bude sa tento rok meniť, alebo dopĺňať mobiliár? Nové koše, lavičky? Zaujíma ma najmä centrum mesta. 

V centre mesta už prebehla v poslednom období výmena malých smetných nádob. Na jeseň minulého roka pribudla na viacerých miestach v centre tiež nová mobilná zeleň. Nové lavičky aktuálne neplánujeme. Ako som však uviedla vyššie, všetky lavičky v centre budú po zime opravené, ošetrené a natreté.

11. január 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Na začiatku januára sme sa s otázkami ohľadom ulice Sasinkova obrátili na Mestskú políciu Žilina, tam nám však poradili obrátiť sa na Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia pri MsÚ v Žiline. Prosím, vedeli by ste naše otázky presmerovať na osobu, ktorá by nám ich mohla pomôcť zodpovedať? Vopred ďakujem a preposielam mail s otázkami: „Čitateľ nám poslal fotky (v prílohe), kvôli ktorým sa na Vás obraciam s otázkou, či evidujete takéto odstránenie dopravnej značky na Sasinkovej ulici. Ide o vandalizmus alebo značenie odstránilo mesto? Zároveň v spojitosti s predmetnou ulicou by sme sa chceli spýtať aj na to, či evidujete problém s opakovaným parkovaním vozidiel priamo na vozovke a zaujíma nás aj to, či existujú plány na vyriešenie tohto problému, keďže stojace vozidlá bránia plynulému prechodu ulicou.“

Mesto Žilina vydalo dňa 11.11.2022 povolenie na úplnú uzávierku Kysuckej ulice, ktorá súvisí s projektom dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky. K zmene organizácie dopravy na Sasinkovej ulici došlo z dôvodu potreby reakcie na zmenu dopravného toku po úplnej uzávierke Kysuckej ulice, čiže ide len o podporné opatrenie na zníženie dopadov tejto uzávery. Všetky tieto zmeny organizácie dopravy majú za úlohu zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas realizácie stavby. Zmena organizácie dopravy je len dočasná, rovnako je dočasné i osadenie dopravného značenia po dobu platnej uzávierky Kysuckej ulice (počas realizácie stavby) a to na viacerých komunikáciách v Žiline slúžiacich na vstup alebo výstup vozidiel z mesta. Zmena bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným dopravným projektantom a odsúhlasil ju Okresný dopravný inšpektorát v Žiline a rovnako aj Krajský dopravný inšpektorát v Žiline. Odstránenie dopravného značenia, o ktorom píšete, evidujeme, no ako som uviedla vyššie, súvisí s projektom dostavby železničného uzla a nejde teda o vandalizmus.
K otázke problému so stojacimi vozidlami na Sasinkovej ulici môžeme uviesť, že túto situáciu evidujeme, odkedy došlo k zmene na obojsmernú premávku. Stojace vozidlá predstavujú prekážku v bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zároveň však treba upozorniť, že vodiči týchto vozidiel nedodržiavajú nariadenia zákona o cestnej premávke. Tento problém riešime aj v súčinnosti s Mestskou políciou v Žiline, v ktorej kompetencii je kontrola dodržiavania týchto nariadení.

9. január 2023
Zuzana Šišovská, Nový čas

Zvyšovali sa v základných a materských školách poplatky, ak áno, aké a o koľko (sumy). Môže ísť o rôzne druhy poplatkov, ako za škôlku, tak i družinové poplatky ak majú, stravné v jedálňach a pod.

Témou zvyšovania poplatkov v základných a materských školách sa budú zaoberať mestskí poslanci na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva v roku 2023. Zatiaľ sme tieto poplatky nezvyšovali.

4. január 2023
Jana Obrancová, RTVS

Kde skončí vianočný stromček z námestia? Využije sa nejako druhotne a ako? 

Vianočný stromček nám poskytol p. Richard Führich (správca lesoparku) v zmysle objednávky, ktorej súčasťou je aj likvidácia vzniknutého BRO odpadu poskytovateľom vo svojej réžií.

4. január 2023
Benita Feketeová, Trend

Bolo mesto Žilina nútené dvihnúť niektoré z poplatkov v dôsledku zvýšenia daňového bonusu? Ak áno, ktoré poplatky a ako sa zvýšili, prosím?

Mesto Žilina pripravilo návrhy na úpravu výšky sadzieb poplatku za komunálny odpad a rovnako aj úpravu sadzieb dani z nehnuteľností od 1.1.2023, o ktorých rokovali poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad prešiel, dane z nehnuteľností sa pre rok 2023 nebudú meniť, ostávajú v platnosti rovnaké sadzby ako doteraz. Okrem toho sme zaviedli nový miestny poplatok za rozvoj. Čo sa týka poplatkov v školách či sociálnej oblasti, tak tie sa budú riešiť na prvom mestskom zastupiteľstve v roku 2023. Dotácie na šport a kultúru sú pozastavené. Ak by sme mali uviesť konkrétny príklad zvýšenia poplatku za komunálny odpad – tak ak v minulom roku  (v roku 2022) zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

2. január 2023
Dominika Čillíková, Pravda

Aké boli vaše silvestrovské oslavy?  Mali ste aj ohňostroj? Kapely a pod? Koľko vás takáto oslava vyšla? Koľko ľudí prišlo na námestie? 

V Žiline sme neorganizovali žiadne silvestrovské oslavy a rovnako sme nemali ani novoročný ohňostroj.