Aktuality

Odpovede novinárom

25. január 2023
Lívia Černická, Plus jeden deň

Prosím o odpoveď, či a o koľko v krajských mestách stúpli: daň za nehnuteľnosť, daň za psa a poplatok za smeti. Preto vás prosím o zaslanie týchto informácií, ale rada by som do textu dala aj stanovisku p. primátora, čo musí mesto obmedziť, aby sa vyrovnalo prepad v príjmoch v súvislosti so zavedením rodičovského bonusu. Ak to nebudú dane a smeti, bude musieť mesto obmedziť iné svoje služby alebo projekty? 

V Žiline sme daň za nehnuteľnosti ani daň za psa pre tento rok nezvyšovali, úprava bola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva v decembri minulého roka, poslanci ju však neodsúhlasili. Zvyšovali sme však  poplatok za komunálny odpad. Čo sa týka konkrétneho príkladu, môžeme uviesť, že kým v roku 2022 zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

Vyjadrenie p. primátora Petra Fiabáne: Daňový bonus, ktorý schválili poslanci NR SR, pripraví mestá a obce o 784 miliónov eur. Konkrétne nám v Žiline chýbalo pri zostavovaní rozpočtu približne 10 miliónov eur. Rozhodli sme sa to riešiť niekoľkými opatreniami. Na rokovanie decembrového mestského zastupiteľstva sme predložili návrh VZN o zvýšení poplatku za zber a spracovanie odpadu. To poslanci schválili, čo nám vykrylo asi 2 milióny eur. Ďalej sme si zobrali pôžičku vo výške 3,8 milióna eur, ktorou sme vykryli chýbajúce peniaze na spolufinancovanie eurofondových projektov, zdroje na dofinancovanie parkovacej politiky a chýbajúce peniaze na zaplatenie poslednej splátky SEVAK-u v projekte v Považskom Chlmci. Aj toto poslanci schválili. Z chýbajúcich desiatich miliónov sa nám do tohtoročného rozpočtu podarilo dostať asi polovicu. Asi 5 miliónov eur nám však chýba. Budeme ich musieť hľadať na strane ďalších úspor, čo môže viesť k ohrozeniu niektorých služieb, na ktoré boli obyvatelia zvyknutí. Dnes napríklad nemáme v rozpočte zahrnuté žiadne nové investičné akcie, rozpočet obsahuje len projekty z roku 2022, ktoré sú zazmluvnené a budú pokračovať v roku 2023. K úprave cien vstupného už pristúpila Mestská krytá plaváreň. Otázka je, ako sa so situáciou vysporiada Dopravný podnik mesta Žilina, ktorý generuje stratu a strata sa v tomto roku ešte prehĺbi. Lebo schválené peniaze im nestačia na pokrytie výdavkov. Ostáva otázne, či nájdu vnútorné zdroje alebo budú musieť prepúšťať, znižovať personálne náklady a redukovať frekvenciu spojov. Šetrenie sa dotkne rovnako i verejného priestranstva. My už sme verejným priestranstvám zobrali v rozpočte peniaze napríklad na opravy ciest a chodníkov. Zostali len peniaze na zmluvnú údržbu verejného priestoru ako je kosenie alebo čistenie komunikácií. Na záver treba zdôrazniť, že hoci balíček na zavedenie daňového bonusu vyzerá lákavo a populárne, všetky peniaze, ktoré z neho rodiny dostanú, zobral štát samosprávam. Od začiatku sme hovorili, že si tieto peniaze budú musieť mestá a obce vybrať od ľudí naspäť, a to prostredníctvom daní a poplatkov, prípadne sa to odrazí na chode miest a obcí

23. január 2023
Mária Krommel, Hospodárske noviny

Chodia mestám od začiatku roka vyššie faktúry za energie pre školy? O koľko sa zvýšili ceny? Zvládnu pri súčasnom rozpočte účty platiť? Museli školy pristúpiť k dodatočným úsporným opatreniam?

Faktúry za vodné a stočné sa zvýšili v priemere o 13 %, dodávateľ tepla Bytterm navýšil faktúry o 37,5 %, Stredoslovenská energetika o 38 % a to zvýšením na  distribučných poplatkoch, nakoľko cenu elektrickej energie má mesto Žilina vysúťažené do konca roku 2023. Čo sa týka plynu, závisí od dodávateľa a uzatvorenej zmluvy. Tu pri niektorých zariadeniach máme vysoké nedoplatky. Najvyššie nedoplatky v rámci zariadení sa pohybujú od 7 tisíc eur do 20 tisíc eur. Školy síce pristúpili k úsporným opatreniam, no pri predpisoch na platby za energie na rok 2023 nie sú tieto opatrenia dostačujúce. V rámci rozpočtu budeme prioritne uhrádzať energie, čo samozrejme bude mať dopad na financovanie rozvoja a kvality vzdelávania a rovnako tak i na investičné a údržbové plány škôl.

Minister školstva ohlásil, že prevádzkový normatív pre školy sa zvýši o 50 miliónov eur. Tieto financie môžu byť použité na energie. Ako hodnotia túto pomoc mestá? Bude to stačiť na to, aby školy uhradili vysoké faktúry?

Keďže sa jedná o celkovú sumu pomoci, nevieme v tejto chvíli, ako sa to percentuálne prejaví na prevádzkovom normatíve škôl, preto sa nevieme k tejto otázke zodpovedne vyjadriť. Čo sa týka materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov, školských jedální a centra voľného času – tu by pomoc pri financovaní malo poskytnúť Ministerstvo hospodárstva SR, ale zatiaľ sme nedostali žiadne informácie, akou metodikou uvedené refundácie poskytnú.

23. január 2023
Žaneta Mikulíková, Pravda

Došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k úbytku obyvateľov? Prosím o údaje: prisťahovaní/odsťahovaní, narodení/zomretí. Ak dochádza k úbytku už dlhšiu dobu, čo sa pod to podpisuje? Kedy nastal zlom a čomu to pripisujete? Aké kroky robí samospráva, aby prilákala (mladých) ľudí do mesta (prípadne aby sa prihlásili k trvalému pobytu) a ako sa pripravuje na nároky spojené so starnutím obyvateľstva?

V roku 2022 sa do Žiliny prisťahovalo 889 obyvateľov a odsťahovalo 1 443 obyvateľov. V roku 2021 sa do Žiliny prisťahovalo 1352 obyvateľov a odsťahovalo 1 416 obyvateľov.

Celkovo počty obyvateľov Žiliny k 31.12.

  1. 2018 – 82 931
  2. 2019 – 82 867
  3. 2020 – 82 494
  4. 2021 – 81 736
  5. 2022 – 80 994

počty od 1.1.2022 do 31.12.2022:

Narodenia: Dievčatá 844. chlapci: 878, spolu: 1722
Sobáše: cirkevné: 192, civilné: 256, spolu: 448
Rozvody: 177
Úmrtia: muži: 785, ženy: 722. spolu: 1507

Pre porovnanie čísla za rok 2021:

Narodenia spolu : 1897   /ženy 945, muži 952/
Sobáše: 414 /civilné 212, cirkevné 202/
Úmrtia: 1959
Rozvody: 166

Faktom je, že v Žiline, rovnako ako vo väčšine slovenských miest, klesá pôrodnosť, súčasne sa zvyšuje stredná dĺžka života. Zhoršujúcu sa situáciu v meste, ktorá súvisí s demografickým poklesom, možno vyriešiť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je zintenzívnenie bytovej výstavby. Mesto Žilina pripravuje viaceré projekty, ktorých realizácia však závisí od finančných možností mesta. Vo všeobecnosti je snahou vedenia mesta zvýšiť atraktivitu života v Žiline, podporujeme zavedenie nových technológií, inteligentné, tzv. smart riešenia, revitalizujeme verejné priestory, modernizujeme zariadenia.

20. január 2023
Michal Filek, SP21

Na facebookvej skupine Solinky sa objavil tento podnet. Vie o tom mesto? Budete to riešiť? Vie niekto s týmto niečo urobiť? Prerába sa škôlka, dobre. Ale autá, ktoré majú parkovať na parkovisku, sú na chodníku a bránia obyvateľom po ich prechode. Musia chodiť po trávniku tak, ako aj autá s materiálom pre škôlku. Viem, momentálne je nasnežné, ale ide o princíp.

Zhotoviteľ bol upozornený, aby neparkoval na chodníkoch a v prípade, že tak bude musieť urobiť, aby parkoval spôsobom, ktorý nebude brániť chodcom v ich prechode. Zhotoviteľa sme niekoľkokrát v tejto veci urgovali, prisľúbil, že zjedná nápravu.

20. január 2023
Anná Holešová, Žilinak

Začiatkom minulého roka bolo schválené uznesenie o vybudovaní psích parkov v Žiline. Súčasťou uznesenia bola aj žiadosť o zabezpečenie nasledovného: „všetky ostatné potrebné kroky k vybudovaniu psích parkov na mestskom alebo prenajatom pozemku, ktoré prejdú výberovým procesom, v zmysle dôvodovej správy a fotodokumentácie vrátane zahrnutia projektovej prípravy do návrhu rozpočtu mesta na rok 2023.“ Predkladateľ v materiáli niekoľkokrát navrhoval zahrnutie nákladov na vybudovanie jedného psieho parku do rozpočtu na rok 2023. V zverejnenom rozpočte je však ako jediná súvisiaca investícia zahrnutý projekt Park a venčovisko za OD Billa-ul.Obežná, Žilina, Vlčince.
Považuje vedenie mesta tento bod programu za splnenie žiadosti v uznesení o vybudovaní psích parkov v Žiline? Pokiaľ áno, aká časť financií z uvedenej sumy 26 460 eur má byť použitá na tento účel? Pokiaľ nie, budú k dispozícii financie na vybudovanie iného psieho parku, pokiaľ bude odhlasovaná jeho lokalita?

V súčasnosti je na stavbu Hill Park (Park a venčovisko Vlčince) spracovávaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu.  Následne sa bude realizovať inžinierska činnosť s termínom dodania príslušného súhlasu alebo povolenia stavebného úradu do 28. apríla 2023. V rámci uvedenej stavby je približne na dvoch pätinách parcely uvažované s voľným výbehom pre psov a na približne jednej pätine parcely sa uvažuje nad oploteným venčoviskom.
Čo sa týka financovania, objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane rozpočtu a výkazu výmer, výkone inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre samotnú stavbu je vo výške 9 960 eur a objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie a lávky je vo výške 3 600 eur, spolu teda 13 560 eur vrátane DPH.

19. január 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Od začiatku tohto roka pribúdajú mestskej spoločnosti ďalšie povinnosti. Zamestnanci Technických služieb mesta Žilina sa budú starať aj o vývoz odpadu z malých smetných nádob, opravu a údržbu športovísk, detských ihrísk a mestského mobiliáru akým sú napríklad lavičky či kvetináče. Spoločnosť bude taktiež zabezpečovať správu a údržbu fontán. Čo vás k tomuto kroku viedlo, prečo chce mesto, aby mali Technické služby všetky tieto povinnosti „pod palcom“ – laicky vysvetlené. Majú na to kapacity, ľudí? 

Mesto Žilina dlhodobo pracovalo na vízii postupne prevziať jednotlivé komunálne služby a vykonávať ich vo vlastnej réžii, aby vedelo zabezpečovať efektívnu správu a údržbu verejného priestoru mesta. Jednotlivé činnosti preberajú Technické služby mesta Žilina (TSMŽ) postupne s ohľadom na náročnosť daných úloh. Pracovné pozície preto obsadzujeme priebežne tak, aby bol zabezpečený dostatočný počet pracovníkov.

Koľko je aktuálne externých dodávateľov a čo všetko napríklad zabezpečujú, aspoň príklady – čo ešte nemôžu zabezpečovať Technické služby. Nejaké príklady.
Externí dodávatelia zabezpečujú pre mesto údržbu verejnej mestskej zelene – orezy, ošetrovanie, výruby, kosenie, hrabanie, výsadbu, vývoz a likvidáciu odpadu, letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií, dopravného značenia a zariadení či čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

V roku 2025 predpokladáte, že mesto nebude už mať žiadnych externých dodávateľov. prečo až vtedy? Ide o nejaké zmluvy, nedajú sa vypovedať? O koľko takýchto zmlúv ide?
Ako som uviedla vyššie, jednotlivé činnosti preberá spoločnosť TSMŽ postupne vzhľadom na ich náročnosť. Dokiaľ nepreberie činnosti spoločnosť TSMŽ, tak sú samozrejme platné aj rámcové zmluvy na správu a údržbu, aby ich do času prebratia malo mesto zabezpečené.

Akú sumu by mesto týmto mohlo ušetriť?
V tomto štádiu to nevieme relevantne vyčísliť.

Ste s Technickými službami spokojný?
Áno, s doterajšími poskytovanými činnosťami sme spokojní.

Koľko zamestnávajú ľudí?
Technické služby mesta Žilina majú aktuálne 13 zamestnancov.

Majú Technické služby na všetko vybavenie, alebo bude potrebné niečo dokúpiť? Ak áno, čo? Prípadne prijať ďalších ľudí?
Na realizáciu súčasných činností majú vybavenie. Ďalšia technika sa bude dokupovať postupne podľa potrieb v rámci preberania jednotlivých činností.

Ktoré služby sa rozšíria, čo budú robiť a nerobili?
V roku 2023 sa služby rozšíria o správu, údržbu a opravy nasledovných činností – detské ihriská, športoviská, mestský mobiliár, fontány, drobné stavebné práce a jednoduché operatívne činnosti ako čistenie, manipulačné práce a podobne. Následne je od roku 2024 plánované prevzatie správy a údržby mestskej zelene a od roku 2025 správa a letná i zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a ich príslušenstva.

18. január 2023
Jana Obrancová, RTVS

Koľko bolo v meste doteraz vydaných hlasovacích preukazov – pre ľudí, ktorí chcú hlasovať na referende mimo svojho trvalého bydliska? Koľko bolo vydaných voličských preukazov pred poslednými parlamentnými voľbami?
Do tohto momentu sme na referendum vydali 272 platných hlasovacích preukazov. Pri parlamentných voľbách konaných 29. 2. 2020 bolo vydaných 2 709 platných hlasovacích preukazov.

18. január 2023
Jakub Prok, TV JOJ

Koľko občanov k dnešku požiadalo obec o vydanie hlasovacieho preukazu, aby mohli voliť mimo miesta trvalého pobytu. Zároveň, ak je to možné, Vás chcem poprosiť aj o údaj, koľko ľudí o hlasovací preukaz požiadalo pred voľbami do NR SR v roku 2020.
Do dnešného dňa sme na referendum vydali 272 platných hlasovacích preukazov. Pri parlamentných voľbách konaných 29. 2. 2020 bolo vydaných 2 709 platných hlasovacích preukazov.

17. január 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Jeden z podnetov sa týka koľají vyrytých do zelene po prechode vozidiel, ktoré v Žiline zabezpečujú vývoz odpadu. Podľa čitateľa v minulosti takéto vozidlá prechádzali len po ceste, prípadne jazdili aj po obrubníku, dnes však prechádzajú až po zeleni, pričom blato špiní aj fasády paneláku v blízkosti. Eviduje mesto tento problém? Ako ho bude riešiť, keďže takéto situácie sa objavujú vo viacerých mestských častiach a aj v centre mesta?

Táto situácia je v mnohých prípadoch spôsobená obmedzením obslužnej komunikácie a to nevhodným parkovaním vozidiel, ktoré neponechávajú dostatočnú šírku pre prejazd vozidiel zabezpečujúcich vývoz odpadu. Často sa stáva, že v niektorých lokalitách sú prístupové chodníky naozaj veľmi úzke, prípadne sa tam nachádza nejaká prekážka a prejazd vozidiel zabezpečujúcich vývoz odpadu je problematický. Je dôležité zdôrazniť, že podobné lokality monitorujeme a v spolupráci s Mestskou políciou Žilina budeme pri opakovanom blokovaní obslužnej komunikácie, kedy nebude správcovi umožnené realizovať vývoz odpadu, konať represívne. Od 1. januára 2023 zabezpečuje vývoz malých smetných nádob žilinská samospráva prostredníctvom mestskej spoločnosti Technické služby mesta Žilina. Zamestnanci tejto spoločnosti sú poučení, aby boli opatrní a aby sa v stiesnených priestoroch pohybovali peši a nie vozidlom. V prípade, že vzniknú pochybenia zo strany spoločnosti Technické služby mesta Žilina, ihneď ako to poveternostné podmienky dovolia, poškodené miesta upravia. Z priloženej fotografie sa však šírka stopy vozidla javí ako pomerne veľká, preto zrejme nejde o vozidlo Technických služieb mesta Žilina.

Druhý z podnetov sa týka zrezaného stromu na Berlínskej ulici 1 (v prílohe je fotografia konkrétneho stromu). Bude strom odstránený pracovníkmi mesta? Pokiaľ áno, kedy?
Strom na Berlínskej ulici neodborným rúbaním poškodil obyvateľ, ktorého už aktuálne rieši Mestská polícia v Žiline. Hasiči museli tento strom bezpečne dorúbať na zem a v počas tohto týždňa ho pracovníci mestského úradu odstránia.

17. január 2023
Branislav Koscelník, MY Žilina

Potvrdilo sa, že drevený chodník na sídlisku Hájik zničilo vozidlo, ktoré vyberá malé odpadkové koše? Ak áno, aké opatrenia mesto urobilo a kto zaplatí opravu?
Áno, potvrdilo sa, že po tomto chodníku prešiel vodič s mechanizmom zabezpečujúcim vývoz malých smetných nádob (spoločnosť Technické služby mesta Žilina). Po dohode s Technickými službami mesta Žilina poškodené časti chodníka opravia pracovníci mesta, predpokladáme, že koncom januára, prípadne začiatkom februára (ak nám to samozrejme v tom čase povolia klimatické podmienky).

17. január 2023
Miroslav Jaroš, TASR

Chcem poprosiť o informácie, či už má mesto Žilina vyčíslené, o koľko stúpnu v roku 2023 ceny energií a aké opatrenia pripravuje v súvislosti so stúpajúcimi cenami energií.
Ceny elektrickej energie sme v minulosti zazmluvnili a sú platné celý rok 2023. Ceny zemného plynu a tepla pozorne sledujeme. Interne sme si vypracovali analýzu a pracujeme na pravidelnom sledovaní a vyhodnocovaní spotrieb všetkých energií v celej skupine mesta. Okrem toho pokračujeme v príprave investícií týkajúcich sa zníženia spotreby energií, hlavne pri ich najväčších odberateľoch mesta ako je dopravný podnik a športoviská. Medzi tie rýchle opatrenia patria výmeny svietidiel v niektorých školských a športových zariadeniach.

16. január 2023
Eva Frantová, SME

Aký výpadok v príjmoch očakáva mesto v tomto roku z dôvodu vyššieho daňového bonusu a ďalších navýšených položiek?

Odkedy boli zavedené daňové bonusy v roku 2022 a 2023 pre fyzické osoby, bol celkový dopad do príjmov mesta z dôvodu poklesu podielových daní (podiel na dani z príjmov fyzických osôb) pre rok 2023 okolo 4,5 milióna eur. Príjmy z podielových daní máme narozpočtované podľa aktuálnych prognóz MF SR a tiež podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ak sa situácia v ich výške pohne negatívnym smerom, budeme samozrejme ešte viac revidovať a škrtať výdavky.

Aké poplatkové položky mesto musí z tohto dôvodu navýšiť?

Mesto Žilina pripravilo návrhy na úpravu výšky sadzieb poplatku za komunálny odpad a rovnako aj úpravu sadzieb dani z nehnuteľností od 1.1.2023, o ktorých rokovali poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Návrh na zvýšenie účelovo viazaného poplatku za komunálny odpad prešiel, dane z nehnuteľností sa pre rok 2023 nebudú meniť, ostávajú v platnosti rovnaké sadzby ako doteraz. Okrem toho sme zaviedli nový miestny poplatok za rozvoj. Čo sa týka poplatkov v školách, sociálnej oblasti a pod. tak tie sa budú riešiť na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva v roku 2023. Čo sa týka konkrétneho príkladu, môžeme uviesť, že kým v roku 2022 zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

Únia miest spomínala ako možnú hrozbu aj zníženú investičnú aktivitu miest, a to ja napriek tomu, že ide o posledný rok, kedy je možné využiť staré eurofondy. Musíte v tomto smere uberať zo svojich investičných plánov?

Zvýšenie daňového bonusu, resp. celkové výpadky z príjmov budú mať vplyv na investície a samotný chod mesta. V prvom rade musíme riešiť bežný rozpočet, to znamená najprv fungovanie základných služieb. Hovoriť o investíciách je možné až vtedy ak na to samospráva má zdroje, čo je v mnohých prípadoch nereálne. V rámci schváleného rozpočtu pre rok 2023 nemáme žiadne nové investičné akcie, iba existujúce, ktoré prechádzajú z roka 2022 a budú pokračovať v roku 2023. Napríklad na to, aby sme mohli spolufinancovať projekty z eurofondov, navrhli sme poslancom mestského zastupiteľstva vzatie pôžičky. Návrh bol schválený. Treba otvorene priznať, že budeme mať problém zabezpečiť bežný chod mesta, už dnes sme napríklad zobrali verejným priestranstvám v rozpočte peniaze na opravy ciest a chodníkov. Zostali len peniaze na zmluvnú údržbu verejného priestoru ako je kosenie, čistenie komunikácií. Môžeme znížiť objem objednávky o nejakú časť a tak budeme menej kosiť a menej čistiť.
V nasledujúcich rokoch bude situácia pre Žilinu veľmi zaujímavá z hľadiska investícií. Ideme do nového obdobia čerpania eurofondov. Je už potvrdené, že Žilina a okolité obce budú mať k dispozícii približne 59 miliónov eur. Ďalšie peniaze pre mesto vyčlenil vo svojej územnej stratégii Žilinský samosprávny kraj, ktorý má rovnako pridelené eurofondové prostriedky. Ďalším mechanizmom je Plán obnovy, z ktorého sa môžu financovať úpravy pre zníženie energetickej náročnosti historických budov. V nasledujúci šiestich-siedmich rokoch bude k dispozícii okolo 80 až 90 miliónov eur. Na to, aby sme ich mohli efektívne čerpať, sa musíme pripraviť. Musíme mať spracované projektové dokumentácie na každú jednu investíciu. Mesto je v situácii, že si môže ďalšie zdroje požičať. Zadĺženosť je okolo 24 percent. My môžeme zadlžiť mesto až do výšky 55 percent. Čiže mesto Žilina si pokojne môže požičať 10-15 miliónov eur a efektívne s nimi narábať. Peniaze na veľké investície v tomto meste budú.

Zasiahne finančná situácia aj mestskú hromadnú dopravu v meste? (znižovanie stavov, nezrealizovanie investičných plánov, zvýšenie ceny cestovných lístkov)?

S nepriaznivou situáciou sa bude musieť vysporiadať i Dopravný podnik mesta Žilina, ktorý generuje stratu a strata sa v tomto roku ešte prehĺbi, keďže schválené peniaze im nestačia na pokrytie výdavkov. Otázkou je, či nájdu vnútorné zdroje, alebo budú musieť prepúšťať, znižovať personálne náklady a redukovať frekvenciu spojov.

16. január 2023
Petra Uhráková, Hospodárske noviny

Koľko nájomných bytov ste v meste postavili za posledné 4 roky?
V Žiline sme za posledné štyri roky nepostavili žiaden nájomný byt.

Koľko nájomných bytov by ste ešte chceli zrealizovať a do akého termínu?
Mesto Žilina pripravuje viaceré projekty, ktorých realizácia však závisí od finančných možností mesta. Máme pripravené projekty na bytové domy na ul. Daniela Dlabača, na ulici Bratislavská, na ulici Predmestská či bytový dom Rudiny blok D,E.

Akým spôsobom máte zastrešené materiály a energie potrebné pre výstavbu?
Túto tému sme zatiaľ neriešili, no predpokladáme, že uvedené bude riešiť zhotoviteľ stavby.

Aká je doposiaľ obsadenosť týchto bytov?
Ako som uviedla vyššie, za posledné štyri roky sme nevybudovali žiadne nové nájomné byty.

Aký máte názor na štátom podporované nájomné bývanie?
Evidujeme a vítame túto iniciatívu, no zatiaľ sme ju bližšie neanalyzovali.

Komunikovala s vami už strana Sme Rodina či spoločnosti ako Kooperativa a YIT, ktoré by mali štátne nájomné bývanie zastrešovať?
Spoločnosť Kooperativa nás informovala o svojom zámere výstavby bytového komplexu v Žiline so 120 nájomnými bytmi. Tento unikátny projekt prispeje k nárastu bytového fondu a sprístupní bývanie desiatkam mladých ľudí či rodín s deťmi. Sme veľmi radi, že práve obyvatelia Žiliny si budú môcť vyskúšať tento model bývania.


13. január 2023

Dominika Kukučková, Žilinak

Podľa informácií od našich čitateľov malo dôjsť k poškodeniu nového chodníka na Hájiku, ktoré spôsobili smetiari (posielam foto v prílohe). Chceli by sme sa preto informovať, kedy mesto pristúpi k oprave chodníka a kto preplatí vzniknuté škody?

Toto poškodenie evidujeme a poznáme príčinu. Po dohode s Technickými službami mesta Žilina opravia poškodené časti chodníka pracovníci mesta, predpokladáme, že koncom januára, prípadne začiatkom februára (ak nám to samozrejme v tom čase povolia klimatické podmienky).

13. január 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

V meste, že dávajú postupne dole vianočnú výzdobu. Kedy bude odstránená, a kde býva uskladnená? Kedy sa budú rozoberať stánky z Vianočných trhov? Prebieha aj nejaká revízia vianočnej výzdoby? Ak áno, ako často. 

S demontážou vianočnej výzdoby v meste sa postupne začalo v pondelok 9. januára. Kompletne by mala byť demontovaná do 18. januára a bude uskladnená v skladovacích priestoroch mesta Žilina. Revízia vianočnej výzdoby prebieha súbežne pri samotnej demontáži.
Vianočné trhy sa taktiež postupne demontujú od tohto týždňa. Začalo sa konkrétne v utorok 10. januára, drevený betlehem a prístrešky so stolíkmi sú už odstránené a aktuálne sa odpratávajú stánky – 10 z nich sa odvezie dnes a ďalších 24 ks v budúcom týždni.

12. január 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Mohli by ste nám poskytnúť bližšie informácie k rekonštrukcii schodov pri mestskom cintoríne? Ako napr. aká je výška finančných nákladov na práce? Kto je realizátorom rekonštrukčných prác? Na kedy je naplánované ukončenie prác? Aký má byť výsledný vzhľad schodov?

Stavbu realizuje spoločnosť INTERSTAV Žilina, s.r.o., výška finančných nákladov na práce je 56 079,40 eur bez DPH. Termín ukončenia prác je 28. február 2023. Čo sa týka vzhľadu schodov, použitý materiál odsúhlasil Útvar hlavného architekta mesta Žilina, pričom sa prihliadalo na celkový vzhľad pohrebiska, čiže materiál schodov bude zapadať do koloritu okolitých stavieb. Pozemok pod schodiskom získalo mesto Žilina zámennou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného práva so spoločnosťou FUNERAL &, spol., s.r.o. (aktuálne FUNERAL, s.r.o.).

12. január 2023
Peter Hollý, www.zoznam.sk

Uvažujete o navýšení poplatkov v škôlkach, respektíve za školský klub na základných školách? Bude mesto zvyšovať aj poplatky za stravovanie v školách a škôlkach, ak áno o koľko?

Témou zvyšovania poplatkov v základných a materských školách sa budú zaoberať mestskí poslanci na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva v roku 2023. Zatiaľ sme tieto poplatky nezvyšovali.
Čo sa týka poplatkov za stravovanie v školách a škôlkach, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina majú schválené pre školské stravovanie 3. finančné pásmo a to ostáva nezmenené. Od 1. januára 2023 došlo však k navýšeniu príspevku na stravovanie vo finančných pásmach, ktoré určilo a zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej webovej stránke. Na spomínané nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva plánujeme rovnako predložiť návrh na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na obedy zo súčasných 0,15 eur na 0,20 eur za jeden odobratý obed.

Aké ďalšie poplatky alebo dane ešte plánujete zvyšovať?

Na decembrovom zastupiteľstve bolo schválené zvýšenie poplatku za komunálny odpad a zaviedli sme nový miestny poplatok za rozvoj. Dane z nehnuteľností sa pre rok 2023 nebudú meniť, ostávajú v platnosti rovnaké sadzby ako doteraz. Čo sa týka konkrétneho príkladu, môžeme uviesť, že kým v roku 2022 zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

12. január 2023
Michal Filek, SP21

Ako sa zmení cena obedov vo vašich školských jedálňach?

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina majú schválené pre školské stravovanie 3. finančné pásmo a to ostáva nezmenené.
Od 1. januára 2023 došlo k navýšeniu príspevku na stravovanie vo finančných pásmach, ktoré určilo a zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej webovej stránke. Na nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva v Žiline bude predložený návrh na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov zo súčasných 0,15 eur na 0,20 eur za jeden odobratý obed.

11. január 2023
Alexandra Janigová, Žilinský večerník

Balustráda v meste sa vyčistila, ale priestor nad ňou – malý parčík nie je v ideálnom stave. Staré lavičky, neporiadok, porušená dlažba. Preto ma zaujíma, že čo sa ide robiť do budúcna aj s touto časťou či sa uvažuje o jej revitalizácii, keďže ide o centrum mesta. Skrátka, čo bude nasledovať po vyčistení balustrády v tejto lokalite? 

Neporiadok pravidelne riešime a čistenie zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného dodávateľa, ktorý má nastavený pravidelný týždenný harmonogram (link na webe mesta Žilina – https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/kategorie-oznamov-mesta/komunalne-sluzby/), pričom pri mimoriadnych situáciách vypomáhajú aj verejno-prospešné práce a naši robotníci. Dlažbu rovnako preventívne kontrolujeme a opravujeme spolu s dlažbou na Farských schodoch a dlažbou v celej mestskej pamiatkovej rezervácii. Lavičky sa v rámci bežnej údržby natierajú a v prípade, že sú drevené časti poškodené, tak sa opravia. Všetky lavičky v centre mesta budú po zimnom období opravené a natreté (predpokladáme, že v marci/apríli – v závislosti od klimatických podmienok). Tieto všetky činnosti však zabezpečujeme v rámci bežnej údržby. Čo s týka celkovej revitalizácie – Útvar hlavného architekta mesta Žilina bude pripravovať revitalizáciu celej mestskej pamiatkovej rezervácie. Prvým krokom bude vyhlásenie architektonickej súťaže na návrh jej rekonštrukcie. Predpoklad vyhlásenia je v tomto polroku.

Čo sa ide podniknúť v smere, aby sa balustráda neznečisťovala? Napríklad aj sprejermi? Budú tu kamery? Alebo ako sa toto ošetrí? Je na nej nejaký náter proti znečisteniu?

Mestská polícia pravidelne v týchto priestoroch hliadkuje a dohliada na verejný poriadok. Centrum mesta je navyše monitorované kamerovým systémom.
Tzv. antigraffiti náter – teda špeciálny ochranný náter máme a aplikuje sa. Najmä zastávky MHD, ktoré sú často terčom vandalov, často čistíme a natierame týmto prostriedkom. Obklad a dlažba balustrády boli poškodzované tínedžermi jazdiacimi na kolieskových korčuliach, skateboardoch a bicykloch a preto sme v spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou na vstupoch na ňu osadili informačné tabuľky zakazujúce vstup na korčuliach, skateboardoch a bicykloch a súčasne bol i obklad na problematickom mieste pri vstupe z Farských schodov opravený a zabezpečený voči poškodzovaniu.

Bude sa tento rok meniť, alebo dopĺňať mobiliár? Nové koše, lavičky? Zaujíma ma najmä centrum mesta. 

V centre mesta už prebehla v poslednom období výmena malých smetných nádob. Na jeseň minulého roka pribudla na viacerých miestach v centre tiež nová mobilná zeleň. Nové lavičky aktuálne neplánujeme. Ako som však uviedla vyššie, všetky lavičky v centre budú po zime opravené, ošetrené a natreté.

11. január 2023
Dominika Kukučková, Žilinak

Na začiatku januára sme sa s otázkami ohľadom ulice Sasinkova obrátili na Mestskú políciu Žilina, tam nám však poradili obrátiť sa na Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia pri MsÚ v Žiline. Prosím, vedeli by ste naše otázky presmerovať na osobu, ktorá by nám ich mohla pomôcť zodpovedať? Vopred ďakujem a preposielam mail s otázkami: „Čitateľ nám poslal fotky (v prílohe), kvôli ktorým sa na Vás obraciam s otázkou, či evidujete takéto odstránenie dopravnej značky na Sasinkovej ulici. Ide o vandalizmus alebo značenie odstránilo mesto? Zároveň v spojitosti s predmetnou ulicou by sme sa chceli spýtať aj na to, či evidujete problém s opakovaným parkovaním vozidiel priamo na vozovke a zaujíma nás aj to, či existujú plány na vyriešenie tohto problému, keďže stojace vozidlá bránia plynulému prechodu ulicou.“

Mesto Žilina vydalo dňa 11.11.2022 povolenie na úplnú uzávierku Kysuckej ulice, ktorá súvisí s projektom dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky. K zmene organizácie dopravy na Sasinkovej ulici došlo z dôvodu potreby reakcie na zmenu dopravného toku po úplnej uzávierke Kysuckej ulice, čiže ide len o podporné opatrenie na zníženie dopadov tejto uzávery. Všetky tieto zmeny organizácie dopravy majú za úlohu zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas realizácie stavby. Zmena organizácie dopravy je len dočasná, rovnako je dočasné i osadenie dopravného značenia po dobu platnej uzávierky Kysuckej ulice (počas realizácie stavby) a to na viacerých komunikáciách v Žiline slúžiacich na vstup alebo výstup vozidiel z mesta. Zmena bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným dopravným projektantom a odsúhlasil ju Okresný dopravný inšpektorát v Žiline a rovnako aj Krajský dopravný inšpektorát v Žiline. Odstránenie dopravného značenia, o ktorom píšete, evidujeme, no ako som uviedla vyššie, súvisí s projektom dostavby železničného uzla a nejde teda o vandalizmus.
K otázke problému so stojacimi vozidlami na Sasinkovej ulici môžeme uviesť, že túto situáciu evidujeme, odkedy došlo k zmene na obojsmernú premávku. Stojace vozidlá predstavujú prekážku v bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zároveň však treba upozorniť, že vodiči týchto vozidiel nedodržiavajú nariadenia zákona o cestnej premávke. Tento problém riešime aj v súčinnosti s Mestskou políciou v Žiline, v ktorej kompetencii je kontrola dodržiavania týchto nariadení.

9. január 2023
Zuzana Šišovská, Nový čas

Zvyšovali sa v základných a materských školách poplatky, ak áno, aké a o koľko (sumy). Môže ísť o rôzne druhy poplatkov, ako za škôlku, tak i družinové poplatky ak majú, stravné v jedálňach a pod.

Témou zvyšovania poplatkov v základných a materských školách sa budú zaoberať mestskí poslanci na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva v roku 2023. Zatiaľ sme tieto poplatky nezvyšovali.

4. január 2023
Jana Obrancová, RTVS

Kde skončí vianočný stromček z námestia? Využije sa nejako druhotne a ako? 

Vianočný stromček nám poskytol p. Richard Führich (správca lesoparku) v zmysle objednávky, ktorej súčasťou je aj likvidácia vzniknutého BRO odpadu poskytovateľom vo svojej réžií.

4. január 2023
Benita Feketeová, Trend

Bolo mesto Žilina nútené dvihnúť niektoré z poplatkov v dôsledku zvýšenia daňového bonusu? Ak áno, ktoré poplatky a ako sa zvýšili, prosím?

Mesto Žilina pripravilo návrhy na úpravu výšky sadzieb poplatku za komunálny odpad a rovnako aj úpravu sadzieb dani z nehnuteľností od 1.1.2023, o ktorých rokovali poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad prešiel, dane z nehnuteľností sa pre rok 2023 nebudú meniť, ostávajú v platnosti rovnaké sadzby ako doteraz. Okrem toho sme zaviedli nový miestny poplatok za rozvoj. Čo sa týka poplatkov v školách či sociálnej oblasti, tak tie sa budú riešiť na prvom mestskom zastupiteľstve v roku 2023. Dotácie na šport a kultúru sú pozastavené. Ak by sme mali uviesť konkrétny príklad zvýšenia poplatku za komunálny odpad – tak ak v minulom roku  (v roku 2022) zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 percent z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur.

2. január 2023
Dominika Čillíková, Pravda

Aké boli vaše silvestrovské oslavy?  Mali ste aj ohňostroj? Kapely a pod? Koľko vás takáto oslava vyšla? Koľko ľudí prišlo na námestie? 

V Žiline sme neorganizovali žiadne silvestrovské oslavy a rovnako sme nemali ani novoročný ohňostroj.