Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ilustračná foto

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlásilo na základe pretrvávajúcich klimatických podmienok čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 5. augusta do odvolania. V tomto čase je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

UPOZORŇUJEME občanov (fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa), že v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je ZAKÁZANÉ:

  • vypaľovať porasty trávy, bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • spaľovať horľavé látky na pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Porušenie zákazu bude riešené v zmysle platnej legislatívy.

Galéria