Agendy

Zrušenie trvalého/prechodného pobytu na návrh vlastníka budovy – Občan

Potrebné doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
  • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti (číslo listu vlastníctva, katastrálne územie, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu)
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva
  • dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov
  • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia
  • dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva

Poplatky

  • Bez poplatku

Kontakt

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení

 

Informácie