Agendy

Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Občan

Mesto Žilina v súčasnosti prevádzkuje dve zriadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len ,,zariadenie”) :

  • Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, Žilina,
  • Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, Žilina.

V zariadeniach sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.  Zariadenia zabezpečujú starostlivosť pre dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov veku, najdlhšie do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa.   V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku, Veľká Okružná 82, je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou – očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko – ortoptické (očné cvičenia) zosúladené s výchovnou činnosťou opatrovateliek detí /detských sestier a režimom dňa detí v zariadení. Starostlivosť v zariadeniach sa poskytuje dieťaťu v zmysle § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina v platnom znení.

Deti sa do zariadenia prijímajú na základe podanej písomnej žiadosti „Žiadosti o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ v priebehu celého roka. Tlačivá žiadosti sú dostupné v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline (ďalej len „KC MsÚ“) a na webovej stránke mesta Žilina. Vyplnenú žiadosť môže žiadateľ odovzdať osobne do KC MsÚ, resp. do podateľne úradu, tiež zaslať poštou alebo v elektronickej podobe v priebehu celého kalendárneho roka. Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový, v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na MsÚ písomne oboznámi žiadateľa so stanoviskom vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Žiadateľ v čo najkratšom čase osobne doručí písomné „Oznámenie“ vo veci prijatia dieťaťa do  zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vedúcej zariadenia, ktorá žiadateľovi poskytne podrobné informácie ohľadom nástupu dieťaťa do zariadenia. Pred nástupom do zariadenia je s rodičmi dieťaťa/zákonnými zástupcami uzatvorená „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.“ V prípade, ak dieťa do zariadenia nemôže nastúpiť, žiadateľ je povinný túto skutočnosť ihneď písomne alebo elektronicky oznámiť vedúcej zariadenia, prípadne na Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový. Bližšie informácie získate osobne v klientskom centre, telefonicky +421 41 70 63 522 poprípade emailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk

Informácie

Žiadateľ

Podmienkou pre prijatie dieťaťa do zariadenia je podanie písomnej ,,Žiadosť do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa” Tlačivá žiadosti sú dostupné v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline (ďalej len „KC MsÚ“) a na webovej stránke mesta Žilina. Vyplnenú žiadosť môže žiadateľ odovzdať osobne do KC MsÚ, resp. do podateľne úradu, tiež zaslať poštou alebo v elektronickej podobe v priebehu celého kalendárneho roka. Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový, v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na MsÚ písomne oboznámi žiadateľa so stanoviskom vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia.

Žiadateľ osobne doručí písomné „Oznámenie“ vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, vedúcej zariadenia, v čo najkratšom čase, ktorá žiadateľovi poskytne podrobné informácie ohľadom nástupu dieťaťa do zariadenia. V prípade, ak dieťa do zariadenia nemôže nastúpiť, žiadateľ je povinný túto skutočnosť ihneď písomne alebo elektronicky oznámiť vedúcej Zariadenia, prípadne na Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový. Bližšie informácie získate osobne v klientskom centre, telefonicky +421 41 70 63 503  alebo na adrese: kc_socialne@zilina.sk.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový, v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na MsÚ písomne oboznámi žiadateľa so stanoviskom vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa