Agendy

Zápis uzavretia manželstva do Osobitnej matriky – uzavretie manželstva v cudzine – Občan

Uzavretie manželstva štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastalo na:

 1. území cudzieho štátu,
 2. zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
 3. lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
 4. území nepatriacom žiadnemu štátu,

sa zapisujú do osobitnej matriky.

Tento zápis je potrebný pre zaevidovanie spomínanej matričnej udalosti na území Slovenskej republiky, ktorej je ženích alebo nevesta štátnym občanom a tým zaistenie správnosti údajov o osobnom stave v štátnej evidencii  Slovenskej republiky.

O zápis do Osobitnej matriky v Bratislave môže požiadať iba štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadosť možno podať na:

 • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte;
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt alebo mal posledný trvalý pobyt v rámci SR.

Doklady potrebné pre zápis:

 • Notárom overená fotokópia sobášneho listu nevesty a ženícha s vyšším overením platným pre krajinu, v ktorej bolo manželstvo uzatvorené (Apostille, Superlegalizácia) a zároveň s prekladom do slovenského jazyka (slovenským súdnym prekladateľom). Štáty EÚ podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo dňa 6.7.2016 o podporovaní voľného pobytu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012, môžu vydávať sobášne listy spolu s viacjazyčným štandardným formulárom v slovenskom jazyku. Takto vydané sobášne listy nemusia obsahovať vyššie overenie ani byť už prekladané súdnym prekladateľom sú akceptované.

Občania Českej republiky predkladajú vyššie uvedené verejné listiny v českom jazyku, ich preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

 • Slovenské rodné listy – od 1.1.2022 na základe zákona o byrokracii matričný úrad nevyžaduje predloženie rodných listov snúbencov ani úmrtného listu zosnulého manžela, ak snúbenec je vdovec/vdova. Odporúčame Vám v prípade, že matričnými dokladmi disponujete, aby ste si ich priniesli urýchlite tým dobu vybavenia Vašej žiadosti. V prípade cudzinca sa jeho rodný list nevyžaduje je však potrebné vedieť jeho miesto a dátum narodenia, trvalý pobyt. Taktiež miesta a dátumy narodení jeho rodičov a ich rodné priezviská.
 • Rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou, predkladá ho len štátny občan Slovenskej republiky – originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou rozsudku o rozvode vydaného v Českej republike.
  • Rozsudok o rozvode vydaný v Českej republike – originál alebo osvedčená fotokópia rozsudku, ktorá nemusí byť preložená do slovenčiny
  • Rozsudky o rozvode manželstva vydané súdmi Členských štátov Európskej únie, s výnimkou Dánska  (nariadenie ES č. 2201/2003 o právomoci a uznaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností) – od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, t. j. 01.05.2004 sú rozsudky na území Slovenskej republiky akceptované bez ďalšieho konania. Ak bol rozsudok vydaný v členských štátoch Európskej únie pred 01.05.2004, aby bol platný na území Slovenskej republiky je potrebné, aby takýto rozsudok uznal Krajský súd v Bratislave.
  • Rozsudky o rozvode manželstva vydané v štátoch mimo Európskej únie musia  obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t. j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE a podliehajú uznávaciemu konaniu na Krajskom súde v Bratislave.
 • Občiansky preukaz alebo cestovný pas nevesty/ženícha.
 • Informácie o svedkoch – ich mená, priezviská, rodné čísla, prípadne dátum narodenia, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo.
 • Splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby, ak o zápis nežiada osoba podľa 18 ods. 2 zákona č. 154/1994 o matrikách, v znení neskorších predpisov.

Poplatky

 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Kontakt

Legislatíva

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z. v platnom znení
 • zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1191 zo dňa 06. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Informácie