Agendy

Zápis do osobitnej matriky – úmrtie v cudzine – Občan

Úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Žiadosť o zápis úmrtia v cudzine sa podáva na:

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt
 • ktoromkoľvek  matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Matričný úrad v Žiline vybavuje žiadosti klientov, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode matričného úradu t. j. – mesto Žilina a obce Teplička nad Váhom, Kotrčiná Lúčka, Mojš, Rosina, Višňové, Turie, Porúbka, Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Lúčka.  Žiadosť môže podať oprávnená osoba alebo osoba splnomocnená, ktorá sa pri podaní žiadosti preukáže písomným splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom splnomocňujúcej osoby.

Potrebné doklady a dokumenty

 • Platný doklad totožnosti oprávnenej osoby vybavujúcej zápis úmrtia
 • Doklad totožnosti zomretej osoby
 • Úmrtný list:
 • Ak je úmrtný  list vydaný v Českej republike – originál alebo osvedčená fotokópia, ktorá nemusí byť preložená do slovenského jazyka
 • Ak je úmrtný list vydaný mimo štátov Európskej únie– za účelom uznania úmrtného listu orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR musí byť úmrtný list opatrený predpísanými overeniami, t. j. musí obsahovať superlegalizáciu  alebo   Ak úmrtný list obsahuje predpísané overenia, predloží sa jeho originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.
 • Ak je úmrtný list vydaný v členských štátoch Európskej únie– od 16.02.2019 nemusí obsahovať vyššie overenie  APOSTILLE – ak to medzinárodná zmluva vyžadovala. Predloží sa jeho originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

Informácia:  V členských štátoch Európskej únie je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára – prekladového formulára a to podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na prekladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

 • V osobitných prípadoch je potrebné predložiť ďalšie doklady preukazujúce skutočnosť úmrtia

Matrikárka predložené doklady a verejné listiny prekontroluje, zaeviduje a spolu so žiadosťou o zápis úmrtia v cudzine zašle na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Osobitnú matriku. Osobitná matrika posúdi platnosť zaslaných cudzojazyčných matričných verejných listín vydaných v cudzine a na ich základe vystaví úmrtný list. Úmrtný list odošle na matriku, ktorá preberala žiadosť. Po jeho doručení na matriku si žiadateľ úmrtný list môže prísť prevziať. 

Kontakt:

Matričný úrad

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Legislatíva

 • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z. v platnom znení
 • Zákon č. 36/2005 Z .z. o rodine v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 •  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.