Agendy

Zápis do osobitnej matriky – narodenie v cudzine – Občan

Narodenie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisuje do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Vybavovať zápis narodenia dieťaťa do Osobitnej matriky, môžu osoby uvedené v § 18, ods. 2 Zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ostatní len na základe splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby.

Potrebné doklady a dokumenty

 • Notárom overená fotokópia rodného listu dieťaťa: 
 • rodný list dieťaťa narodeného v Českej republike –  nie je potrebné prekladať do slovenského jazyka.
 • rodný list dieťaťa narodeného mimo štátov Európskej únie– notárom osvedčená fotokópia musí byť zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t. j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE.
 • rodný list dieťaťa narodeného v členských štátoch Európskej úniepo 16.02.2019 nemusí obsahovať vyššie overenie APOSTILLE – ak to medzinárodná zmluva vyžadovala. Ak je k rodnému listu priložený viacjazyčný štandardný formulár (VŠF-prekladový formulár) vydaný v cudzine, nie je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka na Slovenku, nakoľko od 16.02.2019 je možné požiadať v členských štátoch Európskej únie o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára (VŠF-prekladového formulára) podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia  požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.
 • Slovenský sobášny list rodičov dieťaťa – v prípade, ak ide o dieťa z manželstva.
 • Právoplatné rozhodnutie o rozvode– u rozvedenej matky.
 • Úmrtný list– u ovdovelej matky.
 • Občiansky preukaz alebo cestovný pas rodiča/rodičov dieťaťa.
 • Osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa   tento doklad vydávajú okresné úrady v sídle kraja a je možné ho nahradiť čestným vyhlásením rodičov za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 1. zápis narodenia dieťaťa musí byť podaný v lehote do 180 dní od narodenia dieťaťa, 2. rodičia dieťaťa musia byť výlučne občania Slovenskej republiky (teda nie osoby s dvojitým, či viacnásobným štátnym občianstvom), 3. občiansky preukaz/cestovný pas rodiča/rodičov dieťaťa musí byť platný v deň narodenia dieťaťa a zároveň v deň podania žiadosti o zápis narodenia do osobitnej matriky, 4. podpis rodiča/rodičov dieťaťa musí byť úradne osvedčený. Vzor čestného vyhlásenia nájdete nižšie v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá.
 • Občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá žiada o zápis narodenia.
 • Osvedčenie o štátnom občianstve SR – v prípade zápisu narodenia osoby, ktorej bolo udelené štátne občianstvo SR.
 • Podpis oboch rodičov, ak ide o slovenských štátnych občanov, ktorým sa narodila dcéra a žiadajú o zápis jej priezviska bez koncovky – ová.
 • V osobitných prípadoch ďalšie doklady preukazujúce skutočnosť narodenia.

Kontaktné údaje:

Matričný úrad

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Legislatíva

 • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z. v platnom znení
 • Zákon č. 36/2005 Z .z. o rodine v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012