Agendy

Vystavenie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte – Občan

Od 16.02.2019 je možné požiadať o vyhotovenie potvrdenia o pobyte aj vo forme viacjazyčného štandardného formulára podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia EÚ č. 1024/2012.

Potrebné doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz

Poplatky

  • správny poplatok vo výške 5 eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte – poplatok je možné uhradiť priamo v ohlasovni pobytu, v pokladni mestského úradu alebo bankovým prevodom na č. účtu mesta: IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001, VS: 2210022014, v prípade, že sa poplatok platí z iného ako žiadateľovho účtu, tak do poznámky uveďte názov/meno a priezvisko žiadateľa o vystavenie potvrdenia

Kontakt

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
  • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení
  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia EÚ č. 1024/2012

Informácie