Agendy

Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok – Občan

Mesto povoľuje vyhradzovanie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Zákonná lehota do 30 dní

Povinné prílohy

Žiadosť o trvalé vyhradenie parkovacieho miesta – FO
Povinné prílohy
- Situačný nákres (ulica),
- Kópia osvedčenia o evidencii vozidla vo vlastníctve resp. užívaní žiadateľa
Nepovinné prílohy
- Preukaz ZŤP
- Platný Komplexný posudok vydaný ÚPSVaR, oddelenie posudkových činností, v ktorom je uvedené, že ste osobou "ZŤP", ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo právoplatné rozhodnutie príslušného ÚPSVaR o vyhovení žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu

Správne poplatky

V zmysle platného VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva