Agendy

Vyhlasovanie v obecnom rozhlase – Občan

Mesto Žilina prevádzkuje verejné rozhlasy v mestskej časti Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilinská Lehota s cieľom zabezpečenia dostatočnej informovanosti obyvateľov mesta Žilina o veciach verejného charakteru, o bezprostrednom a vážnom ohrození obyvateľov mesta, o kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom prípadne iných záležitostiach podľa uváženia mesta. O vyhlásenie v miestnom rozhlase  môžu požiadať právnické a fyzické osoby a to prostredníctvom Mestského úradu v Žiline alebo príslušného hlásateľa.

Pre viac informácií kliknite TU.

Informácie

Elektronický formulár

Správne poplatky

  1. oznamy komerčného charakteru - 5,00 eur za jedno hlásenie - všetky druhy služieb/predaja, ktoré prinášajú zisk (napr. kultúre podujatia, diskotéky, rôzne druhy zábavy, reklamy, zatvorenie, prípadne otvorenie prevádzky, športové podujatia, iné podujatia komerčného charakteru).
  2. oznamy nekomerčného charakteru - 3,00 eur za jedno hlásenie — všetky druhy hlásenia, ktoré neprinášajú finančný zisk (napr. gratulácia jubilantom, gratulácia k narodeniu dieťaťa, smútočný oznam - tento druh oznamu je možné vyhlásiť’ lx bezplatne v pracovné dni, každé ďalšie hlásenie je platené), strata osobnej veci, strata zvieraťa a podobne). Pri smútočných oznamoch a gratuláciách je možné odvysielať textu i skladbu na želanie.

Všetky platené oznamy v dňoch pracovného pokoja sú hlásené za jednotný poplatok 10,00 eur za jedno hlásenie.

Od platenia za vyhlásenie oznamov sú oslobodené: Hasičské zbory, Slovenský červený kríž, Ochranári životného prostredia, Policajný zbor SR a jeho orgány, Mestská polícia Žilina, organizácie, ktoré majú charitatívny charakter, ktoré sa podieľajú sa na záchrane ľudského života, riešení prípadov krízového, núdzového stavu, alebo inej mimoriadnej situácie (živelná pohroma, prírodná katastrofa, vojna a pod.). Od platenia za vyhlásenie oznamov sú oslobodené i hlásenia dodávateľských energetických, plynárenských a vodárenských  spoločností, ktoré sú považované za služby pre obyvateľov mesta Žilina.