Agendy

Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie – Občan

Podanie žiadosti o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie (iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené) v zmysle § 8 ods.1) zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon).

Informácie