Agendy

Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie – Podnikateľ

Podanie žiadosti o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie (iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené) v zmysle § 8 ods.1) zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon).

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota do 30 dní

Správne poplatky

Poplatky v zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov

Legislatíva