Agendy

Vydávanie hlasovacieho preukazu – Občan

Hlasovací preukaz

Občan Slovenskej republiky môže požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávňuje zúčastniť sa volieb mimo svojho trvalého bydliska. Ak máte trvalý pobyt na území mesta Žilina a v deň konania volieb nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaní, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz sa vydáva a možno sa prostredníctvom neho zúčastniť v nasledovných voľbách:

 • voľby do Národnej rady SR
 • voľby do Európskeho parlamentu
 • voľby prezidenta SR
 • ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta
 • referendum (neplatí pre miestne referendum podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Hlasovací preukaz sa nevydáva a nemožno na sa prostredníctvom neho zúčastniť v nasledovných voľbách:

 • voľby do orgánov samosprávnych krajov
 • voľby do orgánov samosprávy obcí
 • miestne referendum vyhlásené podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podmienky a spôsob požiadania o hlasovací preukaz:

 • osobne v čase úradných hodín obce/mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
 • v listinnej forme, žiadosť musí byť doručená na adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
 • elektronicky prostredníctvom e-mailu, žiadosť musí byť doručená na elektronickú adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
 • elektronicky prostredníctvom elektronického formuláru vyplneného najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.

(V prípade podania žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom elektronického formulára sú všetky potrebné údaje predvyplnené)

Žiadosť možno podať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný deň pred konaním volieb. Na žiadosti je potrebné uviesť splnomocnenú osobu s uvedením jej mena, priezviska a čísla občianskeho preukazu, podpis na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Splnomocnená osoba potvrdzuje prevzatie preukazu svojím podpisom.

Vydávanie hlasovacieho preukazu upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie ohľadom vydávania hlasovacích preukazov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú 30.09.2023 nájdete v tejto sekcii:

Informácie