Agendy

Vydanie územnoplánovacej informácie (UPI) – Občan

Územnoplánovacia informácia (UPI) je základný podklad pre možné funkčné využitie daného územia. Na základe UPI je možné určiť, či zamýšľaný stavebný zámer je v súlade s Územným plánom mesta Žilina. Pred začatím akéhokoľvek projektu je preto vhodné o územnoplánovaciu informáciu požiadať.

Informácie