Agendy

Vydanie úmrtného listu – Občan

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí.

Do knihy úmrtí vedenej matričným úradom Žilina sa zapisujú úmrtia, ktoré nastali na území mesta Žilina a obcí Teplička nad Váhom, Kotrčiná Lúčka, Mojš, Rosina, Višňové, Turie, Porúbka, Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Lúčka.

Pozostalí vybavia úmrtie osobne na matrike, alebo prostredníctvom pohrebnej služby, ktorú splnomocnili na úkon.

Potrebné doklady a dokumenty

  • tlačivo List o prehliadke mŕtveho, vydané a potvrdené lekárom – zdravotníckym zariadením – 2 kusy ostávajú na matrike a jeden matrika potvrdí a vráti pozostalým
  • občiansky preukaz vybavovateľa (v prípade osobného vybavenia pozostalých na matrike)
  • občiansky preukaz zomretého
  • u maloletých – občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • u cudzinca bez pobytu na území SR – cestovný pas
  • u cudzinca s pobytom na Slovensku – povolenie na pobyt v SR
  • u osoby bez dokladu totožnosti – potvrdenie o pobyte, verejná listina dokazujúca jeho totožnosť

Ak je vybavovateľom pohrebná služba, predloží aj 

  • splnomocnenie, ktoré ich oprávňuje k vybaveniu a prevzatiu matričných dokladov

Matrikárka po vykonaní zápisu do matriky vydá vybavovateľovi na počkanie úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Nárok na príspevok sa uplatňuje na príslušnom Úrade práce,  sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu zomretého.

Kontakt:

Matričný úrad

Informácie

Správne poplatky

Bez poplatkov.

Legislatíva

  • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov