Agendy

Vybavovanie sťažností – Občan

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby , ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Musí byť písomná, obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a možno ju podať v listinnej podobe s vlastnoručným podpisom alebo v elektronickej podobe prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (elektronický podpis prostredníctvom elektronického OP).

Podanie majúce charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu nie je sťažnosťou.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota do 60 pracovných dní

Legislatíva