Agendy

Vrátenie pomernej časti dane – Podnikateľ

Správca miestnych daní vráti v relevantných prípadoch pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota:
Do 30 dní

Povinné prílohy

Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane (FO aj PO)

Povinné prílohy:

  • Bez príloh

Nepovinné prílohy:

  • Doklad o zaplatení

Legislatíva