Agendy

Uvítanie detí do života – Občan

Mesto organizuje pre deti s trvalým pobytom v meste Žiline do 9 mesiacov veku dieťaťa slávnosť uvítania detí do života, a to na základe písomnej žiadosti rodičov dieťaťa a písomného súhlasu o ochrane osobných údajov. Mesto následne v stanovených termínoch pozýva tieto deti s ich rodičmi do priestorov Radnice mesta Žilina, aby sa zúčastnili slávnostného aktu uvítania do života.

Tejto slávnosti sa môžete zúčastniť aj vy, ak má vaše dieťatko trvalý pobyt v meste Žilina.

V prípade, že máte záujem, vypíšte žiadosť a súhlas so spracovaním osobných údajov a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov:

  • písomne na adresu Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
  • osobne do podateľne Mestského úradu v Žiline v úradných hodinách v pracovné dni
  • elektronicky na email: dana.nagyova@zilina.sk (č. tel. 041 / 70 63 523)

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

  • Interný predpis mesta