Agendy

Súpisné čísla a orientačné čísla, názvy ulíc – Podnikateľ

Agenda rieši prideľovanie súpisných čísiel a orientačných čísiel pre vzniknuté novostavby na území mesta. Taktiež je možné podať si žiadosť o potvrdenie už prideleného súpisného čísla alebo orientačného čísla.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

20 pracovných dní

Povinné prílohy

Pri novostavbách -

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Zameranie adresného bodu.

Pokiaľ žiadateľ o súpisné číslo nie je stavebníkom, je potrebné doložiť doklad o vlastníctve k budove.

Ostatné prílohy sú uvedené v jednotlivých tlačivách.

Správne poplatky

bez správneho poplatku

Všeobecné záväzné nariadenia

Zverejňovanie

nezverejňuje sa

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa