Agendy

Súhrnné správy verejného obstarávania mesta Žilina – Podnikateľ

Všetky súhrnné správy verejného obstarávateľa Mesta Žilina ( § 9 Zákona č. 25/2006 Z. z., § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. a Elektronický kontraktačný systém)

Povinnosť zverejňovať súhrnné správy vzniká v 4 prípadoch:

1. Súhrnné správy podľa § 10 ods. 10

 • do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.
 • zmluvy so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. (§ 1 ods. 14 „Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.“).
 • Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa § 10 ods. 10 uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

2. Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou § 117 ods. 6

 • do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.
 • predpokladaná hodnota zákazky zodpovedá zákazke s nízkou hodnotou:
  Zákazka s nízkou hodnotou
  Verejný obstarávateľ (PHZ (bez DPH))

  Tovar (okrem potravín)
  ≥ 5000 eur < 70 000 eur

  Služba
  Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona ≥ 5000 eur < 260 000 eur

  Stavebná práca
  ≥ 5000 eur < 180 000 eur

  Potraviny
  ≥ 5000 eur < 139 000 eur – limit pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) / 214 000 eur – limit pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) – e)

3. Súhrnné správy o zákazkách z elektronického trhoviska § 111 ods. 2

 • štvrťročne.
 • zákazky podľa § 109 a 110 (nákup prostredníctvom elektronického trhoviska EKS) s cenami vyššími ako 5 000 eur.

4. Súhrnné správy o podlimitných koncesiách § 118 ods. 4

 • štvrťročne
 • zadanie podlimitnej koncesie
 • s nezverejnením súhrnnej správy zákon spája uloženie pokuty.

Informácie o súhrnných správach:

Príručka k súhrnným správam: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2328/Prirucka%20k%20suhrnnym%20spravam

VMU 4-2019: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2217/suhrnne%20spr%C3%A1vy

VMU 4-2019 D1https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2336/Doplnenie_VMU_4-2019

VMU 4-2019 D2https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2437/Doplnenie_c_2_VMU_4-20196  

VMU 5-2019 video:  https://media.uvo.gov.sk/video/prihlasenie_do_is_uvo.avi

Infografike najčastejších otázok a odpovedí k zverejňovaniu súhrnných správhttps://www.uvo.gov.sk/o-urade/stale-pracoviska/materialy-661.html

Informácie