Agendy

Stavebný úrad – Občan

  • komplexne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ostatnej príslušnej legislatívy,
  • zabezpečuje vydávanie a príjem tlačív vyplývajúcich z činnosti odboru,
  • poskytuje informácie o dokladoch potrebných k vydaniu územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia a zabezpečuje príjem a prekontrolovanie žiadostí na ich vydanie,

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

uvedené v jednotlivých tlačivách/žiadostiach

Správne poplatky

uvedené v sadzobníku poplatkov - SADZOBNÍK POPLATKOV

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS