Agendy

Štátny fond rozvoja bývania – Občan

Na úseku bývania v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na základe zákona o štátnom fonde rozvoja bývania,
  • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory,
  • prijíma a overuje úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania,
  • vyznačuje zhody originálov dokladov s kópiami,
  • predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania,
  • počas platnosti zmluvy u žiadateľov – fyzické osoby zabezpečuje výkon kontroly dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania, kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu, vo vymedzených účeloch vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok.

 

Informácie