Agendy

Špeciálny stavebný úrad – životné prostredie – Občan

  • vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany vôd, najmä podľa zákona o vodách,
  • pripravuje rozhodnutia o povolení osobitného užívania vôd fyzickým osobám (povolenia na odber povrchových a podzemných vôd v pôsobnosti mesta),
  • pripravuje rozhodnutia o povolení vodnej stavby v pôsobnosti mesta,
  • vydáva vyjadrenia k stavbe rodinného domu, individuálnej rekreácii a žumpe,
  • prijíma ohlásenia o zhoršenej kvalite vôd,
  • plní úlohy pri určení hranice pobrežného pozemku,
  • vykonáva štátny vodoochranný dozor vo zverenej pôsobnosti a prejednáva priestupky.

V Klientskom centre zabezpečuje vydávanie a prijímanie žiadostí o stavebné povolenie, kolaudácie vodných stavieb.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

podľa sadzobníka poplatkov

Legislatíva

  • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)