Agendy

Špeciálny stavebný úrad – doprava – Podnikateľ

  • vykonáva prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (zvláštne užívanie miestnych komunikácií, tzv. rozkopové povolenie),
  • posudzuje dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia,
  • určuje podmienky pre využívanie verejných a ďalších plôch určených ku kladeniu inžinierskych sietí vo vzťahu k územnému a stavebnému konaniu,
  • vyjadruje sa k spôsobom umiestnenia vedenia inžinierskych sietí na miestnych komunikáciách alebo v ich telese,
  • plní úlohy vyplývajúce a súvisiace so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu.

V Klientskom centre zabezpečuje:

  • vydávanie a prijímanie žiadostí o stavebné povolenie, kolaudácie dopravných stavieb, ohlasovanie stavebných úprav a drobnej stavby komunikácií, chodníkov a ostatných spevnených plôch,
  • vydávanie a prijímanie žiadostí o rozkopové povolenie, t.j. zvláštne užívanie mestských komunikácií.

Informácie