Agendy

Slávnosť uvítania detí do života – Občan

Mesto Žilina organizuje slávnosť uvítania dieťaťa do života v priestoroch Radnice mesta Žilina spravidla pre deti vo veku od 2 do 9 mesiacov s podmienkou trvalého pobytu dieťaťa v meste Žilina v čase organizovania slávnosti. V prípade, že sa na slávnosti nezúčastnia rodičia s pozvaným dieťaťom a požiadajú o náhradný termín, budú pozvaní dodatočne.

Na slávnosť uvítania dieťaťa do života pozýva mesto Žilina na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

V prípade, že máte záujem o uvítanie Vášho dieťaťa, vypíšte žiadosť a súhlas so spracovaním osobných údajov a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov:

  • poštovým podnikom na adresu Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
  • osobne do kancelárie v klientskom centre Mestského úradu v Žiline alebo do podateľne v úradných hodinách v pracovné dni,
  • elektronicky na e-mail: dana.nagyova@zilina.sk (č. tel. 041/70 63 523).

Informácie