Agendy

Slávnosť jubilantov – Občan

Mesto Žilina organizuje v priestoroch Radnice mesta Žilina občianske slávnosti, medzi ktoré patrí aj stretnutie s jubilantmi.

Mesto zabezpečuje gratulácie občanom pri príležitosti životného jubilea, a to hromadne alebo individuálne na základe žiadosti občana.

Na hromadnú gratuláciu pri príležitosti životného jubilea sú pozývaní občania s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorí sa dožívajú v príslušnom roku 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov veku.

Mesto Žilina individuálne gratuluje občanovi, s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorý v príslušnom roku dosiahne 100 rokov a viac.

Mesto pozýva na slávnosť pri príležitosti životného jubilea na základe žiadosti občana. V prípade, že máte záujem o gratuláciu, vypíšte žiadosť súhlas so spracovaním osobných údajov a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov:

  • poštovým podnikom na adresu Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
  • osobne do kancelárie v klientskom centre Mestského úradu v Žiline alebo do podateľne v úradných hodinách v pracovné dni,
  • elektronicky na e-mail: dana.nagyova@zilina.sk (č. tel. 041/70 63 523).

Informácie