Agendy

Prihlásenie na trvalý pobyt – Občan

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Prihlásenie na trvalý pobyt za členov rodiny je možné využiť len ak sa celá rodina hlási spoločne na nový trvalý pobyt.  Ak jeden z členov rodiny chce prihlásiť iba svoju manželku/manžela a spoločné deti na nový trvalý pobyt k sebe, predkladá ohlasovni pobytu splnomocnenie manžela/manželky, alebo sa všetci dostavia osobne na ohlasovňu pobytu. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov) ak nemá platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti (číslo listu vlastníctva, katastrálne územie, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
  • alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Upozornenie

 • následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu Mestským úradom je občan povinný dostaviť sa na OR PZ za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu
 • Pri prihlásení na trvalý/prechodný pobyt alebo pri odhlásení trvalého/prechodného pobytu vzniká fyzickej osobe oznamovacia povinnosť  rozhodujúca pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, preto je potrebné doručiť túto ohlasovaciu povinnosť do klientského centra MsÚ.

Poplatky

 • správny poplatok vo výške 5 eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte – uhrádza sa priamo v ohlasovni pobytu

Kontakt

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 • zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Informácie