Agendy

Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber – Občan

Mesto je povinné zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov a triedeného odpadu vznikajúcich na jej území vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci podľa platného VZN č.16/2018. Občan vypíše žiadosť, kde uvedie potrebné údaje.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Zákonná lehota do 10 pracovných dní v zmysle VZN č. 16/2018

Povinné prílohy

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina

Povinné prílohy
- Bez príloh

Nepovinné prílohy
- Bez príloh

 

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre vlastníka nehnuteľnosti v meste Žilina

Povinné prílohy
- Zoznam prevádzok resp. FO

Nepovinné prílohy
- Bez príloh

 

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za triedený komunálny odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina

Povinné prílohy
- Bez príloh

Nepovinné prílohy
- Bez príloh

 

Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby
- Bez príloh

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov