Agendy

Prenájom ostatného nehnuteľného majetku mesta – Občan

Prenájom nehnuteľného majetku mesta sa riadi schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 297/2023 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“ s účinnosťou k 1.11.2023 a Všeobecným záväzným nariadením č. 2/2021, môže sa uskutočniť v zásade len na základe obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo ponukového konania (tzv. priamy prenájom) s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. K žiadosti je potrebné doložiť  vyjadrenie Okresného úradu Žilina, Pozemkový a lesný odbor, že na pôvodnú parcelu PKN nebol uplatnený reštitučný nárok.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Úhrada ceny za znalecký posudok, ak sa posudok vyžaduje.

Úhrada ceny za určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku, ak sa trhová hodnota vyžaduje.

V zmysle nájomnej zmluvy.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa