Agendy

Prenájom nebytových priestorov mesta – Podnikateľ

Prenájom nebytového priestoru  sa riadi schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 112/2020  „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“, podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom, môže sa uskutočniť v zásade len na základe obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo ponukového konania (tzv. priamy prenájom) s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. V zmysle Uznesenia č. 38/2021 Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejňuje Mesto Žilina  aktuálny zoznam voľných nevyužívaných budov (nebytových priestorov, garáží), ktoré sú vo vlastníctve Mesta Žilina a je možné si ich prenajať.  Žiadosti sa podávajú priamo na správcovskú spoločnosť Žilbyt, s.r.o., Nanterská 29, 010 08 Žilina, http://www.zilbyt.sk

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Úhrada ceny za znalecký posudok, ak sa posudok vyžaduje.

Úhrada ceny za určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku, ak sa trhová hodnota vyžaduje.

V zmysle nájomnej zmluvy.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa