Agendy

Prenájom hnuteľného majetku mesta – Podnikateľ

Mesto ako vlastník a správca majetku môže prenajímať hnuteľný majetok Mesta v zmysle schváleného Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 112/2020 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“

Informácie