Agendy

Prenájom hnuteľného majetku mesta – Občan

Mesto ako vlastník a správca majetku môže prenajímať hnuteľný majetok Mesta v zmysle schváleného Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 112/2020 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

V zmysle nájomnej zmluvy.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa