Agendy

Prenájom hnuteľného majetku mesta – Občan

Mesto ako vlastník a správca majetku môže prenajímať hnuteľný majetok Mesta v zmysle schváleného Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 297/2023 s účinnosťou od 1.11.2023 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“

Informácie