Agendy

Predaj nebytových priestorov mesta – Občan

Odpredaj  nebytového priestoru sa riadi schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 112/2020  „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“, podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom, pričom sa v zásade postupuje obchodnou verejnou súťažou, dražbou alebo ponukovým konaním (tzv. priamym predajom) s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne trojpätinovou väčšinou mestské zastupiteľstvo. Žiadosti sa podávajú priamo na správcovskú spoločnosť Žilbyt, s.r.o., Nanterská 29, 010 08 Žilina, http://www.zilbyt.sk

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Úhrada ceny za znalecký posudok, ak sa posudok vyžaduje.

Úhrada ceny za určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku, ak sa trhová hodnota vyžaduje.

Správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa