Agendy

Predaj hnuteľného majetku mesta – Podnikateľ

Mesto ako vlastník a správca majetku môže predávať hnuteľný majetok Mesta v zmysle príslušných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 112/2020. Pokiaľ zostatková cena hnuteľnej veci presahuje 3 500,- €, rozhoduje o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti mestské zastupiteľstvo. Odpredať je možné taký hnuteľný majetok, ktorý v zmysle platných zásad, bol označený za prebytočný majetok a bol schválený jeho odpredaj.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa