Agendy

Predaj bytových priestorov mesta – Občan

Mesto, ako vlastník a správca majetku /správca ŽILBYT, s.r.o./, môže predávať bytové priestory patriace obci, v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia a zákona. Predať nie je možné byty, ktoré boli vybudované prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a ku dňu podania žiadosti nebol úver zo ŠFRB splatený v celej sume. Pri predaji bytu sa postupuje v zmysle zákona a znaleckého posudku.

Bytový fond mesta je spravovaný prostredníctvom spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., ktorá je 100%-tnou dcérskou spoločnosťou mesta všade tam, kde má mesto viac ako 51%-tný podiel na majetku bytového domu, resp. tam, kde o tom rozhodla väčšina vlastníkov bytov.

Informácie