Agendy

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny – Občan

Mesto môže fyzickým  osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch a za podmienok určených VZN (všeobecne záväzným nariadením).

Do pešej zóny je vjazd motorových vozidiel zakázaný, okrem vozidiel (s príslušným povolením):

 • garážujúcich a parkujúcich v priestoroch prístupných výlučne z ulíc tvoriacich pešiu zónu,
 • zabezpečujúcich stavebné práce, správu a údržbu nehnuteľností v pešej zóne,
 • zabezpečujúcich zásobovanie,
 • zabezpečujúcich dovoz nákladu väčšieho objemu pre obyvateľov pešej zóny, (biela technika, nábytok a pod.), ktorý nie je možné dopraviť iným spôsobom,
 • zabezpečujúcich výkon činnosti právnickej osoby, ktorá má sídlo alebo prevádzku v pešej zóne,
 • zabezpečujúcich čistotu a údržbu verejných priestranstiev, verejných zariadení, údržbu inžinierskych sieti a zber odpadu,
 • zabezpečujúcich doručovanie poštových zásielok,
 • s právom prednostnej jazdy podľa osobitného predpisu a vozidiel zabezpečujúcich odstraňovanie havarijný stavov,
 • so zvláštnym evidenčným číslom (P, X a XO), ak plnia úlohy, pre ktoré majú zvláštne označenie, a vozidlo prepravujúce telesne ťažko postihnutú osobu,
 • s jednorazovým povolením vjazdu na určené miesto pri konaní sobáša,
 • s povolením vjazdu pri organizovaní verejného spoločenského alebo kultúrneho podujatia,
 • s osobitnou výnimkou primátora mesta.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti - Zásobovanie, stavebné práce a ostatné vozidlá 

 • Bez príloh

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Žiadatelia s vlastnými parkovacími plochami 

Povinné prílohy:

 • List vlastníctva resp. nájomná zmluva
 • Snímka z katastrálnej mapy (k pozemku, na ktorom parkuje)

Nepovinné prílohy:

 • Kópie osvedčení o evidencii vozidiel

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Prevádzky a vlastníci nehnuteľností bez vlastných parkovacích miest

Povinné prílohy:

 • List vlastníctva resp. nájomná zmluva k nehnuteľnosti
 • Kópia osvedčenia o evidencii vozidla (pre každé vozidlo)

Nepovinné prílohy:

 • Bez príloh

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Žiadatelia s trvalým pobytom

Povinné prílohy:

 • Kópie osvedčení o evidencii vozidiel

Nepovinné prílohy:

 • List vlastníctva resp. nájomná zmluva
 • Snímka z katastrálnej mapy k pozemku na ktorom parkuje

Správne poplatky

V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva