Agendy

Povoľovanie používania symbolov mesta – Občan

Symboly mesta Žilina sú: erb (znak), zástava a vlajka, pečať a farby mesta. V zmysle Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení môžu právnické alebo fyzické osoby použiť symboly mesta len so súhlasom mesta. Organizácia môže požiadať o povolenie použiť symboly mesta Žilina formou „Žiadosti o povolenie použiť symboly mesta Žilina“, ktorú pošle poštou na adresu Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina) alebo e- mailom na symboly@zilina.sk. Žiadosť nájdete v sekcii Dokumenty, žiadosti a tlačivá.

Symboly mesta môžu byť použité len podľa ich vyobrazenia v grafickom manuáli mesta Žilina (Design manuál ZA).

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva