Agendy

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva – Občan

Sociálne poradenstvo :

  • je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii,
  • vykonáva sa na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Základné sociálne poradenstvo spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa zákona č448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Informácie

Elektronický formulár

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva