Agendy

Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt – Podnikateľ

Správca dane, ktorým je mesto, môže pri daniach, ktoré spravuje, na žiadosť daňového subjektu odpustiť sankciu alebo povoliť úľavu zo sankcie po splnení zákonných podmienok.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota:
V zmysle príslušného rozhodnutia

Povinné prílohy

Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt (FO)

Povinné prílohy:

  • Daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh

 

Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt (PO)

Povinné prílohy:

  • Daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti a výnos z jeho likvidácie by bol pravdepodobne nižší než vyrubená sankcia
  • Daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh

Správne poplatky

16,50 EUR (zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. - položka 144)

Legislatíva