Agendy

Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku – Občan

Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu alebo odpustiť daňový nedoplatok ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu. Splnenie tejto podmienky je daňový dlžník povinný preukázať.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota
V zmysle príslušného rozhodnutia

Povinné prílohy

Žiadosť o úľavu na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani

Povinné prílohy:

  • Potvrdenie UPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi
  • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh

Správne poplatky

9,50 EUR (zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. - položka 143)

Legislatíva