Agendy

Poskytovanie stravovania v jedálni – Občan

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Mesto Žilina poskytuje aj donášku stravy vo forme dovozu obeda :

Donáška (dovoz) stravy sa podľa potreby prizná všetkým prijímateľom sociálnej služby, ktorí pri posúdení boli uznaní ako občania s odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby.

 • donáška (dovoz) stravy, ak to dovolia kapacitné možnosti mesta Žilina, sa prizná aj tým občanom, ktorí splnia stanovené podmienky,
 • preukážu sa potvrdením lekára o neschopnosti chodiť sa stravovať do jedálne osobne,
 • sú starobní a invalidní dôchodcovia.

Mesto Žilina poskytuje donášku stravy vo forme dovozu obeda v zmysle § 58 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Občan sa môže nahlásiť do poradovníka na donášku (dovoz) stravy osobne v priestoroch klientskeho centra – odbor sociálny a bytový, Mestského úradu v Žiline.

Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú občanom k dispozícií tieto prevádzky – jedálne a denné centrá, ktoré slúžia na výdaj stravy :

 • Jedálni, Nám. J. Borodáča č.1…….                     Zobraziť mapu…
 • Jedálni, Lichardova č. 44…………….                   Zobraziť mapu…
 • Dennom centre v Strážove, ul. Dedinská  . .    Zobraziť mapu…
 • Dennom centre, A. Kmeťa č. 38 ……………..     Zobraziť mapu…

OZNAM
Oznamujeme stravníkom, že v termíne od 12.07.2021 do 23.07.2021 budú prevádzky J. Borodáča, A. Kmeťa, Lichardova a Strážov zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.
V tomto termíne nebude zabezpečený ani dovoz stravy.
Za pochopenie ďakujeme.

Predaj stravných lístkov na mesiac júl 2021 :

Jedáleň Nám. J. Borodáča :

Pondelok :   21.06.2021 od 7.30 hod. do 11.00 hod.

Štvrtok     :   24.06.2021 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Počet lístkov : 11 ks

Jedáleň Lichardová :

Utorok     :   22.06.2021 od 8.30 hod. do 11.30 hod.

Počet lístkov : 11 ks

Výdajňa stravy A. Kmeťa :

Piatok      :   25.06.2021 od 10.30 hod. do 12.00 hod.

Počet lístkov : 11 ks

 

Na základe Aktuálnych hygienických opatrení platných od 15.10.2020 oznamujeme stravníkom, že od 15.10.2020 sa budú obedy vydávať len do prinesených obedárov.

V prevádzke Jedáleň Lichardova sa budú obedy vydávať v čase od 11,30-12,30 hod.
V prevádzke Jedáleň J. Borodáča sa budú obedy vydávať v čase od 11,30 – 12,30 hod.
V prevádzke Výdajňa A. Kmeťa sa budú obedy vydávať v čase od 11,30 – 12,30 hod.

Aktuálny jedálny lístok nájdete TU: Jedáleň | Žilina (zilina.sk)

Pri vstupe do prevádzky je stravník povinný:

 • vstupovať len  s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zachovať odstupy v radoch osôb min. 2 metre.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Ako vybavím stravovanie v jedálni ?

Občan je povinný podať písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni do klientskeho centra na prízemí Mestského úradu v Žiline. Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou. Podľa výšky príjmu, zamestnanec odboru sociálneho a bytového na mestskom úrade, v klientskom centre žiadateľovi určí výšku úhrady za stravný lístok, ktorá je stanovená v piatich príjmových pásmach. Výška úhrady za jeden stravný lístok sa určuje na základe príjmu a to nasledovne:

Mesačný príjem občana Úhrada občana
do výšky 188,53 € 1,11 €
do výšky 236,54 € 1,31 €
do výšky 304,12 € 1,46 €
do výšky 371,70 € 1,62 €
nad výšku 371,70 € 1,79 €

Možnosť zakúpenia stravných lístkov v ďalších termínoch:

 • po 5. dni v mesiaci sa budú stravné lístky pre nových stravníkov predávať druhý utorok v danom mesiaci v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. v Jedálni Nám. J. Borodáča 1, 010 08 Žilina,
 • do 5. dňa v mesiaci sa stravné lístky nepredávajú z dôvodu mesačného vyúčtovania za predchádzajúci mesiac.

V prípade technických problémov alebo nepredvídaných okolností týkajúcich sa času predaja stravných lístkov a jedálneho lístka, si vyhradzuje jedáleň právo na operatívne zmeny, ktoré budú vo forme oznamu zverejnené pre stravníkov v jedálni a denných centrách, ktoré slúžia na výdaj stravy.

 

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

V zmysle platného VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Súvisiace agendy