Agendy

Poskytovanie stravovania v jedálni – Občan

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby:

 • ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
 • alebo dovŕšila dôchodkový vek (na základe odporučenia obvodného lekára). Stravovanie v jedálni a stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti sa poskytuje v súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2018 v platnom znení.

Donáška (dovoz) stravy je poskytovaná v závislosti od voľných kapacít a organizačných možností poskytovateľa sociálnej služby.

Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané príslušnou sociálnou poisťovňou.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú občanom k dispozícií tieto prevádzky – jedálne a denné centrá, ktoré slúžia na výdaj stravy:

 • Jedáleň, Nám. J. Borodáča č. 1                           Zobraziť mapu…
 • Jedáleň, Lichardova č. 44                                    Zobraziť mapu…
 • Denné centrum v Strážove, ul. Dedinská         Zobraziť mapu…
 • Denné centrum, A. Kmeťa č. 38                         Zobraziť mapu…

OZNAM
Dňa 10.10.2022 (pondelok) sa budú v Jedálni Nám. J. Borodáča prideľovať čipy pre nových stravníkov Jedálne Nám. J. Borodáča a zároveň sa bude uhrádzať stravné na mesiac október 2022.

Dňa 11.10.2022 (utorok) sa budú v Jedálni Lichardova prideľovať čipy pre nových stravníkov Jedálne Lichardova a Výdajne stravy Denného centra A. Kmeťa. Zároveň sa bude uhrádzať stravné na mesiac október 2022.   

Úhrada za poskytovanie stravovania na mesiac november 2022:

Jedáleň Nám. J. Borodáča:

Utorok:       18.10.2022 od 7.00 hod. do 10.00 hod.

Štvrtok:      20.10.2022 od 9.00 hod do 10.00 hod.

Počet stravných dní: 20 ks

Jedáleň Lichardova:

Streda:        19.10.2022 od 8.30 hod. do 11.00 hod.

Počet stravných dní:  20 ks

Denné centrum A. Kmeťa, ktoré zabezpečuje výdaj stravy:

Piatok:   21.10.2022 od 10.00 hod. do 11.00 hod.

Počet stravných dní: 20 ks

 

Pri vstupe do prevádzky je stravník povinný:

 • vstupovať len  s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zachovať odstupy v radoch osôb min. 2 metre.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Ako vybavím stravovanie v jedálni ?

Občan podá písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni do klientskeho centra na prízemí Mestského úradu v Žiline. Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané príslušnou sociálnou poisťovňou. Podľa výšky príjmu, zamestnanec odboru sociálneho a bytového na mestskom úrade, v klientskom centre žiadateľovi určí výšku úhrady za poskytnutú sociálnu službu v jedálni, ktorá je stanovená v ôsmych pásmach. Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni sa určuje na základe príjmu a to nasledovne:

Účinné od 01.august 2021:

Pásmo Mesačný príjem prijímateľa sociálnej služby v EUR Úhrada prijímateľa sociálnej služby v EUR
1. do 250,00 1,30
2. od 250,01 do 300,00 1,50
3. od 300,01 do 350,00 1,70
4. od 350,01 do 400,00 1,90
5. od 400,01 do 450,00 2,10
6. od 450,01 do 500,00 2,30
7. od 500,01 do 550,00 2,50
8. od 550,01 a viac 2,70


Možnosť zakúpenia stravných lístkov v ďalších termínoch:

 • do 5. dňa v mesiaci sa úhrada za sociálnu službu v jedálni nebude realizovať  z dôvodu mesačného vyúčtovania za predchádzajúci mesiac.

V prípade technických problémov alebo nepredvídaných okolností týkajúcich sa času úhrady sociálnej služby v jedálni, si vyhradzuje jedáleň právo na operatívne zmeny, ktoré budú vo forme oznamu zverejnené pre stravníkov v jedálni a denných centrách, ktoré slúžia na výdaj stravy.

 

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

V zmysle platného VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa